Machiavelli – Fyrsten

The Prince
by Nicolò Machiavelli
Written c. 1505, published 1515

Indledning

Machiavelli (1469-1527), italiensk politiker og skribent. Niccolo Machiavelli skrev både skønlitteratur og om politiske emner, men det er de politiske skrifter, som har gjort han kendt for eftertiden. Det er først og fremmest «Fyrsten» («Il principe»), han er kendt for. Hans «Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio» («Tanker om Titus Livius’ første årti») kom i anden række. Machiavelli brød med den klassiske tradition i politisk teori, som betragtede politikken som værende i overensstemmelse med den praktiske filosofi – altså et brud med den med normative moralfilosofi.

Hans problemstilling er, hvorledes man kan vinde magt, bevare magten, og hvorledes man kan risikere at tabe den igen. Fyrsten skal respektere moralen som et faktum, man må regne med, men han stiller den politiske kalkyle over moralen. På spørgsmålet om hvorvidt fyrsten skal holde lovene, svarer han, at det skal han gøre – så længe han har nytte af det. Af det følger, at i valget af midler kan man ikke lade sig begrænse af moralske restriktioner.

Dette er blevet regnet for det grundlæggende princip i det der kaldes realpolitik. Det er desuden mange, som har opfattet Machiavelli som grundlæggeren af moderne politisk videnskab, selv om «Fyrsten» snarere er en håndbog end en politisk-filosofisk afhandling i almindelig forstand. Men hvis man opfatter «Fyrsten» som en lærebog i realpolitik, opstår der et paradoks. I så fald burde bogen slet ikke være blevet publiceret, for den er lige så nyttig for de, som vil gennemskue realpolitikkerne, som for de der vil anvende dens metoder. Dette fik Antonio Gramsci til at hævde, at bogen egentlig var skrevet for dem, som ikke kendte disse principper – for den revolutionære klasse – og at bogen havde et pædagogisk formål. Det er både lige så rigtigt og lige så forkert som at hævde, at Lenin skrev sine værker til oplysing for dem, som senere skulle blive undertrykt af leninisterne. Synspunktet er interessant, men det er lige så lidt en fortolkning ud fra Lenins intentioner, som Gramscis fortolkning af Machiavelli er det.

I bogen opforder Machiavelli fyrsten til at holde politikken adskilt fra moral og religiøse synspunkter. Politik var under de nuværende omstændigheder og vilkår rendyrket magtkamp. Denne magtkamps teknikker, som Machiavelli skildrede i en oprigtig og lidenskabsløs tone, der nok kunne forekomme kynisk, måtte fyrsten lære sig at beherske, hvis han ville beholde sin magt. Fyrsten måtte være karaktermæssigt rustet med en uafhængig og skabende vitalitet, der gjorde ham istand til at anvende den nødvendige våbenmagt samt om nødvendigt foretage skrupelløse foranstaltninger overfor statens indre og ydre fjender. Staten måtte styres udfra en statsfornuft, der alene byggede på verdslige principper og uden anden moralsk målestol end hensynet til statens og nationens vel.

Som resultat af menneskets natur var undersåtterne oftest selviske, hykleriske, aggressive, grådige og magtbegærlige. Men de var ligeledes angstfulde og havde behov for sikkerhed og beskyttelse. Det var derfor nok hensigtsmæssigt, at fyrsten var frygtet, men ikke hadet. Fyrstemagten måtte så vidt muligt tilfredsstille folkets behov for tryghed. Når magten var konsolideret måtte fyrsten forsøge at forvandle borgernes magtbegær til et nationalt magtbegær og anvende deres naturlige tilbøjeligheder til statens gode formål. Machiavelli var således ikke “amoralsk” i den forstand, at højere mål for magtudøvelsen ikke lå ham på sinde.

Machiavelli var i denne forbindelse præget af en italiensk nationalisme, der havde Italiens befrielse og samling som mål. Fyrstens sidste kapitel bærer meget betegnende titlen: Opråb om at befri Italien fra barbarerne. Det italienske fædreland (patria) var opdelt i en række mindre statsdannelser og var præget af splittelse, uorden og korruption. Dette gjorde Italien svagt overfor f.eks. Spanien og Frankrig, der var velordnede og stærke stater. For at overvinde dette måtte en stærk fyrste (fra huset Medici) – en folkebefrier eller grundlægger (l´ordinatore) som en anden Moses, Theseus eller Romulus – træde i karakter og med absolutte magtbeføjelser knække de selviske feudalherrers og pavens magt, der var skyld i Italiens splittelse og svaghed samt besejre og fordrive fremmede undertrykkere og de upålidelige lejestropper. Fyrsten måtte dernæst samle og præge folket, således at egeninteresser og klasseinteresser anvendes i almeninteressernes tjeneste. Først når dette var en realitet, var vilkårene for magtudøvelsen ændret. Det var på denne baggrund, at Machiavelli i sine Discorsi med sympati taler for en fremtidig genoprettelse af republikken efter romersk mønster.

En fri styreform og frie institutioners succes afhænger dog helt af borgernes virtù civile. Den nationale befrielse og samling måtte derfor følges op af et moralsk strengt opdragende styre – et progressivt monarki, der kunne højne borgerdyden, således at individerne identificerede egne interesser med den nationale almeninteresse. Stabilitet på baggrund af en vis social jævnbyrdighed var ligeledes påkrævet (klasseskel var dog naturlige og måtte ikke opløses). Republikken var dog en udsat og let fordærvelig tilstand, hvorfor “en kongelig hånd” til tider atter måtte gribe ind.

 

CHAPTER I – How Many Kinds Of Principalities There Are, And By What Means They Are Acquired

Kap.1: Hvor mange er prinsipatenes former og hvordan kan de erverves

ALL STATES, all powers, that have held and hold rule over men have been and are either republics or principalities.
Principalities are either hereditary, in which the family has been long established; or they are new.

The new are either entirely new, as was Milan to Francesco Sforza, or they are, as it were, members annexed to the hereditary state of the prince who has acquired them, as was the kingdom of Naples to that of the King of Spain.
Such dominions thus acquired are either accustomed to live under a prince, or to live in freedom; and are acquired either by the arms of the prince himself, or of others, or else by fortune or by ability.

 

CHAPTER II – Concerning Hereditary Principalities

Kap 2: De arvlige prinsipater

I WILL leave out all discussion on republics, inasmuch as in another place I have written of them at length, 1 and will address myself only to principalities. In doing so I will keep to the order indicated above, and discuss how such principalities are to be ruled and preserved.

I say at once there are fewer difficulties in holding hereditary states, and those long accustomed to the family of their prince, than new ones; for it is sufficient only not to transgress the customs of his ancestors, and to deal prudently with circumstances as they arise, for a prince of average powers to maintain himself in his state, unless he be deprived of it by some extraordinary and excessive force; and if he should be so deprived of it, whenever anything sinister happens to the usurper, he will regain it.

We have in Italy, for example, the Duke of Ferrara, who could not have withstood the attacks of the Venetians in ’84, nor those of Pope Julius in ’10, unless he had been long established in his dominions. For the hereditary prince has less cause and less necessity to offend; hence it happens that he will be more loved; and unless extraordinary vices cause him to be hated, it is reasonable to expect that his subjects will be naturally well disposed towards him; and in the antiquity and duration of his rule the memories and motives that make for change are lost, for one change always leaves the toothing for another.

 

CHAPTER III – Concerning Mixed Principalities

Kap 3: Om de blandede prinsipater

BUT the difficulties occur in a new principality. And firstly, if it be not entirely new, but is, as it were, a member of a state which, taken collectively, may be called composite, the changes arise chiefly from an inherent difficulty which there is in all new principalities; for men change their rulers willingly, hoping to better themselves, and this hope induces them to take up arms against him who rules: wherein they are deceived, because they afterwards find by experience they have gone from bad to worse. This follows also on another natural and common necessity, which always causes a new prince to burden those who have submitted to him with his soldiery and with infinite other hardships which he must put upon his new acquisition.

In this way you have enemies in all those whom you have injured in seizing that principality, and you are not able to keep those friends who put you there because of your not being able to satisfy them in the way they expected, and you cannot take strong measures against them, feeling bound to them. For, although one may be very strong in armed forces, yet in entering a province one has always need of the goodwill of the natives.

For these reasons Louis XII, King of France, quickly occupied Milan, and as quickly lost it; and to turn him out the first time it only needed Lodovico’s own forces; because those who had opened the gates to him, finding themselves deceived in their hopes of future benefit, would not endure the ill-treatment of the new prince. It is very true that, after acquiring rebellious provinces a second time, they are not so lightly lost afterwards, because the prince, with little reluctance, takes the opportunity of the rebellion to punish the delinquents, to clear out the suspects, and to strengthen himself in the weakest places. Thus to cause France to lose Milan the first time it was enough for the Duke Lodovico to raise insurrections on the borders; but to cause him to lose it a second time it was necessary to bring the whole world against him, and that his armies should be defeated and driven out of Italy; which followed from the causes above mentioned.

Nevertheless Milan was taken from France both the first and the second time. The general reasons for the first have been discussed; it remains to name those for the second, and to see what resources he had, and what any one in his situation would have had for maintaining himself more securely in his acquisition than did the King of France.

Now I say that those dominions which, when acquired, are added to an ancient state by him who acquires them, are either of the same country and language, or they are not. When they are, it is easier to hold them, especially when they have not been accustomed to self-government; and to hold them securely it is enough to have destroyed the family of the prince who was ruling them; because the two peoples, preserving in other things the old conditions, and not being unlike in customs, will live quietly together, as one has seen in Brittany, Burgundy, Gascony, and Normandy, which have been bound to France for so long a time: and, although there may be some difference in language, nevertheless the customs are alike, and the people will easily be able to get on amongst themselves. He who has annexed them, if he wishes to hold them, has only to bear in mind two considerations: the one, that the family of their former lord is extinguished; the other, that neither their laws nor their taxes are altered, so that in a very short time they will become entirely one body with the old principality.

But when states are acquired in a country differing in language, customs, or laws, there are difficulties, and good fortune and great energy are needed to hold them, and one of the greatest and most real helps would be that he who has acquired them should go and reside there. This would make his position more secure and durable, as it has made that of the Turk in Greece, who, notwithstanding all the other measures taken by him for holding that state, if he had not settled there, would not have been able to keep it. Because, if one is on the spot, disorders are seen as they spring up, and one can quickly remedy them; but if one is not at hand, they heard of only when they are one can no longer remedy them. Besides this, the country is not pillaged by your officials; the subjects are satisfied by prompt recourse to the prince; thus, wishing to be good, they have more cause to love him, and wishing to be otherwise, to fear him. He who would attack that state from the outside must have the utmost caution; as long as the prince resides there it can only be wrested from him with the greatest difficulty.

The other and better course is to send colonies to one or two places, which may be as keys to that state, for it necessary either to do this or else to keep there a great number of cavalry and infantry. A prince does not spend much on colonies, for with little or no expense he can send them out and keep them there, and he offends a minority only of the citizens from whom he takes lands and houses to give them to the new inhabitants; and those whom he offends, remaining poor and scattered, are never able to injure him; whilst the rest being uninjured are easily kept quiet, and at the same time are anxious not to err for fear it should happen to them as it has to those who have been despoiled. In conclusion, I say that these colonies are not costly, they are more faithful, they injure less, and the injured, as has been said, being poor and scattered, cannot hurt. Upon this, one has to remark that men ought either to be well treated or crushed, because they can avenge themselves of lighter injuries, of more serious ones they cannot; therefore the injury that is to be done to a man ought to be of such a kind that one does not stand in fear of revenge.

But in maintaining armed men there in place of colonies one spends much more, having to consume on the garrison all income from the state, so that the acquisition turns into a loss, and many more are exasperated, because the whole state is injured; through the shifting of the garrison up and down all become acquainted with hardship, and all become hostile, and they are enemies who, whilst beaten on their own ground, are yet able to do hurt. For every reason, therefore, such guards are as useless as a colony is useful.

Again, the prince who holds a country differing in the above respects ought to make himself the head and defender of his powerful neighbours, and to weaken the more powerful amongst them, taking care that no foreigner as powerful as himself shall, by any accident, get a footing there; for it will always happen that such a one will be introduced by those who are discontented, either through excess of ambition or through fear, as one has seen already. The Romans were brought into Greece by the Aetolians; and in every other country where they obtained a footing they were brought in by the inhabitants. And the usual course of affairs is that, as soon as a powerful foreigner enters a country, all the subject states are drawn to him, moved by the hatred which they feel against the ruling power. So that in respect to these subject states he has not to take any trouble to gain them over to himself, for the whole of them quickly rally to the state which he has acquired there. He has only to take care that they do not get hold of too much power and too much authority, and then with his own forces, and with their goodwill, he can easily keep down the more powerful of them, so as to remain entirely master in the country. And he who does not properly manage this business will soon lose what he has acquired, and whilst he does hold it he will have endless difficulties and troubles.

The Romans, in the countries which they annexed, observed closely these measures; they sent colonies and maintained friendly relations with the minor powers, without increasing their strength; they kept down the greater, and did not allow any strong foreign powers to gain authority. Greece appears to me sufficient for an example. The Achaeans and Aetolians were kept friendly by them, the kingdom of Macedonia was humbled, Antiochus was driven out; yet the merits of the Achaeans and Aetolians never secured for them permission to increase their power, nor did the persuasions of Philip ever induce the Romans to be his friends without first humbling him, nor did the influence of Antiochus make them agree that he should retain any lordship over the country. Because the Romans did in these instances what all prudent princes ought to do, who have to regard not only present troubles, but also future ones, for which they must prepare with every energy, because, when foreseen, it is easy to remedy them; but if you wait until they approach, the medicine is no longer in time because the malady has become incurable; for it happens in this, as the physicians say it happens in hectic fever, that in the beginning of the malady it is easy to cure but difficult to detect, but in the course of time, not having been either detected or treated in the beginning, it becomes easy to detect but difficult to cure. Thus it happens in affairs of state, for when the evils that arise have been foreseen (which it is only given to a wise man to see), they can be quickly redressed, but when, through not having been foreseen, they have been permitted to grow in a way that every one can see them. there is no longer a remedy. Therefore, the Romans, foreseeing troubles, dealt with them at once, and, even to avoid a war, would not let them come to a head, for they knew that war is not to be avoided, but is only put off to the advantage of others; moreover they wished to fight with Philip and Antiochus in Greece so as not to have to do it in Italy; they could have avoided both, but this they did not wish; nor did that ever please them which is for ever in the mouths of the wise ones of our time:— Let us enjoy the benefits of the time — but rather the benefits of their own valour and prudence, for time drives everything before it, and is able to bring with it good as well as evil, and evil as well as good.

But let us turn to France and inquire whether she has done any of the things mentioned. I will speak of Louis [XII] (and not of Charles [VIII]) as the one whose conduct is the better to be observed, he having held possession of Italy for the longest period; and you will see that he has done the opposite to those things which ought to be done to retain a state composed of divers elements.

King Louis was brought into Italy by the ambition of the Venetians, who desired to obtain half the state of Lombardy by his intervention. I will not blame the course taken by the king, because, wishing to get a foothold in Italy, and having no friends there — seeing rather that every door was shut to him owing to the conduct of Charles — he was forced to accept those friendships which he could get, and he would have succeeded very quickly in his design if in other matters he had not made some mistakes. The king, however, having acquired Lombardy, regained at once the authority which Charles had lost: Genoa yielded; the Florentines became his friends; the Marquess of Mantua, the Duke of Ferrara, the Bentivoglio, my lady of Forli, the Lords of Faenza, of Pesaro, of Rimini, of Camerino, of Piombino, the Lucchesi, the Pisans, the Sienese — everybody made advances to him to become his friend. Then could the Venetians realize the rashness of the course taken by them, which, in order that they might secure two towns in Lombardy, had made the king master of two-thirds of Italy.

Let any one now consider with what little difficulty the king could have maintained his position in Italy had he observed the rules above laid down, and kept all his friends secure and protected; for although they were numerous they were both weak and timid, some afraid of the Church, some of the Venetians, and thus they would always have been forced to stand in with him, and by their means he could easily have made himself secure against those who remained powerful. But he was no sooner in Milan than he did the contrary by assisting Pope Alexander to occupy the Romagna. It never occurred to him that by this action he was weakening himself, depriving himself of friends and those who had thrown themselves into his lap, whilst he aggrandized the Church by adding much temporal power to the spiritual, thus giving it great authority. And having committed this prime error, he was obliged to follow it up, so much so that, to put an end to the ambition of Alexander, and to prevent his becoming the master of Tuscany, he was himself forced to come into Italy.

And as if it were not enough to have aggrandized the Church, and deprived himself friends, he, wishing to have the kingdom of Naples, divides it with the King of Spain, and where he was the prime arbiter of Italy he takes an associate, so that the ambitious of that country and the malcontents of his own should have where to shelter; and whereas he could have left in the kingdom his own pensioner as king, he drove him out, to put one there who was able to drive him, Louis, out in turn.

The wish to acquire is in truth very natural and common, and men always do so when they can, and for this they will be praised not blamed; but when they cannot do so, yet wish to do so by any means, then there is folly and blame. Therefore, if France could have attacked Naples with her own forces she ought to have done so; if she could not, then she ought not to have divided it. And if the partition which she made with the Venetians in Lombardy was justified by the excuse that by it she got a foothold in Italy, this other partition merited blame, for it had not the excuse of that necessity.

Therefore Louis made these five errors: he destroyed the minor powers, he increased the strength of one of the greater powers in Italy, he brought in a foreign power, he did not settle in the country, he did not send colonies. Which errors, if he had lived, were not enough to injure him had he not made a sixth by taking away their dominions from the Venetians; because, had he not aggrandized the Church, nor brought Spain into Italy, it would have been very reasonable and necessary to humble them; but having first taken these steps, he ought never to have consented to their ruin, for they, being powerful, would always have kept off others from designs on Lombardy, to which the Venetians would never have consented except to become masters themselves there; also because the others would not wish to take Lombardy from France in order to give it to the Venetians, and to run counter to both they would not have had the courage.

And if any one should say: King Louis yielded the Romagna to Alexander and the kingdom to Spain to avoid war, I answer for the reasons given above that a blunder ought never be perpetrated to avoid war, because it is not to be avoided, but is only deferred to your disadvantage. And if another should allege the pledge which the king had given to the Pope that he would assist him in the enterprise, in exchange for the dissolution of his marriage and for the hat to Rouen, to that I reply what I shall write later on concerning the faith of princes, and how it ought to be kept.

Thus King Louis lost Lombardy by not having followed any of the conditions observed by those who have taken possession of countries and wished to retain them. Nor is there any miracle in this, but much that is reasonable and quite natural. And on these matters I spoke at Nantes with Rouen, when Valentino, 1 as Cesare Borgia, the son of Pope Alexander, was usually called, occupied the Romagna, and on Cardinal Rouen observing to me that the Italians did not understand war, I replied to him that the French did not understand statecraft, meaning that otherwise they would not have allowed the Church to reach such greatness. And in fact it has been seen that the greatness of the Church and of Spain in Italy has been caused by France, and her ruin may be attributed to them. From this a general rule is drawn which never or rarely fails: that he who is the cause of another becoming powerful is ruined; because that predominancy has been brought about either by astuteness or else by force, and both are distrusted by him who has been raised to power.

CHAPTER IV – Why The Kingdom Of Darius, Conquered By Alexander, Did Not Rebel Against The Successors Of Alexander At His Death

Kap 4: Hvorfor Darius’ okkuperte rige ikke gjorde oprør mod Alexandras efterfølgere ved dennes død

CONSIDERING the difficulties which men have had to hold a newly acquired state, some might wonder how, seeing that Alexander the Great became the master of Asia in a few years, and died whilst it was yet scarcely settled (whence it might appear reasonable that the whole empire would have rebelled), nevertheless his successors maintained themselves, and had to meet no other difficulty than that which arose among themselves from their own ambitions.

I answer that the principalities of which one has record are found to be governed in two different ways: either by a prince, with a body of servants, who assist him to govern the kingdom as ministers by his favour and permission; or by a prince and barons, who hold that dignity by antiquity of blood and not by the grace of the prince. Such barons have states and their own subjects, who recognize them as lords and hold them in natural affection. Those states that are governed by a prince and his servants hold their prince in more consideration, because in all the country there is no one who is recognized as superior to him, and if they yield obedience to another they do it as to a minister and official, and they do not bear him any particular affection.

The examples of these two governments in our time are the Turk and the King of France. The entire monarchy of the Turk is governed by one lord, the others are his servants; and, dividing his kingdom into sanjaks, he sends there different administrators, and shifts and changes them as he chooses. But the King of France is placed in the midst of an ancient body of lords, acknowledged by their own subjects, and beloved by them; they have their own prerogatives, nor can the king take these away except at his peril. Therefore, he who considers both of these states will recognize great difficulties in seizing the state of the Turk, but, once it is conquered, great ease in holding it. The causes of the difficulties in seizing the kingdom of the Turk are that the usurper cannot be called in by the princes of the kingdom, nor can he hope to be assisted in his designs by the revolt of those whom the lord has around him. This arises from the reasons given above; for his ministers, being all slaves and bondmen, can only be corrupted with great difficulty, and one can expect little advantage from them when they have been corrupted, as they cannot carry the people with them, for the reasons assigned. Hence, he who attacks the Turk must bear in mind that he will find him united, and he will have to rely more on his own strength than on the revolt of others; but, if once the Turk has been conquered, and routed in the field in such a way that he cannot replace his armies, there is nothing to fear but the family of the prince, and, this being exterminated, there remains no one to fear, the others having no credit with the people; and as the conqueror did not rely on them before his victory, so he ought not to fear them after it.

The contrary happens in kingdoms governed like that of France, because one can easily enter there by gaining over some baron of the kingdom, for one always finds malcontents and such as desire a change. Such men, for the reasons given, can open the way into the state and render the victory easy; but if you wish to hold it afterwards, you meet with infinite difficulties, both from those who have assisted you and from those you have crushed. Nor is it enough for you to have exterminated the family of the prince, because the lords that remain make themselves the heads of fresh movements against you, and as you are unable either to satisfy or exterminate them, that state is lost whenever time brings the opportunity.

Now if you will consider what was the nature of the government of Darius, you will find it similar to the kingdom of the Turk, and therefore it was only necessary for Alexander, first to overthrow him in the field, and then to take the country from him. After which victory, Darius being killed, the state remained secure to Alexander, for the above reasons. And if his successors had been united they would have enjoyed it securely and at their ease, for there were no tumults raised in the kingdom except those they provoked themselves.

But it is impossible to hold with such tranquillity states constituted like that of France. Hence arose those frequent rebellions against the Romans in Spain, France, and Greece, owing to the many principalities there were in these states, of which, as long as the memory of them endured, the Romans always held an insecure possession; but with the power and long continuance of the empire the memory of them passed away, and the Romans then became secure possessors. And when fighting afterwards amongst themselves, each one was able to attach to himself his own parts of the country, according to the authority he had assumed there; and the family of the former lord being exterminated, none other than the Romans were acknowledged.

When these things are remembered no one will marvel at the ease with which Alexander held the Empire of Asia, or at the difficulties which others have had to keep an acquisition, such as Pyrrhus and many more; this is not occasioned by the little or abundance of ability in the conqueror, but by the want of uniformity in the subject state.

CHAPTER V – Concerning The Way To Govern Cities Or Principalities Which Lived Under Their Own Laws Before They Were Annexed

Kap. 5: Hvordan man skal styre byer eller pinsipater, som før erobringen var vant til at leve under egne lover

WHENEVER those states which have been acquired as stated have been accustomed to live under their own laws and in freedom, there are three courses for those who wish to hold them: the first is to ruin them, the next is to reside there in person, the third is to permit them to live under their own laws, drawing a tribute, and establishing within it an oligarchy which will keep it friendly to you. Because such a government, being created by the prince, knows that it cannot stand without his friendship and interest, and does its utmost to support him; and therefore he who would keep a city accustomed to freedom will hold it more easily by the means of its own citizens than in any other way.

There are, for example, the Spartans and the Romans. The Spartans held Athens and Thebes, establishing there an oligarchy, nevertheless they lost them. The Romans, in order to hold Capua, Carthage, and Numantia, dismantled them, and did not lose them. They wished to hold Greece as the Spartans held it, making it free and permitting its laws, and did not succeed. So to hold it they were compelled to dismantle many cities in the country, for in truth there is no safe way to retain them otherwise than by ruining them. And he who becomes master of a city accustomed to freedom and does not destroy it, may expect to be destroyed by it, for in rebellion it has always the watch-word of liberty and its ancient privileges as a rallying point, which neither time nor benefits will ever cause it to forget. And what ever you may do or provide against, they never forget that name or their privileges unless they are disunited or dispersed but at every chance they immediately rally to them, as Pisa after the hundred years she had been held in bondage by the Florentines.

But when cities or countries are accustomed to live under a prince, and his family is exterminated, they, being on the one hand accustomed to obey and on the other hand not having the old prince, cannot agree in making one from amongst themselves, and they do not know how to govern themselves. For this reason they are very slow to take up arms, and a prince can gain them to himself and secure them much more easily. But in republics there is more vitality, greater hatred, and more desire for vengeance, which will never permit them to allow the memory of their former liberty to rest; so that the safest way is to destroy them or to reside there.

CHAPTER VI – Concerning New Principalities Which Are Acquired By One’s Own Arms And Ability

Kap. 6: Om de helt nye prinsipater ervervet med dygd og egne våben

LET no one be surprised if, in speaking of entirely new principalities as I shall do, I adduce the highest examples both of prince and of state; because men, walking almost always in paths beaten by others, and following by imitation their deeds, are yet unable to keep entirely to the ways of others or attain to the power of those they imitate. A wise man ought always to follow the paths beaten by great men, and to imitate those who have been supreme, so that if his ability does not equal theirs, at least it will savour of it. Let him act like the clever archers who, designing to hit the mark which yet appears too far distant, and knowing the limits to which the strength of their bow attains, take aim much higher than the mark, not to reach by their strength or arrow to so great a height, but to be able with the aid of so high an aim to hit the mark they wish to reach.

I say, therefore, that in entirely new principalities, where there is a new prince, more or less difficulty is found in keeping them, accordingly as there is more or less ability in him who has acquired the state. Now, as the fact of becoming a prince from a private station presupposes either ability or fortune, it is clear that one or other of these two things will mitigate in some degree many difficulties. Nevertheless, he who has relied least on fortune is established the strongest. Further, it facilitates matters when the prince, having no other state, is compelled to reside there in person.

But to come to those who, by their own ability and not through fortune, have risen to be princes, I say that Moses, Cyrus, Romulus, Theseus, and such like are the most excellent examples. And although one may not discuss Moses, he having been a mere executor of the will of God, yet he ought to be admired, if only for that favour which made him worthy to speak with God. But in considering Cyrus and others who have acquired or founded kingdoms, all will be found admirable; and if their particular deeds and conduct shall be considered, they will not be found inferior to those of Moses, although he had so great a preceptor. And in examining their actions and lives one cannot see that they owed anything to fortune beyond opportunity, which brought them the material to mould into the form which seemed best to them. Without that opportunity their powers of mind would have been extinguished, and without those powers the opportunity would have come in vain.

It was necessary, therefore, to Moses that he should find the people of Israel in Egypt enslaved and oppressed by the Egyptians, in order that they should be disposed to follow him so as to be delivered out of bondage. It was necessary that Romulus should not remain in Alba, and that he should be abandoned at his birth, in order that he should become King of Rome and founder of the fatherland. It was necessary that Cyrus should find the Persians discontented with the government of the Medes, and the Medes soft and effeminate through their long peace. Theseus could not have shown his ability had he not found the Athenians dispersed. These opportunities, therefore, made those men fortunate, and their high ability enabled them to recognize the opportunity whereby their country was ennobled and made famous.

Those who by valorous ways become princes, like these men, acquire a principality with difficulty, but they keep it with ease. The difficulties they have in acquiring it arise in part from the new rules and methods which they are forced to introduce to establish their government and its security. And it ought to be remembered that there is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct, or more uncertain in its success, than to take the lead in the introduction of a new order of things. Because the innovator has for enemies all those who have done well under the old conditions, and lukewarm defenders in those who may do well under the new. This coolness arises partly from fear of the opponents, who have the laws on their side, and partly from the incredulity of men, who do not readily believe in new things until they have had a long experience of them. Thus it happens that whenever those who are hostile have the opportunity to attack they do it like partisans, whilst the others defend lukewarmly, in such wise that the prince is endangered along with them.

It is necessary, therefore, if we desire to discuss this matter thoroughly, to inquire whether these innovators can rely on themselves or have to depend on others: that is to say, whether, to consummate their enterprise, have they to use prayers or can they use force? In the first instance they always succeed badly, and never compass anything; but when they can rely on themselves and use force, then they are rarely endangered. Hence it is that all armed prophets have conquered, and the unarmed ones have been destroyed. Besides the reasons mentioned, the nature of the people is variable, and whilst it is easy to persuade them, it is difficult to fix them in that persuasion. And thus it is necessary to take such measures that, when they believe no longer, it may be possible to make them believe by force.

If Moses, Cyrus, Theseus, and Romulus had been unarmed they could not have enforced their constitutions for long — as happened in our time to Fra Girolamo Savonarola, who was ruined with his new order of things immediately the multitude believed in him no longer, and he had no means of keeping steadfast those who believed or of making the unbelievers to believe. Therefore such as these have great difficulties in consummating their enterprise, for all their dangers are in the ascent, yet with ability they will overcome them; but when these are overcome, and those who envied them their success are exterminated, they will begin to be respected, and they will continue afterwards powerful, secure, honoured, and happy.

To these great examples I wish to add a lesser one; still it bears some resemblance to them, and I wish it to suffice me for all of a like kind: it is Hiero the Syracusan. This man rose from a private station to be Prince of Syracuse, nor did he, either, owe anything to fortune but opportunity; for the Syracusans, being oppressed, chose him for their captain, afterwards he was rewarded by being made their prince. He was of so great ability, even as a private citizen, that one who writes of him says he wanted nothing but a kingdom to be a king. This man abolished the old soldiery, organized the new, gave up old alliances, made new ones; and as he had his own soldiers and allies, on such foundations he was able to build any edifice: thus, whilst he had endured much trouble in acquiring, he had but little in keeping.

CHAPTER VII – Concerning New Principalities Which Are Acquired Either By The Arms Of Others Or By Good Fortune

Kap. 7: Om de nye prinsipater som er erhvervet ved andres våben og dyd

THOSE who solely by good fortune become princes from being private citizens have little trouble in rising, but much in keeping atop; they have not any difficulties on the way up, because they fly, but they have many when they reach the summit. Such are those to whom some state is given either for money or by the favour of him who bestows it; as happened to many in Greece, in the cities of Ionia and of the Hellespont, where princes were made by Darius, in order that they might hold the cities both for his security and his glory; as also were those emperors who, by the corruption of the soldiers, from being citizens came to empire. Such stand simply upon the goodwill and the fortune of him who has elevated them — two most inconstant and unstable things. Neither have they the knowledge requisite for the position; because, unless they are men of great worth and ability, it is not reasonable to expect that they should know how to command, having always lived in a private condition; besides, they cannot hold it because they have not forces which they can keep friendly and faithful.

States that rise unexpectedly, then, like all other things in nature which are born and grow rapidly, cannot have their foundations and relations with other states fixed in such a way that the first storm will not overthrow them; unless, as is said, those who unexpectedly become princes are men of so much ability that they know they have to be prepared at once to hold that which fortune has thrown into their laps, and that those foundations, which others have laid before they became princes, they must lay afterwards.

Concerning these two methods of rising to be a prince by ability or fortune, I wish to adduce two examples within our own recollection, and these are Francesco Sforza and Cesare Borgia. Francesco, by proper means and with great ability, from being a private person rose to be Duke of Milan, and that which he had acquired with a thousand anxieties he kept with little trouble. On the other hand, Cesare Borgia, called by the people Duke Valentino, acquired his state during the ascendancy of his father, and on its decline he lost it, notwithstanding that he had taken every measure and done all that ought to be done by a wise and able man to fix firmly his roots in the states which the arms and fortunes of others had bestowed on him.

Because, as is stated above, he who has not first laid his foundations may be able with great ability to lay them afterwards, but they will be laid with trouble to the architect and danger to the building. If, therefore, all the steps taken by the duke be considered, it will be seen that he laid solid foundations for his future power, and I do not consider it superfluous to discuss them, because I do not know what better precepts to give a new prince than the example of his actions; and if his dispositions were of no avail, that was not his fault, but the extraordinary and extreme malignity of fortune.

Alexander VI, in wishing to aggrandize the duke, his son, had many immediate and prospective difficulties. Firstly, he did not see his way to make him master of any state that was not a state of the Church; and if he was willing to rob the Church he knew that the Duke of Milan and the Venetians would not consent, because Faenza and Rimini were already under the protection of the Venetians. Besides this, he saw the arms of Italy, especially those by which he might have been assisted, in hands that would fear the aggrandizement of the Pope, namely, the Orsini and the Colonna and their following. It behoved him, therefore, to upset this state of affairs and embroil the powers, so as to make himself securely master of part of their states. This was easy for him to do, because he found the Venetians, moved by other reasons, inclined to bring back the French into Italy; he would not only not oppose this, but he would render it more easy by dissolving the former marriage of King Louis. Therefore the king came into Italy with the assistance of the Venetians and the consent of Alexander. He was no sooner in Milan than the Pope had soldiers from him for the attempt on the Romagna, which yielded to him on the reputation of the king. The duke, therefore, having acquired the Romagna and beaten the Colonna, while wishing to hold that and to advance further, was hindered by two things: the one, his forces did not appear loyal to him, the other, the goodwill of France: that is to say, he feared that the forces of the Orsini, which was using, would not stand to him, that not only might they hinder him from winning more, but might themselves seize what he had won, and that the King might also do the same. Of the Orsini he had a warning when, after taking Faenza and attacking Bologna, he saw them go very unwillingly to that attack. And as to the king, he learned his mind when he himself, after taking the duchy of Urbino, attacked Tuscany, and the king made him desist from that undertaking; hence the duke decided to depend no more upon the arms and the luck of others.

For the first thing he weakened the Orsini and Colonna parties in Rome, by gaining to himself all their adherents who were gentlemen, making them his gentlemen, giving them good pay, and, according to their rank, honouring them with office and command in such a way that in a few months all attachment to the factions was destroyed and turned entirely to the duke. After this he awaited an opportunity to crush the Orsini, having scattered the adherents of the Colonna. This came to him soon and he used it well; for the Orsini, perceiving at length that the aggrandizement of the duke and the Church was ruin to them, called a meeting at Magione, in the territory of Perugia. From this sprung the rebellion at Urbino and the tumults in the Romagna, with endless dangers to the duke, all of which he overcame with the help of the French. Having restored his authority, not to leave it at risk by trusting either to the French or other outside forces, he had recourse to his wiles, and he knew so well how to conceal his mind that, by the mediation of Signor Paolo [Orsini] — whom the duke did not fail to secure with all kinds of attention, giving him money, apparel, and horses — the Orsini were reconciled, so that their simplicity brought them into his power at Sinigaglia. Having exterminated the leaders, and turned their partisans into his friends, the duke had laid sufficiently good foundations to his power, having all the Romagna and the duchy of Urbino; and the people now beginning to appreciate their prosperity, he gained them all over to himself. And as this point is worthy of notice, and to be imitated by others, I am not willing to leave it out.

When the duke occupied the Romagna he found it under the rule of weak masters, who rather plundered their subjects than ruled them, and gave them more cause for disunion than for union, so that the country was full of robbery, quarrels, and every kind of violence; and so, wishing to bring back peace and obedience to authority, he considered it necessary to give it a good governor. Thereupon he promoted Messer Ramiro d’Orco [de Lorqua], a swift and cruel man, to whom he gave the fullest power. This man in a short time restored peace and unity with the greatest success. Afterwards the duke considered that it was not advisable to confer such excessive authority, for he had no doubt but that he would become odious, so he set up a court of judgment in the country, under a most excellent president, wherein all cities had their advocates. And because he knew that the past severity had caused some hatred against himself, so, to clear himself in the minds of the people, and gain them entirely to himself, he desired to show that, if any cruelty had been practised, it had not originated with him, but in the natural sternness of the minister. Under this pretence he took Ramiro, and one morning caused him to be executed and left on the piazza at Cesena with the block and a bloody knife at his side. The barbarity of this spectacle caused the people to be at once satisfied and dismayed.

But let us return whence we started. I say that the duke, finding himself now sufficiently powerful and partly secured from immediate dangers by having armed himself in his own way, and having in a great measure crushed those forces in his vicinity that could injure him if he wished to proceed with his conquest, had next to consider France, for he knew that the king, who too late was aware of his mistake, would not support him. And from this time he began to seek new alliances and to temporize with France in the expedition which she was making towards the kingdom of Naples against the Spaniards who were besieging Gaeta. It was his intention to secure himself against them, and this he would have quickly accomplished had Alexander lived.

Such was his line of action as to present affairs. But as to the future he had to fear, in the first place, that a new successor to the Church might not be friendly to him and might seek to take from him that which Alexander had given him, so he decided to act in four ways. Firstly, by exterminating the families of those lords whom he had despoiled, so as to take away that pretext from the Pope. Secondly, by winning to himself all the gentlemen of Rome, so as to be able to curb the Pope with their aid, as has been observed. Thirdly, by converting the college more to himself. Fourthly, by acquiring so much power before the Pope should die that he could by his own measures resist the first shock. Of these four things, at the death of Alexander, he had accomplished three. For he had killed as many of the dispossessed lords as he could lay hands on, and few had escaped; he had won over the Roman gentlemen, and he had the most numerous party in the college. And as to any fresh acquisition, he intended to become master of Tuscany, for he already possessed Perugia and Piombino, and Pisa was under his protection. And as he had no longer to study France (for the French were already driven out of the kingdom of Naples by the Spaniards, and in this way both were compelled to buy his goodwill), he pounced down upon Pisa. After this, Lucca and Siena yielded at once, partly through hatred and partly through fear of the Florentines; and the Florentines would have had no remedy had he continued to prosper, as he was prospering the year that Alexander died, for he had acquired so much power and reputation that he would have stood by himself, and no longer have depended on the luck and the forces of others, but solely on his own power and ability.

But Alexander died five years after he had first drawn the sword. He left the duke with the state of Romagna alone consolidated, with the rest in the air, between two most powerful hostile armies, and sick unto death. Yet there were in the duke such boldness and ability, and he knew so well how men are to be won or lost, and so firm were the foundations which in so short a time he had laid, that if he had not had those armies on his back, or if he had been in good health, he would have overcome all difficulties. And it is seen that his foundations were good, for the Romagna awaited him for more than a month. In Rome, although but half alive, he remained secure; and whilst the Baglioni, the Vitelli, and the Orsini might come to Rome, they could not effect anything against him. If he could not have made Pope him whom he wished, at least the one whom he did not wish would not have been elected. But if he had been in sound health at the death of Alexander, everything would have been easy to him. On the day that Julius II was elected, he told me that he had thought of everything that might occur at the death of his father, and had provided a remedy for all, except that he had never anticipated that, when the death did happen, he himself would be on the point to die.

When all the actions of the duke are recalled, I do not know how to blame him, but rather it appears to me, as I have said, that I ought to offer him for imitation to all those who, by the fortune or the arms of others, are raised to government. Because he, having a lofty spirit and far-reaching aims, could not have regulated his conduct otherwise, and only the shortness of the life of Alexander and his own sickness frustrated his designs. Therefore, he who considers it necessary to secure himself in his new principality, to win friends, to overcome either by force or fraud, to make himself beloved and feared by the people, to be followed and revered by the soldiers, to exterminate those who have power or reason to hurt him, to change the old order of things for new, to be severe and gracious, magnanimous and liberal, to destroy a disloyal soldiery and to create new, to maintain friendship with kings and princes in such a way that they must help him with zeal and offend with caution, cannot find a more lively example than the actions of this man.

Only can he be blamed for the election of Julius II, in whom he made a bad choice, because, as is said, not being able to elect a Pope to his own mind, he could have hindered any other from being elected Pope; and he ought never to have consented to the election of any cardinal whom he had injured or who had cause to fear him if they became pontiffs. For men injure either from fear or hatred. Those whom he had injured, amongst others, were San Pietro ad Vincula, Colonna, San Giorgio, and Ascanio. 1 Any one of the others, on becoming Pope, would have had to fear him, Rouen and the Spaniards excepted; the latter from their relationship and obligations, the former from his influence, the kingdom of France having relations with him. Therefore, above everything, the duke ought to have created a Spaniard Pope, and, failing him, he ought to have consented to Rouen and not San Pietro ad Vincula. He who believes that new benefits will cause great personages to forget old injuries is deceived. Therefore, the duke erred in his choice, and it was the cause of his ultimate ruin.

CHAPTER VIII – Concerning Those Who Have Obtained A Principality By Wickedness

Kap. 8: Om dem som kommer til magten ved hjælp af grusomhed

ALTHOUGH a prince may rise from a private station in two ways, neither of which can be entirely attributed to fortune or genius, yet it is manifest to me that I must not be silent on them, although one could be more copiously treated when I discuss republics. These methods are when, either by some wicked or nefarious ways, one ascends to the principality, or when by the favour of his fellow-citizens a private person becomes the prince of his country. And speaking of the first method, it will be illustrated by two examples — one ancient, the other modern — and without entering further into the subject, I consider these two examples will suffice those who may be compelled to follow them.

Agathocles, the Sicilian, became King of Syracuse not only from a private but from a low and abject position. This man, the son of a potter, through all the changes in his fortunes always led an infamous life. Nevertheless, he accompanied his infamies with so much ability of mind and body that, having devoted himself to the military profession, he rose through its ranks to be Praetor of Syracuse. Being established in that position, and having deliberately resolved to make himself prince and to seize by violence, without obligation to others, that which had been conceded to him by assent, he came to an understanding for this purpose with Hamilcar, the Carthaginian, who, with his army, was fighting in Sicily. One morning he assembled the people and senate of Syracuse, as if he had to discuss with them things relating to the Republic, and at a given signal the soldiers killed all the senators and the richest of the people; these dead, he seized and held the princedom of that city without any civil commotion. And although he was twice routed by the Carthaginians, and ultimately besieged, yet not only was he able to defend his city, but leaving part of his men for its defence, with the others he attacked Africa, and in a short time raised the siege of Syracuse. The Carthaginians, reduced to extreme necessity, were compelled to come to terms with Agathocles, and, leaving Sicily to him, had to be content with the possession of Africa.

Therefore, he who considers the actions and the genius of this man will see nothing, or little, which can be attributed to fortune, inasmuch as he attained pre-eminence, as is shown above, not by the favour of any one, but step by step in the military profession, which steps were gained with a thousand troubles and perils, and were afterwards boldly held by him with many hazards and dangers. Yet it cannot be called talent to slay fellow-citizens, to deceive friends, to be without faith, without mercy, without religion; such methods may gain empire, but not glory. Still, if the courage of Agathocles in entering into and extricating himself from dangers be considered, together with his greatness of mind in enduring overcoming hardships, it cannot be seen why he should be esteemed less than the most notable captain. Nevertheless, his barbarous cruelty and inhumanity with infinite wickednesses do not permit him to be celebrated among the most excellent men. What he achieved cannot be attributed either to fortune or to genius.

In our times, during the rule of Alexander VI, Oliverotto da Fermo, having been left an orphan many years before, was brought up by his maternal uncle, Giovanni Fogliani, and in the early days of his youth sent to fight under Paolo Vitelli, that, being trained under his discipline, he might attain some high position in the military profession. After Paolo died, he fought under his brother Vitellozzo, and in a very short time, being endowed with wit and a vigorous body and mind, he became the first man in his profession. But it appearing to him a paltry thing to serve under others, he resolved, with the aid of some citizens of Fermo, to whom the slavery of their country was dearer than its liberty, and with the help of the Vitelli, to seize Fermo. So he wrote to Giovanni Fogliani that, having been away from home for many years, he wished to visit him and his city, and in some measure to look into his patrimony; and although he had not laboured to acquire anything except honour, yet, in order that the citizens should see he had not spent his time in vain, he desired to come honourably, so would be accompanied by one hundred horsemen, his friends and retainers; and he entreated Giovanni to arrange that he should be received honourably by the citizens of Fermo, all of which would be not only to his honour, but also to that of Giovanni himself, who had brought him up.

Giovanni, therefore, did not fail in any attentions due to his nephew, and he caused him to be honourably received by the Fermans, and he lodged him in his own house, where, having passed some days, and having arranged what was necessary for his wicked designs, Oliverotto gave a solemn banquet to which he invited Giovanni Fogliani and the chiefs of Fermo. When the viands and all the other entertainments that are usual in such banquets were finished, Oliverotto artfully began certain grave discourses, speaking of the greatness of Pope Alexander and his son Cesare, and of their enterprises, to which discourse Giovanni and others answered; but he rose at once, saying that such matters ought to be discussed in a more private place, and he betook himself to a chamber, whither Giovanni and the rest of the citizens went in after him. No sooner were they seated than soldiers issued from secret places and slaughtered Giovanni and the rest. After these murders Oliverotto, mounted on horseback, rode up and down the town and besieged the chief magistrate in the palace, so that in fear the people were forced to obey him, and to form a government, of which he made himself the prince. He killed all the malcontents who were able to injure him, and strengthened himself with new civil and military ordinances, in such a way that, in the year during which he held the principality, not only was he secure in the city of Fermo, but he had become formidable to all his neighbours. And his destruction would have been as difficult as that of Agathocles if he had not allowed himself to be overreached by Cesare Borgia, who took him with the Orsini and Vitelli at Sinigaglia, as was stated above. Thus one year after he had committed this parricide, he was strangled, together with Vitellozzo, whom he had made his leader in valour and wickedness.

Some may wonder how it can happen that Agathocles, and his like, after infinite treacheries and cruelties, should live for long secure in his country, and defend himself from external enemies, and never be conspired against by his own citizens; seeing that many others, by means of cruelty, have never been able even in peaceful times to hold the state, still less in the doubtful times of war. I believe that this follows from severities being badly or properly used. Those may be called properly used, if of evil it is lawful to speak well, that are applied at one blow and are necessary to one’s security, and that are not persisted in afterwards unless they can be turned to the advantage of the subjects. The badly employed are those which, notwithstanding they may be few in the commencement, multiply with time rather than decrease. Those who practise the first system are able, by aid of God or man, to mitigate in some degree their rule, as Agathocles did. It is impossible for those who follow the other to maintain themselves.

Hence it is to be remarked that, in seizing a state, the usurper ought to examine closely into all those injuries which it is necessary for him to inflict, and to do them all at one stroke so as not to have to repeat them daily; and thus by not unsettling men he will be able to reassure them, and win them to himself by benefits. He who does otherwise, either from timidity or evil advice, is always compelled to keep the knife in his hand; neither can he rely on his subjects, nor can they attach themselves to him, owing to their continued and repeated wrongs. For injuries ought to be done all at one time, so that, being tasted less, they offend less; benefits ought to be given little by little, so that the flavour of them may last longer.

And above all things, a prince ought to live amongst his people in such a way that no unexpected circumstances, whether of good or evil, shall make him change; because if the necessity for this comes in troubled times, you are too late for harsh measures; and mild ones will not help you, for they will be considered as forced from you, and no one will be under any obligation to you for them.

CHAPTER IX – Concerning A Civil Principality

Kap. 9: Det civilie prinsipat

BUT coming to the other point — where a leading citizen becomes the prince of his country, not by wickedness or any intolerable violence, but by the favour of his fellow citizens — this may be called a civil principality: nor is genius or fortune altogether necessary to attain to it, but rather a happy shrewdness. I say then that such a principality is obtained either by the favour of the people or by the favour of the nobles. Because in all cities these two distinct parties are found, and from this it arises that the people do not wish to be ruled nor oppressed by the nobles, and the nobles wish to rule and oppress the people; and from these two opposite desires there arises in cities one of three results, either a principality, self-government, or anarchy.

A principality is created either by the people or by the nobles, accordingly as one or other of them has the opportunity; for the nobles, seeing they cannot withstand the people, begin to cry up the reputation of one of themselves, and they make him a prince, so that under his shadow they can give vent to their ambitions. The people, finding they cannot resist the nobles, also cry up the reputation of one of themselves, and make him a prince so as to be defended by his authority. He who obtains sovereignty by the assistance of the nobles maintains himself with more difficulty than he who comes to it by the aid of the people, because the former finds himself with many around him who consider themselves his equals, and because of this he can neither rule nor manage them to his liking. But he who reaches sovereignty by popular favour finds himself alone, and has none around him, or few, who are not prepared to obey him.

Besides this, one cannot by fair dealing, and without injury to others, satisfy the nobles, but you can satisfy the people, for their object is more righteous than that of the nobles, the latter wishing to oppress, whilst the former only desire not to be oppressed. It is to be added also that a prince can never secure himself against a hostile people, because of their being too many, whilst from the nobles he can secure himself, as they are few in number. The worst that a prince may expect from a hostile people is to be abandoned by them; but from hostile nobles he has not only to fear abandonment, but also that they will rise against him; for they, being in these affairs more far-seeing and astute, always come forward in time to save themselves, and to obtain favours from him whom they expect to prevail. Further, the prince is compelled to live always with the same people, but he can do well without the same nobles, being able to make and unmake them daily, and to give or take away authority when it pleases him.

Therefore, to make this point clearer, I say that the nobles ought to be looked at mainly in two ways: that is to say, they either shape their course in such a way as binds them entirely to your fortune, or they do not. Those who so bind themselves, and are not rapacious, ought to be honoured and loved; those who do not bind themselves may be dealt with in two ways; they may fail to do this through pusillanimity and a natural want of courage, in which case you ought to make use of them, especially of those who are of good counsel; and thus, whilst in prosperity you honour yourself, in adversity you have not to fear them. But when for their own ambitious ends they shun binding themselves, it is a token that they are giving more thought to themselves than to you, and a prince ought to guard against such, and to fear them as if they were open enemies, because in adversity they always help to ruin him.

Therefore, one who becomes a prince through the favour of the people ought to keep them friendly, and this he can easily do seeing they only ask not to be oppressed by him. But one who, in opposition to the people, becomes a prince by the favour of the nobles, ought, above everything, to seek to win the people over to himself, and this he may easily do if he takes them under his protection. Because men, when they receive good from him of whom they were expecting evil, are bound more closely to their benefactor; thus the people quickly become more devoted to him than if he had been raised to the principality by their favours; and the prince can win their affections in many ways, but as these vary according to the circumstances one cannot give fixed rules, so I omit them; but, I repeat, it is necessary for a prince to have the people friendly, otherwise he has no security in adversity.

Nabis, Prince of the Spartans, sustained the attack of all Greece, and of a victorious Roman army, and against them he defended his country and his government; and for the overcoming of this peril it was only necessary for him to make himself secure against a few, but this would not have been sufficient if the people had been hostile. And do not let any one impugn this statement with the trite proverb that ‘He who builds on the people, builds on the mud,’ for this is true when a private citizen makes a foundation there, and persuades himself that the people will free him when he is oppressed by his enemies or by the magistrates; wherein he would find himself very often deceived, as happened to the Gracchi in Rome and to Messer Giorgio Scali in Florence. But granted a prince who has established himself as above, who can command, and is a man of courage, undismayed in adversity, who does not fail in other qualifications, and who, by his resolution and energy, keeps the whole people encouraged — such a one will never find himself deceived in them, and it will be shown that he has laid his foundations well.

These principalities are liable to danger when they are passing from the civil to the absolute order of government, for such princes either rule personally or through magistrates. In the latter case their government is weaker and more insecure, because it rests entirely on the goodwill of those citizens who are raised to the magistracy, and who, especially in troubled times, can destroy the government with great ease, either by intrigue or open defiance; and the prince has not the chance amid tumults to exercise absolute authority, because the citizens and subjects, accustomed to receive orders from magistrates, are not of a mind to obey him amid these confusions, and there will always be in doubtful times a scarcity of men whom he can trust. For such a prince cannot rely upon what he observes in quiet times, when citizens had need of the state, because then every one agrees with him; they all promise, and when death is far distant they all wish to die for him; but in troubled times, when the state has need of its citizens, then he finds but few. And so much the more is this experiment dangerous, inasmuch as it can only be tried once. Therefore a wise prince ought to adopt such a course that his citizens will always in every sort and kind of circumstance have need of the state and of him, and then he will always find them faithful.

CHAPTER X – Concerning The Way In Which The Strength Of All Principalities Ought To Be Measured

Kap. 10: Hvordan man måler alle prinsipaters styrke

IT IS necessary to consider another point in examining the character of these principalities: that is, whether a prince has such power that, in case of need, he can support himself with his own resources, or whether he has always need of the assistance of others. And to make this quite clear I say that I consider those are able to support themselves by their own resources who can, either by abundance of men or money, raise a sufficient army to join battle against any one who comes to attack them; and I consider those always to have need of others who cannot show themselves against the enemy in the field, but are forced to defend themselves by sheltering behind walls. The first case has been discussed, but we will speak of it again should it recur. In the second case one can say nothing except to encourage such princes to provision and fortify their towns, and not on any account to defend the country. And whoever shall fortify his town well, and shall have managed the other concerns of his subjects in the way stated above, and to be often repeated, will never be attacked without great caution, for men are always adverse to enterprises where difficulties can be seen, and it will be seen not to be an easy thing to attack one who has his town well fortified, and is not hated by his people.

The cities of Germany are absolutely free, they own but little country around them, and they yield obedience to the emperor when it suits them, nor do they fear this or any other power they may have near them, because they are fortified in such a way that every one thinks the taking of them by assault would be tedious and difficult, seeing they have proper ditches and walls, they have sufficient artillery, and they always keep in public depots enough for one year’s eating, drinking, and firing. And beyond this, to keep the people quiet and without loss to the state, they always have the means of giving work to the community in those labours that are the life and strength of the city, and on the pursuit of which the people are supported; they also hold military exercises in repute, and moreover have many ordinances to uphold them.

Therefore, a prince who has a strong city, and had not made himself odious, will not be attacked, or if any one should attack he will only be driven off with disgrace; again, because that affairs of this world are so changeable, it is almost impossible to keep an army a whole year in the field without being interfered with. And whoever should reply: If the people have property outside the city, and see it burnt, they will not remain patient, and the long siege and self-interest will make them forget their prince; to this I answer that a powerful and courageous prince will overcome all such difficulties by giving at one time hope to his subjects that the evil will not be for long, at another time fear of the cruelty of the enemy, then preserving himself adroitly from those subjects who seem to him to be too bold.

Further, the enemy would naturally on his arrival at once burn and ruin the country at the time when the spirits of the people are still hot and ready for the defence; and, therefore, so much the less ought the prince to hesitate; because after a time, when spirits have cooled, the damage is already done, the ills are incurred, and there is no longer any remedy; and therefore they are so much the more ready to unite with their prince, he appearing to be under obligations to them now that their houses have been burnt and their possessions ruined in his defence. For it is the nature of men to be bound by the benefits they confer as much as by those they receive. Therefore, if everything is well considered, it wilt not be difficult for a wise prince to keep the minds of his citizens steadfast from first to last, when he does not fail to support and defend them.

CHAPTER XI – Concerning Ecclesiastical Principalities

Kap. 11: De gejstlige prinsipater

IT ONLY remains now to speak of ecclesiastical principalities, touching which all difficulties are prior to getting possession, because they are acquired either by capacity or good fortune, and they can be held without either; for they are sustained by the ordinances of religion, which are so all-powerful, and of such a character that the principalities may be held no matter how their princes behave and live. These princes alone have states and do not defend them, they have subjects and do not rule them; and the states, although unguarded, are not taken from them, and the subjects, although not ruled, do not care, and they have neither the desire nor the ability to alienate themselves. Such principalities only are secure and happy. But being upheld by powers, to which the human mind cannot reach, I shall speak no more of them, because, being exalted and maintained by God, it would be the act of a presumptuous and rash man to discuss them.

Nevertheless, if any one should ask of me how comes it that the Church has attained such greatness in temporal power, seeing that from Alexander backwards the Italian potentates (not only those who have been called potentates, but every baron and lord, though the smallest) have valued the temporal power very slightly — yet now a king of France trembles before it, and it has been able to drive him from Italy, and to ruin the Venetians — although this may be very manifest, it does not appear to me superfluous to recall it in some measure to memory.

Before Charles, King of France, passed into Italy, this country was under the dominion of the Pope, the Venetians, the King of Naples, the Duke of Milan, and the Florentines. These potentates had two principal anxieties: the one, that no foreigner should enter Italy under arms; the other, that none of themselves should seize more territory. Those about whom there was the most anxiety were the Pope and the Venetians. To restrain the Venetians the union of all the others was necessary, as it was for the defence of Ferrara; and to keep down the Pope they made use of the barons of Rome, who, being divided into two factions, Orsini and Colonna, had always a pretext for disorder, and, standing with arms in their hands under the eyes of the Pontiff, kept the pontificate weak and powerless. And although there might arise sometimes a courageous pope, such as Sixtus [IV], yet neither fortune nor wisdom could rid him of these annoyances. And the short life of a pope is also a cause of weakness; for in the ten years, which is the average life of a pope, he can with difficulty lower one of the factions; and if, so to speak, one pope should almost destroy the Colonna, another would arise hostile to the Orsini, who would support their opponents, and yet would not have time to ruin the Orsini. This was the reason why the temporal powers of the pope were little esteemed in Italy.

Alexander VI arose afterwards, who of all the pontiffs that have ever been showed how a pope with both money and arms was able to prevail; and through the instrumentality of the Duke Valentino, and by reason of the entry of the French, he brought about all those things which I have discussed above in the actions of the duke. And although his intention was not to aggrandize the Church, but the duke, nevertheless, what he did contributed to the greatness of the Church, which, after his death and the ruin of the duke, became the heir to all his labours.

Pope Julius came afterwards and found the Church strong, possessing all the Romagna, the barons of Rome reduced to impotence, and, through the chastisements Alexander, the factions wiped out; he also found the way open to accumulate money in a manner such as had never been practised before Alexander’s time. Such things Julius not only followed, but improved upon, and he intended to gain Bologna, to ruin the Venetians, and to drive the French out of Italy. All of these enterprises prospered with him, and so much the more to his credit, inasmuch as he did everything to strengthen the Church and not any private person. He kept also the Orsini and Colonna factions within the bounds in which he found them; and although there was among them some mind to make disturbance, nevertheless he held two things firm: the one, the greatness of the church, with which he terrified them; and the other, not allowing them to have their own cardinals, who caused the disorders among them. For whenever these factions have their cardinals they do not remain quiet for long, because cardinals foster the factions in Rome and out of it, and the barons are compelled to support them, and thus from the ambitions of prelates arise disorders and tumults among the barons. For these reasons his Holiness Pope Leo found the pontificate most powerful, and it is to be hoped that, if others made it great in arms, he will make it still greater and more venerated by his goodness and infinite other virtues.

CHAPTER XII – How Many Kinds Of Soldiery There Are, And Concerning Mercenaries

Kap. 12: Om militsens beskaffenhed og om lejesoldater

HAVING discoursed particularly on the characteristics of such principalities as in the beginning I proposed to discuss, and having considered in some degree the causes of their being good or bad, and having shown the methods by which many have sought to acquire them and to hold them, it now remains for me to discuss generally the means of offence and defence which belong to each of them.

We have seen above how necessary it is for a prince to have his foundations well laid, otherwise it follows of necessity he will go to ruin. The chief foundations of all states, new as well as old or composite, are good laws and good arms; and as there cannot be good laws where the state is not well armed, it follows that where they are well armed they have good laws. I shall leave the laws out of the discussion and shall speak of the arms.

I say, therefore, that the arms with which a prince defends his state are either his own, or they are mercenaries, auxiliaries, or mixed. Mercenaries and auxiliaries are useless and dangerous; and if one holds his state based on these arms, he will stand neither firm nor safe; for they are disunited, ambitious and without discipline, unfaithful, valiant before friends, cowardly before enemies; they have neither the fear of God nor fidelity to men, and destruction is deferred only so long as the attack is; for in peace one is robbed by them, and in war by the enemy. The fact is, they have no other attraction or reason for keeping the field than a trifle of stipend, which is not sufficient to make them willing to die for you. They are ready enough to be your soldiers whilst you do not make war, but if war comes they take themselves off or run from the foe; which I should have little trouble to prove, for the ruin of Italy has been caused by nothing else than by resting all her hopes for many years on mercenaries, and although they formerly made some display and appeared valiant amongst themselves, yet when the foreigners came they showed what they were. Thus it was that Charles, King of France, was allowed to seize Italy with chalk in hand; 1 and he who told us that our sins were the cause of it told the truth, but they were not the sins he imagined, but those which I have related. And as they were the sins of princes, it is the princes who have also suffered the penalty.

I wish to demonstrate further the infelicity of these arms. The mercenary captains are either capable men or they are not; if they are, you cannot trust them, because they always aspire to their own greatness, either by oppressing you, who are their master, or others contrary to your intentions; but if the captain is not skilful, you are ruined in the usual way.

And if it be urged that whoever is armed will act in the same way, whether mercenary or not, I reply that when arms have to be resorted to, either by a prince or a republic, then the prince ought to go in person and perform the duty of captain; the republic has to send its citizens, and when one is sent who does not turn out satisfactorily, it ought to recall him, and when one is worthy, to hold him by the laws so that he does not leave the command. And experience has shown princes and republics, single-handed, making the greatest progress, and mercenaries doing nothing except damage; and it is more difficult to bring a republic, armed with its own arms, under the sway of one of its citizens than it is to bring one armed with foreign arms. Rome and Sparta stood for many ages armed and free. The Switzers are completely armed and quite free.

Of ancient mercenaries, for example, there are the Carthaginians, who were oppressed by their mercenary soldiers after the first war with the Romans, although the Carthaginians had their own citizens for captains. After the death of Epaminondas, Philip of Macedon was made captain of their soldiers by the Thebans, and after victory he took away their liberty.

Duke Filippo being dead, the Milanese enlisted Francesco Sforza against the Venetians, and he, having overcome the enemy at Caravaggio, allied himself with them to crush the Milanese, his masters. His father, Sforza, having been engaged by Queen Johanna of Naples, left her unprotected, so that she was forced to throw herself into the arms of the King of Aragon, in order to save her kingdom. And if the Venetians and Florentines formerly extended their dominions by these arms, and yet their captains did not make themselves princes, but have defended them, I reply that the Florentines in this case have been favoured by chance, for of the able captains, of whom they might have stood in fear, some have not conquered, some have been opposed, and others have turned their ambitions elsewhere. One who did not conquer was Giovanni Acuto, 2 and since he did not conquer his fidelity cannot be proved; but every one will acknowledge that, had he conquered, the Florentines would have stood at his discretion. Sforza had the Bracceschi always against him, so they watched each other. Francesco turned his ambition to Lombardy; Braccio against the Church and the kingdom of Naples. But let us come to that which happened a short while ago. The Florentines appointed as their captain Paolo Vitelli, a most prudent man, who from a private position had risen to the greatest renown. If this man had taken Pisa, nobody can deny that it would have been proper for the Florentines to keep in with him, for if he became the soldier of their enemies they had no means of resisting, and if they held to him they must obey him. The Venetians, if their achievements are considered, will be seen to have acted safely and gloriously so long as they sent to war their own men, when with armed gentlemen and plebeians they did valiantly. This was before they turned to enterprises on land, but when they began to fight on land they forsook this virtue and followed the custom of Italy. And in the beginning of their expansion on land, through not having much territory, and because of their great reputation, they had not much to fear from their captains; but when they expanded, as under Carmignola, they had a taste of this mistake; for, having found him a most valiant man (they beat the Duke of Milan under his leadership), and, on the other hand, knowing how lukewarm he was in the war, they feared they would no longer conquer under him, and for this reason they were not willing, nor were they able, to let him go; and so, not to lose again that which they had acquired, they were compelled, in order to secure themselves, to murder him. They had afterwards for their captains Bartolomeo da Bergamo, Roberto da San Severino, the Count of Pitigliano, and the like, under whom they had to dread loss and not gain, as happened afterwards at Vaila, where in one battle they lost that which in eight hundred years they had acquired with so much trouble. Because from such arms conquests come but slowly, long delayed and inconsiderable, but the losses sudden and portentous.

And as with these examples I have reached Italy, which has been ruled for many years by mercenaries, I wish to discuss them more seriously, in order that, having seen their rise and progress, one may be better prepared to counteract them. You must understand that the empire has recently come to be repudiated in Italy, that the Pope has acquired more temporal power, and that Italy has been divided up into more states, for the reason that many of the great cities took up arms against their nobles, who, formerly favoured by the emperor, were oppressing them, whilst the Church was favouring them so as to gain authority in temporal power: in many others their citizens became princes. From this it came to pass that Italy fell partly into the hands of the Church and of republics, and, the Church consisting of priests and the republic of citizens unaccustomed to arms, both commenced to enlist foreigners.

The first who gave renown to this soldiery was Alberigo da Conio, a native of the Romagna. From the school of this man sprang, among others, Braccio and Sforza, who in their time were the arbiters of Italy. After these came all the other captains who till now have directed the arms of Italy; and the end of all their valour has been, that she has been overrun by Charles, robbed by Louis, ravaged by Ferdinand, and insulted by the Switzers. The principle that has guided them has been, first, to lower the credit of infantry so that they might increase their own. They did this because, subsisting on their pay and without territory, they were unable to support many soldiers, and a few infantry did not give them any authority; so they were led to employ cavalry, with a moderate force of which they were maintained and honoured; and affairs were brought to such a pass that, in an army of twenty thousand soldiers, there were not to be found two thousand foot soldiers. They had, besides this, used every art to lessen fatigue and danger to themselves and their soldiers, not killing in the fray, but taking prisoners and liberating without ransom. They did not attack towns at night, nor did the garrisons of the towns attack encampments at night; they did not surround the camp either with stockade or ditch, nor did they campaign in the winter. All these things were permitted by their military rules, and devised by them to avoid, as I have said, both fatigue and dangers; thus they have brought Italy to slavery and contempt.

CHAPTER XIII – Concerning Auxiliaries, Mixed Soldiery, And One’s Own

Kap. 13: Om hjælpetropper, blandede tropper og egne tropper

AUXILIARIES, which are the other useless arm, are employed when a prince is called in with his forces to aid and defend, as was done by Pope Julius in the most recent times; for he, having, in the enterprise against Ferrara, had poor proof of his mercenaries, turned to auxiliaries, and stipulated with Ferdinand, King of Spain, for his assistance with men and arms. These arms may be useful and good in themselves, but for him who calls them in they are always disadvantageous; for losing, one is undone, and winning, one is their captive.

And although ancient histories may be full of examples, I do not wish to leave this recent one of Pope Julius II, the peril of which cannot fall to be perceived; for he, wishing to get Ferrara, threw himself entirely into the hands of the foreigner. But his good fortune brought about a third event, so that he did not reap the fruit of his rash choice; because, having auxiliaries routed at Ravenna, and the Switzers having risen and driven out the conquerors (against all expectation, both his and others), it so came to pass that he did not become prisoner to his enemies, they having fled, nor to his auxiliaries, he having conquered by other arms than theirs.

The Florentines, being entirely without arms, sent ten thousand Frenchmen to take Pisa, whereby they ran more danger than at any other time of their troubles.

The Emperor of Constantinople, to oppose his neighbours, sent ten thousand Turks into Greece, who, on the war being finished, were not willing to quit; this was the beginning of the servitude of Greece to the infidels.

Therefore, let him who has no desire to conquer make use of these arms, for they are much more hazardous than mercenaries, because with them the ruin is ready made; they are all united, all yield obedience to others; but with mercenaries, when they have conquered, more time and better opportunities are needed to injure you; they are not all of one community, they are found and paid by you, and a third party, which you have made their head, is not able all at once to assume enough authority to injure you. In conclusion, in mercenaries dastardy is most dangerous; in auxiliaries, valour. The wise prince, therefore, has always avoided these arms and turned to his own; and has been willing rather to lose with them than to conquer with others, not deeming that a real victory which is gained with the arms of others.

I shall never hesitate to cite Cesare Borgia and his actions. This duke entered the Romagna with auxiliaries, taking there only French soldiers, and with them he captured Imola and Forli; but afterwards, such forces not appearing to him reliable, he turned to mercenaries, discerning less danger in them, and enlisted the Orsini and Vitelli; whom presently, on handling and finding them doubtful, unfaithful, and dangerous, he destroyed and turned to his own men. And the difference between one and the other of these forces can easily be seen when one considers the difference there was in the reputation of the duke, when he had the French, when he had the Orsini and Vitelli, and when he relied on his own soldiers, on whose fidelity he could always count and found it ever increasing; he was never esteemed more highly than when every one saw that he was complete master of his own forces.

I was not intending to go beyond Italian and recent examples, but I am unwilling to leave out Hiero, the Syracusan, he being one of those I have named above. This man, as I have said, made head of the army by the Syracusans, soon found out that a mercenary soldiery, constituted like our Italian condottieri, was of no use; and it appearing to him that he could neither keep them nor let them go, he had them all cut to pieces, and afterwards made war with his own forces and not with aliens.

I wish also to recall to memory an instance from the Old Testament applicable to this subject. David offered himself to Saul to fight with Goliath, the Philistine champion, and, to give him courage, Saul armed him with his own weapons; which David rejected as soon as he had them on his back, saying he could make no use of them, and that he wished to meet the enemy with his sling and his knife. In conclusion, the arms of others either fall from your back, or they weigh you down, or they bind you fast.

Charles VII, the father of King Louis XI, having by good fortune and valour liberated France from the English, recognized the necessity of being armed with forces of his own, and he established in his kingdom ordinances concerning men-at-arms and infantry. Afterwards his son, King Louis, abolished the infantry and began to enlist the Switzers, which mistake, followed by others, is, as is now seen, a source of peril to that kingdom; because, having raised the reputation of the Switzers, he has entirely diminished the value of his own arms, for he has destroyed the infantry altogether; and his men-at-arms he has subordinated to others, for, being as they are so accustomed to fight along with Switzers, it does not appear that they can now conquer without them. Hence it arises that the French cannot stand against the Switzers, and without the Switzers they do not come off well against others. The armies of the French have thus become mixed, partly mercenary and partly national, both of which arms together are much better than mercenaries alone or auxiliaries alone, yet much inferior to one’s own forces. And this example proves it, the kingdom of France would be unconquerable if the ordinance of Charles had been enlarged or maintained.

But the scanty wisdom of man, on entering into an affair which looks well at first, cannot discern the poison that is hidden in it, as I have said above of hectic fevers. Therefore, if he who rules a principality cannot recognize evils until they are upon him, he is not truly wise; and this insight is given to few. And if the first disaster to the Roman Empire should be examined, it will be found to have commenced only with the enlisting of the Goths; because from that time the vigour of the Roman Empire began to decline, and all that valour which had raised it passed away to others.

I conclude, therefore, that no principality is secure without having its own forces; on the contrary, it is entirely dependent on good fortune, not having the valour which in adversity would defend it. And it has always been the opinion and judgment of wise men that nothing can be so uncertain or unstable as fame or power not founded on its own strength. And one’s own forces are those which are composed either of subjects, citizens, or dependants; all others are mercenaries or auxiliaries. And the way to take ready one’s own forces will be easily found if the rules suggested by me shall be reflected upon, and if one will consider how Philip, the father of Alexander the Great, and many republics and princes have armed and organized themselves, to which rules I entirely commit myself.

CHAPTER XIV – That Which Concerns A Prince On The Subject Of The Art Of War

Kap. 14: Fyrstens opgaver med hensyn til militsen

A PRINCE ought to have no other aim or thought, nor select anything else for his study, than war and its rules and discipline; for this is the sole art that belongs to him who rules, and it is of such force that it not only upholds those who are born princes, but it often enables men to rise from a private station to that rank. And, on the contrary, it is seen that when princes have thought more of ease than of arms they have lost their states. And the first cause of your losing it is to neglect this art; and what enables you to acquire a state is to be master of the art. Francesco Sforza, through being martial, from a private person became Duke of Milan; and the sons, through avoiding the hardships and troubles of arms, from dukes became private persons. For among other evils which being unarmed brings you, it causes you to be despised, and this is one of those ignominies against which a prince ought to guard himself, as is shown later on. Because there is nothing proportionate between the armed and the unarmed; and it is not reasonable that he who is armed should yield obedience willingly to him who is unarmed, or that the unarmed man should be secure among armed servants. Because, there being in the one disdain and in the other suspicion, it is not possible for them to work well together. And therefore a prince who does not understand the art of war, over and above the other misfortunes already mentioned, cannot be respected by his soldiers, nor can he rely on them. He ought never, therefore, to have out of his thoughts this subject of war, and in peace he should addict himself more to its exercise than in war; this he can do in two ways, the one by action, the other by study.

As regards action, he ought above all things to keep his men well organized and drilled, to follow incessantly the chase, by which he accustoms his body to hardships, and learns something of the nature of localities, and gets to find out how the mountains rise, how the valleys open out, how the plains lie, and to understand the nature of rivers and marshes, and in all this to take the greatest care. Which knowledge is useful in two ways. Firstly, he learns to know his country, and is better able to undertake its defence; afterwards, by means of the knowledge and observation of that locality, he understands with ease any other which it may be necessary for him to study hereafter; because the hills, valleys, and plains, and rivers and marshes that are, for instance, in Tuscany, have a certain resemblance to those of other countries, so that with a knowledge of the aspect of one country one can easily arrive at a knowledge of others. And the prince that lacks this skill lacks the essential which it is desirable that a captain should possess, for it teaches him to surprise his enemy, to select quarters, to lead armies, to array the battle, to besiege towns to advantage.

Philopoemen, Prince of the Achaeans, among other praises which writers have bestowed on him, is commended because in time of peace he never had anything in his mind but the rules of war; and when he was in the country with friends, he often stopped and reasoned with them: “If the enemy should be upon that hill, and we should find ourselves here with our army, with whom would be the advantage? How should one best advance to meet him, keeping the ranks? If we should wish to retreat, how ought we to set about it? If they should retreat, how ought we to pursue?” And he would set forth to them, as he went, all the chances that could befall an army; he would listen to their opinion and state his, confirming it with reasons, so that by these continual discussions there could never arise, in time of war, any unexpected circumstances that he could deal with.

But to exercise the intellect the prince should read histories, and study there the actions of illustrious men, to see how they have borne themselves in war, to examine the causes of their victories and defeat, so as to avoid the latter and imitate the former; and above all do as an illustrious man did, who took as an exemplar one who had been praised and famous before him, and whose achievements and deeds he always kept in his mind, as it is said Alexander the Great imitated Achilles, Caesar Alexander, Scipio Cyrus. And whoever reads the life of Cyrus, written by Xenophon, will recognize afterwards in the life of Scipio how that imitation was his glory, and how in chastity, affability, humanity, and liberality Scipio conformed to those things which have been written of Cyrus by Xenophon. A wise prince ought to observe some such rules, and never in peaceful times stand idle, but increase his resources with industry in such a way that they may be available to him in adversity, so that if fortune changes it may find him prepared to resist her blows.

CHAPTER XV – Concerning Things For Which Men, And Especially Princes, Are Praised Or Blamed

Kap. 15: Om det menneskene, og specielt fyrstene, lastes eller æres for

IT REMAINS now to see what ought to be the rules of conduct for a prince towards subject and friends. And as I know that many have written on this point, I expect I shall be considered presumptuous in mentioning it again, especially as in discussing it I shall depart from the methods of other people. But, it being my intention to write a thing which shall be useful to him who apprehends it, it appears to me more appropriate to follow up the real truth of a matter than the imagination of it; for many have pictured republics and principalities which in fact have never been known or seen, because how one lives is so far distant from how one ought to live, that he who neglects what is done for what ought to be done, sooner effects his ruin than his preservation; for a man who wishes to act entirely up to his professions of virtue soon meets with what destroys him among so much that is evil.

Hence it is necessary for a prince wishing to hold his own to know how to do wrong, and to make use of it or not according to necessity. Therefore, putting on one side imaginary things concerning a prince, and discussing those which are real, I say that all men when they are spoken of, and chiefly princes for being more highly placed, are remarkable for some of those qualities which bring them either blame or praise; and thus it is that one is reputed liberal, another miserly, using a Tuscan term (because an avaricious person in our language is still he who desires to possess by robbery, whilst we call one miserly who deprives himself too much of the use of his own); one is reputed generous, one rapacious; one cruel, one compassionate; one faithless, another faithful; one effeminate and cowardly, another bold and brave; one affable, another haughty; one lascivious, another chaste; one sincere, another cunning; one hard, another easy; one grave, another frivolous; one religious, another unbelieving, and the like. And I know that every one will confess that it would be most praiseworthy in a prince to exhibit all the above qualities that are considered good; but because they can neither be entirely possessed nor observed, for human conditions do not permit it, it is necessary for him to be sufficiently prudent that he may know how to avoid the reproach of those vices which would lose him his state; and also to keep himself, if it be possible, from those which would not lose him it; but this not being possible, he may with less hesitation abandon himself to them. And again, he need not make himself uneasy at incurring a reproach for those vices without which the state can only be saved with difficulty, for if everything is considered carefully, it will be found that something which looks like virtue, if followed, would be his ruin; whilst something else, which looks like vice, yet followed brings him security and prosperity.

CHAPTER XVI – Concerning Liberality And Meanness

Kap. 16: Om gavmildhed og sparsommelighed

COMMENCING then with the first of the above-named characteristics, I say that it would be well to be reputed liberal. Nevertheless, liberality exercised in a way that does not bring you the reputation for it, injures you; for if one exercises it honestly and as it should be exercised, it may not become known, and you will not avoid the reproach of its opposite. Therefore, any one wishing to maintain among men the name of liberal is obliged to avoid no attribute of magnificence; so that a prince thus inclined will consume in such acts all his property, and will be compelled in the end, if he wish to maintain the name of liberal, to unduly weigh down his people, and tax them, and do everything he can to get money. This will soon make him odious to his subjects, and becoming poor he will be little valued by any one; thus, with his liberality, having offended many and rewarded few, he is affected by the very first trouble and imperilled by whatever may be the first danger; recognizing this himself, and wishing to draw back from it, he runs at once into the reproach of being miserly.

Therefore, a prince, not being able to exercise this virtue of liberality in such a way that it is recognized, except to his cost, if he is wise he ought not to fear the reputation of being mean, for in time he will come to be more considered than if liberal, seeing that with his economy his revenues are enough, that he can defend himself against all attacks, and is able to engage in enterprises without burdening his people; thus it comes to pass that he exercises liberality towards all from whom he does not take, who are numberless, and meanness towards those to whom he does not give, who are few.

We have not seen great things done in our time except by those who have been considered mean; the rest have failed. Pope Julius the Second was assisted in reaching the papacy by a reputation for liberality, yet he did not strive afterwards to keep it up, when he made war on the King of France; and he made many wars without imposing any extraordinary tax on his subjects, for he supplied his additional expenses out of his long thriftiness. The present King of Spain would not have undertaken or conquered in so many enterprises if he had been reputed liberal. A prince, therefore, provided that he has not to rob his subjects, that he can defend himself, that he does not become poor and abject, that he is not forced to become rapacious, ought to hold of little account a reputation for being mean, for it is one of those vices which will enable him to govern.

And if any one should say: Caesar obtained empire by liberality, and many others have reached the highest positions by having been liberal, and by being considered so, I answer: Either you are a prince in fact, or in a way to become one. In the first case this liberality is dangerous, in the second it is very necessary to be considered liberal; and Caesar was one of those who wished to become pre-eminent in Rome; but if he had survived after becoming so, and had not moderated his expenses, he would have destroyed his government. And if any one should reply: Many have been princes, and have done great things with armies, who have been considered very liberal, I reply: Either a prince spends that which is his own or his subjects’ or else that of others. In the first case he ought to be sparing, in the second he ought not to neglect any opportunity for liberality. And to the price who goes forth with his army, supporting it by pillage, sack, and extortion, handling that which belongs to others, this liberality is necessary, otherwise he would not be followed by soldiers. And of that which is neither yours nor your subjects’ you can be a ready giver, as were Cyrus, Caesar, and Alexander; because it does not take away your reputation if you squander that of others, but adds to it; it is only squandering your own that injures you.

And there is nothing wastes so rapidly as liberality, for even whilst you exercise it you lose the power to do so, and so become either poor or despised, or else, in avoiding poverty, rapacious and hated. And a prince should guard himself, above all things, against being despised and hated; and liberality leads you to both. Therefore it is wiser to have a reputation for meanness which brings reproach without hatred, than to be compelled through seeking a reputation for liberality to incur a name for rapacity which begets reproach with hatred.

CHAPTER XVII – Concerning Cruelty And Clemency, And Whether It Is Better To Be Loved Than Feared

Kap. 17: Om grusomhed og barmhjertighed, og om det er bedre at være elsket end frygtet, eller mere frygtet end elsket

COMING now to the other qualities mentioned above, I say that every prince ought to desire to be considered clement and not cruel. Nevertheless he ought to take care not to misuse this clemency. Cesare Borgia was considered cruel; notwithstanding, his cruelty reconciled the Romagna, unified it, and restored it to peace and loyalty. And if this be rightly considered, he will be seen to have been much more merciful than the Florentine people, who, to avoid a reputation for cruelty, permitted Pistoia to be destroyed. Therefore a prince, so long as he keeps his subjects united and loyal, ought not to mind the reproach of cruelty; because with a few examples he will be more merciful than those who, through too much mercy, allow disorders to arise, from which follow murders or robberies; for these are wont to injure the whole people, whilst those executions which originate with a prince offend the individual only.

And of all princes, it is impossible for the new prince to avoid the imputation of cruelty, owing to new states being full of dangers. Hence Virgil, through the mouth of Dido, excuses the inhumanity of her reign owing to its being new, saying:

Res dura, et regni novitas me talia cogunt
Moliri, et late fines custode tueri. 1

Nevertheless he ought to be slow to believe and to act, nor should he himself show fear, but proceed in a temperate manner with prudence and humanity, so that too much confidence may not make him incautious and too much distrust render him intolerable.

Upon this a question arises: whether it be better to be loved than feared or feared than loved? It may be answered that one should wish to be both, but, because it is difficult to unite them in one person, is much safer to be feared than loved, when, of the two, either must be dispensed with. Because this is to be asserted in general of men, that they are ungrateful, fickle, false, cowardly, covetous, and as long as you succeed they are yours entirely; they will offer you their blood, property, life and children, as is said above, when the need is far distant; but when it approaches they turn against you. And that prince who, relying entirely on their promises, has neglected other precautions, is ruined; because friendships that are obtained by payments, and not by greatness or nobility of mind, may indeed be earned, but they are not secured, and in time of need cannot be relied upon; and men have less scruple in offending one who is beloved than one who is feared, for love is preserved by the link of obligation which, owing to the baseness of men, is broken at every opportunity for their advantage; but fear preserves you by a dread of punishment which never fails.

Nevertheless a prince ought to inspire fear in such a way that, if he does not win love, he avoids hatred; because he can endure very well being feared whilst he is not hated, which will always be as long as he abstains from the property of his citizens and subjects and from their women. But when it is necessary for him to proceed against the life of someone, he must do it on proper justification and for manifest cause, but above all things he must keep his hands off the property of others, because men more quickly forget the death of their father than the loss of their patrimony. Besides, pretexts for taking away the property are never wanting; for he who has once begun to live by robbery will always find pretexts for seizing what belongs to others; but reasons for taking life, on the contrary, are more difficult to find and sooner lapse. But when a prince is with his army, and has under control a multitude of soldiers, then it is quite necessary for him to disregard the reputation of cruelty, for without it he would never hold his army united or disposed to its duties.

Among the wonderful deeds of Hannibal this one is enumerated: that having led an enormous army, composed of many various races of men, to fight in foreign lands, no dissensions arose either among them or against the prince, whether in his bad or in his good fortune. This arose from nothing else than his inhuman cruelty, which, with his boundless valour, made him revered and terrible in the sight of his soldiers, but without that cruelty, his other virtues were not sufficient to produce this effect. And shortsighted writers admire his deeds from one point of view and from another condemn the principal cause of them. That it is true his other virtues would not have been sufficient for him may be proved by the case of Scipio, that most excellent man, not of his own times but within the memory of man, against whom, nevertheless, his army rebelled in Spain; this arose from nothing but his too great forbearance, which gave his soldiers more licence than is consistent with military discipline. For this he was upbraided in the Senate by Fabius Maximus, and called the corrupter of the Roman soldiery. The Locrians were laid waste by a legate of Scipio, yet they were not avenged by him, nor was the insolence of the legate punished, owing entirely to his easy nature. Insomuch that someone in the Senate, wishing to excuse him, said there were many men who knew much better how not to err than to correct the errors of others. This disposition, if he had been continued in the command, would have destroyed in time the fame and glory of Scipio; but, he being under the control of the Senate, this injurious characteristic not only concealed itself, but contributed to his glory.

Returning to the question of being feared or loved, I come to the conclusion that, men loving according to their own will and fearing according to that of the prince, a wise prince should establish himself on that which is in his own control and not in that of others; he must endeavour only to avoid hatred, as is noted.

CHAPTER XVIII – Concerning The Way In Which Princes Should Keep Faith

EVERY one admits how praiseworthy it is in a prince to keep faith, and to live with integrity and not with craft. Nevertheless our experience has been that those princes who have done great things have held good faith of little account, and have known how to circumvent the intellect of men by craft, and in the end have overcome those who have relied on their word. You must know there are two ways of contesting, the one by the law, the other by force; the first method is proper to men, the second to beasts; but because the first is frequently not sufficient, it is necessary to have recourse to the second. Therefore it is necessary for a prince to understand how to avail himself of the beast and the man. This has been figuratively taught to princes by ancient writers, who describe how Achilles and many other princes of old were given to the Centaur Chiron to nurse, who brought them up in his discipline; which means solely that, as they had for a teacher one who was half beast and half man, so it is necessary for a prince to know how to make use of both natures, and that one without the other is not durable. A prince, therefore, being compelled knowingly to adopt the beast, ought to choose the fox and the lion; because the lion cannot defend himself against snares and the fox cannot defend himself against wolves. Therefore, it is necessary to be a fox to discover the snares and a lion to terrify the wolves. Those who rely simply on the lion do not understand what they are about. Therefore a wise lord cannot, nor ought he to, keep faith when such observance may be turned against him, and when the reasons that caused him to pledge it exist no longer. If men were entirely good this precept would not hold, but because they are bad, and will not keep faith with you, you too are not bound to observe it with them. Nor will there ever be wanting to a prince legitimate reasons to excuse this nonobservance. Of this endless modern examples could be given, showing how many treaties and engagements have been made void and of no effect through the faithlessness of princes; and he who has known best how to employ the fox has succeeded best.

But it is necessary to know well how to disguise this characteristic, and to be a great pretender and dissembler; and men are so simple, and so subject to present necessities, that he who seeks to deceive will always find someone who will allow himself to be deceived. One recent example I cannot pass over in silence. Alexander VI did nothing else but deceive men, nor ever thought of doing otherwise, and he always found victims; for there never was a man who had greater power in asserting, or who with greater oaths would affirm a thing, yet would observe it less; nevertheless his deceits always succeeded according to his wishes, because he well understood this side of mankind.

Therefore it is unnecessary for a prince to have all the good qualities I have enumerated, but it is very necessary to appear to have them. And I shall dare to say this also, that to have them and always to observe them is injurious, and that to appear to have them is useful; to appear merciful, faithful, humane, religious, upright, and to be so, but with a mind so framed that should you require not to be so, you may be able and know how to change to the opposite.

And you have to understand this, that a prince, especially a new one, cannot observe all those things for which men are esteemed, being often forced, in order to maintain the state, to act contrary to faith, friendship, humanity, and religion. Therefore it is necessary for him to have a mind ready to turn itself accordingly as the winds and variations of fortune force it, yet, as I have said above, not to diverge from the good if he can avoid doing so, but, if compelled, then to know how to set about it.

For this reason a prince ought to take care that he never lets anything slip from his lips that is not replete with the above-named five qualities, that he may appear to him who sees and hears him altogether merciful, faithful, humane, upright, and religious. There is nothing more necessary to appear to have than this last quality, inasmuch as men judge generally more by the eye than by the hand, because it belongs to everybody to see you, to few to come in touch with you. Every one sees what you appear to be, few really know what you are, and those few dare not oppose themselves to the opinion of the many, who have the majesty of the state to defend them; and in the actions of all men, and especially of princes, which it is not prudent to challenge, one judges by the result.

For that reason, let a prince have the credit of conquering and holding his state, the means will always be considered honest, and he will be praised by everybody because the vulgar are always taken by what a thing seems to be and by what comes of it; and in the world there are only the vulgar, for the few find a place there only when the many have no ground to rest on.

One prince 1 of the present time, whom it is not well to name, never preaches anything else but peace and good faith, and to both he is most hostile, and either, if he had kept it, would have deprived him of reputation and kingdom many a time.

 

Kap. 18: Om hvorvidt en fyrste bør holde ord

Hvor prisværdigt det er af en fyrste at holde tro og love, at handle uden falskhed eller svig, det forstår enhver. Ikke desto mindre lærer man af erfaringerne, at det i vore dage er de fyrster, der har udrettet mest, som kun i ringe grad agtede troskab og forstod at indfange menneskene ved list for sluttelig at vinde over dem, der holdt på retfærdigheden.

Man må gøre sig klart, at der eksisterer to slags våben: lovens og magtens. De første er karakteristisk for menneskene, de sidste for dyrene. Man da de første ikke altid slår til, må man ved lejlighed benytte sig af de andre. Derfor må en fyrste være i stand til at gennemføre både rollen som menneske og som dyr.

Denne grundsætning har oldtidens skribenter overleveret fyrsterne i indirekte form ved at fortælle, at Akilles og mange andre fyrsters opdragelse blev betroet til kentauren Keiron. At en fyrste får en læremester, som er halvt dyr og halvt menneske, vil ikke sige andet, end at fyrsten må forstå at forene begges egenskaber, og at den ene del ikke kan bestå alene.

Da en fyrste altså skal være i stand til at antage et dyrs egenskaber, må han både vælge ræven og løven. Løven er hjælpeløs mod snarer, ræven kan ikke værge sig mod ulvene. Man må være ræv for at kende snaren og løve for at skræmme ulvene. De, der udelukkende holder sig til løven, forstår ikke tingene.

En klog fyrste må derfor ikke stå ved sit ord, hvis det ville skade ham selv, eller hvis de grunde, der bevægede ham til at afgive sit løfte, er bortfaldet. Hvis alle mennesker var gode, ville dette være et dårligt råd, men da de er slette og ikke vil holde deres ord mod dig, behøver du heller ikke at stå ved dit.

Endvidere har aldrig nogen fyrste manglet gyldige grunde for at pynte på et ordbrud. Hertil kunne der anføres utallige eksempler fra nutiden og vises mange fredstraktater og løfter, der er blevet tomme og værdiløse ved fyrsternes troløshed. Den, der bedst forstod sig på at spille ræven, har klaret sig bedst. Man må forstå at gemme rævenaturen og være mester i hykleri og forstillelse; thi menneskene er enfoldige og retter sig aldeles efter øjeblikkets behov, og den, der vil narre, vil altid finde en, der lader sig narre.

Et af de nyere eksempler skal ikke være unævnt. Pave Alexander VI gjorde aldrig andet end at bedrage, tænkte aldrig på andet og fandt altid lejlighed til det. Intet andet menneske har bedyret noget eftertrykkeligere, har beediget noget stærkere og har lettere brudt sit ord. Ikke desto mindre lykkedes hans bedrag efter ønske, fordi han forstod sig på tilværelsen i så henseende.

Det er derfor ikke nødvendigt, at en fyrste ejer alle de nævnte dyder, men det er nødvendigt, at han tilsyneladende ejer dem. Ja, jeg vover endda at påstå, at det er skadeligt at have dem og altid at udøve dem, mens de er nyttige, når man synes at have dem. Således må fyrsten synes at være mild, tro, menneskelig, retskaffen og gudfrygtig; men han må være i stand til om fornødent at slå om i det modsatte.

Man må forstå, at en fyrste, særlig en ny fyrste, ikke kan udøve alle de dyder, der er grundlaget for et godt ry hos folket, da han ofte for at sikre sin trone er nødt til at forsynde sig mod troskab, barmhjertighed, humanitet og religion. Derfor må han vende sig som vinden, og lykkens omskiftelser byder, han må holde fast ved det gode, så længe det er muligt, men ikke være bange for i nødstilfælde at benytte sig af det onde.

En fyrste må altså passe på aldrig at sige et ord, som ikke er i fuld overensstemmelse med de nævnte fem dyder og synes at være et mønster på mildhed, troskab, retskaffenhed og gudsfrygt. Særlig den sidste egenskab er det nødvendigt at give udseende af at eje. Mennesket dømmer i almindelighed mere på grund af synet end på grund at fingrene, da alle kan se, men kun få kan føle tingene.

Enhver kan se, hvad en fyrste synes at være, men kun få kommer i berøring med hans sande væsen, og disse få vover ikke at stille deres mening op imod folkets, der oven i købet har fyrstens autoritet på sin side. Endvidere bedømmer man de fleste menneskers handlinger og særlig fyrsternes, der ikke han nogen dommer over sig, efter deres resultater.

En fyrste behøver kun at sejre og bevare sine erobringer, for at hans metoder altid vil blive anset for hæderlige og roses af enhver. Pøblen lader sig bestikke af skinnet og udfaldet, og der er ikke andet til i verden end pøblen – de få kan ikke udrette noget, så længe mængden har et rygstød. En nutidsfyrste, hvis navn ikke skal nævnes, prædiker altid freden og taler ikke om andet end troskab og er samtidig en afgjort fjende af begge disse dyder – og begge havde de, var de blevet anvendt, berøvet ham anseelse og trone 1.

1. Fernando III (den katolske) af Aragonien

 

CHAPTER XIX – That One Should Avoid Being Despised And Hated

Kap. 19: Hvordan fyrsten må undgå at blive foragtet og hadet

NOW, concerning the characteristics of which mention is made above, I have spoken of the more important ones, the others I wish to discuss briefly under this generality, that the prince must consider, as has been in part said before, how to avoid those things which will make him hated or contemptible; and as often as he shall have succeeded he will have fulfilled his part, and he need not fear any danger in other reproaches.

It makes him hated above all things, as I have said, to be rapacious, and to be a violator of the property and women of his subjects, from both of which he must abstain. And when neither their property nor honour is touched, the majority of men live content, and he has only to contend with the ambition of a few, whom he can curb with ease in many ways.

It makes him contemptible to be considered fickle, frivolous, effeminate, mean-spirited, irresolute, from all of which a prince should guard himself as from a rock; and he should endeavour to show in his actions greatness, courage, gravity, and fortitude; and in his private dealings with his subjects let him show that his judgments are irrevocable, and maintain himself in such reputation that no one can hope either to deceive him or to get round him.

That prince is highly esteemed who conveys this impression of himself, and he who is highly esteemed is not easily conspired against; for, provided it is well known that he is an excellent man and revered by his people, he can only be attacked with difficulty. For this reason a prince ought to have two fears, one from within, on account of his subjects, the other from without, on account of external powers. From the latter he is defended by being well armed and having good allies, and if he is well armed he will have good friends, and affairs will always remain quiet within when they are quiet without, unless they should have been already disturbed by conspiracy; and even should affairs outside be disturbed, if he has carried out his preparations and has lived as I have said, as long as he does not despair, he will resist every attack, as I said Nabis the Spartan did.

But concerning his subjects, when affairs outside are disturbed he has only to fear that they will conspire secretly, from which a prince can easily secure himself by avoiding being hated and despised, and by keeping the people satisfied with him, which it is most necessary for him to accomplish, as I said above at length. And one of the most efficacious remedies that a prince can have against conspiracies is not to be hated and despised by the people, for he who conspires against a prince always expects to please them by his removal; but when the conspirator can only look forward to offending them, he will not have the courage to take such a course, for the difficulties that confront a conspirator are infinite. And as experience shows, many have been the conspiracies, but few have been successful; because he who conspires cannot act alone, nor can he take a companion except from those whom he believes to be malcontents, and as soon as you have opened your mind to a malcontent you have given him the material with which to content himself, for by denouncing you he can look for every advantage; so that, seeing the gain from this course to be assured, and seeing the other to be doubtful and full of dangers, he must be a very rare friend, or a thoroughly obstinate enemy of the prince, to keep faith with you.

And, to reduce the matter into a small compass, I say that, on the side of the conspirator, there is nothing but fear, jealousy, prospect of punishment to terrify him; but on the side of the prince there is the majesty of the principality, the laws, the protection of friends and the state to defend him; so that, adding to all these things the popular goodwill, it is impossible that any one should be so rash as to conspire. For whereas in general the conspirator has to fear before the execution of his plot, in this case he has also to fear the sequel to the crime; because on account of it he has the people for an enemy, and thus cannot hope for any escape.

Endless examples could be given on this subject, but I will be content with one, brought to pass within the memory of our fathers. Messer Annibale Bentivoglio, who was prince in Bologna (grandfather of the present Annibale), having been murdered by the Canneschi, who had conspired against him, not one of his family survived but Messer Giovanni, who was in childhood: immediately after his assassination the people rose and murdered all the Canneschi. This sprung from the popular goodwill which the house of Bentivoglio enjoyed in those days in Bologna; which was so great that, although none remained there after the death of Annibale who were able to rule the state, the Bolognese, having information that there was one of the Bentivoglio family in Florence, who up to that time had been considered the son of a blacksmith, sent to Florence for him and gave him the government of their city, and it was ruled by him until Messer Giovanni came in due course to the government.

For this reason I consider that a prince ought to reckon conspiracies of little account when his people hold him in esteem; but when it is hostile to him, and bears hatred towards him, he ought to fear everything and everybody. And well-ordered states and wise princes have taken every care not to drive the nobles to desperation, and to keep the people satisfied and contented, for this is one of the most important objects a prince can have.

Among the best ordered and governed kingdoms of our times is France, and in it are found many good institutions on which depend the liberty and security of the king; of these the first is the parliament and its authority, because he who founded the kingdom, knowing the ambition of the nobility and their boldness, considered that a bit in their mouths would be necessary to hold them in; and, on the other side, knowing the hatred of the people, founded in fear, against the nobles, he wished to protect them, yet he was not anxious for this to be the particular care of the king; therefore, to take away the reproach which he would be liable to from the nobles for favouring the people, and from the people for favouring the nobles, he set up an arbiter, who should be one who could beat down the great and favour the lesser without reproach to the king. Neither could you have a better or a more prudent arrangement, or a greater source of security to the king and kingdom. From this one can draw another important conclusion, that princes ought to leave affairs of reproach to the management of others, and keep those of grace in their own hands. And further, I consider that a prince ought to cherish the nobles, but not so as to make himself hated by the people.

It may appear, perhaps, to some who have examined the lives and deaths of the Roman emperors that many of them would be an example contrary to my opinion, seeing that some of them lived nobly and showed great qualities of soul, nevertheless they have lost their empire or have been killed by subjects who have conspired against them. Wishing, therefore, to answer these objections, I will recall the characters of some of the emperors, and will show that the causes of their ruin were not different to those alleged by me; at the same time I will only submit for consideration those things that are noteworthy to him who studies the affairs of those times.

It seems to me sufficient to take all those emperors who succeeded to the empire from Marcus the philosopher down to Maximinus; they were Marcus and his son Commodus, Pertinax, Julian, Severus and his son Antoninus Caracalla, Macrinus, Heliogabalus, Alexander, and Maximinus.

There is first to note that, whereas in other principalities the ambition of the nobles and the insolence of the people only have to be contended with, the Roman emperors had a third difficulty in having to put up with the cruelty and avarice of their soldiers, a matter so beset with difficulties that it was the ruin of many; for it was a hard thing to give satisfaction both to soldiers and people; because the people loved peace, and for this reason they loved the unaspiring prince, whilst the soldiers loved the warlike prince who was bold, cruel, and rapacious, which qualities they were quite willing he should exercise upon the people, so that they could get double pay and give vent to their greed and cruelty. Hence it arose that those emperors were always overthrown who, either by birth or training, had no great authority, and most of them, especially those who came new to the principality, recognizing the difficulty of these two opposing humours, were inclined to give satisfaction to the soldiers, caring little about injuring the people. Which course was necessary, because, as princes cannot help being hated by someone, they ought, in the first place, to avoid being hated by every one, and when they cannot compass this, they ought to endeavour with the utmost diligence to avoid the hatred of the most powerful. Therefore, those emperors who through inexperience had need of special favour adhered more readily to the soldiers than to the people; a course which turned out advantageous to them or not, accordingly as the prince knew how to maintain authority over them.

From these causes it arose that Marcus [Aurelius], Pertinax, and Alexander, being all men of modest life, lovers of justice, enemies to cruelty, humane, and benignant, came to a sad end except Marcus; he alone lived and died honoured, because he had succeeded to the throne by hereditary title, and owed nothing either to the soldiers or the people; and afterwards, being possessed of many virtues which made him respected, he always kept both orders in their places whilst he lived, and was neither hated nor despised.

But Pertinax was created emperor against the wishes of the soldiers, who, being accustomed to live licentiously under Commodus, could not endure the honest life to which Pertinax wished to reduce them; thus, having given cause for hatred, to which hatred there was added contempt for his old age, he was overthrown at the very beginning of his administration. And here it should be noted that hatred is acquired as much by good works as by bad ones, therefore, as I said before, a prince wishing to keep his state is very often forced to do evil; for when that body is corrupt whom you think you have need of to maintain yourself — it may be either the people or the soldiers or the nobles — you have to submit to its humours and to gratify them, and then good works will do you harm.

But let us come to Alexander, who was a man of such great goodness, that among the other praises which are accorded him is this, that in the fourteen years he held the empire no one was ever put to death by him unjudged; nevertheless, being considered effeminate and a man who allowed himself to be governed by his mother, he became despised, the army conspired against him, and murdered him.

Turning now to the opposite characters of Commodus, Severus, Antoninus Caracalla, and Maximinus, you will find them all cruel and rapacious — men who, to satisfy their soldiers, did not hesitate to commit every kind of iniquity against the people; and all, except Severus, came to a bad end; but in Severus there was so much valour that, keeping the soldiers friendly, although the people were oppressed by him, he reigned successfully; for his valour made him so much admired in the sight of the soldiers and people that the latter were kept in a way astonished and awed and the former respectful and satisfied. And because the actions of this man, as a new prince, were great, I wish to show briefly that he knew well how to counterfeit the fox and the lion, which natures, as I said above, it is necessary for a prince to imitate.

Knowing the sloth of the Emperor Julian, he persuaded the army in Sclavonia, of which he was captain, that it would be right to go to Rome and avenge the death of Pertinax, who had been killed by the praetorian soldiers; and under this pretext, without appearing to aspire to the throne, he moved the army on Rome, and reached Italy before it was known that he had started. On his arrival at Rome, the Senate, through fear, elected him emperor and killed Julian. After this there remained for Severus, who wished to make himself master of the whole empire, two difficulties; one in Asia, where Niger, head of the Asiatic army, had caused himself to be proclaimed emperor; the other in the west where Albinus was, who also aspired to the throne. And as he considered it dangerous to declare himself hostile to both, he decided to attack Niger and to deceive Albinus. To the latter he wrote that, being elected emperor by the Senate, he was willing to share that dignity with him and sent him the title of Caesar; and, moreover, that the Senate had made Albinus his colleague; which things were accepted by Albinus as true. But after Severus had conquered and killed Niger, and settled oriental affairs, he returned to Rome and complained to the Senate that Albinus, little recognizing the benefits that he had received from him, had by treachery sought to murder him, and for this ingratitude he was compelled to punish him. Afterwards he sought him out in France, and took from him his government and life. He who will, therefore, carefully examine the actions of this man will find him a most valiant lion and a most cunning fox; he will find him feared and respected by every one, and not hated by the army; and it need not be wondered at that he, the new man, well, because his supreme renown always protected him from that hatred which the people might have conceived against him for his violence.

But his son Antoninus was a most eminent man, and had very excellent qualities, which made him admirable in the sight of the people and acceptable to the soldiers, for he was a warlike man, most enduring of fatigue, a despiser of all delicate food and other luxuries, which caused him to be beloved by the armies. Nevertheless, his ferocity and cruelties were so great and so unheard of that, after endless single murders, he killed a large number of the people of Rome and all those of Alexandria. He became hated by the whole world, and also feared by those he had around him, to such an extent that he was murdered in the midst of his army by a centurion. And here it must be noted that such-like deaths, which are deliberately inflicted with a resolved and desperate courage, cannot be avoided by princes, because any one who does not fear to die can inflict them; but a prince may fear them the less because they are very rare; he has only to be careful not to do any grave injury to those whom he employs or has around him in the service of the state. Antoninus had not taken this care, but had contumeliously killed a brother of that centurion, whom also he daily threatened, yet retained in his bodyguard; which, as it turned out, was a rash thing to do, and proved the emperor’s ruin.

But let us come to Commodus, to whom it should have been very easy to hold the empire, for, being the son of Marcus, he had inherited it, and he had only to follow in the footsteps of his father to please his people and soldiers; but, being by nature cruel and brutal, he gave himself up to amusing the soldiers and corrupting them, so that he might indulge his rapacity upon the people; on the other hand, not maintaining his dignity, often descending to the theatre to compete with gladiators, and doing other vile things, little worthy of the imperial majesty, he fell into contempt with the soldiers, and being hated by one party and despised by the other, he was conspired against and killed.

It remains to discuss the character of Maximinus. He was a very warlike man, and the armies, being disgusted with the effeminacy of Alexander, of whom I have already spoken, killed him and elected Maximinus to the throne. This he did not possess for long, for two things made him hated and despised; the one, his having kept sheep in Thrace, which brought him into contempt (it being well known to all, and considered a great indignity by every one), and the other, his having at the accession to his dominions deferred going to Rome and taking possession of the imperial seat; he had also gained a reputation for the utmost ferocity by having, through his prefects in Rome and elsewhere in the empire, practised many cruelties, so that the whole world was moved to anger at the meanness of his birth and to fear at his barbarity. First Africa rebelled, then the Senate with all the people of Rome, and all Italy conspired against him, to which may be added his own army: this latter, besieging Aquileia and meeting with difficulties in taking it, were disgusted with his cruelties, and fearing him less when they found so many against him, murdered him.

I do not wish to discuss Heliogabalus, Macrinus, or Julian, who, being thoroughly contemptible, were quickly wiped out; but I will bring this discourse to a conclusion by saying that princes in our times have this difficulty of giving inordinate satisfaction to their soldiers in a far less degree, because, notwithstanding one has to give them some indulgence, that is soon done; none of these princes have armies that are veterans in the governance and administration of provinces, as were the armies of the Roman Empire; and whereas it was then more necessary to give satisfaction to the soldiers than to the people, it is now more necessary to all princes, except the Turk and the Soldan, to satisfy the people rather than the soldiers, because the people are the more powerful.

From the above I have excepted the Turk, who always keeps round him twelve infantry and fifteen thousand cavalry on which depend the security and strength of the kingdom, and it is necessary that, putting aside every consideration for the people, he should keep them his friends. The kingdom of the Soldan is similar; being entirely in the hands of soldiers, follows again that, without regard to the people, he must keep them his friends. But you must note that the state of the Soldan is unlike all other principalities, for the reason that it is like the Christian pontificate, which cannot be called either an hereditary or a newly formed principality; because the sons of the old prince not the heirs, but he who is elected to that position by those who have authority, and the sons remain only noblemen. And this being an ancient custom, it cannot be called a new principality, because there are none of those difficulties in it that are met with in new ones; for although the prince is new, the constitution of the state is old, and it is framed so as to receive him as if he were its hereditary lord.

But returning to the subject of our discourse, I say that whoever will consider it will acknowledge that either hatred or contempt has been fatal to the above-named emperors, and it will be recognized also how it happened that, a number of them acting in one way and a number in another, only one in each way came to a happy end and the rest to unhappy ones. Because it would have been useless and dangerous for Pertinax and Alexander, being new princes, to imitate Marcus, who was heir to the principality; and likewise it would have been utterly destructive to Caracalla, Commodus, and Maximinus to have imitated Severus, they not having sufficient valour to enable them to tread in his footsteps. Therefore a prince, new to the principality, cannot imitate the actions of Marcus, nor, again, is it necessary to follow those of Severus, but he ought to take from Severus those parts which are necessary to found his state, and from Marcus those which are proper and glorious to keep a state that may already be stable and firm.

CHAPTER XX – Are Fortresses, And Many Other Things To Which Princes Often Resort, Advantageous Or Hurtful?

Kap. 20: Om hvorvidt fæstninger og mange andre af fyrstenes forholdsregler er dem til nytte eller ikke

1. SOME princes, so as to hold securely the state, have disarmed their subjects; others have kept their subject towns by factions; others have fostered enmities against themselves; others have laid themselves out to gain over those whom they distrusted in the beginning of their governments; some have built fortresses; some have overthrown and destroyed them. And although one cannot give a final judgment on all one of these things unless one possesses the particulars of those states in which a decision has to be made, nevertheless I will speak as comprehensively as the matter of itself will admit.

2. There never was a new prince who has disarmed his subjects; rather when he has found them disarmed he has always armed them, because, by arming them, those arms become yours, those men who were distrusted become faithful, and those who were faithful are kept so, and your subjects become your adherents. And whereas all subjects cannot be armed, yet when those whom you do arm are benefited, the others can be handled more freely, and this difference in their treatment, which they quite understand, makes the former your dependants, and the latter, considering it to be necessary that those who have the most danger and service should have the most reward, excuse you. But when you disarm them, you at once offend them by showing that you distrust them, either for cowardice or for want of loyalty, and either of these opinions breeds hatred against you. And because you cannot remain unarmed, it follows that you turn to mercenaries, which are of the character already shown; even if they should be good they would not be sufficient to defend you against powerful enemies and distrusted subjects. Therefore, as I have said, a new prince in a new principality has always distributed arms. Histories are full of examples. But when a prince acquires a new state, which he adds as a province to his old one, then it is necessary to disarm the men of that state, except those who have been his adherents in acquiring it; and these again, with time and opportunity, should be rendered soft and effeminate; and matters should be managed in such a way that all the armed men in the state shall be your own soldiers who in your old state were living near you.

3. Our forefathers, and those who were reckoned wise, were accustomed to say that it was necessary to hold Pistoia by factions and Pisa by fortresses; and with this idea they fostered quarrels in some of their tributary towns so as to keep possession of them the more easily. This may have been well enough in those times when Italy was in a way balanced, but I do not believe that it can be accepted as a precept for to-day, because I do not believe that factions can ever be of use; rather it is certain that when the enemy comes upon you in divided cities you are quickly lost, because the weakest party will always assist the outside forces and the other will not be able to resist. The Venetians, moved, as I believe, by the above reasons, fostered the Guelph and Ghibelline factions in their tributary cities; and although they never allowed them to come to bloodshed, yet they nursed these disputes amongst them, so that the citizens, distracted by their differences, should not unite against them. Which, as we saw, did not afterwards turn out as expected, because, after the rout at Vaila, one party at once took courage and seized the state. Such methods argue, therefore, weakness in the prince, because these factions will never be permitted in a vigorous principality; such methods for enabling one the more easily to manage subjects are only useful in times of peace, but if war comes this policy proves fallacious.

4. Without doubt princes become great when they overcome the difficulties and obstacles by which they are confronted, and therefore fortune, especially when she desires to make a new prince great, who has a greater necessity to earn renown than an hereditary one, causes enemies to arise and form designs against him, in order that he may have the opportunity of overcoming them, and by them to mount higher, as by a ladder which his enemies have raised. For this reason many consider that a wise prince, when he has the opportunity, ought with craft to foster some animosity against himself, so that, having crushed it, his renown may rise higher.

5. Princes, especially new ones, have found more fidelity and assistance in those men who in the beginning of their rule were distrusted than among those who in the beginning were trusted. Pandolfo Petrucci, Prince of Siena, ruled his state more by those who had been distrusted than by others. But on this question one cannot speak generally, for it varies so much with the individual; I will only say this, that those men who at the commencement of a princedom have been hostile, if they are of a description to need assistance to support themselves, can always be gained over with the greatest ease, and they will be tightly held to serve the prince with fidelity, inasmuch as they know it to be very necessary for them to cancel by deeds the bad impression which he had formed of them; and thus the prince always extracts more profit from them than from those who, serving him in too much security, may neglect his affairs. And since the matter demands it, I must not fail to warn a prince, who by means of secret favours has acquired a new state, that he must well consider the reasons which induced those to favour him who did so; and if it be not a natural affection towards him, but only discontent with their government, then he will only keep them friendly with great trouble and difficulty, for it will be impossible to satisfy them. And weighing well the reasons for this in those examples which can be taken from ancient and modern affairs, we shall find that it is easier for the prince to make friends of those men who were contented under the former government, and are therefore his enemies, than of those who, being discontented with it, were favourable to him and encouraged him to seize it.

6. It has been a custom with princes, in order to hold their states more securely, to build fortresses that may serve as a bridle and bit to those who might design to work against them, and as a place of refuge from a first attack. I praise this system because it has been made use of formerly. Notwithstanding that, Messer Nicolo Vitelli in our times has been seen to demolish two fortresses in Citta di Castello so that he might keep that state; Guidubaldo, Duke of Urbino, on returning to his dominion, whence he had been driven by Cesare Borgia, razed to the foundations all the fortresses in that province, and considered that without them it would be more difficult to lose it; the Bentivoglio returning to Bologna came to a similar decision. Fortresses, therefore, are useful or not according to circumstances; if they do you good in one way they injure you in another. And this question can be reasoned thus: the prince who has more to fear from the people than from foreigners ought to build fortresses, but he who has more to fear from foreigners than from the people ought to leave them alone. The castle of Milan, built by Francesco Sforza, has made, and will make, more trouble for the house of Sforza than any other disorder in the state. For this reason the best possible fortress is — not to be hated by the people, because, although you may hold the fortresses, yet they will not save you if the people hate you, for there will never be wanting foreigners to assist a people who have taken arms against you. It has not been seen in our times that such fortresses have been of use to any prince, unless to the Countess of Forli, when the Count Girolamo, her consort, was killed; for by that means she was able to withstand the popular attack and wait for assistance from Milan, and thus recover her state; and the posture of affairs was such at that time that the foreigners could not assist the people. But fortresses were of little value to her afterwards when Cesare Borgia attacked her, and when the people, her enemy, were allied with foreigners. Therefore it would have been safer for her, both then and before, not to have been hated by the people than to have had the fortresses. All these things considered then, I shall praise him who builds fortresses as well as him who does not, and I shall blame whoever, trusting in them, cares little about being hated by the people.

CHAPTER XXI – How A Prince Should Conduct Himself As To Gain Renown

Kap. 21: Om hvor vigtig det er for fyrsten at vinde sig et ry

NOTHING makes a prince so much esteemed as great enterprises and setting a fine example. We have in our time Ferdinand of Aragon, the present King of Spain. He can almost be called a new prince, because he has risen, by fame and glory, from being an insignificant king to be the foremost king in Christendom; and if you will consider his deeds you will find them all great and some of them extraordinary. In the beginning of his reign he attacked Granada, and this enterprise was the foundation of his dominions. He did this quietly at first and without any fear of hindrance, for he held the minds of the barons of Castile occupied in thinking of the war and not anticipating any innovations; thus they did not perceive that by these means he was acquiring power and authority over them. He was able with the money of the Church and of the people to sustain his armies, and by that long war to lay the foundation for the military skill which has since distinguished him. Further, always using religion as a plea, so as to undertake greater schemes, he devoted himself with a pious cruelty to driving out and clearing his kingdom of the Moors; nor could there be a more admirable example, nor one more rare. Under this same cloak he assailed Africa, he came down on Italy, he has finally attacked France; and thus his achievements and designs have always been great, and have kept the minds of his people in suspense and admiration and occupied with the issue of them. And his actions have arisen in such a way, one out of the other, that men have never been given time to work steadily against him.

Again, it much assists a prince to set unusual examples in internal affairs, similar to those which are related of Messer Bernabo da Milano, who, when he had the opportunity, by any one in civil life doing some extraordinary thing, either good or bad, would take some method of rewarding or punishing him, which would be much spoken about. And a prince ought, above all things, always to endeavour in every action to gain for himself the reputation of being a great and remarkable man.

A prince is also respected when he is either a true friend or a downright enemy, that to say, when, without any reservation, he declares himself in favour of one party against the other; which course will always be more advantageous than standing neutral; because if two of your powerful neighbours come to blows, they are of such a character that, if one of them conquers, you have either to fear him or not. In either case it will always be more advantageous for you to declare yourself and to make war strenuously; because, in the first case, if you do not declare yourself, you will invariably fall a prey to the conqueror, to the pleasure and satisfaction of him who has been conquered, and you will have no reasons to offer, nor anything to protect or to shelter you. Because he who conquers does not want doubtful friends who will not aid him in the time of trial; and he who loses will not harbour you because you did not willingly, sword in hand, court his fate.

Antiochus went into Greece, being sent for by the Aetolians to drive out the Romans. He sent envoys to the Achaeans, who were friends of the Romans, exhorting them to remain neutral; and on the other hand the Romans urged them to take up arms. This question came to be discussed in the council of the Achaeans, where the legate of Antiochus urged them to stand neutral. To this the Roman legate answered: “As for that which has been said, that it is better and more advantageous for your state not to interfere in our war, nothing can be more erroneous; because by not interfering you will be left, without favour or consideration, the guerdon of the conqueror.” Thus it will always happen that he who is not your friend will demand your neutrality, whilst he who is your friend will entreat you to declare yourself with arms. And irresolute princes, to avoid present dangers, generally follow the neutral path, and are generally ruined. But when a prince declares himself gallantly in favour of one side, if the party with whom he allies himself conquers, although the victor may be powerful and may have him at his mercy, yet he is indebted to him, and there is established a bond of amity; and men are never so shameless as to become a monument of ingratitude by oppressing you. Victories after all are never so complete that the victor must not show some regard, especially to justice. But if he with whom you ally yourself loses, you may be sheltered by him, and whilst he is able he may aid you, and you become companions in a fortune that may rise again.

In the second case, when those who fight are of such a character that you have no anxiety as to who may conquer, so much the more is it greater prudence to be allied, because you assist at the destruction of one by the aid of another who, if he had been wise, would have saved him; and conquering, as it is impossible that he should not with your assistance, he remains at your discretion. And here it is to be noted that a prince ought to take care never to make an alliance with one more powerful than himself for the purpose of attacking others, unless necessity compels him, as is said above; because if he conquers you are at his discretion, and princes ought to avoid as much as possible being at the discretion of any one. The Venetians joined with France against the Duke of Milan, and this alliance, which caused their ruin, could have been avoided. But when it cannot be avoided, as happened to the Florentines when the Pope and Spain sent armies to attack Lombardy, then in such a case, for the above reasons, the prince ought to favour one of the parties.

Never let any Government imagine that it can choose perfectly safe courses; rather let it expect to have to take very doubtful ones, because it is found in ordinary affairs that one never seeks to avoid one trouble without running into another; but prudence consists in knowing how to distinguish the character of troubles, and for choice to take the lesser evil.

A prince ought also to show himself a patron of ability, and to honour the proficient in every art. At the same time he should encourage his citizens to practise their callings peaceably, both in commerce and agriculture, and in every other following, so that the one should not be deterred from improving his possessions for fear lest they be taken away from him or another from opening up trade for fear of taxes; but the prince ought to offer rewards to whoever wishes to do these things and designs in any way to honour his city or state.

Further, he ought to entertain the people with festivals and spectacles at convenient seasons of the year; and as every city is divided into guilds or into societies, he ought to hold such bodies in esteem, and associate with them sometimes, and show himself an example of courtesy and liberality; nevertheless, always maintaining the majesty of his rank, for this he must never consent to abate in anything.

CHAPTER XXII – Concerning The Secretaries Of Princes

Kap. 22: Om fyrstens sekretærer

THE choice of servants is of no little importance to a prince, and they are good or not according to the discrimination of the prince. And the first opinion which one forms of a prince, and of his understanding, is by observing the men he has around him; and when they are capable and faithful he may always be considered wise, because he has known how to recognize the capable and to keep them faithful. But when they are otherwise one cannot form a good opinion of him, for the prime error which he made was in choosing them.

There were none who knew Messer Antonio da Venafro as the servant of Pandolfo Petrucci, Prince of Siena, who would not consider Pandolfo to be a very clever man in having Venafro for his servant. Because there are three classes of intellects: one which comprehends by itself; another which appreciates what others comprehend; and a third which neither comprehends by itself nor by the showing of others; the first is the most excellent, the second is good, the third is useless. Therefore, it follows necessarily that, if Pandolfo was not in the first rank, he was in the second, for whenever one has judgment to know good or bad when it is said and done, although he himself may not have the initiative, yet he can recognize the good and the bad in his servant, and the one he can praise and the other correct; thus the servant cannot hope to deceive him, and is kept honest.

But to enable a prince to form an opinion of his servant there is one test which never falls; when you see the servant thinking more of his own interests than of yours, and seeking inwardly his own profit in everything, such a man will never make a good servant, nor will you ever be able to trust him; because he who has the state of another in his hands ought never to think of himself, but always of his prince, and never pay any attention to matters in which the prince is not concerned.

On the other to keep his servant honest the prince ought to study him, honouring him, enriching him, doing him kindnesses, sharing with him the honours and cares; and at the same time let him see that he cannot stand alone, so that many honours not make him desire more, many riches make him wish for more, and that many cares may make him dread changes. When, therefore, servants, and princes towards servants, are thus disposed, they can trust each other, but when it is otherwise, the end will always be disastrous for either one or the other.

CHAPTER XXIII – How Flatterers Should Be Avoided

Kap. 23: Hvordan man undgår smigre

I DO NOT wish to leave out an important branch of this subject, for it is a danger from which princes are with difficulty preserved, unless they are very careful and discriminating. It is that of flatterers, of whom courts arc full, because men are so self-complacent in their own affairs, and in a way so deceived in them, that they are preserved with difficulty from this pest, and if they wish to defend themselves they run the danger of falling into contempt. Because there is no other way of guarding oneself from flatterers except letting men understand that to tell you the truth does not offend you; but when every one may tell you the truth, respect for you abates.

Therefore a wise prince ought to hold a third course by choosing the wise men in his state, and giving to them only the liberty of speaking the truth to him, and then only of those things of which he inquires, and of none others; but he ought to question them upon everything, and listen to their opinions, and afterwards form his own conclusions. With these councillors, separately and collectively, he ought to carry himself in such a way that each of them should know that, the more freely he shall speak, the more he shall be preferred; outside of these, he should listen to no one, pursue the thing resolved on, and be steadfast in his resolutions. He who does otherwise is either overthrown by flatterers, or is so often changed by varying opinions that he falls into contempt.

I wish on this subject to adduce a modern example. Fra Luca, the man of affairs to Maximilian, the present emperor, speaking of his majesty, said: He consulted with no one, yet never got his own way in anything. This arose because of his following a practice the opposite to the above; for the emperor is a secretive man — he does not communicate his designs to any one, nor does he receive opinions on them. But as in carrying them into effect they become revealed and known, they are at once obstructed by those men whom he has around him, and he, being pliant, is diverted from them. Hence it follows that those things he does one day he undoes the next, and no one ever understands what he wishes or intends to do, and no one can rely on his resolutions.

A prince, therefore, ought always to take counsel, but only when he wishes and not when others wish; he ought rather to discourage every one from offering advice unless he asks it; but, however, he ought to be a constant inquirer, and afterwards a patient listener concerning the things of which he inquired; also, on learning that any one, on any consideration, has not told him the truth, he should let his anger be felt.

And if there are some who think that a prince who conveys an impression of his wisdom is not so through his own ability, but through the good advisers that he has around him, beyond doubt they are deceived, because this is an axiom which never fails: that a prince who is not wise himself will never take good advice, unless by chance he has yielded his affairs entirely to one person who happens to be a very prudent man. In this case indeed he may be well governed, but it would not be for long, because such a governor would in a short time take away his state from him.

But if a prince who is not experienced should take counsel from more than one he will never get united counsels, nor will he know how to unite them. Each of the counsellors will think of his own interests, and the prince will not know how to control them or to see through them. And they are not to be found otherwise, because men will always prove untrue to you unless they are kept honest by constraint. Therefore it must be inferred that good counsels, whencesoever they come, are born of the wisdom of the prince, and not the wisdom of the prince from good counsels.

CHAPTER XXIV n- The Princes Of Italy Have Lost Their States

Kap. 24: Hvorfor de italienske fyrster har mistet deres stater

THE previous suggestions, carefully observed, will enable a new prince to appear well established, and render him at once more secure and fixed in the state than if he had been long seated there. For the actions of a new prince are more narrowly observed than those of an hereditary one, and when they are seen to be able they gain more men and bind far tighter than ancient blood; because men are attracted more by the present than by the past, and when they find the present good they enjoy it and seek no further; they will also make the utmost defence for a prince if he fails them not in other things. Thus it will be a double glory to him to have established a new principality, and adorned and strengthened it with good laws, good arms, good allies, and with a good example; so will it be a double disgrace to him who, born a prince, shall lose his state by want of wisdom.

And if those seigniors are considered who have lost their states in Italy in our times, such as the King of Naples, the Duke of Milan, and others, there will be found in them, firstly, one common defect in regard to arms from the causes which have been discussed at length; in the next place, some one of them will be seen, either to have had the people hostile, or if he has had the people friendly, he has not known how to secure the nobles. In the absence of these defects states that have power enough to keep an army in the field cannot be lost.

Philip of Macedon, not the father of Alexander the Great, but he who was conquered by Titus Quintius, had not much territory compared to the greatness of the Romans and of Greece who attacked him, yet being a warlike man who knew how to attract the people and secure the nobles, he sustained the war against his enemies for many years, and if in the end he lost the dominion of some cities, nevertheless he retained the kingdom.

Therefore, do not let our princes accuse fortune for the loss of their principalities after so many years’ possession, but rather their own sloth, because in quiet times they never thought there could be a change (it is a common defect in man not to make any provision in the calm against the tempest), and when afterwards the bad times came they thought of flight and not of defending themselves, and they hoped that the people, disgusted with the insolence of the conquerors, would recall them. This course, when others fail, may be good, but it is very bad to have neglected all other expedients for that, since you would never wish to fall because you trusted to be able to find someone later on to restore you. This again either does not happen, or, if it does, it will not be for your security, because that deliverance is of no avail which does not depend upon yourself; those only are reliable, certain, and durable that depend on yourself and your valour.

CHAPTER XXV – What Fortune Can Effect In Human Affairs, And How To Withstand Her

Kap. 25: Om forsynets indvirkning på menneskenes liv og hvordan man kan modvirke dette

IT is not unknown to me how many men have had, and still have, the opinion that the affairs of the world are in such wise governed by fortune and by God that men with their wisdom cannot direct them and that no one can even help them; and because of this they would have us believe that it is not necessary to labour much in affairs, but to let chance govern them. This opinion has been more credited in our times because of the great changes in affairs which have been seen, and may still be seen, every day, beyond all human conjecture. Sometimes pondering over this, I am in some degree inclined to their opinion. Nevertheless, not to extinguish our free will, I hold it to be true that Fortune is the arbiter of one-half of our actions, but that she still leaves us to direct the other half, or perhaps a little less.

I compare her to one of those raging rivers, which when in flood overflows the plains, sweeping away trees and buildings, bearing away the soil from place to place; everything flies before it, all yield to its violence, without being able in any way to withstand it; and yet, though its nature be such, it does not follow therefore that men, when the weather becomes fair, shall not make provision, both with defences and barriers, in such a manner that, rising again, the waters may pass away by canal, and their force be neither so unrestrained nor so dangerous. So it happens with fortune, who shows her power where valour has not prepared to resist her, and thither she turns her forces where she knows that barriers and defences have not been raised to constrain her.

And if you will consider Italy, which is the seat of these changes, and which has given to them their impulse, you will see it to be an open country without barriers and without any defence. For if it had been defended by proper valour, as are Germany, Spain, and France, either this invasion would not have made the great changes it has made or it would not have come at all. And this I consider enough to say concerning resistance to fortune in general.

But confining myself more to the particular, I say that a prince may be seen happy to-day and ruined to-morrow without having shown any change of disposition or character. This, I believe, arises firstly from causes that have already been discussed at length, namely, that the prince who relies entirely upon fortune is lost when it changes. I believe also that he will be successful who directs his actions according to the spirit of the times, and that he whose actions do not accord with the times will not be successful. Because men are seen, in affairs that lead to the end which every man has before him, namely, glory and riches, to get there by various methods; one with caution, another with haste; one by force, another by skill; one by patience, another by its opposite; and each one succeeds in reaching the goal by a different method. One can also see of two cautious men the one attain his end, the other fail; and similarly, two men by different observances are equally successful, the one being cautious, the other impetuous; all this arises from nothing else than whether or not they conform in their methods to the spirit of the times. This follows from what I have said, that two men working differently bring about the same effect, and of two working similarly, one attains his object and the other does not.

Changes in estate also issue from this, for if, to one who governs himself with caution and patience, times and affairs converge in such a way that his administration is successful, his fortune is made; but if times and affairs change, he is ruined if he does not change his course of action. But a man is not often found sufficiently circumspect to know how to accommodate himself to the change, both because he cannot deviate from what nature inclines him to, and also because, having always prospered by acting in one way, he cannot be persuaded that it is well to leave it; and, therefore, the cautious man, when it is time to turn adventurous, does not know how to do it, hence he is ruined; but had he changed his conduct with the times fortune would not have changed.

Pope Julius II went to work impetuously in all his affairs, and found the times and circumstances conform so well to that line of action that he always met with success. Consider his first enterprise against Bologna, Messer Giovanni Bentivogli being still alive. The Venetians were not agreeable to it, nor was the King of Spain, and he had the enterprise still under discussion with the King of France; nevertheless he personally entered upon the expedition with his accustomed boldness and energy, a move which made Spain and the Venetians stand irresolute and passive, the latter from fear, the former from desire to recover all the kingdom of Naples; on the other hand, he drew after him the King of France, because that king, having observed the movement, and desiring to make the Pope his friend so as to humble the Venetians, found it impossible to refuse him soldiers without manifestly offending him. Therefore Julius with his impetuous action accomplished what no other pontiff with simple human wisdom could have done; for if he had waited in Rome until he could get away, with his plans arranged and everything fixed, as any other pontiff would have done, he would never have succeeded. Because the King of France would have made a thousand excuses, and the others would have raised a thousand fears.

I will leave his other actions alone, as they were all alike, and they all succeeded, for the shortness of his life did not let him experience the contrary; but if circumstances had arisen which required him to go cautiously, his ruin would have followed, because he would never have deviated from those ways to which nature inclined him.

I conclude therefore that, fortune being changeful and mankind steadfast in their ways, so long as the two are in agreement men are successful, but unsuccessful when they fall out. For my part I consider that it is better to be adventurous than cautious, because fortune is a woman, and if you wish to keep her under it is necessary to beat and ill-use her; and it is seen that she allows herself to be mastered by the adventurous rather than by those who go to work more coldly. She is, therefore, always, woman-like, a lover of young men, because they are less cautious, more violent, and with more audacity command her.

CHAPTER XXVI – An Exhortation To Liberate Italy From The Barbarians

HAVING carefully considered the subject of the above discourses, and wondering within myself whether the present times were propitious to a new prince, and whether there were the elements that would give an opportunity to a wise and virtuous one to introduce a new order of things which would do honour to him and good to the people of this country, it appears to me that so many things concur to favour a new prince that I never knew a time more fit than the present.

And if, as I said, it was necessary that the people of Israel should be captive so as to make manifest the ability of Moses; that the Persians should be oppressed by the Medes so as to discover the greatness of the soul of Cyrus; and that the Athenians should be dispersed to illustrate the capabilities of Theseus: then at the present time, in order to discover the virtue of an Italian spirit, it was necessary that Italy should be reduced to the extremity she is now in, that she should be more enslaved than the Hebrews, more oppressed than the Persians, more scattered than the Athenians; without head, without order, beaten, despoiled, torn, overrun; and to have endured every kind of desolation.

Although lately some spark may have been shown by one, which made us think he was ordained by God for our redemption, nevertheless it was afterwards seen, in the height of his career, that fortune rejected him; so that Italy, left as without life, waits for him who shall yet heal her wounds and put an end to the ravaging and plundering of Lombardy, to the swindling and taxing of the kingdom and of Tuscany, and cleanse those sores that for long have festered. It is seen how she entreats God to send someone who shall deliver her from these wrongs and barbarous insolencies. It is seen also that she is ready and willing to follow a banner if only someone will raise it.

Nor is there to be seen at present one in whom she can place more hope than in your illustrious house, with its valour and fortune, favoured by God and by the Church of which it is now the chief, and which could be made the head of this redemption. This will not be difficult if you will recall to yourself the actions and lives of the men I have named. And although they were great and wonderful men, yet they were men, and each one of them had no more opportunity than the present offers, for their enterprises were neither more just nor easier than this, nor was God more their friend than He is yours.

With us there is great justice, because that war is just which is necessary, and arms are hallowed when there is no other hope but in them. Here there is the greatest willingness, and where the willingness is great the difficulties cannot be great if you will only follow those men to whom I have directed your attention. Further than this, how extraordinarily the ways of God have been manifested beyond example: the sea is divided, a cloud has led the way, the rock has poured forth water, it has rained manna, everything has contributed to your greatness; you ought to do the rest. God is not willing to do everything, and thus take away our free will and that share of glory which belongs to us.

And it is not to be wondered at if none of the above-named Italians have been able to accomplish all that is expected from your illustrious house; and if in so many revolutions in Italy, and in so many campaigns, it has always appeared as if military virtue were exhausted, this has happened because the old order of things was not good, and none of us have known how to find a new one. And nothing honours a man more than to establish new laws and new ordinances when he himself was newly risen. Such things when they are well founded and dignified will make him revered and admired, and in Italy there are not wanting opportunities to bring such into use in every form.

Here there is great valour in the limbs whilst it fails in the head. Look attentively at the duels and the hand-to-hand combats, how superior the Italians are in strength, dexterity, and subtlety. But when it comes to armies they do not bear comparison, and this springs entirely from the insufficiency of the leaders, since those who are capable are not obedient, and each one seems to himself to know, there having never been any one so distinguished above the rest, either by valour or fortune, that others would yield to him. Hence it is that for so long a time, and during so much fighting in the past twenty years, whenever there has been an army wholly Italian, it has always given a poor account of itself; as witness Taro, Alessandria, Capua, Genoa, Vaila, Bologna, Mestre.

If, therefore, your illustrious house wishes to follow those remarkable men who have redeemed their country, it is necessary before all things, as a true foundation for every enterprise, to be provided with your own forces, because there can be no more faithful, truer, or better soldiers. And although singly they are good, altogether they will be much better when they find themselves commanded by their prince, honoured by him, and maintained at his expense. Therefore it is necessary to be prepared with such arms, so that you can be defended against foreigners by Italian valour.

And although Swiss and Spanish infantry may be considered very formidable, nevertheless there is a defect in both, by reason of which a third order would not only be able to oppose them, but might be relied upon to overthrow them. For the Spaniards cannot resist cavalry, and the Switzers are afraid of infantry whenever they encounter them in close combat. Owing to this, as has been and may again be seen, the Spaniards are unable to resist French cavalry, and the Switzers are overthrown by infantry. And although a complete proof of this latter cannot be shown, nevertheless there was some evidence of it at the battle of Ravenna, when the Spanish infantry were confronted by German battalions, who follow the same tactics as the Swiss; when the Spaniards, by agility of body and with the aid of their shields, got in under the pikes of the Germans and stood out of danger, able to attack, while the Germans stood helpless, and, if the cavalry had not dashed up, all would have been over with them. It is possible, therefore, knowing the defects of both these infantries, to invent a new one, which will resist cavalry and not be afraid of infantry; this need not create a new order of arms, but a variation upon the old. And these are the kind of improvements which confer reputation and power upon a new prince.

This opportunity, therefore, ought not to be allowed to pass for letting Italy at last see her liberator appear. Nor can one express the love with which he would be received in all those provinces which have suffered so much from these foreign scourings, with what thirst for revenge, with what stubborn faith, with what devotion, with what tears. What door would be closed to him? Who would refuse obedience to him? What envy would hinder him? What Italian would refuse him homage? To all of us this barbarous dominion stinks. Let, therefore, your illustrious house take up this charge with that courage and hope with which all just enterprises are undertaken, so that under its standard our native country may be ennobled, and under its auspices may be verified that saying of Petrarch:

Virtu contro al Furore
Prendera l’arme, e fia il combatter corto:
Che l’antico valore
Negli italici cuor non e ancor morto. 1

 

Kap. 26: Opfordring til at befri Italien fra barbarene

Når jeg overvejer alt det hidtil sagte og spørger mig selv, om de øjeblikkelige forhold i Italien er gunstige for nye fyrster, og om der er stof, som en klog og energisk mand kan give form til egen ære og til befolkningens vel, synes det mig, at der nu mere end nogensinde er mange muligheder for en ny fyrste, og at tiden ikke kan være mere belejlig.

Hvis det som ovenfor nævnt var nødvendigt, at Israels folk blev knægtet af ægypterne, før Moses’ kraft åbenbaredes, hvis perserne måtte leve under medernes voldsherredømme og grækerne som en splittet nation, før Cyros’ og Theseus’ storhed kom for dagen, så var det også i vore dage nødvendigt for åbenbarelsen af Italiens storhed, at landet kom i den elendighed, som det i dag befinder sig i: mere undertrykt end jøderne, mere hjælpeløst end perserne, mere splittet end grækerne, uden leder, uden orden, besejret, plyndret, sønderflænget, hærget, et bytte for alle ulykker.

Om en og anden har vist sådanne evner, at man kunne håbe, at han var den udpegede befrier, så har man dog senere, når de var på deres løbebanes højeste, set, at de forkastedes af skæbnen. Således ligger vort land dødssygt og venter på den, der vil læge det, der vil sætte bom for plyndringen af Lombardiet og udsugningen af Napoli og Toscana, og som vil læge de gamle væskende sår.

Vi ser Italien bede til Gud om at sende en mand, der kan redde landet fra barbarernes grusomheder og voldsgerninger. Vi ser landet villigt og parat til at følge fanen, når blot der er en, der vil løfte den. Og vi finder ingen, hvortil det mere kan sætte sit håb end til Eders berømte slægt [Cesare Borgia], der med sine evner og sit held, begunstiget af Gud, hvis fyrste I for tiden er, synes at være kaldet til at lede dette forløsningsværk. Det vil ikke blive vanskeligt, hvis I holder jer de ovenfor nævntes liv og handlinger for øje.

Selvom det var enestående og beundringsværdige mennesker, så var de dog mennesker, og ingen af dem fandt bedre jordbund end I. Deres forehavende var ikke mere retfærdigt og lettere end Eders, og Gud var ikke så meget deres ven, som han er Eders. I har retten på Eders side: krigen er retfærdig for den, der tvinges til krig, og våbnene er hellige, hvis de er det eneste håb. Lejligheden er gunstig for Eder, og når det er tilfældet, kan vanskelighederne ikke blive store, når I retter Eder efter dem, som jeg har nævnt som forbilleder.

Endvidere har Gud sendt undere og åbenbarelser for Eder. Havet har åbnet sig, en sky har vist vejen, stene har givet vand, og det har regnet med manna – alt har forenet sig for at ophøje Eder. Hvad der står tilbage, vil blive Eders eget værk. Gud vil ikke gøre alt, for ikke at berøve os vor frie vilje og den del af æren, der tilkommer os.

Det er intet under, når ingen af de nævnte italienere har kunnet gøre det, Som vi kan håbe, at Eders berømmelige hus vil gøre, og at Italiens krigsdygtighed synes at være slukket under alle revolutioner og krigsforetagender.

Grunden hertil er, at det gamle krigs væsen ikke længer duede og der ikke, fandtes nogen til at organisere et nyt. Og ingenting gør en ny mand så berømt som nye love og reorganisation af hæren. Når hærvæsenet bygger på et solidt grundlag [nationale tropper frem for lejesoldater, kap. 12-13] og er stort i sig selv, vinder manden ærefrygt og beundring. Og særlig i Italien mangler der ikke stof, som man kan give den form, man ønsker. Lemmerne mangler ikke dygtighed, hvis kun de havde hoveder. Ved dueller og fåmandsfægtninger kan man se, hvor fremragende italienerne er begavet med kraft og hurtighed. Men så snart de er forenede til en arme, kan man ikke længere øje på disse dyder.

Og alt dette har sin oprindelse i førernes svaghed. De, der forstår noget, finder ingen lydighed, og enhver tror at forstå noget, fordi der indtil nu ikke har vist sig nogen, der ved evner og held har kunnet hæve sig så højt, at de andre bøjede sig for ham. Det er åsagen til, at alle hære bestående alene af italienere er blevet besejret i de sidste tyve års krige. Dette bevises af kampene ved Taro, ved Alexandria, Capua, Genova, Vaila, Bologna og Mestri.

Hvis altså Eders berømmelige hus vil efterligne de store mænd, der befriede deres land, så er de første skridt til gennemførelsen af en sådan opgave oprettelsen af en egen hær, for egne soldater er de bedste soldater, man kan få. Og hvis hver enkelt i sig selv er god nok, yder de så meget mere, når de føler, at fyrsten, der leder dem, hædrer dem og sørger for dem.

En sådan hær gælder det altså at skabe for at kunne stille italienernes tapperhed op imod de fremmede. Selvom de schweiziske og spanske fodfolk anses for frygtindgydende, har de begge mangler, således at en tredje magt ikke kun kan håbe at yde modstand, men endda kan overvinde dem. Spanierne kan ikke stå sig over for rytteriet, og schweizerne må frygte fodfolket, når de hos deres fjende støder på hårdnakket modstand.

Erfaringen har vist og vil fremdeles vise, at spanierne ikke kan stå sig mod fransk rytteri, og at schweizerne er det spanske fodfolk underlegne. Selvom man ikke har noget afgjort eksempel på det sidste, så er der dog set prøve herpå i slaget ved Ravenna, da det spanske fodfolk traf sammen med tyske afdelinger, som benytter sig af samme kampmetoder som schweizerne.

Spanierne trængte sig, på grund af deres store bevægelighed og dækket af deres små skjolde, ind under landsknægtenes spyd og kunne således hugge løs på dem, uden at modstanderen havde mulighed for beskyttelse. Havde rytteriet ikke undsat dem, ville alle tyskerne have været dræbt. Man kan altså, når man erkender det spanske og schweiziske fodfolks fejl, skabe en ny troppeenhed, som kan yde rytteriet modstand, og som ikke frygter fodfolket. Midlerne hertil er bevæbningens art og forandringen af kampmetoder. Dette er nyordningen, som vil indbringe den fyrste, der gennemfører den, stor anseelse.

Så lad da ikke denne for vort land så gunstige lejlighed til endelig at se, sin befrier gå tabt. Det kan ikke skildres med ord, hvor stor kærlighed han vil modtages med af de områder, som har lidt under fremmedes overgreb, med hvilken hævntørst, med hvilken urokkelig troskab, med hvilken ærefrygt, med hvilke tårer. Hvordan skulle nogen port være lukket for ham, hvordan skulle et folk kunne nægte ham lydighed, hvordan skulle der opstå nid, hvilken italiener ville nægte at hylde ham: enhver har lede ved barbarerne.

Lad da Eders berømmede hus påtage sig denne opgave med det mod og det håb, hvormed man går ind for en retfærdig sag, for at vort fædreland i Eders tegn kan komme til ære, og at Petrarcas ord kan blive sandhed under Eders ledelse:

Mandsmod mod vildskab
skal gribe våben, og kort bliver kampen:
thi den gamle tapperhed
er ikke død i italienske hjerter.

(Virtà contra a furore
prenderà l’arme, e fia el combatter corto:
Ché l’antico valore
Nelli italici cor non è ancor morto.)

– SLUT