I Ching

De otte trigrammer hedder på kinesisk Bagua og deres oprindelse finder vi indenfor kinesisk spådomskunst. Der er 64 mulige kombinationer af de otte trigrammer. Disse 64 heksagrammer udgør kernen i I Ching (Forvandlingernes bog), som menes at rumme al østens visdom. Du kan således konsultere og få vejledning fra I Ching omkring – ja faktisk hvad som helst. Beskrivelserne af hexagrammerne er en smule kryptisk, hvorfor I Ching undertiden refereres til som et orakel eller et spådomsværk.

 

iching-03-1-3

 

Trigrammernes oprindelse

De gamle kinesiske spådomsmænd yndede at spå ved at brænde nogle knogler og baserede deres forudsigelser på hvad de revnede (splintrerede) knogler synes at forestille. Andre spåmetoder var at varme et skildpaddeskjold op og studerer de revner, der herved fremkommer. Idet spådomskunsten tog udgangspunkt i Yin-Yang, symboliserede en brudt linie den kvindelige, negative og passive kraft Yin samt svaret “Nej“, mens en ubrudt linie symboliserede den mandlige, positive og aktive kraft Yang, samt svaret “Ja“.

Begrænsningen til disse to svar var snart utilstrækkelig og man fandt derfor på at lave nogle tegn, der hver indholdt to linier, hvorved svarmulighederne blev fordoblet til fire. Senere blev endnu en linie tilføjet og der kunne nu dannes otte forskellige muligheder. Disse blev benævnt trigrammer og til hver af disse blev knyttet forskellige karakteristika. Denne udvikling fra fire til otte muligheder, tilskrives en person vi ikke ved så meget om; Fu Hsi (eller Pao Hsi), der levede omkring år 2800 f.Kr.

Først haves Yang (en udelt linje) og Yin (en brudt linje). Ved at kombinere disse to tegn fik man fire svarmuligheder og ved igen at kombinere disse fire tegn fik man otte svarmuligheder – trigrammerne. Ved at kombinere de otte trigrammer kom man op på 64 svarmuligheder – hexagrammerne.  De otte trigrammer hedder på kinesisk BaGua og er således otte figurer med tre linjer i hver, deraf navnet trigrammer. Hver linje kan opfattes som yin eller yang.

Ch’ien
Himmel
Nordvest

Tui

Vest

Li
Ild
Syd

Chên
Torden
Øst

Sun
Vind, Træ
Sydøst

K’an
Vand
Nord

Kên
Bjerg
Nordøst

K’un
Jord
Sydvest

Hvert trigram har et symbolsk navn, der fungerer som en slags overskrift over de otte kategorier, alting ifølge I Ching og kinesisk astrologi kan inddeles i. Idet alting kan rubriceres i en af de otte kategorier, kommer alting til at kunne relateres til hinanden i et omfattende korrelationssystem – hvorved de otte trigrammer kommer til at indgå i et system, med en ret omfattende rækkevidde.

Trigrammer er dog ikke blot en klassifikation af tingene; de forklarer også den sekvens forvandlingerne skrider frem efter. Hvert af de otte trigrammer er en retning, et billede, en tilstand etc. I Kina bliver disse trigrammer betragtet som symboler, der repræsenterer alle mulige kosmiske og menneskelige situationer.

Af tabellen nedenfor ses at I Ching via trigrammer inddeler alting i otte kategorier. Fx Kroppen: Hoved, mave, fødder, lår, ører, øjne, hænder og mund. Og Familien: Far, mor, ældste søn, ældste datter, mellemste søn, mellemste datter, yngste søn og yngste datter.

For at forstå betydningen af de enkelte trigrammers tilknytning til fx en familierolle skal du tænke lift over hvad denne rolle egentlig indebære. Måske ikke så meget i nutidens familiemønster, men så sandelig i det familiemønster, der eksisterede da i Ching blev skrevet.

Faderen er den som traditionelt hersker over et hjem. Første eller ældste søn, er den som indledte en ny generation og sørgede for forældrene og forfædrene. Anden eller mellemste søn, modig og dristig, som må tage chancer, forlade hjemmet eller etablere et nyt foretagende. Tredie eller yngste søn, familiens grænse og afslutning. Ligeledes med døtrene. Her anses den førstfødte datter for også at være den som først bliver bortgiftet og præsiderer i det nye hjem. Anden eller midterste datter, har traditionelt rollen som moden, støttende og afhængig. Mens tredie eller yngste datter, som oftest er sorgløs, lunefuld og magisk.

Verdenshjørnerne og de fire mellemliggende punkter sydøst, nordvest etc. er også korreleret til trigrammerne, så alting kan klassificeres i forhold hertil. Men trigrammerne beskriver ikke blot en klassifikation af tingene; de forklarer også den sekvens forvandlingerne skrider frem efter.

 

iching-04

Der er to måder at placerer de otte trigrammerne i forhold til hinanden.

Den tidligere himmels rækkefølge

I denne opstilling er trigrammerne og de enkelte kræfter i fuldendt balance. Modsætningerne er placeret overfor hinanden (Yin-Yang). Himmel er placeret overfor jord, ild overfor torden etc. Det er en stillestående opstilling. De enkelte kræfter holder hinanden i skak. Dette er godt til at illustrer energiernes mønstre, men ikke hvordan de virker og bevæger sig.

Den senere himmels rækkefølge

I denne opstilling er trigrammerne og de enkelte kræfter opstillet efter den måde hvorpå de følger efter hinanden. Måden hvorpå de agere med hinanden og skaber en tilbagevendende cyklus. Eksempelvis så har trigrammet K’an, elementet vand, egenskaben farlig og udtrykker således det afgrundsdybde, vanskeligheder. Vi er her midt i vinteren og det er mørkt. Dette trigram følges af trigrammet Kên, elementet bjerg, egenskaben hvilende, der udtrykker den sene vinters stilhed og bjergets ro. Vi er her på tærsklen til foråret, trigrammet Zhen, hvor alt i naturen begynder at spire. Diagrammet beskriver årets gang (med uret) startende med Zhen i øst.

I løbet af et kalenderår følger trigrammerne altså hinanden i den her angivne sekvens og ‘regerer’ over 45 dage hver, hvilket resulterer i et 360-dages år. At alle ting konstant befinder sig i en forvandlingsprocess til noget andet er den fundamentale tankegang i I Ching. “Når solen drager afsted, så kommer månen. Når månen drager afsted, så kommer solen. Sol og måne giver plads til hinanden, og lyset opstår heraf. Når vinteren drager afsted, så kommer sommeren. Når sommeren drager afsted, så kommer vinteren.

Denne vekselvirkning mellem universets og naturens modpoler, beskrives ofte v.h.a. begreberne yin og yang. På samme måde som yin og yang er aspekter af helheden, er de otte trigrammer aspekter af yin og yang. Og på samme måde som alting kan klassificeres og ordnes ifølge yin og yang, kan alting ordnes efter trigrammerne.

Det vigtigste at forstå om trigrammer er at de via deres tilknytning til alverdens kategorier som fx. familien, kompasretninger, farver, Kuatal, de fem elementer, de tolv dyretegn, årstider, tidspunkt, etc. –  gør at de enkelte trigrammer kommer til at indgå i et system, med en ret omfattende rækkevidde. Idet alting kan rubriceres i en af de otte kategorier, kommer alting til at kunne relateres til hinanden i et omfattende korrelationssystem.

 

iching-05-1

 

Beskrivelse af trigrammer

Hver af de 64 hexagrammer har et navn og en betydning man kan slå op i bogen I Ching. Til hvert hexagram knytter sig to tekster: Én som kommenterer hexagrammet, og én som kommenterer, de enkelte linier i hexagrammet. Endvidere er fortolkning af hvert hexagram baseret på betydningen af de trigrammer, det er dannet af.

Som eksempel kan tages hexagram nr. 12, benævnt P’i, der er dannet af trigrammerne Ch’ien , det rent mandlige, og K’un, det rent kvindelige.

Da det stærke bæres af det svage (Ch’ien er øverst) betyder dette stagnation eller stilstand på grund af ondsindede mennesker. Kommentarerne tilføjer: “De himmelske og jordiske kræfter står ikke i forbindelse med hinanden og alt er forvirrende og uorden”. Hvis de to trigrammer byttes om får vi hexagrammet T’ai, hvor det kvindelige hviler på det mandlige. Her siger teksten: “Fred, harmoni, himmel og jord forenes, lykke, held”. Mellem disse to yderligheder er trigrammerne sammenføjet i varierende grader af harmoni eller splid.

Beskrivelsen fra I Ching (Forvandlingernes bog) af det første trigram er: “En drage, en kreativ åndemagt, der lever i vandene og himmelsen, en dynamisk formskifter. Kreativ magt og styrke til at vare ved i tid”.

Alt i denne beskrivelse vedrører hvad der er tilknyttet trigrammet af egenskaber. Eksempelvis er hård metal, trigrammets element, hvilket kan forklare den del af beskrivelsen som lyder: “Kreativ magt og styrke til at vare ved i tid”. Du skal ikke forvente at de enkelte beskrivelser giver dig præcise billeder og forestillinger om hvad det enkelte trigram egentlig går ud på! Den, der skal fortolke I Ching, har flere forskellige elementer til at hjælpe sig – både fortolkningen af de to trigrammer som hexagrammet er dannet fra, plus det enkelte hexagrams form samt dets skygge-hexagram, de domme og billeder, bogen knytter til de enkelte hexagrammer samt de relevante tolkninger til hexagrammets enkelte linjer.

Det er gennem den intuitive tolkning af disse elementer, som I Ching stiller til rådighed, at mennesker iflg. I Ching kan lære at handle ret i livets situationer. Eller sagt på en anden måde, så vil du komme til at opleve at I Ching ikke giver præcise, klare svar, men at du selv ud fra det nævnte skal danne dig en mening om hvad det er for et svar som I Ching søger at give dig på det stillede spørgsmål.

Trigrammer og refleksion

 

Repræsentere naturens kræfter

De 64 hexagrammer i I Ching, består af seks linjer, der enten er fulde eller ødelagte. Hvert hexagram har sin specifikke betydning og spådomstekst. Hvert hexagram består af to trigrammer og disse trigrammer er en vigtig nøgle til forståelse af I Ching og dens logik.

Hver af de otte trigrammer repræsenterer en basal kraft i naturen.

Ch’ien
Himmel
Det kreative
the Creative

Tui

glæde
the Joyous

Li
Ild
klamringen
the Clinging

Chên
Torden
den vækkende
the Arousing

Sun
Vind, Træ
den blide
the Gentle

K’an
Vand
afgrunden
the Abysmal

Kên
Bjerg
ubevægelig
Keeping Still

K’un
Jord
den modtagende
the Receptive

 

Hvert trigram består af tre linjer, der enten kan være brudt eller hele. Så antallet af mulige kombinationer af linjer er otte (2 x 2 x 2). Og hver af hexagrammerne er en unik kombination af to trigrammer. Det giver i alt 64 (8 x 8). Det er hele I Ching.

Når du bruger I Ching vælges et hexagram ved en eller anden tilfældig metode – som at kaste pinde eller mønter, eller simpelthen ved hjælp af en tilfældig talgenerator. Så er det bare at slå hexagrammet op og læse dens tekst.

Men denne tekst, og betydningen af ​​hexagram, afgøres af de to trigrammer, den indeholder, med særlig hensyntagen til, hvilken der er den øverste og hvilken der er nedenfor.

Trigrammerne er den grundlæggende arbejdskomponent i hexagrammerne. De er så at sige atomerne, der udgør molekylet. Trigrammerne har konkrete og specifikke betydninger, som når de kombineres fører til hexagrammets karakteristika.

heksagram-12-stor

Hexagram 12

Her er et par eksempler:

Hexagram 12: Stillstand. Hexagram 12 består af himmeltrigrammet ovenfor og jordtrigrammet nedenfor. Det er ganske enestående, da det repræsenterer polariteterne i yin og yang i en ren form og korrekt orden: Himlen (yang) over Jorden (yin). Som det er og burde være.

Hexagrammet kaldes Standstill eller Stagnation. Selvfølgelig er det, da dette er den normale rækkefølge af ting. Naturen er i balance, og der sker ikke noget. Det kan være sødt, men det er ikke begivenhedsrigt.

heksagram-11-stor

Hexagram 11

Hexagram 11: Fred. Det modsatte er hexagram 11, hvor verden vendes på hovedet. Himmelen er under og Jorden over. Faktisk en underlig ting. Hexagrammets navn er fred – og det er helt sikkert meget mere sjældent, end vi ønsker, at det skal være. Det kan være en fredelig ting, fordi yin og yang er i balance, omend omvendt.

Men også, når Jorden hviler på Himmelen, tilbageholdes endda sidstnævnte mægtige kraft, hvis ikke at sige dæmpet. Det er en anden slags stilhed end den, der er vist i hexagram 12, men stillheden er den stadig.

heksagram-23-stor

Hexagram 23

Hexagram 23: Opdeling af hinanden. En anden form for stilhed ville være bjerget, der hviler på jorden. Igen som det er og burde være. Men det er ikke helt sandt for det gamle sind. Bjerget vokser ud af jorden, og dets naturlige sted er derfor under det. Jorden er ustabil, og bjerget er ikke, så når deres steder vendes, risikerer selv det solide bjerg at bryde, ligesom i et jordskælv.

Faktisk kaldes dette 23. hexagram Splitting Apart. Selv billedet af hexagram antyder det med en revne helt ned under den øverste linje.

heksagram-24-stor

Hexagram 24

Det modsatte med bjerget under jorden er hexagram 24, der kaldes Return eller The Turnning Point. I modsætning til det foregående hexagram, er det positivt, der bringer godt budskab.

Tingene er tilbage til det normale. Når jorden hviler på bjerget, er tingene som de skulle være, uanset hvad der skete før, og vi kan slappe af.

heksagram-55-stor

Hexagram 55

Hexagram 55: Overflod. Dette er en dramatisk duo – Fire og Thunder. Når vi kombinerer dem, tænker vi straks lynet, ilden fra himlen. Det, der mest giver mening, er at have ild under tordenen, som en lyn, der er indledt af den himmelske storm, rammer jorden og forårsager ild.

En spektakulær ting – for alle ikke på det sted, hvor lynet slår ned. Det viser himmelens kraft, når det er den mest sensationelle. Det kan være skræmmende og farligt, men det er et fantastisk show.

heksagram-21-stor

Hexagram 21

Hexagram 21: At bide igennem. Det modsatte, med ild over tordenen, er vanskeligere at forholde sig til, da det ikke har nogen reel blødning på livet på Jorden. Heaven fremstiller sit eget skue, ingen af ​​os rørt af det. Vi er bare tilskuere. Det er hexagram 21, kaldet Biting Through.

Det er også gunstigt, ligesom det modsatte hexagram, men denne gang sker der noget i henhold til himmelens vilje og dets love. Teksten siger: “Det er gunstigt at lade retfærdighed blive administreret.” Ting sker, og der er ingen grund til at stille spørgsmålstegn ved dem. Større kræfter end dem, vi kan kontrollere, er på arbejde. Vi kan blot observere og acceptere.

Så når du bruger I Ching til spådom, så glem ikke at overveje trigrammerne nøje. Tænk også på, hvilken der er ovenfor, og hvilken nedenfor. Hvilke grundlæggende naturkræfter er involveret, og hvordan interagerer de? Det er måske ikke altid meget klart, hvordan trigramkombinationen fører til betydningen af ​​hexagrammet, men at overveje spørgsmålet giver en dybere forståelse af det symbolske system i I Ching.

 

iching-trigram_01

Trigram 1

iching-trigram_02

Trigram 2

iching-trigram_03

Trigram 3

iching-trigram_04

Trigram 4

iching-trigram_06

Trigram 6

iching-trigram_07

Trigram 7

iching-trigram_08

Trigram 8

iching-trigram_09

Trigram 9

Note om Trigram nr. 5

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål