Perfektionist
Idealist
Hjælper
Vennen
Udretter
Motivator
Romantikker
Specialist
Iagttager
Tænker
Skeptiker
Loyalist
Eventyrer
Generalist
Frontkæmper
Leder
Fredselsker
Mægler

Enneagrammet er en model over personlighedstyper, der har hver deres måde at opleve, se og vurdere verden på. Enneagrammet giver indsigt i din egen og andres adfærd, Enneagrammet er velegnet som værktøj til personlig udvikling, teambuilding og bedre samarbejde.

Ordet Enneagram kommer af græsk, hvor Ennea betyder ni, og gram betyder model. Enneagrammet er en model bestående af 9 punkter, tegnet i en cirkel, et punkt for hver personlighedstype. Enneagrammet beskriver de typiske tanke- og handlemønstre, som hver type har, de dybtliggende motiver for det, hver type gør – modellen kan derfor hjælpe os til at forstå os selv bedre, og til at få kontakt med de temaer, vi med fordel kan bearbejde for at opnå større glæde og tilfredshed i livet.

Enneagrammets oprindelse, kan spores til Mellemøsten ca. 2500 f.Kr. I det 14. – 15. århundrede anvendtes det i de islamisk ordenssamfund af ordenernes spirituelle mestre, Sufierne kaldte Enneagrammet for “Guds Ansigt”. Hermed mente de, at Gud er den eneste der har evnen til at opleve verden i sin helhed og dermed den eneste der indeholder alle de synsvinkler i verden, som er mulige – i modsætning til mennesket, som kun er i stand til at opleve og opfatte en begrænset del af virkeligheden, og som derfor lever fastlåst i en begrænset synsvinkel.

Enneagrammet var også kendt i byen Pamir i Afghanistan, hvor præsterne i de kristne ordenssamfund, brugte det, som en metode til personlighedsudvikling for deres elever.

Georg Ivanovitsj Gurdjieff (filosof og mystiker, 1877 – 1949) bragte Enneagrammet til Europa ca. 1910. Han fortalte, at han havde lært systemet af Sufierne. I Paris oprettede Gurdijeff skolen: “The institute for the Harmonius Development of Man”, her underviste han i Enneagrammet og dets muligheder for selvudvikling og selverkendelse. Enneagrammet forblev dog hovedsagelig en hemmelig lære indtil Oscar Ichazo, bragte systemet frem i Chile sidst i 60erne. Han startede et videnskabeligt arbejde, hvor han sammenlignede Enneagrammets typebeskrivelse med de problemer og diagnoser hans patienter havde. Det er Ichazo, der udformede Enneagrammets grafiske struktur, som det ser ud i dag.

Claudio Naranjo M.D. bragte Enneagrammets viden med sig til Californien, hvor han startede en række kurser og forbandt sin psykologiske indsigt med Enneagrammets personlighedstyper. I 1988 udgav Helen Palmer, sin første bog om Enneagrammet og gennem hendes arbejde og undervisning er begrebet blevet meget kendt.

En anden og mere psykiatrisk retning står Don Ricardo Riso for. Han arbejder ud fra den teori ,at de enkelte typer udvikler sig i både positiv og negativ retning afhængig af psykisk modenhed eller mangel på samme. Han beskriver indgående typernes psykiatriske diagnoser. Endelig har Ricard Rohr har en kristen spirituel indgangsvinkel til sit arbejde med Enneagrammet og det afspejler sig i de bøger, han har skrevet Han anvender ofte henvisninger til lignelserne i Det nye Testamente i sit forsøg på at beskrive typerne. De 7 dødssynder, Dantes: Guddommelige komedie og de dyr, lande og farver, der korresponderer med typerne, er en del af hans indgangsvinkel til Enneagrammet.

I nyere tid har erhverslivet taget Enneagrammet til sig som værktøj til teambuilding, bedre samarbejde, coaching, styrkelse af intern kommunikation og konflikthåndtering. Enneagrammet præsenteres i disse sammehænge som et persontypeværktøj på linje med erhvervslivets andre persontypetester, fx MBTI og Belbin.

enneagramtype-01-1

Perfektionisten, moralisten, læreren, organisatoren, korsfareren, fornyeren

Enneagram Persontype 1

1ere er optaget af hvordan de kan være et godt menneske uden fejl og i balance. De stræber efter at alt hvad de beskæfter sig med, udføres ordentligt, til tiden og uden fejl. De er flittige og pligtopfyldende og værdsætter dyder som hårdt arbejde, ærlighed, anstrengelse, disciplin og kompetence. De kan til tider virke kritiske, vrede eller dømmende, hvilket skyldes deres høje forventninger kombineret med høje standarder for etik og moral. Af samme grund værdsætter de at kende reglerne samt andres forventninger og krav til dem.

1ere kan have en streng “indre kritiker”, som fortæller dem hvad der er rigtigt og forkert. Denne kritiker er bl.a. med til at gøre 1ere kvalitetsbevidste,  men kan på andre tidspunkter være dømmende og hård overfor både 1eren selv og andre. Den indre kritiker kontrollerer ofte deres følelser og behov. De kan opleve fortørnelse eller harme når de synes andre slipper for nemt eller springer over hvor gærdet er lavest eller ikke gør sig umage nok.

enneagramtype-02

Hjælperen, Vennen, behageren, tjeneren

Enneagram Persontype 2

2ere har et ønske om at blive elsket betingelsesløst for den de er. De stræber efter at være tæt og positivt forbundet med andre og er derfor ofte hjælpsomme, støttende og lyttende overfor andre som de ønsker at have en nær relation med. De sætter pris på at være den særligt udvalgte person i kollegaers, venners og partnerens liv; den som hjælper andre positivt videre i livet.De bruger det meste af deres en- ergi og tid på at identificere hvad andre har brug for og de er stolte over også at være den som opfylder behovet.

De kryber gerne i arbejdstøjet hvad enten andre har brug for en skulder at græde ved eller hjælp med at male lejligheden. 2ere tilpasser sig ofte for at gøre andre tilpas og har ikke nemt ved selv at bede om hjælp eller udtrykke egne behov. Hvis de føler sig taget for givet, eller deres anstrengelser ikke bliver påskønnet eller værdsat, kan de blive vrede eller kede af det.  Gode relationer er vigtige for dem, så de knokler for at udvikle og fastholde dem.

enneagramtype-03

Udretteren, motivatoren, kamæleonen, rollemodellen, idealet

Enneagram Persontype 3

3ere har et ønske om at føle sig værdifulde og dygtige til det de gør. De lægger for det meste deres hjerte i arbejdet og de identificerer sig for det meste meget med deres job. De har en følelse af at være hvad de udretter. De er god til at ‘spille spillet’ og tilpasse sig til den rolle der skal til, for at de når deres mål. De har svært ved at slappe af og lade følelserne tage over og slapper hellere af ved at planlægge deres kommende bedrifter. De “arbejder” næsten altid i tankerne og har det svært med lediggang.

De har nemt ved at sætte deres følelser “på hold” hvis der er noget der skal udrettes og de har næsten altid for lidt tid. 3ere kan i nogen tilfælde blive arbejdsnarkomaner i jagten på succes og anerkendelse. De har fokus på egen succes, men kan tillige kan være gode team players. De er ofte gode til at motivere andre. De kan virke pralende når de lovpriser egne evner eller opnåede resultater.

enneagramtype-04

Romantikeren, Dramatikeren, kunstneren, æstetikeren, individualisten

Enneagram Persontype 4

4ere er følsomme mennesker og de søger at have autentiske forhold til andre. Det falder dem naturligt at have et dybt, rigt følelsesliv, hvilket giver dem gode forudsætninger for at rumme og støtte andre i svære følelsesmæssige situationer. De er mere end villige til at fordybe sig i livets sorgfulde, såvel som lykkelige, stunder. De sætter pris på æstetik og har oftest en god smag i retning af det unikke og kreative. De er yderst kreative uden helt selv at vide det eller turde tro på det. De er optaget af hvordan andre opfatter dem og forsøger at ‘tankelæse’ deres mening om dem.

De har en tendens til at længes efter det, som de synes mangler og kan misunde andre som har det. De tager afstand fra det almindelige som de finder kedeligt og uinspirerende. De bruger meget tankekraft på at analysere deres følelser for at “forstå sig selv”. Hverdagen “spices” op gennem fantasier, kunstnerisk udfoldelse og  indre forestillinger. De kan drages af melankoli og det mystiske og kan let føle at de ikke rigtig hører til.

enneagramtype-05

Tænkeren, udforskeren, iagttageren, opfinderen, eksperten, specialisten

Enneagram Persontype 5

5ere er optaget af at samle viden og stræber efter en højere forståelse. De er analytiske og nysgerrige iagttagere som ofte står lidt udenfor og regner sammenhænge og årsager ud. De er ofte faglige eksperter og kan til tider virke nørdede på andre. De sætter derfor mest pris på “en god faglig snak” fremfor emotionelle samtaler. 5ere foretrækker i det hele taget en del tid for sig selv, fremfor at deltage i sociale anliggender. De har et udtalt behov for at have et ‘privat tænkerum’ hvorfra de kan betragte ting og situationer udefra.

5ere oplever tid og energi som knappe ressourcer og sparer bevidst på dem. Af samme grund planlægger de systematisk og bryder sig ikke om overvældende eller pludselige krav fra andre. 5ere kan virke distancerede og svære at opnå en emotionel kontakt med. Til tider kan de endog synes følelseskolde eller arrogante, hvilket de på ingen måde er, det er blot 5erens måde at undgå at blive tappet for energi og beskytte sårbare følelser.

enneagramtype-06

Skeptikeren, Realisten, loyalisten, vogteren, problemknuseren

Enneagram Persontype 6

6ere har et ønske om at finde tryghed og føle at de har både indre og andres støtte og vejledning. De er loyale teamspillere og de forsøger at afdække om de kan stole på andre eller hvorvidt noget kan gå galt. Deres konstante “hvad nu hvis?” mentalitet, har til formål at sikre at de har taget højde for eventuelle skjulte dagsordener eller lurende farer, så de selv eller dem de passer på ikke kommer i fare. Selv hvis de er enige i andres standpunkt, kan de opleve at det er vigtigt at få afdækket alle synsvinkler.

De kan opleve at andre opfatter dem som skeptiske, kritiske eller negative  – men 6erens egen opfattelse er at det er sund fornuft og at gardere sig og være velforberedt i enhver situation. At balancere situationen er et af 6erens fokusområder. De kan til tider virke ubeslutsomme på grund af den grundige afvejning af muligheder før de træffer en beslutning. De kan have det svært med autoriteter.

enneagramtype-07

Eventyreren, idé skaberen, entusiasten, generalisten, vidunderbarnet

Enneagram Persontype 7

De er generelt livsglade, optimistiske og positive mennesker, som prioriterer nye og interessante forslag til ting man kan gøre. De fascineres nemt af både mennesker, spændende oplevelser og begejstres af ‘alt det nye’. De søger konstant stimulering og forundres over folk som oplever livet som problemfyldt og besværligt. De vil helst forblive i godt humør og er gode til at få stemningen i vejret. De er meget igangsættende og ønsker at have mange muligheder åbne. De bryder sig ikke om at føle sig begrænsede eller fastlåst i kedelige rutiner.

De undgår dybe eller smertefulde følelser, og søger hurtigt ud af negative eller kedelige situationer med en kvik bemærkning. De kan være ret charmerende og undgår ofte konflikter ved at snakke sig ud af problemerne. De er ofte sprængfyldt med kreative ideer og sætter nemt ting sammen på nye måder. De har det fint med at ikke alle ideer føres ud i livet. De bliver let afledt og kan have svært ved at lytte og være “tilstede” og glemmer derfor vigtige detaljer.

enneagramtype-08

Frontkæmperen, klippen, beskytteren, entreprenøren, lederen

Enneagram Persontype 8

De tager nemt ansvar eller ledelsen når lejligheden byder sig. De fremstår ofte handlekraftige, idet de bruger deres power til at få noget fra hånden i en fart. De er modige og ofte udfordrende både i relation til andre og sig selv. De har reelt ikke behov for at have kontrol med alt, hvis de blot føler at nogen andre virkelig har taget det. De har dog nemt ved at gå forrest og træffe vigtige beslutninger. De værdsætter værdier som retfærdighed og ærlighed og bliver nemt utrygge hvis de ikke kan finde ud af om andre er oprigtige eller har en skjult dagsorden.

De kæmper ofte for både egen og andres retfærdighed. De sætter gerne klare grænser og forventer at andre gør det samme. 8ere kan være meget beskyttende overfor dem de har ‘inden for hegnet’, fx. familie eller nære kollegaer, i modsætning til mennesker som de opfatter som “svage”, hvilket vil sige folk som i 8erens øjne klynker eller beklager sig uden at kunne tage sig sammen.

enneagramtype-09

Fredselskeren, mægleren, healeren, optimisten, utopisten

Enneagram Persontype 9

9ere ønsker at opretholde indre fred og harmoni omkring sig og en følelse af indre stabilitet og ro. De forsøger at skabe og opretholde et positivt og optimistisk syn på alting og er gode til at skabe en harmonisk og behagelig stemning i familien eller på arbejdspladsen. De bryder sig ikke om uoverensstemmelser og konflikter og vælger ofte i sådanne situationer at udglatte eller se den anden vej. Med deres åbne, imødekommende og rummelige livssyn, har de let ved at smelte sammen med andres dagsorden eller holdninger, ligesom de har gode evner for at se ting fra mange forskellige synsvinkler.

Dette gør dem ofte til glimrende problemløsere, når nogen har brug for et forlig eller et kompromis. De kan nogen gange virke enige i en fælles beslutning, men derefter på egen hånd beslutte at gøre tingene på en anden, mere bekvem eller behagelig måde, uden direkte at meldevdette ud i omgivelserne. 9ere kan virke magelige eller langsomme i fx. beslutningsproces-ser, men dybest set handler dette om at de ikke er sikre på deres valg.

enneagram-crowd-01

 

Enneagram test

Den nemmeste måde at lære om enneagrammet på er ved at du starter med at finde ud af hvordan din score er fordelt på de ni typer. Enneagrammet tydeliggør hvad det grundlæggende er der motiverer os selv og andre og dermed hjælper os til at forstå os selv og andre mennesker. Enneagrammet hjælper os til at iagttage vores personlighedstræk og dermed hjælper os til at forstå karakteren af de bestemte mønstre vi er fastlåst i, og hvordan disse hæmmer vores personlige udvikling.

Vi udbyder den mest valide test i Danmark. Vores test er den mest præcise og alt vores materiale er på dansk. Vores enneagram test er udviklet og lavet af danskere. Dette gør den langt mere valid end eksempelvis  Integrative Enneagram Test fra det Sydafrikanske firma Integrative Enneagram Solutions. Tillige er vores enneagram test ganske gratis.

Quick testen giver via 45 spørgsmål et rigtig godt billede af hvilke enneagram typer du scorer højest på. Vil du have et endnu mere nuanceret resultat så tag den komplette enneagram test med 135 spørgsmål.

Quick test

45 spørgsmål

icon-design-go-100-01

Komplet test

135 spørgsmål

icon-design-go-100-01

 

enneagram-crowd-02

 

Frederik André Henrik Christian, Prins til Danmark, Kronprins, greve af Monpezat

Den vigtige terminologi

Hvad vi bruger af benævnelser for enneagramtyperne har stor betydning for hvorledes vi opfatter den enkelte type. Om vi kan identificere os med typen, afhænger meget af om vi kan genkende os selv i benævnelsen. Hvis du har lidt udfordringer med at identificere dig med en enkelt af typerne kan det hjælpe at lege lidt med de forskellige benævnelserne af typerne indtil du synes du kan genkende dig selv.

Det har stor betydning for vores meningsdannelse, hvilken terminologi, der benyttes og i hvilken rækkefølge vi bliver præsenteret for informationerne. Dette blev bevidst i et forsøg hvor to grupper af forsøgspersoner fik en liste over karaktertræk hos en person og fik besked om at danne sig et helhedsindtryk af personen og derefter karakterisere ham i nogle få sætninger.

Listerne var:

1) Intelligent, flittig, impulsiv, kritisk, stædig og misundelig
2) Misundelig, stædig, kritisk, impulsiv, flittig og intelligent.

Om den første person hed det: “En magtfuld person, han har sine egne meninger og har som oftest ret. Han er selvoptaget og søger at sætte sine anskuelser igennem”. Om den anden person hed det: “Denne persons gode egenskaber som flid og intelligens må nødvendigvis blive hæmmet af hans jalousi og stædighed. Han er emotionel. Han kan ikke klare sig, da han er svag og lader sine dårlige sider overskygge sine gode sider”. Selvom listerne indeholdt præcis de samme egenskaber (i modsat rækkefølge) gav den første liste adskilligt mere positive indtryk af personen end den anden.

Vi mennesker danner således vidt forskellige associationer og meninger om det selvsamme emne afhængig af hvilken terminologi, der bliver benyttet. Med dette in mente kan du eventuelt lege lidt med benævnelserne af typerne indtil du synes du kan genkende dig selv. Også selvom du ingen udfordringer har med at identificere dig med en type, kan du med fordel lave lidt associationer på de forskellige betegnelser og se hvorledes de kan føre dig i helt forskellige retninger.

ENNEAGRAMTYPE 1 
Perfektionist – Detaljerytter – Omhyggelig – Moralisten – Læreren – Organisatoren – Fornyeren

ENNEAGRAMTYPE 2
Hjælper – Relationsskaber – Vennen – Behageren – Tjeneren – Støtten – Den trofaste

ENNEAGRAMTYPE 3
Udretter – Stræber – Arbejdsnarkoman – Motivatoren – Kamæleonen – Idealet

ENNEAGRAMTYPE 4
Romantikker – Kreatør – Kunstneren – Æstetikeren – Individualisten

ENNEAGRAMTYPE 5
Iagttager – Tænker – Filosof – Udforskeren – Opfinderen – Eksperten – Specialisten

ENNEAGRAMTYPE 6 
Skeptiker – Tvivler – Realist – Vogteren – Problemknuseren

ENNEAGRAMTYPE 7
Eventyrer – Livsnyder – Idémager – Entusiasten – Generalisten – Vidunderbarnet

ENNEAGRAMTYPE 8
Frontkæmper – Retningsgiver – Leder – Idealist – Entreprenøren

ENNEAGRAMTYPE 9
Fredselsker – Mægler – Healeren – Optimisten – Utopisten

 

enneagram-udvikling-01

Enneagrammet som udviklingsvej

 

Enneagrammet som udviklingsmodel

En af grundene til at det er så svært at ændre sine mønstre er at vi i den grad identificerer os med dem, at vi tror de er os og vi er dem. Vi tror ikke vi kan andet. Vi tror ikke, at vi er andet. Vores model af verden, vores måde at opleve os selv og omverden på, er begrænset i en snæver synsvinkel.

Vi er faldet i søvn for os selv, det vil sige at vi fungerer på en slags automatpilot. Vi er ubevidste om hvad der foregår inden i os, fordi vi ikke iagttager os selv, og fordi det ikke falder os ind, at der er andre måder at tænke og handle på. Vi går rundt i en vågen søvn – indtil den dag hvor vi vågner op til vores sande selv, det, som ligger bag mønstrene.

Enneagrammet kalder dette for essenstilstanden. I følge Enneagrammet har hver personlighedstype et særligt forhold til et aspekt af denne essenstilstand, og dette aspekt spilles igennem som livstema på det psykologiske plan. Enneagrammet er således et psykologisk værktøj der også bygger på en spirituel (åndelig) forståelse. Udviklingen af den psykologiske personlighed påvirker adgangen til den spirituelle essenstilstand, og omvendt påvirker den spirituelle essenstilstand i høj grad den psykologiske udvikling.

Et eksempel.: Jo mere Perfektionisten på det psykologiske plan arbejder med at give slip på detaljerne og fokusere på helheden i stedet, jo nemmere bliver det for hende/ham at få kontakt til sin essenstilstand. Og jo mere Perfektionisten hviler i sin essenstilstand jo nemmere er det for hende/ham at være i verden uden behov for at lave om på den. Som følge heraf vil Perfektionisten føle sig mere tilfreds, gladere for sit liv, fordi den indre kritiker vil give hende/ham indre fred og ro – en tilstand enhver Perfektionist længes efter. Det psykologiske og det spirituelle aspekt påvirker altså hinanden.

Hver af de 9 personlighedstyper er således drevet af én bestemt passion (lidenskab), som er grundlaget for personlighedstypens tankegang. Passionen er typens drivkraft og har såvel en positiv som en negativ effekt for den enkelte type. Man kan sige at det er den energi, der holder typen i live – på godt og ondt. Et menneskes energi vil altid være drevet af den samme passion, d.v.s. man kan ikke skifte type, men vil altid være den samme, hele livet.

Hvis vi lader dette ske helt ubevidst er vi fanget af vanemæssige tankemønstre og der er sider af os selv, vi slet ikke har kontakt til. Hvis vi derimod stopper tankemønstrene bliver det muligt for os at transcendere den energi der ligger i passionen og bruge den positivt til at kontakte vores essenstilstand. Herigennem bliver vi mere hele mennesker som hviler i os selv og ved, hvem vi er – fordi vi jo er så meget mere end blot vores tankemønstre.

Enneagrammet viser os, at vi hver især har adgang til særlige evner, men at vi skal gøre noget andet end det vi plejer for at få fuld kontakt til disse. Enneagrammet anviser den vej, vi skal følge for at nå til at udvikle disse særlige evner.

1) Det første skridt er at blive opmærksom på vores tvangsmæssige tanke- og handlemønstre, således at vi kan genkende dem hver gang de dukker op.

2) Det andet skridt er at beslutte ikke at ville bruge sin energi på disse mønstre længere, fordi de ikke fører fremad men kun til stilstand, til mere af det samme. Dette kan være svært med nogle af mønstrene, fordi de kan være så lystbetonede og have så mange sekundære gevinster, at det er svært at give slip på dem. Men når man begynder at analysere sit liv som helhed og begynder at forstå, at man står i stampe i gentagelserne, vil det også være nemmere at give slip.

3) Det tredje skridt er at blive opmærksom på udviklingsvejen, som må beskrives som en livslang proces, som bliver nemmere og nemmere hen ad vejen. I hvert kapitel om de enkelte typer er der et afsnit der beskriver den personlige udviklingsvej. Som du vil opdage er vejen at gøre det modsatte af det du plejer, det modsatte af det, som er din første impuls!

enneagram-udvikling-03

Enneagrammet som udviklingsvej

 

Enneagrammet beskriver de typiske tanke- og handlemønstre, som hver af de ni typer har, samt hvilke dybtliggende motiver, der ligger til grund for de enkelte typers adfærdsmønster. Ved at finde ud af hvordan man score på de forskellige typer, kan modellen hjælpe os til at forstå os selv bedre, og til at få kontakt med de temaer, vi med fordel kan bearbejde for at opnå større glæde og tilfredshed i livet. At kende din score på de forskellige enneagramtyper er starten for din udvikling.

Nu skal du til at kigge dybere på de udviklingsveje, der bliver foreslået. Måden du gør dette på er ved at kigge på din enneagramscore. Det er ofte således at du scorer markant højt på 1-3 typer. Du har med stor sandsynlighed stærke motiver fra de tre typer, som du scorer højest på. Du kan derfor formode, at en eller flere af disse tre typer har livsmotiver, som du kan nikke genkendende til. Tag udgangspunkt i den type, du score højst på og find først ud af om du kan nikke genkendende til beskrivelsen af denne. Såfremt dette ikke er tilfældet så forsøg med den type, du scorer næsthøjest på.

Når du har fundet den type, du bedst kan identificere dig med skal du nærlæse afsnittet om undertyper. Det er således at hver type kan opdeles i tre undertyper, der kan have forskellig adfærd, eller forskelligt fokus i deres liv. Men de udtrykker alle sammen den samme grundlæggende energi og den samme fiksering. Man kan sige, at energien udtrykkes i tre forskellige former for adfærd, afhængig af, hvilken undertype, man tilhører. Du skal således finde ud af hvilken undertype du bedst kan genkende dig selv i.

enneagram-udvikling-02

Enneagrammet som udviklingsvej

 

Under hver type finder du en kortfattet beskrivelse af dels den personlige udviklingsvej, og dels hvorledes en harmonisk udgave af denne enneagramtype, opføre sig. Der er således skitseret både vejen og målet. Al personlig udvikling starter med en vilje til forandring. Er denne til stede kan du via din indplacering i Enneagrammet blive opmærksom på dine egne mønstre, således at du kan genkende dem, og lægge mærke til hvordan du gentager dem. Når du først har bemærket et mønster, som ikke gavner dig i retning af din personlige udviklingsvej, er det næste skridt at fortælle dig selv, at det er kun din personlighed, der ønsker at du skal gøre det samme som du plejer, men du kan faktisk vælge at gøre noget andet.

Såvel det at komme til en dybere erkendelse af ens måde at tænke og handle på, som det at finde redskaberne til konkret at gøre noget ved dem, er som oftest noget man bør have en psykolog til at bistå med. Meget få mennesker magter denne opgave alene. Du kan hjælpe dig selv et langt stykke hen ad vejen ved eksempelvis at benytte enneagrammet, men reelt set er enneagrammet et værktøj til at typebestemme dig og gøre dig opmærksom på dit udgangspunkt, dit startsted for din udvikling,

Ganske vist skitseres din udviklingsvej, men det er væsentligt at du er opmærksom på at den litteratur om enneagrammet, der fortsætter fra hvor vi befinder os nu, bevæger sig ud af en vej, hvor den muligvis godt kan svømme, men det er en vej, der ikke hører ind under Enneagrammet – psykologien dækker feltet menneskets personlige udvikling, Enneagrammet gør ikke.

For nærmere at forklare hvad der menes hermed kan du tænke på de motivationskurser, der startede i USA for sælgere, men som nu har bredt sig til hele verden og tilbydes til alle erhvervsgrupper. Det kan måske hjælpe et kort stykke tid at man får et energipust og bliver indgydt en fornemmelse af “ja jeg kan godt”, “ja jeg er noget særligt”, “ja det vil lykkedes for mig” etc., men gassen går som regel af ballonen efter ganske kort tid. Man synker tilbage i de gamle adfærdsmønstre fordi der er tale om overflade behandling, symptomerne behandles i stedet for årsagerne.

På samme måde med megen af den litteratur omkring enneagrammet, der fortsætter hvor vi nu slipper. De fortæller ofte i generelle vendinger om almengyldige banaliteter, som at hvis man begynder at forstå at man selv er årsag til noget vil man også opleve, at det er muligt at ændre de faktiske forhold. For det er jo det positive ved at erkende at man selv er årsag: så er det også muligt at gøre noget ved det! – Dette er blot langtfra sandt.

Psykologer går langt tilbage i patientens barndom og sørger at bore dybt i de årsager, der kan være til en eventuel uheldig adfærd. Dette af den enkle årsag at det for mennesket er svært at forandre sig. Vi er nogle komplekse størrelser – og hurra for det – hvorfor du bedst respektere dig selv og tager dine eventuelle ønskede adfærdsændringer serøst ved at opsøge professionel hjælp. I al personlig udvikling kan man komme til at ruske op i fortrængninger og skyggesider. Dette er bestemt ikke behageligt, hvorfor vi mennesker netop er så gode til at fortrænge vores mindre flatterende sider. Hvis du ønsker at arbejde videre med nogle problematikker i dit liv er det tilrådeligt at du har en form for støtte sideløbende.

Som nævnt tidligere er Enneagrammet, foruden at være en model til at forstå vores eget personlighedsmønstre, også en model til at forstå andres personlighedsmønstre og dermed hjælpe os til at forstå vores omgivelser bedre. Således kan du med kendskab til hvordan typerne motiveres og opfatter verden, lette dit eget samspil med andre. Ikke mindst når du indgår i gruppesammenhænge og måske selv står for at motivere gruppemedlemmerne eller sammensætte dem på den mest gunstige måde.

Ovenfor var vi omkring at enneagram litteraturen bevæger sig udenfor sit oprindelige udgangspunkt, når den ikke nøjes med at anvise udviklingsvejen, men også går i dybden og bringer værktøjer på banen omkring hvorledes du så rent konkret kan gøre det. Det er væsentligt at være opmærksom på at når vi bevæger os ned i konkrete anvisninger omkring hvorledes den enkeltes udviklingsvej kan foregår – ja så er det i langt højere grad et spørgsmål om at beherske psykologiske værktøjer af diverse art (NLP, Rollespil, Transaktionsanalyse etc.) end det er et spørgsmål om at beherske enneagrammet, som i sin essens, er at typebestemme det enkelte menneske.

 

enneagram-udvikling-04

Enneagrammet som udviklingsvej

 

Det velfungerende team

Du finder lidt af dig selv i alle ni Enneagramtyper, selv om en af dem skiller sig ud som værende din. Det er din grundtype. Du kan opføre dig som de fleste af typerne. Ingen kan fortælle dig, hvilken type du er. Det er kun du selv. Enneagrammet beskriver en boks, du allerede er i, som begrænser og fastholder dig i vanemæssige mønstre, og hvordan du kommer ud af boksen. Det er vejen ud af boksen, der viser dine personlige udviklingsmuligheder.

Ikke alt i beskrivelsen af din grundtype gælder hele tiden, fordi du svinger mellem sunde, gennemsnitlige og mindre sunde træk, som udgør din personligheds type. Det afhænger også af om du er presset eller tryg. Enneagrammet er en model af virkeligheden og ikke selve virkeligheden. En model er interessant, fordi den beskriver, hvordan noget virker inden for et bestemt område. I bund og grund fungerer modeller som landkort. Og disse er ikke altid sande. Du er mere end ‘kortet.’ Som landkort giver Enneagrammet et kort over din adfærd og baggrunden for  adfærden.

Ethvert velfungerende team har sit fundament på at deltagerne respektere hinanden. Dette er langt vigtigere end faglig viden og forskellige ekspertiser der supplere hinanden. Naturligvis skal de nødvendige kompetencer være til stede for at kunne løfte gruppens opgave, men afgørende for succes er i høj grad en gensidig respekt. Og her kan enneagrammet hjælpe gruppen ved at de enkelte medlemmer bliver bekendte med hinandens styrker og svagheder.

I arbejdet med enneagrammet er det vigtigt at man anskuer det som en proces – ikke et resultat. Brug derfor ikke din type som undskyldning for din eller andres adfærd. ‘Jeg er 2’er, jeg kan ikke lade være med at manipulere med andre mennesker.’  ‘Sådan har jeg altid gjort for at få succes, for jeg er jo type 3.’ Din adfærd kan ikke altid legitimere dine positive hensigter. Når du har fundet din grundtype, har du færre undskyldninger for dine ikke helt så pæne sider, fordi du kender dem. Du kan komme ud af ‘boksen.’ Bruger du typen som undskyldning, holder du dig selv fast i boksen. Det er ikke Enneagrammets hensigt.

Lad også være med at skabe karikaturer af andre typer. ‘Han er type 5, så derfor er han helt sikkert arrogant.’ ‘Hun er type 8 og hele tiden støjende og aggressiv.’ Når du skaber karikaturer, projekterer du noget, som foregår inden i dig over på andre mennesker. Dette er atter din boks, der er gang i. Når du har den slags overvejelser, sætter du dig selv på en piedestal og nedvurderer eller gør en anden type handicappet. Hvilket ikke er hvad udvikling via enneagrammet handler om. Det handler om at blive opmærksom på sit eget udgangspunkt og at alle typer har både unikke evner og forskellige begrænsninger.

 

Stil spørgsmål om enneagrammet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om enneagrammet eller din typeprofil
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

Enneagramtest – Quick test