ALTERNATIV BEHANDLING

Hvad er alternativ behandling?

Der opstilles undertiden skarpe skel mellem den traditionelle medicin og den ukonventionelle. Men der er ikke tale om to modpoler, der modarbejder hinanden. Reelt supplerer de hinanden – hvor den ene holder op tager den anden over. Traditionel medicin er god, når man skal stille en diagnose og til at behandle livstruende sygdomme. Mens alternativ behandling er god til at forebygge sygdom og som supplerende behandling af langvarige kroniske sygdomme.

Alternativ behandling søger at styrke kroppens egne evner til at helbrede sig selv og ikke gøre skade. At finde og behandle årsagerne – i modsætning til blot symptomerne. Og så vidt mulig at forebygge. For at kunne danne sig et billede af, hvad årsagen kan være må den alternative behandler spørge ind til patientens livshistorie. Reelt må behandleren opfatte sig selv, ikke kun som læge, men lige så meget som underviser i sundhed og livsstil. Alternativ behandling er baseret på et holistisk (helheds) princip, hvor alt hænger sammen og derfor ikke kan henføres til én bestemt årsag.

Vestlig- og orientalsk medicin har hver både stærke og svage sider, men for at stille sagen på spidsen kan man sige, at man i vestlig medicin forsøger at behandle sygdomme ens hver gang. En almindelig hovedpine kan behandles med hovedpine piller, lige meget hvor hovedpinen sidder. Nogle alternative behandlere gør det samme – f.eks. kan man være ude for at en akupunktør behandler symptomet hovedpine efter at det kræver et vist antal nåle, sat bestemte steder. Men en dygtig akupunktør vil derimod forsøge at finde ud af hvorfor patienten har hovedpine, og vil behandle årsagen til at hovedpinen opstod, ikke selve hovedpinen.

 

alt-behandling-16

 

Målet og fremgangsmåden

Det første skridt i alternativ behandling er at kroppen skal have alt det, den har brug for af vitaminer, mineraler, essentielle fedtsyrer, aminosyrer m.m. for at kunne bruge sin egen evne til at blive rask eller få det bedre. Undertiden ser man dette udført i overdådig grad, ved at patienten får megadoser vitaminer m.m. som indsprøjtninger. Dette ud fra tankegangen om at for meget af det gode ikke kan skade og at kroppen nok selv skal regulere hvad den har brug for og udskille det overflødige.

Det andet skridt er at afgifte og rense kroppen. De ting, som ikke hører naturligt hjemme i kroppen, ophobede affalds- og giftstoffer, og som forhindre den i at blive rask skal fjernes. F.eks. kviksølv og hærdet fedt. En hurtig måde at gøre dette på er ved at gennemføre en faste.

Det sidste skridt er tålmodighed og en sund levevis. Det tager tid at behandle sygdomme til bunds. Normalt op til et halvt år. Man skal regne med en måned pr. år, man har været syg. Alternativ behandling bygger på at krop og sjæl er to sider af samme sag. Fysisk og sjælelig sundhed ses som hinandens forudsætninger. Der fokuseres på det naturlige, det økologiske, det som kommer af jorden, naturen. Man tager ikke afstand fra traditionelle lægemedikamenter, men har præference for urtemedicin og de naturlige behandlingsformer.

Definition

Svaret på spørgsmålet: ”Hvad er alternativ behandling?”, afhænger af den historiske, sociale og kulturelle kontekst, spørgsmålet rejses i. En historisk kontekst, fordi det alternative behandlingsområde ikke er statisk. Det er et område i vækst, der til stadighed ændrer karakter.

En kulturel kontekst, fordi forståelsen af alternativ behandling er betinget af de gældende medicinske traditioner i forskellige lande og verdensdele. Dvs. at en behandlingsform, der i et land betragtes som alternativ, meget vel kan figurere som konventionel behandling i et andet land. En social kontekst, fordi svaret vil være farvet af den adspurgtes personlige værdier og samfundsmæssige tilhørsforhold. Og endelig afhænger enhver definition naturligvis af det perspektiv, man vælger at anlægge:

Hvis man ser på alternativ behandling ud fra et lovgivningsmæssigt perspektiv, kan dette forstås som de terapier, der rækker ud over de behandlingstilbud, der tilbydes i det statsligt finansierede sundhedssystem, og som sådan ikke er omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsynskontrol. Dog gælder det for autoriseret sundhedsfagligt personale som f.eks. læger, tandlæger eller jordemødre, at de er underlagt de regler, der er beskrevet i lægeloven og i autorisationslovene, hvis de bruger en alternativ behandlingsform i deres sundhedsfaglige praksis.

Det alternative behandlerområde skal forstås som et supplement til konventionel behandling. I den forstand betragtes alternativ behandling som sekundær i forhold til konventionel behandling. Det er brugerens eget valg, om han vil benytte alternativ behandling, men det understreges, at behandlingstilbuddene ligger udenfor det konventionelle system, hvorfor brugerne ikke kan opnå økonomisk og juridisk støtte via henholdsvis sygeforsikringen og patientklagenævnet.

Alternativ behandling skal forstås i betydningen komplementær behandling. Der er altså tale om to måder at forholde sig til mennesket /verden, sundhed og sygdom på, med hver sine løsnings – og forklaringsmodeller. Begge systemer er lige ”rigtige” og kan ikke undværes. Hvor konventionel behandling er særlig hensigtsmæssigt i nogle sammenhænge, spiller alternativ behandling en anden og mindst lige så vigtig rolle, men med et andet fokus.

Helhedssyn

Der hvor traditionel lægevidenskab og det spirituelle syn på sundhed, især adskiller sig fra hinanden, er at spirituelt set er alting en del af en større helhed. Den holistiske opfattelse er at kun når alle dele af mennesket – kroppen, intellektet, følelserne og ånden – er i ligevægt kan man tale om fuldkommen sundhed. Opmærksomheden er rettet mod forebyggende pleje, naturlige behandlinger og det enkelte menneskes ansvar for sit eget helbred. Når man ud fra denne synsvinkel kigger på sygdomme, stiller man spørgsmålet; Hvorfor har kroppen valgt at reagere som den gør? Mere end man stiller spørgsmålet “Hvad kan vi gøre ved det her?

Man kan sige at de alternative behandlere, generelt set, respektere de traditionelt lægeuddannede en del mere end omvendt. Dette bygger som regel på den udbredte misforståelse, der hersker indenfor den traditionelle lægeverden at “alternative mennesker”, hverken forstår eller anerkender den traditionelle lægebehandling. Dette forholder sig dog ingenlunde således. Indgangsvinklen er ikke at kroppens uendelige kompleksitet er udtryk for en visdom, der overstiger den menneskelige fatteevne. Slet ikke. Også spirituelle mennesker tror på at man hele tiden lærer nyt om kroppens funktionsmåde, og hele tiden bliver bedre til at forstå og helbrede sygdomme. Og denne lærdom er spirituelle mennesker skam også godt klar over hovedsagelig kommer fra den etablerede lægeverden. Og de er taknemmelige herfor. Tro endelig ikke andet.

Spirituelt orienterede mennesker prøver blot hovedsagelig at dreje udviklingen hen imod, at den enkelte celle som oftest har evnen til at kunne helbrede sig selv. Hvis vi giver cellerne de bedst mulige betingelser kan de helbrede sig selv. Og her gås imod hovedretningen indenfor den etablerede lægevidenskab, der er sponsoreret af medicinfabrikker, som naturligvis har profitmæssig interesse i at forskningen hovedsagelig beskæftiger sig med, hvorledes medicin kan stimulere eller hæmme cellernes funktioner. Her er det væsentligt at påpege at der ikke er noget modsætningsforhold imellem spiritualitet og så det at tjene penge – jf. eventuelt det indledende kapitel til NetSpirit, hvori dette forklares nærmere. Spirituelle mennesker har således ikke givet op overfor tanken om, at vi en dag kommer til at forstå kroppens kompleksitet. Der anlægges blot den synsvinkel at vejen mod dette mål er at inddrage et helhedssyn på det enkelte menneske.

 

alt-behandling-13-1

 

Kategorisering

Traditionelle behandlingssystemer

Traditionelle behandlingssystemer omfatter teoretiske, filosofiske og metodiske systemer, der ikke blot spiller en vigtig rolle ved sygdomsbehandling, men som indgår som et naturligt element i den daglige livsførelse. Centralt i flere af behandlingssystemerne er forebyggelse af sygdom / opretholdelsen af sundhed. Alternative behandlingssystemer har ofte flere år på bagen end konventionel vesteuropæisk medicinsk praksis.

Traditionel Kinesisk Medicin har rødder tilbage i den kinesiske oldtid og er påvirket af taoismen, kinesisk kultur og livsvisdom. Centralt er begrebet ’qi’ eller livsenergi: energi, som strømmer gennem i kroppens kanalsystem kaldet  meridiansystemet. Hvis energien af den ene eller anden grund forhindres i at strømme frit, bliver man syg, og vejen til at behandle sygdom sker derfor bl.a. ved at påvirke kroppens meridianer. Forskellige terapeutiske systemer og teknikker som bl.a. akupunktur, massage, Tai Chi og urter er en del af Traditionel Kinesisk Lægekunst.

Ayurveda er det traditionelle indiske behandlingssystem. Auyrvedisk medicin har været praktiseret i Indien og på Sri Lanka i mere end 3000 år og er tæt knyttet til hinduistisk filosofi. Grundlæggende er troen på, at alt i universet består af energi. Menneskers energi bestemmes bl.a. af levevis, kostvaner og verden omkring os. I auyrvedisk sygdomsbehandling indgår bl.a. diæter, motion, en lang række urter og planter, meditation, massage og åndedrætsøvelser.

Herudover bruger man betegnelsen traditionelle behandlingssystemer om en række behandlingssystemer udviklet af nordamerikanske indianere, af den indfødte befolkning i Australien (Aboriginals) og af befolkningen i Afrika, Mellemøsten, i Tibet og Mellem- og Sydamerika.

Behandlinger med udgangspunkt
i sammenhæng mellem krop og psyke

Behandlingsteknikker eller terapier med fokus på, hvordan vi via bevidstheden kan påvirke kroppens funktioner og symptomer. En grundtanke, som også kendes fra det etablerede behandlingssystem i bl.a. adfærds- og kognitionsterapi, hvor man lægger vægt på den betydning, vores tanker og selvopfattelse har for, hvorledes vi ’har det’. Af alternative behandlinger i denne kategori kan nævnes visualisering, hvor man tager afsæt i psyko-neuro-immonologiens påvisning af, det der er en gensidig forbindelse mellem psyke, nervesystem og immunstystem. Ved at danne mentale billeder kan man påvirke konkrete fysiske forhold eller problemer. Andre alternative teknikker med fokus på sammenhæng mellem krop & psyke, er kunst- og musikterapi, meditation og bøn.

Behandlinger med udgangspunkt
i biologiske processer

I biologiske baserede behandlinger indgår forskellige biologiske produkter som naturlægemidler, kosttilskud (herunder vitamin- og mineralpræparater og planteudtræk). Biologisk funderede behandlinger overlapper på flere måder konventionel medicins brug af kost og diætplaner. Ernæringsterapi, phytoterapi, biopati og ortemolekylær medicin er alle eksempler på biologiske funderede behandlinger.

Behandlinger med udgangspunkt
i berøring og manuel manipulation af kroppen

Kropslige behandlinger er baseret på berøring eller manuel manipulation af kroppen. Fælles for disse er troen på, at forstyrrelser et sted i kroppen influerer på andre funktioner, hvorfor man ved at behandle et sted på kroppen kan påvirke kroppens øvrige organer, systemer og funktioner. Som eksempel kan nævnes zoneterapi, hvor man ved hjælp af tryk eller massage af fødderne, mener at kunne påvirke ‘hele mennesket’, idet bestemte punkter på fødderne antages at korrespondere med bestemte organer. Kranio-sakral terapi er en manuel behandlingsform, hvor man vha. blide tryk søger at påvirke den såkaldt kranio-sakrale puls og ad den vej hjælpe kroppen til selvhelbredelse. Endvidere kan nævnes forskellige former for massage, hvor behandleren ved blide eller mere kontante tryk bearbejder kroppen med henblik på bl.a. smertelindring, afhjælpning af belastninger af muskler og led mv. (Flere massører inddrager også psykologiske aspekter i behandlingen).

Behandlinger med udgangspunkt
i energier og vibrationer

Energimæssige eller vibratoriske behandlinger er rettet mod det enkelte menneskes såkaldte energisystem i sammenhæng med de ydre omgivelser. Formålet med de energimæssige eller vibratoriske behandlinger er at genskabe svingningsmæssigt mere gunstige forhold i en persons energisystem (Chakra). Som eksempel kan nævnes healing, som går ud på at gøre hel, ved at styrke og afbalancere kroppens energi via overførsel af energi fra et menneske til et andet, til et dyr, en plante etc. Alt efter verdensbillede og tro taler healere om energien som Altet, Gud, Lyset, Forsynet m.v.

Klassisk Homøopati er et andet eksempel på energimæssig behandling. I klassisk homøopati benytter man sig af såkaldte homøopatiske lægemidler som er baseret på udtræk af råstoffer fra mineral-, plante- eller dyreriget. Alle homøopatiske lægemidler er fremstillet ved en lang række såkaldte potenseringer, hvilket er en slags fortyndingsprocesser. Som regel er de homøopatiske lægemidler fortyndet langt ud over den grænse, hvor det er muligt at måle rester af det oprindelige råstof med moderne naturvidenskabelige metoder. Deres effekt forklares på den måde, at det homøopatiske lægemiddel ved potenseringen tilføres kinetisk energi, hvorved det oprindelige stofs egenskaber overføres til bærestoffet samtidig med, at stoffet fortyndes.

Et tredje eksempel er Bach’s blomstermedicin, som er planteudtræk af vilde planter, fremstillet på baggrund af teorier fremsat i 1930’erne af den engelske læge Dr. Edward Bach. Grundtanken er, at disse udtræk indeholder en slags energi eller kraft, som kan indvirke på den menneskelige psyke og således være med til at afbalancere kroppens energi.

 

alt-behandling-14

 

Vil du vide mere

I forlængelse af  nærværende introduktion til hvad alternativ behandling er, kan det anbefales at kigge på andre emner, der har fokus på kroppens sundhed ud fra en spirtuelt vinkel. Her kan bl.a nævnes Massage, Biorytmer, Zoneterapi og Akupunktur.  Sidstnævnte har som fundament for behandlingen de såkaldte Meridianer, der også benyttes meget i Yoga. Det kunne måske også have interesse at læse noget om hekse, idet, det at være heks i høj grad er at leve et liv i pagt med naturen.

Du har mulighed for at læse om aromaterapi og æteriske olier eller se en oversigt over æteriske olier samt en oversigt over urter. I begge disse oversigter, er der en beskrivelse af den æteriske olie/urt og det er forklaret hvad den anvendes til, hvor den findes, hvordan den tilberedes/anvendes etc. Du kan også læse vores afsnit om Helsekost & urtemedicin. Eller måske det kunne have din interesse at læse om homøopati.

 

Stil spørgsmål om alternativ behandling

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om alternativ behandling
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

alt-behandling-15