KANALISERING

At kanalisere betyder at modtage budskaber fra guider på højere bevidsthedsplaner eller fra sit eget højere selv – en evne som flere og flere føler sig i kontakt med, glimtvis eller i længere forløb. Det kan siges at være en indre stemme, der fortæller om alt muligt. Dog til forskel fra det gale menneske, kun når han eller hun bliver kontaktet og rådspurgt.

Det fungerer lidt anderledes end en radio hvor der kan tunes ind på den kanal, man ønsker at lytte til. Man kan således ikke tune ind på den guide, man nu har lyst til at høre anbefalinger fra. Det menneske som er disponeret for at modtage kanalisering, gør oftest dette fra en bestemt guide – eksempelvis fra bibelske personer; Jesus, Jomfru Maria, ærkeenglen Michael etc. – fra De såkaldte Opstegne Mestre; Sanat Kumara, Kuthumi, Maria Magdalene – eller fra helt tredje guide.

Undertiden fortæller dem som er i stand til at modtage disse budskaber at de kan have kontakt med flere guider, men oftest har de deres primære kontakt med en enkelt. De er således knyttet til en guide på samme måde, som “alle vi andre” er knyttet til vores skytsengel, vores totemdyr, vores kinesiske dyretegn, etc.

KANALISERING CLAIRVOYANCE DE OPSTEGNE MESTRE SYV EKSISTENSPLAN
AKASHA ARKIVERNE HELLIGE PALMEBLADE AURA DEN 5 DIMENSION
PENDULERING FJERNHEALING HEALING INDIGOBØRN

 

 

kanalisering-003

 

Hvad er kanalisering?

Det at modtage budskaber fra guider på højere bevidsthedsplaner er efter manges opfattelse noget, der er muligt for de fleste. Kanalisering er således efter denne opfattelse noget der kan læres, og ikke noget der “kommer” til de få udvalgte. Måden hvorpå man kan åbne sig over for budskaber fra guider, kræver intens indre lytten, gennem at skabe en dyb afspænding i sig selv og derefter lære at fokusere opmærksomheden på den vejledning, der kommer.

Den vigtigste forudsætning for at opnå forbindelse til en guide er, at man intenst ønsker det. Når man begynder at modtage budskaber skal der skelnes mellem dem på samme måde som man skelner mellem al den anden information man dagligt udsættes for igennem aviser, fjernsyn, andre mennesker etc. Man skal kun bruge den information, som inderst inde føles sand og bruge samme dømmekraft over for åndelige guider som over for sine medmennesker.

Kanalisering er ikke at overgive kontrollen over sit liv til en guide, hvilket mange tror og lader sig skræmme af. Guidens målsætning er tværtimod altid at gøre modtageren stærk, uafhængig og sikker. En guide fjerner ikke de vanskelige situationer i ens liv, men man lærer at forstå dem og at se flere valgmuligheder i dem. Kanalisering drejer sig ikke om at forudsige fremtiden, men om at styrke nuet og sine valg. Den sindstilstand, hvori man kanaliserer, ligner de øjeblikke, hvor inspirationen flyder frit, og kanalisering kan derfor bruges til at blive mere kreativ på alle livets områder.

Det bør huskes, at vendingen »kanalisering« bruges om en proces, hvorigennem andre sider af personens egen psyke kan manifestere sig; ordet er ikke i sig selv nogen garanti for at budskaberne kommer fra åndelige væsener. Hvor “guddommeligt” det der formidles egentlig er, afhænger således af hvor dygtig den person, der forestår kanaliseringen er. For at komme frem til den “rene” guddommelige formidling skal først frafiltreres det støj, der stammer fra kanalen selv.

Dernæst skal ses på om kanalen er i stand til at nå op til et højere plan end astralplanet. De informationer, der fås herfra er ganske enkelt for upålidelige. Forklaringen følger. På astralplanet findes de nyligt afdøde personer. De viser sig som regel enten som de var ved slutningen af deres jordiske liv, eller som de gerne vil huske sig selv, måske som yngre mænd og kvinder, eller undertiden på en måde, så de ved de vil blive genkendt. Dette er en form, de selv skaber, baseret på deres egne ønsker.

Når de viser sig på denne måde, kan de antage enhver skikkelse, de måtte vælge, og måske ligefrem lade som om, de er en berømt person, især hvis dette får dem til at tro, at andre lægger mere mærke til dem. Det er en af grundene til, at det øjensynlig lykkes så mange medier og kanaler at kontakte enten på den ene side historiske personer eller på den anden side »højtudviklede mestre«.

Det er ikke sandsynligt, at mestre viser sig på astralplanet for at tale til nogle få tilhørere gennem en kanal. For at undgå faren for bedrag fra astralplanet, er åndeligt bevidste mennesker nødt til at lære at »tune ind« på et højere niveau, det mentale plan (hvortil sjælen går videre, når den er renset for alle fremtrædende ønsker og følelser på astralplanet). Her er der større sandsynlighed for at modtage præcis clairvoyance og viden af sjælelig art.

kanalisering-002

 

Hvordan foregår kanalisering?

Man kan bruge kanalisering til at få svar på alt, fra de mest dagligdags spørgsmål til de mest udfordrende åndelige, men det vigtigste for guiderne er at formidle budskaber til den spørgende om, hvad der er det højere formål med hans eller hendes liv. Før vi dog kiggere nærmere på kategorisering af de forskellige måder at benytte kanalisering på, skal vi lige have definitionerne på plads.

Kanalisering er ikke det samme som healing – og så dog alligevel! Ved healing helbreder man ved at kanalisere udefra kommende energi ind i den menneskelige krop. Denne helbredelse kan være rettet mod såvel krop som sind. Et centralt omdrejningspunkt for alle healingsteknikker er, at der arbejdes med “det hele menneske”. Det vil sige, at man ønsker at finde den virkelige årsag til en ubalance frem for at behandle symptomet. Når et område hos en person er i ubalance, betyder det, at der er en blokering i et energifelt, at energien ikke flyder frit, men langsommere, eller den er måske næsten gået i stå.

Undertiden refereres til healeren som et medium. Et medium defineres som en person med særlige evner til at danne forbindelsesled mellem det hinsidige og det dennesidige. Og derfor er relationen mellem begrebet healing og begrebet clairvoyance nærliggende. Ikke at forveksle med begrebet et medium, er i øvrigt begrebet telepati, der er tankeoverførsel fra et sind til et andet uafhængigt af de kendte sansekanaler. Telepati forekommer hyppigst blandt familie og venskabsrelationer eller mellem mennesker, der kender hinanden godt.

 

kanalisering-001

 

At modtage informationer, der stammer fra åndeverdenen, og viderebringe dem til andre gennem automatisk skrift eller tale, kendt som kanalisering. Mekanismen minder meget om det der tidligere var traditionelle trancemedier. Den person, der tidligere kaldtes et medium, omtales nu som en kanal. Forvirret? – det er der ingen grund til. Det hele er blot forskellige sider af det samme. Det kan måske hjælpe på overblikket og forståelse af sammenhænge, forskelle hvis vi kigger på de forskellige måder hvorpå kanalisering kan foregå:

Individuel kanalisering

Her er der tale om en individuel person, som selvstændigt foretager en kontakt til det åndelige. Der er om man så må sige tale om en indre samtale mellem personen og den guide der kontaktes. Dette svarer til når vi andre taler med vores skytsengel. Især hekse mener at mulighederne for at komme i kontakt med guider på højere bevidsthedsplaner er bedre ved fuldmåner, hvorfor de afholder såkaldte fuldmånemeditationer hvor de enkentvis eller i grupper foretager forskellige ritualer og forsøger at åbne kanaler op til det åndelige.

Kanalisering for andre individuelle personer

Der er nogle mennesker, som tilbyder deres evner på kanaliseringsområdet, til andre. For betaling som oftest. Dette foregår på den måde at den, der ønsker oplysninger spørger den som har kontakt med det åndelige om hvad guiden mener om spørgsmålet. Dette kender du måske fra spilet “Ånden i glasset”, hvor man kan spørge det åndelige til råds. Det skal pointeres at NetSpirits opfattelse er at dette spil udelukkende er underholdning og bør behandles som sådan.

Kanalisering til almenvellet

Nogle af de mennesker, som modtager budskaber fra guider på højere bevidsthedsplaner, føler sig foranlediget til at dele disse budskaber med andre. De gør så dette at de skriver disse budskaber ned og publicere disse på forskellige måder. I disse tilfælde svares der således ikke på specifikke spørgsmål og budskabet er ikke rettet imod specielle individuelle mennesker. Man kan her sige at vi er ude i nutidens profeter. For på samme måde som datidens profter forkyndte deres profetier, forkynder nutidens kanaler også budskaber af profetisk natur. Det skal dog pointeres at de fleste nedskrevne kanaliseringer indholdsmæssigt koncenterer sig om det man kunne kalde gode visdomsråd. Der er tale om tankevækkende og meget interessante tekster, der absolut kan anbefales at kigge nærmere på.

En pudsig fortælling omkring det at optræde som kanal stammer fra Brasilien. Her påstod en mand, der med succes havde udgivet en bog, at denne var blevet dikteret til ham via automatskrift af en afdød skribent. Dette fik den afdøde forfatters familie til at sagsøge manden – for hvis – som den levende forfatter påstod – den døde mand havde produceret bogen, mente de at kunne gøre krav på forfatterrettighederne!

 

VIL DU VIDE MERE

Begrebet kanalisering har mange relationer. Hvis du vil læse mere om Clairvoyance, hekse eller healing henvises til seperate afsnit herom. Hvis du vil læse mere om de guider som mange benytter nemlig de Opstegne Mestre eller englene henvises ligeledes til seperate afsnit herom. Vi har også været omkring at kanalen skal være i stand til at nå op til et højere plan end astralplanet. Du kan læse mere om de forskellige planer i afsnittet De syv eksistensplan.

 

Stil spørgsmål om kanalisering

Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

kanalisering-004