Selvstudie tarotkort

tarot-ill-visconti-morgan-forside

Den store arkana

Et Tarotsæt består af 78 tarotkort. Disse er opdelt i tre forskellige kategorier.

Den første kategori er den store arkana. Denne består af 22 kort, som siges at være symbol for 22 prøvelser et menneske skal igennem for at opnå indsigt og forståelse af sig selv og universets sammenhæng. Den næste kategori er Hofkortene. Denne kategori består af 16 kort, som henviser til personer, der er vigtige i vort liv og hvad vi ønsker at beherske. Og endelig er den sidste kategori den lille arkana, der består af 40 kort. Den lille arkana er inddelt i fire underkategorier – Stokke, Bægre, Sværd og Mønter.

I det følgende vil disse forskellige kategorier blive gennemgået.

Først kigger vi overordnet på kategoriernes betydning og i de følgende afsnit dykker vi ned i de enkelte kategorier. Efter du således har fået en forståelse for hvad tarotkort egentlig er for noget kigger vi nærmere på hvorledes du så rent konkret kan benytte tarotkort.

Den første kategori i tarotkort, benævnes den store arkana.

Arkana Major betyder “de store hemmeligheder/mysterier”. Målet for den spirituelt inspirerede tarotoplægger er at føre mennesket fra ubevidsthed om at være en del at det større, vi er kommet fra (symboliseret ved Narren, som er det første kort i Arkana Major), til at blive en bevidst del af det større, vi er kommet fra (symboliseret ved Universet, som er det sidste kort i Arkana Major).

Arkana Major beskriver således menneskets udviklingsproces gennem genfødslerne – frem mod igen at blive en del af den guddommelige energi, som det oprindeligt udsprang af. For at forstå hvad dette egentlig betyder skal vi omkring hvad det betyder at have en spirituel udvikling.

Når man taler om et menneskes spirituel udvikling hvad taler man så om? Hvad er det man skal igennem og komme frem til? Kosmisk bevidsthed, i kontakt med sit højere Selv etc. er nogle af de bud man kan støde på – men hvordan og hvorledes? Undertiden hævdes det at det spirituelle udelukkende kan begribes ved at man lever sit liv spirituelt – og herunder at den spirituelle udvikling er noget, der derfor vanskeligt lader sig definere, konkretisere og opstille en udviklingsvej for.

Et argument for at der ikke kan opstilles en plan for den spirituelle udvikling er:

“Det spirituelle må leves og kan ikke begribes med hjernen. Der er ikke tale om en livsanskuelse eller teori. Spiritualisme må gennemtrænge hver porre i ens hud og hver celle i kroppen, være i hvert eneste åndedrag. Spiritualitet forstår man først når man erkender og kommer i kontakt med sin egen guddommelige natur og oplever en kosmisk bevidsthed”.

For mange kan dette forekomme som en afvisning ved indgangen til det spirituelle univers. Og der kan argumenteres for det stik modsatte, nemlig at der for den spirituelle udvikling er en ganske fast plan for hvorledes denne kan foregå.

Det var oprindelig Paulus som funderede over menneskets grundlæggende struktur og opdelte menneskets i legeme, sjæl og ånd, ud fra betragtningen at ethvert menneske består af liv, bevidsthed og legeme. Mens lægevidenskaben og naturvidenskaben stadig i meget udpræget grad fastholder at mennesket kun består af krop, har åndsvidenskaben udvidet denne betragtning til at mennesket består af – eller eksistere på – syv eksistensplaner.

De syv eksistensplan

Udgangspunktet er at alt i universet består af den samme substans eller energi. Universet opdeles så i forskellige planer hvor energien har forskellig fortætning og vibrerer med forskellige frekvenser. Dette leder frem til antagelsen at mennesket eksisterer på syv forskellige plan, eller energiniveauer kaldet eksistensplaner. Det antages endvidere at mennesket som udgangspunkt er skabt som et guddommeligt væsen med altoverskyggende visdom og klarhed og at mennesket er på vej tilbage til denne tilstand.

Der anlægges følge anskuelsesvinkel: Mineraler, planter, dyr og mennesker – kort sagt alt – har en guddommelig kerne kaldet “Monaden“. Som udgangspunkt er alt født som guddommeligt, men umiddelbart efter fødslen starter Monaden en bevægelse med at synke ned igennem de syv eksistensplaner.

For hvert plan iklædes den et nyt grovere lag, hvis kvaliteter tilegnes. Monaden lærer så at sige at bruge det mentale, det astrale, det fysiske etc. Dette kaldes involution (tilbagegangsproces). Når Monaden har nået det groveste plan; det fysiske, er involutionen til ende, og bevægelsen vender. Evolutionen (den fremadskridende udvikling) indtræder. Monaden begynder sin rejse tilbage mod de højere planer, den faldt fra – gennem de forskellige planer, som udfoldes et for et.

Bevægelsen er vendt opad mod stadig højere grader af bevidsthed. Monaden starter sin rejse fra det laveste plan i det fysiske plan – mineralriget. Efter flere inkarnationer (genfødsler) i mineralriget har Monaden opnået de erfaringer fra mineralriget, der er nødvendige for den videre udvikling, og inkarnere derefter i hhv. planteriget, dyreriget og menneskeriget. Menneskeriget består igen af flere planer, der skal gennemleves, førend Monaden er klar til at inkarneres i højere, åndelige planer. Mennesket ses således som et væsen, der på én gang lever i mange verdener.

Egentlig er mennesket et udødeligt bevidsthedsvæsen, som mens det er i den fysiske verden, midlertidigt har “glemt” sin guddommelige oprindelse. Monaden er blevet nedsænket i mørke for at få de erfaringer, der engang vil sætte det i stand til at blive medarbejder på det Guddommelige plan.

Mennesket består således ifølge denne tænkning af en række legemer af forskellig vibrationshastighed. Ligesom planernes vibrationer bliver grovere og grovere, jo længere ned mod det fysiske plan, de kommer, svinger også menneskets legemer langsommere og langsommere, jo nærmere man kommer det fysiske plan. Menneskets liv og bevidsthed skulle ifølge denne tankemåde fungerer gennem mange niveauer af finere eller grovere stof.

Hvert niveau udgør en selvstændig verden eller et eksistensplan. For at kunne være til stede på de enkelte bevidsthedsplaner, må mennesket (bevidstheden) kunne iklæde sig et legeme, der er dannet af det pågældende plans stof, og i disse finere legemer kan bevidstheden opleve, handle og høste erfaringer på de indre planer.

Opfattelsen er altså at mennesket består af en række legemer, der eksistere på forskellige plan. Energilegemerne repræsenterer bevidsthed på forskellige svingningsniveauer og når mennesket udvikler sig bliver det i stand til at komme i kontakt med den indsigt og erkendelse, hvert legeme repræsentere. De syv eksistens-planer er den udvikling vi mennesker skal igennem på vores spirituelle rejse. Dette er, om man så må sige, rejseplanen for den spirituelle udvikling.

De 22 kort i den store arkana kan således ses som billeder på udviklingsveje, universelle principper, universelle erfaringer, hvert eneste menneske gerne skulle drage i løbet af sit liv. Jung kaldte disse principper for de store arketyper, der opleves ens, uanset kulturel eller familiær prægning.

Reinkarnation

Reinkarnation

Reinkarnation

 

De 22 prøvelser

Arcana Major betyder “de store hemmeligheder” og dækker over toogtyve universelle erfaringer, hvert eneste menneske oplever i løbet af sit liv.

Der vil være tidspunkter i dit liv hvor du oplever “ingen frygt” (Narren). Du praktiserer dagligt kommunikationens kunst (Magikeren), som omfatter din selvindsigt og selvtillid (Ypperstepræstinden), når du udstrækker kærlighed med visdom (Kejserinden) og inddrager din egen magt og lederevner for at styrke andre (Kejseren).

Det er gennem de erfaringer, du drager igennem livet, at du nærmere dig en fornemmelse for tro og spiritualitet (Ypperpræsten), og som sætter dig i stand til at indgå relationer med andre mennesker (De elskende).

I alle aspekter af det du foretager dig, bliver du stillet over for virkningerne af det du forårsager (Stridsvognen), og det kræves af dig at du finder ud af at afbalancerer de erfaringer du drager dig på en rimelig og retfædig måde (Retfærdigheden). Gennem at stole på dine erfaringer (Eremitten), er du i stand til at vende dit liv i gunstige og positive retninger (Lykkehjulet), hvilket anbringer dig i situationer og relationer, hvor du kan udtrykke din styrke og livslyst (Lyst), og som gør det muligt for dig at bryde vante handlingsmønstre og gå helt nye veje (Den hængte mand).

I den forbindelse bliver du nødt til at give slip på fortiden og lukke døren efter dig. Det er nødvendigt at give slip for at bevæge sig fremad (Døden). Efter et stykke tid vil du være i stand til at se på fortiden med humoristisk sans (Djævlen). Du får hermed fornyet energi til at nedbryde det kunstige og uægte (Tårnet) og hermed erkende din egen iboende natur. Du vil herefter lyse af selvindsigt og selvtillid (Stjernen), hvilket vil give dig styrken til at forlade gamle kendte verdener og gå gennem portene for at udforske nye verdener.

Ved at lade dine valg i livet være baseret på din intuition og din egen fornemmelse for hvad der er rigtig og forkert, bliver du i stand til at være naturlig, produktiv og stimulerende i teamwork, partnerskab og fælles bestræbelser (Solen).

Ved fortsat at bruge din sunde dømmekraft og betragte dine relationer og gøremåls historie og dit liv som helhed, kan du transformere dommeren til det retsindige vidne (Dommedag). Når du har gjort dig fri af selvkritiske mønstre og blevet i stand til at se på dig selv med kærlige objektive øjne, er du i stand til at opbygge nye verdner såvel indeni som udadtil (Universet).

Tarot Oswald Wirth 11

 

ØVELSE

Et Tarotsæt består af _____ stk tarotkort ?

Et tarotsæt er opdelt i_____ forskellige kategorier ?

Navn på første kategori i tarotkort er _____ ? 

I første kategori er der _____ stk. tarotkort ?

 

Tarot Oswald Wirth 12