De syv eksistensplan

Det var oprindelig Paulus som funderede over menneskets grundlæggende struktur og opdelte menneskets i legeme, sjæl og ånd, ud fra betragtningen at ethvert menneske består af liv, bevidsthed og legeme. Mens lægevidenskaben og naturvidenskaben stadig i meget udpræget grad fastholder at mennesket kun består af krop, har åndsvidenskaben udvidet denne betragtning til at mennesket består af, eller eksistere på, syv eksistensplaner.

 

Den spirituelle udvikling

Når man taler om et menneskes spirituelle udvikling hvad taler man så om? Hvad er det man skal igennem og komme frem til? Kosmisk bevidsthed, i kontakt med sit højere Selv etc. er nogle af de bud man kan støde på – men hvordan og hvorledes? Undertiden hævdes det at det spirituelle udelukkende kan begribes ved at man lever sit liv spirituelt – og herunder at den spirituelle udvikling er noget, der derfor vanskeligt lader sig definere, konkretisere og opstille en udviklingsvej for.

Et argument for at der ikke kan opstilles en plan for den spirituelle udvikling er:

“Det spirituelle må leves og kan ikke begribes med hjernen. Der er ikke tale om en livsanskuelse eller teori. Spiritualisme må gennemtrænge hver porre i ens hud og hver celle i kroppen, være i hvert eneste åndedrag. Spiritualitet forstår man først når man erkender og kommer i kontakt med sin egen guddommelige natur og oplever en kosmisk bevidsthed”.

For mange kan dette forekomme som en afvisning ved indgangen til det spirituelle univers. Og der kan argumenteres for det stik modsatte, nemlig at der for den spirituelle udvikling er en ganske fast plan for hvorledes denne skal foregå. Det er jo ganske individuelt hvordan man har lyst til at begive sig af sted på sin spirituelle rejse. Nogle vil helst følge nogle faste retningslinier, mens andre i højere grad hælder til spirituel udvikling igennem “at leve sit liv spirituelt”.

I det følgende vil der søges at gøres rede for hvordan den spirituelle udvikling kan foregå, hvad det er man skal igennem og komme frem til.

eksistensplan-02

De syv eksistensplaner

Det var oprindelig Paulus som funderede over menneskets grundlæggende struktur og opdelte menneskets i legeme, sjæl og ånd, ud fra betragtningen at ethvert menneske består af liv, bevidsthed og legeme. Mens lægevidenskaben og naturvidenskaben stadig i meget udpræget grad fastholder at mennesket kun består af krop, har åndsvidenskaben udvidet denne betragtning til at mennesket består af, eller eksistere på, syv eksistensplaner.

Udgangspunktet er at alt i universet består af den samme substans eller energi. Universet opdeles så i forskellige planer hvor energien har forskellig fortætning og vibrerer med forskellige frekvenser. Dette leder frem til antagelsen at mennesket eksisterer på syv forskellige planer, eller energiniveauer kaldet eksistensplaner. Det antages endvidere at mennesket som udgangspunkt er skabt som et guddommeligt væsen med altoverskyggende visdom og klarhed og at mennesket er på vej tilbage til denne tilstand.

Der anlægges følge anskuelsesvinkel: Mineraler, planter, dyr og mennesker – kort sagt alt – har en guddommelig kerne kaldet “Monaden”. Som udgangspunkt er alt født som guddommeligt, men umiddelbart efter fødslen starter Monaden en bevægelse med at synke ned igennem de syv eksistensplaner.

For hvert plan iklædes den et nyt grovere lag, hvis kvaliteter tilegnes. Monaden lærer så at sige at bruge det mentale, det astrale, det fysiske etc. Dette kaldes involution (tilbagegangsproces). Når Monaden har nået det groveste plan; det fysiske, er involutionen til ende, og bevægelsen vender. Evolutionen (den fremadskridende udvikling) indtræder. Monaden begynder sin rejse tilbage mod de højere planer, den faldt fra – gennem de forskellige planer, som udfoldes et for et.

Bevægelsen er vendt opad mod stadig højere grader af bevidsthed. Monaden starter sin rejse fra det laveste plan i det fysiske plan – mineralriget. Efter flere inkarnationer (genfødsler) i mineralriget har Monaden opnået de erfaringer fra mineralriget, der er nødvendige for den videre udvikling, og inkarnere derefter i hhv. planteriget, dyreriget og menneskeriget. Menneskeriget består igen af flere planer, der skal gennemleves, førend Monaden er klar til at inkarneres i højere, åndelige planer. Mennesket ses således som et væsen, der på én gang lever i mange verdener.

Egentlig er mennesket et udødeligt bevidsthedsvæsen, som mens det er i den fysiske verden, midlertidigt har “glemt” sin guddommelige oprindelse. Monaden er blevet nedsænket i mørke for at få de erfaringer, der engang vil sætte det i stand til at blive medarbejder på det Guddommelige plan.

Mennesket består således ifølge denne tænkning af en række legemer af forskellig vibrationshastighed. Ligesom planernes vibrationer bliver grovere og grovere, jo længere ned mod det fysiske plan, de kommer, svinger også menneskets legemer langsommere og langsommere, jo nærmere man kommer det fysiske plan. Menneskets liv og bevidsthed skulle ifølge denne tankemåde fungerer gennem mange niveauer af finere eller grovere stof. Hvert niveau udgør en selvstændig verden eller et eksistensplan. For at kunne være til stede på de enkelte bevidsthedsplaner, må mennesket (bevidstheden) kunne iklæde sig et legeme, der er dannet af det pågældende plans stof, og i disse finere legemer kan bevidstheden opleve, handle og høste erfaringer på de indre planer. Opfattelsen er altså at mennesket består af en række legemer, der eksistere på forskellige plan.

Energilegemerne repræsenterer bevidsthed på forskellige svingningsniveauer og når mennesket udvikler sig bliver det i stand til at komme i kontakt med den indsigt og erkendelse, hvert legeme repræsentere. De syv eksistens-planer er den udvikling vi mennesker skal igennem på vores spirituelle rejse. Dette er, om man så må sige, rejseplanen for den spirituelle udvikling. I det følgende gives et overblik over hvilke dele af mennesket, de forskellige eksistensplaner antages at rumme.

 

Det fysiske plan

På det fysiske plan har mennesket to legemer. Det første legeme er det fysiske legeme, altså vores rent konkrete fysiske legeme, vores krop. Den er dødeligt og dør, når de biologiske processer ophører. Det andet legeme er det æteriske legeme, som har samme form og størrelse som vores fysiske krop.

Æterlegemet kan deles i to dele, dubletten og sundhedsauraen og adskiller sig fra de andre legemer ved at det dannes på ny ved hver inkarnation af mennesket og opløses ved menneskes død. De øvrige legemer eksistere videre efter den fysiske død og træder ved hver ny inkarnation i forbindelse med det nydannede fysiske legeme. Den del af det æteriske legeme, som kaldes dubletten kan betragtes som en slags arkitekttegning til mennesket. Det er dubletten, der antages at formgiver den fysiske krop.

Ved dødens indtræden forlader dubletten den fysiske krop, og kroppen går i opløsning, fordi det, der holdt den sammen (dubletten), ikke længere er tilstede. Dubletten kan undertiden blive hængende i nærheden af det fysiske legeme, og det er det, der af mange tolkes som et spøgelse. I løbet nogle uger går dubletten i opløsning.

Ofte beskæftiger man sig ikke meget med videnskabelige beviser i det spirituelle univers – simpelthen fordi meget af universet ikke kan måles og vejes og bevises – men lige præcis med hensyn til det æteriske legeme, bør nævnes at en amerikansk videnskabsmand omkring århundredskiftet vejede døende patienter og som ventet skete der under dødskampen” ofte en vægtreduktion som følge af væsketabet. Men videnskabsmanden mente også at kunne konstatere at præcist i dødsøjeblikket havde samtlige patienter et vægttab på omkring 26 gram, hvilket naturligvis af nogle er taget som bevis på at mennesket indeholder et sjæleligt legeme.

Den anden del af det æteriske legeme – sundhedsauraen – har sit udspring i de energicentre, der kaldes chakras, der behandles nærmere i næste afsnit. Kort fortalt gør sundhedsauraen det at den tiltrækker livsenergier og kanalisere disse til det fysiske legeme. Når kroppens energilagre er fyldte lægger den overskydende energi sig som en beskyttende kappe om den fysiske krop.

Heraf følger en interessant antagelse, nemlig at på grund af den beskyttende kappe kan mennesket i princippet ikke blive syg på grund af ydre årsager. Sygdomsårsagerne ligger altid i en selv. Negative tanker, følelser og usund levevis kan formindske sundhedsauraens kraft, hvorved den opstår svage punkter i sundhedsauraen, hvorigennem negative energisvingninger kan trænge ind i kroppen og forårsage sygdom. Heri ligger forklaringen på at positiv tænkning, indenfor det spirituelle, ses som meget betydningsfuld for sundheden.

 

Det astrale Plan

Det astrale legeme har ligesom det æteriske legeme, samme form og størrelse som vores fysiske krop, men dets aura udstråling har en oval form, der strækker sig op til flere meter ud fra og rundt om personen. Det astrale legeme rummer vor begær, psyke, følelser og emotionelle sindsstemninger.

Idet vi her finder alle vore bevidste og ubevidste angsttilstand, aggressioner, følelser af ensomhed og afvisning, manglende selvtillid og så videre, er vi virkelig inde i et område, der præger vores syn på verden og som er baggrund for mange af de energier vi udsender til omverden. Og idet de energier vi udsender, tiltrækker tilsvarende energisvingninger fra omgivelserne og forener sig med dem, betyder det at vi hyppigt bliver konfronteret med netop de mennesker og situationer, der genspejler det som vi bevidst søger at undgå, slippe fri af, eller som vi er bange for. Hvorledes man udvikler de enkelte legemer – herunder det astrale legeme – og derved frigøre sig fra eventuelle negative energimæssige udstråling og tiltrækning, behandles i afsnit om Chakra.

Det astrale legeme dør ikke ved vor fysiske krops død og det er på dette plan mennesker opholder sig, når de dør Man antager at vi mennesker har et mere eller mindre udviklet astral legeme. På de lavere dele af astralplanet befinder de personer sig, der er bundet af grovere følelser (had, egoisme o.s.v.). Mennesker, der i livet f.eks. har været alkoholmisbrugere, kan på astralplanet ses sværme om barer. Hadefulde ægtefæller kan sværme rundt om de efterladte, der nyder friheden etc.

De højere astrale niveauer har med finere følelser (upersonlige, abstrakte) at gøre. Her er kunstnere, filosoffer og videnskabsfolk beskæftiget med deres gøremål. Det almindelige genfødte menneskes astrallegeme bevæger sig ikke bevidst på astralplanet, men gæster ofte dette i søvne og oplevelserne huskes som drømme. Clairvoyante mennesker kan i det inkarnerede menneskes astrale aura se, hvilke følelser der er bundet på det astrale plan og kan på den måde kan få viden om den iagttagedes følelsesmæssige tilstand.

 

Det mentale Plan

Det mentale plan oplever vi i form af tanker, hvorfor den også benævnes tankernes verden. Det er langt sværere at kontakte dette plan bevidst, og drømme herfra er sjældnere. Alle menneskets tanker optræder i det mentale legemes aura, der igen vækker genklang på det mentale plan. Det, der kaldes personligheden, hører til fra det mentale plan og nedefter gennem det astrale og fysisk plan. Efter det mentale plan ophører altså personligheden.

Man antager at vi mennesker – på samme måde som ved det astrale legeme – har et mere eller mindre udviklet mentalt legeme. Ofte refereret til ved at de energimæssige svingninger på planet er højere eller lavere. På de lavere dele af det mentale plan er mennesket præget af at benytte den rationelle forstands lineære tænkemåde, i deres søgen frem mod svarene, sandheden. Her hentes inspirationen til tænkeprocesserne nedefra i det fysiske plan. Der opsamles altså information fra det fysiske legeme, som via det æteriske legeme, overføres til astrallegemet, som så forvandler informationerne til følelser, der atter ekspederes videre til det mentale legeme, som så reagere derpå ved at omdanne dem til verbale tanker.

Grundet påvirkningen fra det astrale legeme, med dets uforløste emotionelle strukturer, bliver informationerne ofte forvrænget og tankegangen farvet. Vores tanker er således påvirket af uforløste drømme, længsler og ønsketænkning, hvilket gør at den rationelle tankegang, så godt som aldrig er upartisk og objektiv, selv om vi – og her især den mandlige del af befolkningen – tror at den er det.

På de højere dele af det mentale plan hentes inspirationen til tænkeprocesserne oppefra i de åndelige planer. Der opsamles altså information om de universelle sandheder fra de åndelige planer og disse integreres med den rationelle forstand, der overføre dem på konkrete situationer, hvilket fører til en løsning af problemer, der er i overensstemmelse med de universelle love. Den kundskab og de indsigter, der hentes fra de åndelige planer manifestere sig ofte i form af intuition , herunder billeder og lyde, som så igen omformes til verbale tanker. Tankegangen er her holistisk i modsætning til føromtalte rationelle lineære tænkemåde.

Det kausale plan

Ovenover det mentale plan findes det kausale plan, der er en del af det mentale plan, men da de fleste mennesker ikke fungerer på kausalplanet, er det skilt ud som selvstændigt. På det kausale plan er udfolder den abstrakte tankevirksomhed udfolder sig. Platon kaldte den for idéernes verden og teosofien kalder den også sjælens verden. Kun få mennesker er bevidste på kausalplanet.

Hos mennesker, der endnu er meget ubevidste på det spirituelle plan, strækker det kausale legeme sammen med sin aura, kun cirka en meter ud fra den fysiske krop. Hos et mennesker, der er meget oplyst og langt inde i det spirituelle univers, kan det kausale legeme og dets aura derimod stråle flere kilometer ud fra den fysiske krop, hvorved den oprindelige ovale form forvandles til en regelmæssig cirkelform.

De åndelige planer

Eksistensplaner højere end dem som udgør personligheden betragtes som åndelige, og det første åndelige eksistensplan vi støder på er Det buddhiske plan, (ikke buddhistiske!) som står for åndelig kærlighed, intuitionens verden. Dernæst følger Det atmiske plan som er den åndelige vilje og krafts verden. Og som om at det ikke var ved at være lige lovlig indviklet nok så følger noget der kaldes Det monadiske plan med allestedsnærværelse, almagt og alviden. Også benævnt den udelelig ånds transcendente verden. Endelig følger det højeste eksistensplan som benævnes Det tagniske plan.

 

eksistensplan-03

 

Brug af ideen om eksistensplaner

Bortset fra at det er en smuk tankegang, at vi alle sammen er født guddommelige og er på vej tilbage til denne tilstand, hvad kan vi så bruge ideen omkring eksistensplaner til?

  • Mennesket er mere end blot krop
   Først og fremmest så udvider begrebet jo mennesket til at være langt mere end blot en fysisk krop. Mens Paulus oprindeligt opdelte menneskets i legeme, sjæl og ånd, ud fra betragtningen at ethvert menneske består af liv, bevidsthed og legeme, har åndsvidenskaben således udvidet denne betragtning til at mennesket består af, eller eksistere på hele syv eksistensplaner. Dette står i stor modsætningsforhold til læge- og naturvidenskaben der stadig i meget udpræget grad fastholder at mennesket kun består af krop.
  • Den spirituelle rejseplan
   De syv eksistensplan kan bruges til en forståelse for hvad det betyder at have en spirituel udvikling. De syv eksistensplaner er den udvikling vi mennesker skal igennem på vores spirituelle rejse. Det er, om man så må sige, rejseplanen for den spirituelle udvikling.
  • Chakra
   Forståelsen af de syv eksistensplaner kan benyttes som indgangsvinkel til begrebet Chakra, der er centralt for forståelse af hvad det betyder at have en spirituel udvikling og hvad denne udvikling gerne skulle ende op med. Begrebet Chakra har sit udgangspunkt i Yoga og de spirituelle ideer bagved yoga deles med ideer om de syv eksistensplan om den samme referenceramme og helhedsforståelse.
  • Mit højere selv / intuition
   I spiritualitet beskæftiger man sig med noget der kaldes “Mit højere Selv”. Ifølge ovenstående strækker dit højere Selv sig, fra kausalplanet og op til og med det atmiske plan. Når man taler om at komme i kontakt med Sit højere Selv, mener man at komme til at kende sin intuition, sin sande identitet, sine medfødte evner. Således kan ideen om de syv eksistensplaner benyttes som forståelse af  den spirituelle måde at anskue intuition på. Kun ved at kende vores egen sjælelige beskaffenhed, kan vi finde ind til sådan nogenlunde hvor og hvordan vores tanker opstår og herved blive mere opmærksom på vores egen intuition.
  • Aura
   Igennem forståelsen af at mennesket eksistere på syv eksistensplaner får vi også en dybere forståelse for begrebet aura. En aura har forskellige lag, der hver viser forskellige side af personen. Ofte taler man om de fire hovedlag, også benævnt legemer i auraen. Den fysiske krop svinger på en lavere energi end disse fire hovedlag, der svinger i højere og højere energier/frekvenser. De fire auralag er inde fra kroppen og ud: Den æteriske aura, Den astrale aura, Den mentale aura og Den åndelige aura .

 
 

Stil spørgsmål om kanalisering

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om kanalisering
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål