Enneagram type 8 – Frontkæmperen

Persontype 8

Frontkæmperen, klippen, beskytteren, entreprenøren, lederen 

Frontkæmperes verdenssyn

Ottere er stærke mennesker, med en udstråling af selvtillid og styrke, parat til at kæmpe for det de står for. For Ottere er det vigtigt at være stærk, fordi det er vigtigt at have kontrol over sit eget liv. Livet er en kamp, hvor det handler om at vinde, men først og fremmest om at sørge for, at “fjenden” ikke trænger ind på ens territorium.

Ottere virker nemlig meget stærke udadtil, men de har en indre sårbar kerne, som det er vigtigt for dem at passe på, og som de kun giver andre mennesker adgang til, når de virkelig er sikre på, at de kan stole på dem. Ottere er derfor meget optaget af at bedømme andres styrke og svaghed for at være sikker på at være den stærkeste. Inden de åbner op til deres indre kerne er det meget vigtigt, at de kan stole på andre, og de har derfor behov for at teste andre, især autoriteter for at blive klar over, om de kan stole på dem. Hvis autoriteterne viser sig at være stærke og retfærdige kan man slappe af og føle sig tryg.

Den mest almindelige måde at teste andre på er at finde deres svage punkter og ‘trykke på dem’ for at se hvordan de andre reagerer: vil de være svage eller stærke? Vil de manipulere? Vil de holde fast i deres synspunkt eller bortforklare? Vil de endelig fortælle sandheden om hvad de egentlig tænker og føler?

 

enneagramtype-nr-8

Miljøforkæmpere og nødhjælpsarbejdere er ofte persontype 8

 

Gennem denne magtkamp prøver Otteren ubevidst at finde andres hensigter, og føret og fremmest at finde ud af, om de kan stole på andre. Magtkampen vil derfor ofte forekomme når en Otter virkelig kan lide en anden person og ønsker at komme tættere på den anden. Da magtkampen ofte giver sig udtryk i vrede fra Otterens side kan det virke skræmmende for andre mennesker at “blive testet” med et vredesangreb, fordi det for de fleste andre opleves som en afvisning snarere end en tilnærmelse. Men for Otteren er vrede og nærhed tæt forbundet – de kan skifte direkte fra vrede til flirt eller forførelse – ja, vreden er en del af flirten!

Det særlige ved Otternes vrede er dog, at så snart den er kommet ud, så har Otterne glemt den. Da de er så ubevidste om hvor stærkt de virker på andre, er det ofte forbavsende for dem, at andre mennesker kan være såret over deres vredesudbrud i dagevis – det er jo glemt, lad os komme videre!

En Otter virker ofte dominerende og ‘hård’ set udefra. Det er som om Otterne gør sig større, puster sig op for at være sikre på at de er mindst lige så stærke og gerne stærkere end andre personer. Denne evne til at fylde meget i et rum forstærkes af at Ottere ofte taler højt og larmende – og meget. De har en tendens til at være ‘for meget’ i andres øjne, samtidig med at de ofte har en stærk udstråling, som fascinerer andre.

Ottere ser sig selv som de svages forsvarer, og retfærdighedens vogter. De er meget beskyttende over for dem de holder af, og vil til hver en tid stille op til kamp for dem. Derfor er bebrejdelse og straf en naturlig del af deres verden. Når de opdager at noget er uretfærdigt eller forkert mobiliserer de deres vrede, og vrede får dem til at føle sig stærke.

I kampens hede oplever Otterne at der ikke er nogle personlige begrænsninger – de ved at de kan vinde: ved at råbe højest, ved at såre modstanderen eller ved fysisk at slås. Det eneste de er fikseret på er modstanderens svage sider. Når Otterne går i kampposition er det ligegyldigt hvilke modargumenter, modstanderen kommer med – de vil de ikke trænge igennem Otterens filter, som er fuldstændig låst fast i en bestemt synsvinkel. Strategien (som er ubevidst) er at udelukke logisk ræsonnement, som kunne få Otteren til at tvivle og dermed tage hans/hendes styrke fra ham/hende.

Ottere har en tendens til at rette al deres opmærksomhed udad og finde en ‘synder’ i den ydre verden. De kan være meget vrede og bebrejdende hvis andre har lavet en fejl. De oplever verden ud fra deres egen synsvinkel, og er uvillige til at se situationen fra “modstanderens” synsvinkel. De har derfor svært ved at forstå, at det der ser ud til at være en forkert måde at gøre tingene på kan være rigtig for den anden person. De forsvarer deres måde at opleve verden på, og har tit nogle budskaber, som det er meget vigtigt for dem at få igennem til andre. Og de er overbevist om, at hvis de bruger energi nok på det, vil deres budskab komme igennem. Og netop energi har Otterne masser af!

Når man inderst inde har en sårbarhed der skal beskyttes er det vigtigt at føle, at man har kontrol over en situation, og at lægge årsagen til det der sker, over på den anden person for herigennem at bevare sin styrke.

Det kan være chokerende for en Otter, der begynder at arbejde med sig selv at opdage, at han/hun også selv har ansvaret for det der sker. Når Ottere begynder at opdage, hvordan deres handlinger er blevet opfattet af andre, kan deres tidligere bebrejdelse vende til en stærk selvbebrejdelse. Når de begynder at forstå at andre mennesker oplever verden anderledes end dem, og har hver deres sandhed, bliver de til gengæld bedre til virkelig at få deres budskab igennem – ikke med vrede og mange ord, men ved at møde andre der hvor de er.

Trangen til kontrol og til at bevare positionen som den stærke kommer også til udtryk i en trang til at vide præcis hvor man har andre: man vil have klare beskeder, klare kommandoveje, entydige svar. Ikke noget der stikkes under stolen, sig det ligeud, hvad er det du mener, jeg kan tage det, spyt ud! Når man ved hvad man er oppe imod er det nemmere at stå fast på sin position. Ottere kan godt lide klare linier og kontrol over deres liv, men de bliver hurtigt irritable og keder sig hvis de ikke har en holdning de skal forsvare. Dette kan give sig udtryk i at de kan finde på at bryde de regler de selv har skabt, eller at de laver et kæmpenummer ud af småting: “Hvem har stillet mine sko et andet sted? ” – hvem kan jeg bebrejde for det her?!

Undertyper

Tre Ottere kan have forskellig adfærd, eller forskelligt fokus i deres liv, fordi de tilhører forskellige undertyper. Men de udtrykker allesammen den samme grundlæggende energi: begær, og den samme fiksering: retfærdighed. Man kan sige, at energien udtrykkes i 3 forskellige former for adfærd, afhængig af, hvilken undertype, man tilhører.

1) Fokus på overlevelse udtrykkes gennem sikring af fysiske behov
Denne undertype er optaget af at sikre deres fysiske behov: at have mad nok, drikke nok, tøj nok. De er bange for at mangle det der er nødvendigt for at overleve. Som regel handler det ikke om at hamstre, men snarere om at det er vigtigt at vide hvor man kan få stillet sit begær: hvor man kan købe alt det man har brug for, hvor man kan få leveret mad ud af huset etc. Det er også vigtigt at man kan finde de ting man har brug for, og en Otter der ikke kan finde de sko, han skal bruge kan blive ude af sig selv: hvis jeg ikke kan finde skoene, hvad bliver så det næste? Territoriet er truet. Det er også denne undertype der tjekker hotel-reservationerne mange gange fordi det værste der kunne ske var at man ikke havde noget sted at bo.

2) Fokus på sociale relationer udtrykkes i venskab
Denne undertype er optaget af at skaffe sig venner som man kan stole på. Venner er mennesker, der ikke udnytter andres svaghed, så derfor er det OK at vise sin svaghed over for dem. Sociale Ottere er begærlige efter at tilhøre en gruppe hvor der er trygt, hvor man har testet hinandens grænser. Man kan investere sin energi fuldt og helt i sine venner, fordi intet bliver misbrugt, og Otteren er gavmild med sin tid og opmærksomhed over for disse nære venner.

3) Fokus på l-til-l relationer / seksuelle relationer udtrykkes i besiddelse/overgivelse
Denne undertype udlever deres begær gennem en besiddende holdning over for deres partnere og venner. Denne type Ottere vil vide alt, alt skal krænges ud og lægges blot. De vil gerne tage del i den andens liv, og være den der bliver konsulteret når der skal træffes beslutninger. En del af fornøjelsen ved l til l-relationer er kampen om kontrollen. Det er kampen i sig selv som er interessant – at vinde kan svække interessen. Kampen om kontrollen giver forholdet en fantastisk energi og giver mulighed for at teste den andens styrke, ærlighed og beskyttende natur – og alt dette skal være i orden for at Otteren vil gå ind i et nært forhold. Når Otteren er helt sikker på hvor hun/han har den anden part, kan hun/han endelig lade forsvaret gå ned og give slip på kontrollen.

 

enneagramtype-nr-8-1

Mange politikkere startede op som frontkæmper.

 

Den personlige udviklingsvej

Fra begær og retfærdighed gennem uskyldighed til den særlige essenstilstand: Sandhed

Otteres personlighed filtrerer omverden gennem passionen: Begær. Dette giver en tankegang, der er præget af: Retfærdighed Otterens udviklingsvej går gennem at transcendere begæret gennem at udvikle modsætningen, nemlig den særlige evne: Uskyldighed. Herigennem får Otteren mulighed for igen at få kontakt til den oprindelige essenstilstand: Sandhed. Otteres “dødssynd” er begær forstået som en lyst til at følge den impuls man får. De tror ubevidst at alt der får en til at føle sig veltilpas og stærk må være det rigtige at gøre. De lider ikke under selvbebrejdelser og har det fint med at leve såvel deres vrede som deres seksualitet ud, uden nogen følelser af skam. De har lyst til at handle her og nu, ellers bliver de irritable og frustrerede, en frustration der vil følge dem indtil de får levet det ud, som deres lyst driver dem til – hvad enten det er sex, mad, drikke – eller hævntanker.

Når man har en trang til at leve sine impulser ud her og nu og få tilfredsstillet sit begær øjeblikkeligt, så opleves det naturligt nok som uretfærdigt, hvis man ikke får mulighed for dette. Otteres tankegang er derfor fikseret på om omverden er retfærdig, og de er parat til at kæmpe for at tingene skal blive retfærdige (set fra deres synsvinkel. Dette medfører ofte en meget dominerende facon, hvor Otterne låser sig fast i vrede bebrejdelser over ting, som de oplever som uretfærdige eller truende mod deres følelse af kontrol. Deres synsvinkel bliver meget ensidig – alt opleves fra deres synsvinkel, ikke så meget fra andres – og de opnår ofte at skubbe mennesker fra sig, når de er fikseret i deres retfærdighedskamp.

Uharmoniske Ottere, der ikke har kontakt med deres egen inderste kerne, virker derfor meget vrede og krigeriske – på konstant udkig efter en drage, de kan slås med. Samtidig med at de beskytter deres inderste kerne af sårbarhed, lukker de også af for deres store hjertelighed. Otteres udviklingsvej går gennem at udvikle evnen til at være ‘uskyldig’ d.v.s. være tilstede i en hvilken som helst situation uden at påvirke det der sker, uden at kontrollere situationen. Det betyder at udvikle en evne til at tage det der kommer og at tilpasse sin handling til det – i et samspil med den eller de andre personer der er til stede.

Uskyldigheden opleves som en følelse i kroppen, der opstår uafhængigt af tanker. Det er ikke noget man kan tænke sig til, men en tilstand man kan træde ind i, når man slipper begæret og tankerne om retfærdighed. Hermed får man mulighed for at forstå og sanse andre mennesker, og forstår derigennem at tingene kan ses fra flere synsvinkler, at sandheden har flere ansigter. Man kan lære at tilpasse sin egen energi, således at der ikke længere opstår en kamp med den anden person, men et samspil. Uskyldighed betyder også, at andre mennesker opleves som værende uden skyld og der er dermed ikke længere nogen grund til at hævne sig på dem, eller at bebrejde dem.

Herigennem oplever Otteren at det bliver muligt at tage kontakt til sin kerne af sårbarhed og følsomhed, og herved udvikle en kærlighed til alt levende – en kærlighed, der giver Otteren en endnu stærkere udstråling end før, og som er en vidunderlig, positiv gave for Otterens omgivelser. Dette vil give Otteren kontakt til den oprindelige tilstand af at kunne fornemme ‘Sandheden’.

Harmoniske Ottere

Ottere som er i balance med sig selv anvender deres styrke til at få ting igennem , der er til gavn for mange – ikke kun for dem selv. De har lært at beherske deres styrke og lade være med at bruge den imod andre – de kan vælge at gøre det eller lade være. Paradoksalt nok virker Ottere endnu stærkere når de styrer sig selv og ikke bruger styrken agressivt udadrettet. De virker som mennesker der hviler i sig selv og som har “taget paraderne ned”, således at de fremstår med både styrke, sårbarhed og kærlighed på en gang.

Harmoniske Ottere giver gerne udtryk for hvad de står for, men gør det på en helstøbt og rolig måde, der virker meget ægte på andre mennesker. De kan derfor fremstå som forbilleder for andre, og nyder ofte dyb respekt. De er hele mennesker, som har kontakt til deres følelser og som har nemt ved fleksibelt at skabe kontakt til andre. De giver andre lov til at være sig selv og har en dyb respekt for andre mennesker, uden at bedømme om de andre er stærke eller svage. De ved, at de selv er årsag til alt, der sker i deres liv, og har en blid og uskyldig væremåde, samtidig med at de stadig er stærke og energifyldte.

Disse Ottere er meget karismatiske, og de tiltrækker mennesker som søger deres vejledning og beskyttelse. På dette stade er Otterne i stand til at opnå virkelig indflydelse, fordi de har sat sig ud over deres eget ego for at nå deres mål. De har ofte påtaget sig store sager, som er til gode for mange mennesker. De bruger deres personlige ressourcer og stærke udstråling til at hjælpe andre mennesker, til at hjælpe samfundet – eller hele verden for den sags skyld. De bliver ofte beundret af andre mennesker, og de fremstår ofte som inspiratorer for andre. De kan sågar inspirere millioner af mennesker til at arbejde for den sag, de støtter.

Fiksering: Hævn
Højere ide: Sandhed
Følelsesmæssig intelligens: Lyst
Selvbevarende instinkt: Tilfredshed, overlevelse
Social instinkt: Venskab
Seksuelle instinkt: Besiddelse, overgivelse
Kropssprog: Direkte øjne og håndbevægelser og intensitet
Motivation: Indflydelse
Forsvarsmekanisme Benægtelse
Selvopfattelse: Magtfuld, stærk
Det der undgås: Svaghed, fejhed
Talestil Udfordrende og afslørende
Fælde: Søger at opnå fremgang ved at beskytte sig selv og fremtræde stærk og usårlig
Vision/mål for udviklingen: Genvind retten til at opleve alt på ny, at kunne bruge den nødvendige kraft, prise andres sandhed og til at slippe for at fordømme andre
Sproglige kendetegn: Kraftig fyldig stemme. Taler ofte højt. Anvender tit metaforiske udtryk–gode til at fortælle metaforer. Bruger ofte ordrer – bydeform: Gør, hent, tag, se, hør, bring osv.! Bander og kan være småsjofle på en charmerende måde. Kontante, direkte og med autoritet i stemmen. De hæver stemmen, når de vil have magten eller autoriteten.
Fysiske kendetegn: Stor udstråling. Direkte blik, som om de ser ind bag dit ene øje. Bruger plads, fylder meget. Kan ikke have stolene i en rundkreds for tæt på sig, så er vi for tætte på hinanden. Kommunikerer med hele kroppen. Står fast på gulvet, som om de ikke lige kan flyttes. Hvilket de heller ikke kan, hvis du forsøger. Intenst kropssprog. Larmer. Kan ikke se sig selv udefra. Svært ved at forstå, at de larmer. Fylder hele rummet. Bruger mange fysiske kræfter på alt ting. Hiver og flår i skufferne, skriver hårdt, trykker hårdt på tastaturet.

 

Perfektionist
Idealist
Hjælper
Vennen
Udretter
Motivator
Romantiker
Specialist
Iagttager
Tænker
Skeptiker
Loyalist
Eventyrer
Generalist
Frontkæmper
Leder
Fredselsker
Mægler

 

Stil spørgsmål om enneagrammet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om enneagrammet eller din typeprofil
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål