Clairvoyance

Ordet Clairvoyance er fransk og kan under en fællesbetegnelse oversættes med at se klart, høre klart og føle klart. Clairvoyance har igennem århundreder været praktiseret under mange forskellige navne: F.eks. den 6 sans. I det vestlige samfund, som i den grad tilsidesætter det intuitive, det åndelige i forhold til det, der kan vejes og måles, er der klart brug for mennesker, som er bedre til at være opmærksomme på forskellige energier.

Denne evne kan naturligt forveksles med – og fremstilles som – noget overnaturligt, idet det moderne menneske i høj grad undertrykker disse fornemmelser, denne intuition, men en clairvoyant kan også siges at være et menneske, som bedre end andre, er i stand til at udnytte sine normale fem sanser, og være opmærksom på energier, stemninger, følelser m.v.

klarsyn-01a

Følesansen har clairvoyante mennesker så godt udviklet, at de ikke alene er meget bevidste om deres egne følelser, men tillige har en høj grad af empati, en indlevelsesevne, en evne til at leve sig ind i andre menneskers opfattelse og oplevelse af verden. Denne evne til at føle og fornemme stemninger og andre menneskers følelser, skulle undertiden være så veludbygget hos nogle clairvoyante, at de er i stand til at fornemme tilstedeværelsen af ånder og mærke deres personlighed og følelser. Når følesansen er så velfungerende, kaldes den undertiden for klarfølelse og menes at befinde sig i vores hjertechakra.

Høresansen har clairvoyante mennesker så godt udviklet, at de kan høre ting, der ikke kan høres med det fysiske øre. Det kan for eksempel være musik og stemmer, således at personen med denne evne er i stand til at kommunikere med ånder. Når høresansen er så velfungerende, kaldes den undertiden for klarhørelsen og menes at befinde sig i vores halschakra.

Synssansen har clairvoyante mennesker så godt udviklet, at de kan se ting, som ikke kan ses med det blotte øje. Det kan være fjerne begivenheder eller steder – personer, som ikke er til stede eller aura. Når synssansen er så velfungerende, kaldes den undertiden for klarsynet og menes at befinde sig i vores pandechakra – også kaldet det tredje øje. Klarsynet, klarfølelsen og klarhørelsen benævnes undertiden samlet som de psykiske evner.

Der, hvor flere indtager en reserveret holdning overfor clairvoyancen, er de områder, hvori den påberåber sig at kunne komme i kontakt med døde genstande. I modsætning til telepati, der betegner en forbindelse mellem mennesker.

En anden måde at anskue clairvoyance på er, at vi mennesker antages at have levet flere forskellige liv, og at alt, hvad der er sket og oplevet, er registreret og opbevaret i vores ubevidste. Man antages at kunne få adgang til denne information i glimt via sin intuition. Ud fra dette kan det forklares, hvorfor nogle mennesker med clairvoyante evner er i stand til at fortælle om oplevelser, stemninger m.v., som de ikke har været i nærheden af, i dette liv. De antages således at have disse oplevelser med sig fra et tidligere liv. En helt tredje forklaringsmodel på de clairvoyante evner finder vi i Akasha-kronikken.

klarsyn-02

Næste uges lottetal og clairvoyance

Det kan selvsagt være svært at bevise, at der ikke er nogen, der har clairvoyante evner. På den anden side har det ikke ligefrem floreret med overbevisende beviser på, at clairvoyance er mere end – i jordisk forstand – klarsynede og indlevelse dygtige mennesker.

Om alle er født med de psykiske evner, er der delte meninger om. Tidligere har man været af den opfattelse, at de psykiske evner var en gave, som kun var nogle få forundt. Nu er det en mere almindelig opfattelse, at vi alle har disse evner liggende latent i os, og at vi alle har muligheden for at udvikle dem, når vi er klar til det. Ligesom alt andet skal der øvelse til, for at man kan blive bedre.

De psykiske evner sammenlignes ofte med musikalitet eller evnen til at male, som vi alle har en vis portion af. Nogle er meget talentfulde, og andre er det ikke. Nogle mennesker bruger ikke deres kreativitet ret meget, mens andre udvikler disse evner. Sådan er det også med de psykiske evner. Nogle har et ønske om at udvikle dem for at kunne bruge dem til at hjælpe andre mennesker. Andre vil gøre det som led i en spirituel udvikling og få et rigere liv, mens endnu andre er afvisende eller ligefrem bange for at dyrke denne side af sig selv.

I sig selv er det meget, meget svært at få kontakt til sin intuition og gøre optimalt brug af de andre fem sanser. Så selv uden at inddrage den åndelige dimension er man kommet meget langt som menneske, når man er i stand til at benytte alle sine sanser og intuitivt være dygtig til at ordne dem til en følelse, som man så reagerer på – vel at mærke uden at kunne argumentere for de dispositioner, man vælger at foretage – på anden måde – end at disse føles rigtige for en selv.

Der kan argumenteres for, at dette er en spirituel indgangsvinkel til livet, og der kan argumenteres for, at dette er et naturligt handlingsforløb for et menneske i ro med sig selv, opmærksom på ens styrker, svagheder og klarhed med nuværende ståsted i livet. I sig selv er det så svært og kompliceret at fornemme de energier, vi har omkring os. Der kan således argumenteres for, at et menneske med en meget veludviklet intuition kombineret med et meget nuanceret menneskesyn, gør vedkommende til det man almindeligvis kalder clairvoyant.

Det er iøvrigt den vestlige tankemåde som gør at vi gerne vil sætte alting i system og inddele alting. Hvorfor vi har svært ved det som en clairvoyant først og fremmest kan. Nemlig den frie tænkning på tværs af regler og kasser. Det man kunne kalde den intuitive tækning, kombineret med et godt sanse apparat. Vesterlændinge har brug for at alting kan systematiseres og derfor ses alt for ofte en tendens til at begrebet clairvoyancen enten bliver set alt for meget ned på, eller alt for meget op til – sjældent bliver det ses i øjenhøjde og respekteret og forstået for det som er begrebets helt centrale essens.

DE FEM SANSER

Lugtesansen

I ursamfundet var lugtesansen vigtig til at advare os mod fare i form af brand, rovdyr etc. og er stadig i vigtig i forhold til at advare os mod kemiske stoffer i luften som gas, sprøjtemidler og anden luftforurening.

Smagssansen

Smagssansen kan hos nogle mennesker være så højt udviklet, at de eksempelvis kan fortælle om en vin kommer fra den ene eller den anden vingård selvom de ligger få hundrede meter fra hinanden. Lugtesansen og smagssansen er tæt forbundne. Op mod 90 procent af det, vi opfatter som smagsindtryk kommer faktisk fra vores lugtesans.. Når vi spiser, frigiver maden aromastoffer, der passerer fra munden til næsen. Mister man sin lugtesans, mister man også sin smagssans. (Prøv at bede en ven om at lukke øjnene, åbne og holde sig for næsen. Så giver du din ven en lille smule karry på tungen og spørger om han/hun kan gætte hvad det er – tror du din ven kan gætte det?)

Høresansen

Mennesket kan opfatte lyd med frekvenser fra ca. 20 til 20.000 hertz, hvilket kun er et lille udsnit af alle de lyde, der eksisterer. Hørelsen hjælper os endvidere til at fastlægge retning og afstand, samt lokalisere os selv i forhold til andre. Der er ikke belæg for at høresansen kan styrkes hvis man eksempelvis mister synssansen, men der er belæg for at blinde generelt er meget bedre end gennemsnittet af befolkningen til at høre efter hvad der egentlig bliver sagt. Endvidere synes det at være nemmere for kvinder at lytte med i flere forskellige samtaler på samme tid!

Synssansen

Efter fødslen påvirkes øjets nethinde af lysbølger fra omgivelserne, som bliver sendt til bearbejdning i hjernen, hvor de bliver bearbejdet og lagret i hjernen. Herefter danner barnet en bevidsthed om placering af ting i forhold til sig selv og til omgivelserne. Information om form, farve, afstand, størrelse og bevægelse bearbejdes af øjet og synscenteret i hjernen. Synsproblemer som nær- og langsynethed, bygningsfejl mv. kan i dag behandles, og det er således muligt at opnå normalsyn, uden at skulle bruge briller eller lign.

Følesansen

Følesansen aktiveres, når kroppen påvirkes af berøring, tryk, varme, kulde og smerte samt viden om positionen af kroppens lemmer og deres bevægelse. Følesansen kan clairvoyante mennesker have så godt udviklet, at de ikke alene er meget bevidste om deres egne følelser, men tillige har en høj grad af empati, en høj  evne til at leve sig ind i andre menneskers opfattelse og oplevelse af verden. Denne evne til at føle og fornemme stemninger og andre menneskers følelser skulle undertiden være så veludbygget hos nogle clairvoyante, at de er i stand til at fornemme tilstedeværelsen af ånder og mærke deres personlighed og følelser.

Den 6. sans

Nogle mener at dette er den sans som definere om man er clairvoyant eller ej. Altså et synspunkt om at clairyoanisne er forbeholdt de få med denne specielle – om end ikke nærmere defineret – evne. Et andet synspunkt er at den 6. Sans er samlingen af alle andre sanser, eller evnen til at koble al ens viden og observationer ud fra de fem sanser sammen. Nogle vælger at kalde den 6. Sans for intuitionen, eller den følelsesmæssige intelligens.

 

Clairvoyance sanser Clairvoyance sanser

Biler og restauranter
Dine fem sanser bliver stimuleret

Måske du ikke er særlig opmærksom på alle dine fem sanser når du køber bil. Men bilproducenterne gør alt hvad de kan for at alle dine sanser er behaget. Fx er der gigantiske budgetter til at bestemme hvilke lyde en bildør skal have når når den lukkes. Ved restaurant besøg har kokkene gjort sig stor umage for at selve måltiden skal dække de basale smagssanser. Når der produceres varer og serviceydelser søger man således at være clairvoyant i den forstand at man søger at tilfredsstille alle dine sanser så godt som muligt.

Reklameindustrien går et skridt videre og søger at manipulere dig ubevidst. Her søges ikke alene at tilfredsstille dine sanser, men også at få fat i dine ubevidste tanker, din underbevidsthed – det som man i clairvoyance kalder din intuition. Der spilles på alle tangenter, lige fra at skabe begær, eller skabe usikkerhed (jeg må have det produkt ellers kan det gå helt galt!, forsikring fx.) – over at stimulere dine lyster, tænk fx. på hvordan lugte kan vække lyst til et eller andet – til skjulte budskaber, se fx logo for kurrerfirmaet FedEX og se om du kan finde den skjulte pil!

Jo mere du kommer i kontakte med dine fem sanser, jo bedre du bliver til at lytte til din intuition, jo bedre vil du være i stand til at fortolke alle de mange signaler du bliver udsat for og således bevidst selv tage stillingstagen til hvad du synes, fremfor at lade dig guide og styre.

Clairvoyance

Clairvoyance i populær versionen

Når man ser indslag om clairvoyance i fjernsynet, er det næsten altid præsenteret ud fra en enten-eller holdning. Enten er man clairvoyant, eller også er man det ikke. Det at være clairvoyant fastholdes til at være evnen til at kunne kontakte det åndelige – altså snakke med spøgelser, og se en hel masse som andre ikke kan. Det er ligegyldig hvor veludviklede sanser og intuition, man i øvrigt besider. Det er evnen til at skabe kontakt med det overjordiske, som gør en clairvoyant unik. 

Det er naturligt at den clairvoyante evne kan forveksles med – og fremstilles som – noget overnaturligt, idet det moderne menneske i høj grad undertrykker disse fornemmelser, denne intuition. Men en clairvoyant kan også siges at være et menneske, som bedre end andre, er i stand til at udnytte sine normale fem sanser, og være opmærksom på energier, stemninger, følelser m.v.

Den entydige version af clairvoyance som vi oftest præsenteres for i de store medier, støder vi også på hos en lille gruppe af mennesker, der hævder, at de alene har evnerne til at være forbindelsesleddet mellem det verdslige og det åndelige.

Det minder grangiveligt en smule om hvordan fortidens heksedoktorer havde held med at gøre sig undværlige for samfundet, da de alene stod i kontakt med guderne. Gudernes gunst i form af velsignelse af nyfødte og afgrøder afhang af denne kontakt. Omend denne gruppe af selvpromoverende clairvoyanter er ganske lille, får de stor opmærksomhed. Især fra kritikkere af spiritualitet. I kraft af deres påståede evne til at have kontakt med det åndelige, synes nogle clairvoyante helt at frasige sig et eget ansvar for, hvad der bliver formidlet. Dette har undertiden medført skarp kritik fra den etablerede videnskab, der finder dette en useriøs leg med andre menneskers mentale og fysiske helbred.

Hertil kunne fremføres at det jo netop er den etablerede videnskab, der konstant fører os til korsveje, hvor vi skal vælge enten-eller.  Hvis evnen til at have åndelig kontakt, ikke blev sat i fokus, ville clairvoyanter “blot” være mennesker med stor intuition, der videregav deres meninger om en bestemt problematik.

Dette er i sig selv ganske unikt. Man er kommet meget langt i sin udvikling, når man er i stand til at benytte alle sine sanser og intuitivt være dygtig til at ordne dem til en følelse, som man så tør  reagerer på. Hvis clairvoyante er klarsynede og indlevelse dygtige mennesker, burde dette i sig selv blive mødt af respekt og lydhørhed. Men det gør det jo netop ikke. I den vestlige verden er der ikke tradition for respekt om visdom og viden, medmindre dette er fremkommet via analysens og logikkens klare vej.

Clairvoyance og byplanlægning

Hvor galt det kan gå, ser vi tydlige eksempel på rundt i vores landskab. Når vi skal anlægge en vej, eller udvide en eksisterede, sætter vi en masse ingeniører, teknikere og arkitekter ind i et lokale. De diskuttere så lidt frem og tilbage og kommer ud med en plan. Denne føres ud i livet, og vi får enestående vidnesbyrd på hvor snævresynet den etablerede videnskabs opfattelse af det optimale er. Kør en tur på landet og se hvordan den ene hyggelige landsby efter den anden, er blevet amputeret i to, ved at en større vej, løber tværs igennem byen.

Få meter fra folks hoveddør ligger en hovedvej, der gør det livsfarligt at krydse gaden efter morgenbrød hos bageren. Disse små landsbyer kunne være hyggelige oaser, men er i stedet skræmmende eksempler på hvor galt det kan gå, når vi undlader at indrage faktorer, der ikke umiddelbart kan vejes og måles – stemning, skønhed, harmoni etc. Det kommer desværre nok ikke til at ske foreløbig, men det kunne da være interessant at se hvordan en clairvoyant ville bidrage med tanker og ideer til hvilke hensyn, der bør tages når vi planlægger nye veje og boligområder. 

Det er naturligt at have et forbehold overfor nogle der siger at de kan kommunikere med noget vi andre ikke kan se, fornemme – men det er lige så naturligt at stille sig undrende når mennesker afviser noget som værende falsk eller forkert bare fordi de ikke selv kan se eller føle det.

Det er måske rigtigt at det enkelte menneske først skal erfare noget selv, før han eller hun kan finde det sandt – men det er også et fattigt og indskrænket livssyn, der kommer af kun at anerkende og respektere, det man selv erfarer som værende sandt. Det er den samme proces man kommer igennem når man tillader sig selv at tro på sin intuition. Denne kan langtfra altid logisk efterrationaliseres, men det at tillade den som værende sand alligevel vil berige dit liv. Det samme sker når man tillader sig selv at tro på det gode i alle mennesker og respekterer alle syn på tilværelsen – selv når man ikke rigtig forstår disse. At gå rundt med skyklapper hindre udsyn!

Clairvoyance skyklapper

Vil du vide mere

Hvilke relationer begrebet clairvoyance har, afhænger af hvordan man opfatter begrebet. Hvis interessen er omkring udvikling af intuitionen eller større forståelse for den spirituelle opfattelse af energi så behandles disse emner i særskilte afsnit kaldet “Den spirituelle opfattelse af begrebet energi”. Pendulering, jordstråler og tarotkort kan anskues som værktøjer, der hjælper til opøvelse af ens intuition, hvorfor disse emner muligvis kunne have interesse at kigge på.

Du kan også deltage i NetSpits kursus om clairvoyance – Læs mere