Farvelære

Grundlæggende farvelære

Mange begreber indenfor det spirituelle univers benytter farver og deres symbolik. Eksempelvis er det ikke tilfældigt hvilke nuancer de enkelte tarotkort har. De farver og de farvetoner, der er benyttet indeholder megen symbolik og forskellige betydninger. Indenfor Feng Shui betyder de enkelte farver også en hel del. Således benyttes farver til at støtte de enkelte livsområder i den såkaldte bagua. Også begrebet chakra anvender meget farver. Her ser vi at det første chakra; Muladhara kan styrkes ved at få meget rødt ind i din tilværelse, f.eks. ved at gå i rødt tøj, spise røde grøntsager, få nogle røde blomster ind i stuen, sov i rødt sengetøj m.v.

For at forstå farverne og deres betydning er det nødvendigt at kigge lidt på den grundlæggende farvelære, der behandles i det følgende.

Farver kan påvirke os på mange måder. Alt for stærke vægfarver har en tendens til at stresse. Især stærk rød kan fremkalde stress, idet den stimulere adrenalin produktionen. Omvendt kan visse dybrøde toner “varme” et rum op. En undersøgelse viser, at forsøgspersonerne i et rødt rum, vurderede temperaturen til at være 4 grader højere end i et blåt rum – selv om temperaturen objektivt set var nøjagtigt ens !

Det er meget individuelt hvordan farver påvirker os. De farver som du har det godt med lige nu, vil afhænge af din personlighed og hvor du står i din personlige udvikling. Alle kulturer tillægger farver betydning som signaler om handlinger, sindsstemninger osv. Farven rød forbindes fx i den vestlige kulturkreds med opmærksomhed, fare/stop, erotik etc.,  hvorimod rød i Kina er glædens farve. Farven hvid bliver i den vestlige verden benyttet ved brylluper, mens hvid i Indien symboliserer begravelse. Inden for samme kulturkreds kan der også findes betydelige forskelle i opfattelsen af, hvad farver betyder. F.eks. kan ens erhverv have indflydelse på, hvilken betydning man tillægger en farve.

Der gøres opmærksom på at det skitserede primært er hvad den traditionelle farvelære foreskriver af gode råd. De spirituelle råd vedrørende brug af farve i boligen er en del anderledes. Ses eksempelvis på feng shui, så tilskrives brug af farver her ud fra hvilken person man er ifølge feng shui og der tages ikke hensyn til den traditionelle farvelæres opfattelse af harmonier.

Men for at blive en god håndværker indenfor et hvilket som helst fag skal man kende sit håndværk til bunds. Således også med brug af farver. De spirituelle begreber benytter farverne på deres egen måde, men det skader ikke at have en basisviden omkring den almene farvelære og herunder hvordan det i den traditionelle farvelære opfattes at farver påvirker os.

farver-02

Den subtraktive farvedannelse

Lysbølger er i sig selv farveløse. Det er først i det øjeblik lysbølgerne bliver kastet tilbage fra genstande at farverne opstår. Når vi opfatter en genstand som rød, er det fordi at sollyset som består af alle farver rammer genstanden, der opfanger alle lysbølgerne – undtagen de røde som den kaster tilbage. De tilbagekastede lysbølger er det vi opfatter som en farve. Dette kalder man den subtraktive farveopfattelse hvor subtraktion betyder “at trække fra”.

En hvid væg i sollys tilbagekaster således alle de lysbølger den rammes af og vi opfatter den derfor som: hvid En sort væg i sollys opsluger således alle de lysbølger den rammes af og der tilbagekastes ingen lysbølger. Derfor opfattes farven som: sort (ingen farve). Hvis man blander aller lysbølger – rødt, orange, gult, grønt, blåt, indigo og violet fås hvidt lys. Man kan skabe kulørt lys ved at fjerne en af lysbølgerne. Fjerner man en lysbølge og blander de seks resterende sammen, fremkommer komplementærfarven i lyset.Således fremkommer der rødt lys, hvis man fjerner den grønne lysbølge fra spektret. Det vil sige at hvis man sammenblander farverne rød, orange, gul, blå, indigo og violet får man rødt lys. Og hvis man derefter lyser på en grøn væg med det røde lys, vil væggen se sort ud. Dette fordi der ikke er nogen grønne lysbølger i lyset og derfor kan det ikke kaste nogen grøn lysbølge tilbage. Alle lysbølger absorberes og dermed subtraheres.

I farvelæren skelner man mellem to diamentralt forskellige måder, farverne dannes og forandres på. Den ene er af fysisk natur og vedrører farvestoffets art og mængde. Det er den farvedannelse som er beskrevet ovenfor og som blev påvist første gang af Newton. Man kan sige at farvedannelsen sker i malerbøtten og kaldes som nævnt den subtraktive farvedannelse.

farver-03-1

Lidt farvehistorie

Indtil 1800-tallet var det ikke muligt at skaffe mange forskellige farver som idag. Jordfarverne var meget dominerende, da de rene stærke farver var sjældne og dyre. Døre og karme var oftest brune. I de velhavende hjem var det moderne med grønne paneler. Stuerne havde ofte røde damaskforhæng. En større lethed kom med rokokoen. Lyserød, lysegul, lysegrøn og støvet blå var moderne indtil slutningen af århundredet. Nyklassicismens strålende farver tog over i starten af 1800-tallet. Régance- og empirestuer var ofte holdt i stærke farver. De syntetiske farver gjorde store fremskridt, og de klare farver blev lettere og billigere at benytte, med stor popularitet til følge.

Den første stabile klare gule kom i 1820’erne. De victorianske stuer var således ofte mangefarvede og holdt i klare stærke farver. En modreaktion imod disse klare lyse farver skedte hen imod 1900-tallet hvor de mørke farver kom frem igen. Et nyt skift skete i 1920’erne med indførelsen af den første hvide maling, titanhvidt, kom i 1920’erne.

I dag har vi et meget stort udvalg i farver. Vi er tillige blevet mere interantionale og heraf blevet inspireret fra andre kulturer. Livlige farver fra Central- og Sydamerika, jordfarverne fra Afrika, de neutrale farver fra Japan, flødefarverne fra Caraibien, de dybblå døre og vinduer fra Spanien, de grønne og lyserøde huse på de Vestindiske Øer. etc.

 

farver-06

 

Den additive farvedannelse

I år 1666 vist Newton at det hvide lys kan spredes i et tresidet prisme og danne et farvespektrum. Det er fordi det synlige lys er elektromagnetiske bølger med bølgelængde fra ca. 400 til 700 nanometer og fordi lys med forskellig bølgelængder brydes forskelligt og opfattes som forskellige farver. Infrarøde stråler som ligger over de lysbølger vi kan se med det blotte øje giver dybdevarme. De farver, der ses i spektret er spektralfarver – rød, orange, gul, grøn, blå, violet – men vor farvede verden består af millionvis andre kulører, som dannes ved blanding af lys med forskellig bølgelængde og forskellig intensitet.

Johan Wolfgang von Goethe videreudviklede Newtons teorier om farver og udgav bl.a. en bogen “Additive farvedannelse, som stadig i dag er et væsentligt grundlag for vores opfattelse af farver.

I den additive farveopfattelse sker der det at den menneskelige hjerne tillægger den farve vi ser nogle egenskaber i kraft af den viden vi har. Hvis vi bliver påvirket af mange farver samtidig, danner øjet en gennemsnitsfarve for at kunne kapere de mange synsindtryk. Dette kan forrykke den enkelte farve, så den får en anden karakter, end den oprindelige karakter. Eksempelvis vil en sort ramme omkring et billede få farverne i billedet til at virke heftigere og mere kraftfulde, mens en hvid ramme om det samme maleri vil få farverne til at fremstå mere nedtonede og sarte.

Johan Wolfgang von Goethe anses for at være den additive farvedannelse’s fader. Han påviste at farver er andet end bølgelængder og molekylers evne til at opsuge eller reflektere farvebølger.Goethe’s indgangsvinkel var kunstnerens og han koblede vores opfattelse af farverne og deres væsen sammen med menneskets fysiologiske og psykologiske reaktioner. Således forsøgte Goethe at koble de enkelte farver sammen med smag, lugt m.v. og søgte at kategorisere dem indenfor forskellige skalaer som varm-kold, rolig-urolig m.v. De teorier som Goethe fremførte blev understøttet og videreudviklet af Johannes Itten.

“Når jeg vælger en farve, er det ikke på grund af nogen videnskabelig teori.
Den kommer af iagttagelse, af fornemmelse og af den pågældende oplevelses indre natur.”
(Henri Matisse)

 

Harmonier & kontraster

Primære
farver

Sekundære
farver

Tertiære
farver

Komplementære
farver

Primær farver gul, rød og blå. Disse farver kan ikke frembringes ved at blande andre farver. Sekundær farver er grøn, orange og violet. Blandes to primære farver, dannes en sekundær farve. Rød og gul giver orange, gul og blå bliver til grøn mens rød og blå bliver violet. Tertiær farver er blandinger af en sekundærfarve med en primærfarve: rød + violet = rødviolet, blå + violet = blåviolet, osv. Komplementær farver er en farves modsætning. Til orange er blå, til grøn er den rød og til gul er den violet.

Monokrom
farveharmoni

Anoalog
farveharmoni

Komplementær
farveharmoni

Kontrast
farveharmoni

Man skelner mellem fire forskellige farveharmonier. Ordet harmoni stammer fra græsk og betyder ligevægt eller tonernes samklang. De almindeligste harmonier er: En Monokrom harmoni. Det vil sige, at der kun er bruget én farve, men i flere forskellige nuancer. Dette farveskema giver et ensartet udseende. En Anoalog harmoni. Det vil sige, at der er bruget et antal farver der ligger lige op ad hinanden i farvecirklen. Farver fra et relativt snævert område af farvecirklen  f.eks. gul/gulrød/rødgul/rød. Dette farveskema er afslappende og skaber rolighed.

En Komplementær harmoni. Det vil sige, at der er bruget to farver der ligger modsat hinanden på farvecirklen, f.eks. gul/violet. Dette farveskema fanger øjet og skaber blikfang. En Kontrast harmoni. Det vil sige, at der er brugt et antal farver der ligger lige langt fra hinanden i farvecirklen. Dette farveskema skaber et harmonisk udseende. Andre harmonier kan findes ved at lægge geometriske figurer ind i farvecirklen. De farver, der ligger ud for figurens spidser, vil tilsammen danne en harmoni i en hvilken som helst position, figurerne drejes til.

 

De syv farvekontraster

  • Kulde/varme kontrast opstår, når kolde farver står overfor varme farver. Rødorange overfor blågrøn er den stærkeste kontrast fordi rødorange er den varmeste farve i kredsen og blågrøn er den koldeste i kredsen. Varm-kold kontast den venstre halvdel af farvecirklen (blå-grøn) er kold, og den højre (gul-rød) er varm. De kolde farver træder tilbage, de varme står frem. Varm-kold kontrasten er således et middel til at give en flade liv og dybde.
  • Komplementær kontrasten er den kontrast, hvor de to farver som ligger overfor hinanden i kredsen, danner gråsort ved sammenblanding. Står de op til hinanden vil de fremhæve og understrege hinanden. Oftest opnås det bedste resultat ved at bruge meget af den ene og kun ganske lidt af den anden farve.  Rødviolet og gulgrøn danner dens stærkeste komplementærkontrast.
  • Kontrasten mellem lys og mørke vises tydeligst i kontrasten mellem gul og violet. De er kredsens henholdsvis lyseste og mørkeste farve. Den største kontrast er dog sort hvidt. Den lyse farve står frem og den mørke træder tilbage. En flade virker ofte kedelig, hvis der ingen lys-mørk kontrast er.
  • Farvernes egenkontrast omhandler hele kredsen. Primærfarverne giver sammen den største kontrast, mens tertiærfarverne giver en mere dæmpet kontrast. Tilføjes hvidt og sort til kontrasterne, vil farverne splittes mere, mens kontrasterne vil dæmpes, hvis man ændrer farvernes valør. Farvernes egenkontrast variere i styrke. F.eks. har gul større styrke end violet. Vil man således give indtryk af lige meget gult og violet, skal 3/4 være violet og kun 1/4 gult.
  • Simultan kontrasten er den kontrast som eksemplificerer den additive farvedannelse bedst. Ved at placere en neutral grå på en primær- eller sekundærfarve, vil den grå få karakter af farvens komplementærfarve. Neutral grå på rødt, vil derfor se grønlig ud. Simultankontrasten kan få farver til at ændre karakter. Rødorange på grøn vil se mere rød ud fordi den grønne kalder rødt frem. Samtidig vil den grønne se mere blågrøn ud, da den rødorange kalder blågrønt. Simultankontraster gør billeder meget levende – fordi farverne danser for øjnene.
  • Kvantitets kontrasten kan forklares ved farvernes evne til at lyse op i et billede. Farverne har forskellige lyshedsværdier. Goethe målte lyshedsværdierne på gult, orange, rødt, violet, blåt og grønt. Tallene er tilnærmelige værdier og skal kun anvendes som rettesnor.
  • Kvalitets kontrasten skal forstås som kontrasten mellem rene klare farver (ren valør) og farvens lysere eller mørkere valør (herunder også hvidt og sort). Man kan brække en ren farve med hvidt og farven vil da virke koldere. Omvendt vil farven brækket med sort virke tungere og mere uren. Farven vil virke mindre tung of uren hvis man brækker en farve med farvens komplementærfarve. Farven bliver næsten ophøjet i stedet for tung.
 • Samtidigheds kontrast kaldes det faktum, at farver påvirker hinanden ved deres blotte tilstedeværelse, især vil et stort farveområde påvirke et mindre (og derved ændre det). I de ovenstående eksempler er farven i de små kvadrater parvis helt ens!

Ofte er der iøvrigt flere kontraster på samme tid. Således er rød – grøn både komplementærkontrast og varm-kold kontrast, gul – violet er både komplementærkontrast og farvestyrkekontrast.

farver-04

 

Varme-kolde farver

De farver, som man betegner som varme farver er pink, orange og røde farver. Disse er kendetegnet ved at have en lang bølgelængde. De kolde farver omfatter farver, der indeholder meget blåt. Det er primært blå, violette og grå farver. Kolde farver har en kort bølgelængde. Generelt virker kolde farver rolige og er derfor gode som fx baggrundsfarver o.lign.

Varme farver derimod er aktive og er derfor velegnede til at påkalde og fastholde opmærksomhed.  Sat op mod hinanden giver en kombination af kolde og varme farver som regel en god kontrast. Men da de har forskellig bølgelængde, må øjet hele tiden fokusere på hver enkelt af dem. Derfor kan farver som fx. ren blå og ren rød virke flimrende, når de bliver sat sammen

 

Farvesystemer

Der findes flere forskellige systemer og regelsæt, man kan kategorisere og beskrive farver ud fra. Fælles for dem alle er, at man ud fra et antal grundfarver kan blande sig frem til de øvrige farver på skalaen.

 • HSB (Hue, Saturation, Brightness). Det opdeler farver efter tre karakteristika, der er baseret på det menneskelige øjes opfattelse af farve. Hue (nuance): Beskriver bølgelængden af det lys, der reflekteres fra eller bøjer igennem et objekt, dvs. selve farvens “kulør”. Den kan beskrives som et punkt mellem 0 og 360 grader på farvehjulet. Saturation (mætning): Farvens styrke eller mætning, dvs. mængden af gråt, der er i farven. På farvehjulet måles mætningen i procent med 100% (grå) i hjulets midte og 0%  i yderkanten. Brightness (luminans) : Angiver hvor forholdsvis lys eller mørk farven er. Dette måles i procentsatser, hvor 0% er helt sort, og 100% er helt hvid. På farvehjulet er lys/mørke vist på den lodrette akse gennem hjulet.Nogle programmer anvender V (value) i stedet for Brightness (B), så bogstavkombinationen bliver HSV i stedet for HSB. I mange computerprogrammer anvendes HSB systemet til at blande og justere farver efter. Her vil farvehjulet typisk være vist som en firkant, hvor farven og mætning er angivet og som regel kombineret med en lodret skyder, hvor lys/mørke kan justeres.
 • RGB (Red, Green, Blue) systemet, bygger på, at næsten hele det synlige farvespektrum kan blandes ud fra de tre primærfarver; rød, grøn og blå.  Udgangspunktet for RGB er, at sort (intet lys) gradvist tilføjes (reflekteres) lys for til sidst at ende i hvidt. Dvs. at de tre grundfarver tilsammen danner hvid. Da der tilføjes (adderes) lys, kaldes RGB også additive farver.  Når lige dele af de tre grundfarver parvis blandes, opstår sekundærfarverne cyan, magenta og gul. De øvrige farver i spektret dannes ved blandinger af  ulige dele grundfarve og sekundærfarve. Da RGB beskriver farver blandet af lys benyttes systemet i forbindelse med video, film, TV og computerskærme.

 • Hvor RGB er afhængigt af en direkte lyskilde for at danne farve er CMYK farverne (Cyan, Magenta, Yellow, Key colour (sort)) baseret på reflektion af lys fra en overflade. Når lyset rammer en overflade, opsuges noget af lyset, mens andet kastes tilbage i en ændret bølgelængde. Dvs. at det er overfladens virkning på lysbølgerne, der danner farven. CMYK systemets udgangspunkt er farven hvid. Gradvist fjernes reflekteret lys ved at tilføre farve, for til sidst at ende i sort. CMYK  kaldes også subtraktive farver, fordi man ved at tilføje farve fjerner (subtraherer) lys. CMYK anvendes  i trykkeribranchen, hvor de fire grundfarver udgør basis for firfarvet tryk.  De tre grundfarver giver ved blanding  i princippet sort. Men da der altid er en smule forurening i trykfarver, giver de i praksis en grumset brun, derfor tilsættes K (Key colour) sort.
 • NCS (Natural Color System) bygger på hvad systemet kalder de seks elementærfarver. Disse er hvid, sort, gul, rød, blå og grøn. Et eksempel på en NCS farvebetegnelse er 2030-Y90R. De første to cifre fortæller om farvens grad af slægtskab med sort – i dette tilfælde 20%.sorthed. De næste to cifre fortæller om farvens forhold til maksimalkuløren – i dette tilfælde 30% kulørthed. De sidste fire ciffre angiver forholdet i procent mellem to kulørte elementærfarver, her Y (gul) og R (rød) – Y90R betyder gul med 90% rødlighed. Rene grå farver mangler kulør og betegnes kun med nyancebetegnelsen efterfulgt af -N for neutral. 0500-N er hvid og efterfølges af 1000-N, 1500-N, 2000-N etc. op til 9000-N som er sort. Dette system ses eksempelvis ofte anvendt på malling.

farver-05

Farver og computer

Bagest i skærmens billedrør sidder tre elektronkanoner. En for hver af de tre RGB grundfarver (rød, grøn og blå). Elektronkanoner skyder en løbende strøm af elektroner mod små fosforelementer på bagsiden af skærmen. Disse fosforelementer, kaldet “pixels” (Picture elements), udløser røde, grønne og blå farver, der tilsammen opbygger skærmbilledet.

For at kunne styre hver enkelt pixel tildeles de et antal bit i grafikkortets hukommelse (kaldet video RAM eller VRAM). Antallet af bit hver pixel tildeles kaldes farvedybden. Jo flere bit der er til rådighed pr. pixel, jo større farvedybde.

En farvedybde på 1 bit har to muligheder enten sort eller hvidt (den enkelte pixel er tændt eller slukket). En farvedybde på 8 bit pr. pixel har 28 muligheder, som svarer til 256 farvekombinationer, dvs. 256 forskellige farver. En farvedybde på 24 bit pr. pixel har 224 eller ca. 16,7 mill. mulige farver.  24 bit farvedybde er det tætteste man kan komme på fotorealistiske farver på en computerskærm, da 16 mill. farver er det maximale antal farver, det menneskelige øje kan skelne fra hinanden. Derfor kaldes 24 bit farvedybde også for true-color (ægte farve).

Farvedybden bestemmes altså af, hvor mange bit pr. pixel computernes grafikkort og skærm er i stand til at vise samtidig. En væsentlig faktor er, hvilken opløsning skærmen er sat til. Dvs. hvor mange pixels skærmfladen består af. Antallet af pixels, der vises på skærmen, har betydning for, hvor mange bit de kan tildeles alt efter hvor meget hukommelse, der er til rådighed på grafikkortet.

Typisk vil en nyere pc kunne gå op i skærmopløsning på 1280 pixels høj og 1024 bred men kun i 8 bit (256) farver. Den laveste opløsning på en nyere pc er 640 pixels bred og 480 pixels høj. Fil-størrelsen på et billede eller et stykke grafik stiger med farvedybden, da der skal gemmes mere information. Tabellen nedenfor viser hvor meget et billede fylder ved en skærmopløsning på 640 x 480 pixels.

For at sikre at farver altid gengives ens indeholder grafiske styresystemer som fx Windows og Macintosh en standard farvepalette, hvorfra systemet vælger og blander farver. Disse paletter varierer en smule fra styresystem til styresystem. Eksempelvis er 216 af farverne i Macintosh og Windows standardpaletterne identiske. Forskellen på paletterne kan give problemer, når et program skal kunne fungere på forskellige styresystemer. Derfor benytter browsere en fælles standardpalette, der er uafhængig af, hvilket styresystem den enkelte computer har.

Fordelen ved at benytte standardpaletten er dels, at man altid får gengivet de rigtige farver, men også at den tid det tager at hente et billede eller et stykke grafik fra Internet forkortes, da browseren, der er installeret lokalt på brugerens harddisk, indeholder farveinformationen.

Antal bit pr. pixel

Antal farver

Størrelse i kilobyte

1

to (sort/hvid)

38k

8

256 farver

300k

16

tusinde farver

600k

24

16 mill. farver

921k

32

mill. farver

1221k

 

farvers betydning

Farven rød
Den røde farve symboliserer kærlighed, revolution, raseri og advarsel, men farven udtrykker også aktivitet, spænding og glæde. Hvorfor den kan være egnet til rum, der anvendes til selskabelige lejligheder. De lyserøde farver er fredfyldte og lidt nostalgiske. Når vi er ovre i den rosa farve udtrykker den det feminine aspekt, blidhed, næstekærlighed, men også noget oversart, sårbar. De dybere røde farver opfatter vi ofte som eksklusive farver, der udtrykker diskret velstand og magt. Rød liver op. En lokkende, hed og lidenskabelig farve. Kinesernes farve for held og lykke og indernes farve for ægteskab.Herhjemme er det farven for kærlighed, men betyder også fare, stop og brand. Det er den farve der mest tiltrækker øjet. Vælger man en knaldrød, skal man passe på den ikke bliver for dominerende. Bruges farven korrekt kan sammensætningen være utrolig smuk og levende. Da farven udtrykker aktivitet, spænding og glæde, kan den bruges til rum der anvendes ved selskabelige lejligheder. De lyserøde farver virker fredfyldte og lidt nostalgiske, mens de dybere røde farver opfattes som eksklusive farver, der udtrykker velstand og magt. Stikord: Sex, aggressivitet, dynamik, varme, intensitet, kærlighed, advarsel.Rød er en primær farve hvis komplementære farve er grøn. Bølgelængde 600-700 n.m. Infrarøde stråler, som ligger over de lysbølger vi kan se med det blotte øje giver dybdevarme. (RGB 255,0,0). Arbejder man med farvemeditation er farven rød forbundet med rodchakret fra fødderne til halebenet og påvirker således de organer, som dette chakra har indflydelse på. Farven er forbundet med tal nr. 9, tonen C og stenen Jaspis.

Feng Shui opfattelse af farven rød:
Rød (hóng) anskues i feng shui som en farve fuld af energi, der spreder glæde, magt, autoritet og berømmelse. I områder hvor der er turbulente eller problematiske energistrømme kan rød benyttes til at holde disse energier i skak. På tilsvarende måde som i den vestlige opfattelse af farven rød indikere den røde farve også seksualitet og kan med fordel anvendes i soveværelset. Når rød tones ned til lyserød fremmer dens energivibration kærlighed og ægteskab. På grund af farvens potens og indre glød, vil for meget rødt skabe risiko for at konflikter og uenigheder blusser op.

Opfattelse af farven rød i healing:
Rød (hóng) anskues i healing som en farve fuld af energi, der spreder glæde, magt, autoritet og berømmelse. I områder hvor der er turbulente eller problematiske energistrømme kan rød benyttes til at holde disse energier i skak. På tilsvarende måde som i den vestlige opfattelse af farven rød indikere den røde farve også seksualitet og kan med fordel anvendes i soveværelset. Når rød tones ned til lyserød fremmer dens energivibration kærlighed og ægteskab. På grund af farvens potens og indre glød, vil for meget rødt skabe risiko for at konflikter og uenigheder blusser op. Sender du farven rød igennem din klients krop, vil den give energi, stimulere kredsløbet og frigøre adrenalin. Rød bør altid efterfølges af grønt eller blåt, da det er en meget kraftigt stimulerende farve.

Farven gul
Gul er svigens og falskhedens farve, men vi forbinder også den gule farve med solskin, stor energi og effektivitet. Gul kan fremme glæde, logisk tankegang og stimulerer intellektet. Ubalance med gult kan fører til problemer med grænser til andre mennesker, projektioner og for megen påtagning af andres problemer. I et rum vil en gul vægfarve gøre rummet venligere og lysere og farven gul påvirker os generelt i retning af mere optimisme og bedre humør. Stikord: Falskhed, bedrag, misundelse, forræderi, jalousi, surhed, kravstillende, sol, livskraft, guddommelig visdom og kraft, intellekt, venlighed og arbejdsomhed.Gul er en primærfarve, hvis komplementære farve er violet. Bølgelængde 570-580 n.m..RGB (255,255,0). Arbejder man med farvemeditation sidder farven gul i solar plexus og påvirker således de organer, som dette chakra har indflydelse på. Farven er forbundet med tal 1 og 7, tonen E og stenen Citrin.Feng Shui opfattelse af farven:
Gul (huáng) er farven på klar solskin og rummer energier, der fremmer livsglæde, klar tænkning, ro i sindet og fodfæste. Gul er således på mange måder en rigtig god farve, men igen pas på at holde yin & yang i balance, således at du ikke forvandler en oase til en ørken ved at bruge for megen gul.

Opfattelse af farven gul i healing:
Gul (huáng) er farven på klar solskin og rummer energier, der fremmer livsglæde, klar tænkning, ro i sindet og fodfæste. Gul er således på mange måder en rigtig god farve, men igen pas på at holde yin & yang i balance, således at du ikke forvandler en oase til en ørken ved at bruge for megen gul. Sender du farven gul igennem din klients krop, vil den give udholdenhed og styrke koncentrationsevnen. Ærlighedens, tillidens og klarhedens farven indenfor healing. Gul leder muskelenergi, påvirker galden og kan benyttes imod depression.

Farven blå
Blå er havets og himlens farve. Blå symbolisere ro, afslappethed, stabilitet og kvalitet, men er også den farve, man forbinder med tristhed og melankoli. Blå giver ofte en fornemmelse af åbenhed og vidde. Anvendes den blå farve i et rum, vil dette ofte virke afslappende og beroligende. Blå er en maskulin farve, kølig og behersket. Stikord: Stabilitet, godkendelse, kvalitet, tradition, spiritualitet, ro tristhed, sørgmodig, fordybelse og ro.Blå er en primærfarve, hvis komplementære farve er orange. Bølgelængde 440-485 n.m.. RGB (0,0,255). Arbejder man med farvemeditation sidder farven blå i halsen og styrer kommunikationscentret. Ubalance med blåt bevirker hævede mandler og problemer med at sige til og fra. Stammen er ofte forårsaget af en ubalance med blåt. Farven er forbundet med tal 4 og 6, tonen G og stenene sodalit og blondeagat.Feng Shui opfattelse af farven:
Blå (lan suh) er himlen og symbolet for harmoni og fred. Det er en vidunderlig farve, der dog skal huskes at kombineres med jordfarver, således at du bevarer jordfæste og fokus selv når du svæver. Farven blå fremmer afslapning, ro og spiritualitet, men for megen blå vil gøre at du vil få en følelse af at være ude af takt med det jordnære. Indigo er havet (dybt vand) hvilket kan være fredfyldt og en kilde til inspiration og føde. På tilsvarende måde som havet, vil for meget Indigo dog tappe ens energi, hvis man tvinges til at kæmpe imod dets kræfter.

Opfattelsen af farven blå i healing:
Blå (lan suh) er himlen og symbolet for harmoni og fred. Det er en vidunderlig farve, der dog skal huskes at kombineres med jordfarver, således at du bevarer jordfæste og fokus selv når du svæver. Farven blå fremmer afslapning, ro og spiritualitet, men for megen blå vil gøre at du vil få en følelse af at være ude af takt med det jordnære. Indigo er havet (dybt vand) hvilket kan være fredfyldt og en kilde til inspiration og føde. På tilsvarende måde som havet, vil for meget Indigo dog tappe ens energi, hvis man tvinges til at kæmpe imod dets kræfter. Sender du farven blå igennem din klients krop, vil lindre alt ubehag. Den giver ro og fredfyldte vibrationer. Dæmper nervøsitet og præstationsangst. Blå stimulerer ærlighed, sandhed og åndelig renhed.

Farven grøn
Grøn er håbets farve og symboliserer ungdom og friskhed. Farven bruges ofte i soveværelser og stuer, da den er god til at lade op i og appellerer til naturlig balance og harmoni. Farven virker både beroligende og indgiver håb. Grøn giver et indtryk af friskhed og ungdom. Men grøn er også misundelsens farve. Farven kan virke beroligende og harmoniserende. Tænk blot på det grønne bord til eksamen – det skal både give den studerende håb og samtidig berolige nerverne. Grøn ejer den blå farves kølighed og lyset fra den gule. Udtrykskarakteren skifter alt efter, hvor meget gult eller blåt der er iblandet farven. Klar grøn symboliserer frugtbarhed, håb og glæde, mens vissengrøn er lad. Stikord: Optimisme, håb, harmoni, balance, fornyelse, stille vækst, ungdom, naturen, fred og ro, trivsel, umoden.Grøn er en sekundær farve skabt af de to primære farver gul og blå og dens komplementære farve er rød. Bølgelængde 505-570 n.m.. RGB (0,128,0). Farven er forbundet med tal 2 og 7.Feng Shui opfattelse af farven:
Grøn (lü), naturens favoritfarve, fremmer friskhed, vækst, godt helbred, udbytte og velfærd. Grøn kan med fordel benyttes I områder, der er plaget af turbulent, dårlig energi, hvor den med sin spirende kraft igen vil få tingene til at vokse og energierne til at flyde. Kan også benyttes til at hjælpe syge mennesker med at genfinde deres helbred.

Opfattelse af farven grøn i healing:
Grøn (lü), naturens favoritfarve, fremmer friskhed, vækst, godt helbred, udbytte og velfærd. Grøn kan med fordel benyttes I områder, der er plaget af turbulent, dårlig energi, hvor den med sin spirende kraft igen vil få tingene til at vokse og energierne til at flyde. Kan også benyttes til at hjælpe syge mennesker med at genfinde deres helbred. Sender du farven grøn igennem din klients krop, vil giver den på samme måde som farven blå; ro og fredfyldte vibrationer. Dæmper nervøsitet og præstationsangst. Farven grøn er først og fremmest harmoni og balance i healingssammenhænge. Den stimulerer næstekærlighed, sympati og forståelse.

Farven orange
Orange er glædens farve og symboliserer varme, livskraft, hidsighed, styrke og energi. Det kan være en meget dominerende farve, som ved brug på meget store flader, virker overvældende, men ved brug på mindre flader kan virke meget hyggelig og varm. Orange ejer den gules lys og den rødes varme og bliver derved glødende. Orange har en solagtig strålekraft og symboliserer varme, provokation og kreativitet. Farven udstråler sikkerhed og selvrespekt. Orange kan fremme glæde og udadvendthed. Stikord: Spontan, kreativ, livsnyder.Orange er en sekundær farve skabt af de to primære farver gul og rød og den er komplementær til blå. Bølgelængde 580-600 n.m.. RGB (255,128,0). Farven er forbundet med tal nr. 1.Feng Shui opfattelse af farven:
Orange (jyu suh) er en livlig, glad farve, der fremmer harmoni og glæde. Når orange tones ned til fersken er den god til at fremme venskabelige bånd, men den må endelig ikke benyttes i soveværelset, da den også menes at kunne fremme utroskab.

Opfattelse af farven orange i healing:
Orange (jyu suh) er en livlig, glad farve, der fremmer harmoni og glæde. Når orange tones ned til fersken er den god til at fremme venskabelige bånd, men den må endelig ikke benyttes i soveværelset, da den også menes at kunne fremme utroskab. Sender du farven orange igennem din klients krop, vil det først og fremmest styrke livsglæde og initiativ. Orange er således rigtig god imod sløvhed, depression og for mennesker, der føler sig psykisk og/eller fysisk træt.

Farven violet
Violet symboliserer fasten og er ophøjede spirituelle kræfters farver. Violet kan fremme nervøsitet, uro, depression men også intuition og åndelige tanker. I den katolske kirke er violet en meget anvendt farve. De lyse violette farver kan virke afslappende, mens de mørke nuancer kan virke trættende for øjnene, hvorfor violet skal anvendes med omtanke og forsigtighed. Violet er i kraft af rød og blå, som er kold og varm blevet neutral. Violet er let påvirkelig af de omgivende farver. Den samme violette kan derfor både virke kold og varm alt efter, hvilken farve den ligger op til. Stikord: Åndelig visdom, højtidelig, mystisk, gådefuld, uro, angst.Violet er en sekundær farve skabt af de to primære farver rød og blå. Violet er komplementærfarve til gul. Bølgelængde 400-440 n.m.. RGB (128,0,128).Feng Shui opfattelse af farven:
Violet er en rig, kraftfuld farve. Symbolet på kongelighed. På tilsvarende vis som ved indigo er for meget violet tappende for din energi, så farven må holdes i balance ved at bruge meget hvid farve. Når violet tones ned til lyslilla rummer den energier, der fremmer det romantiske.

Opfattelse af farven violet i healing:
Violet er en rig, kraftfuld farve. Symbolet på kongelighed. På tilsvarende vis som ved indigo er for meget violet tappende for din energi, så farven må holdes i balance ved at bruge meget hvid farve. Når violet tones ned til lyslilla rummer den energier, der fremmer det romantiske. Men først og fremmest giver violet åndelig styrke og stimulerer følelserne af retfærdighed og ansvarlighed.

De seks tertiære farver er en blanding af en primærfarve og en sekundær farve. Deres betydning og tolkning af deres påvirkning fås fra de farver de er dannet af. Eksempelvis for Gulgrøn (Bølgelængde 560-570 n.m.) er denne relateret til de samme tal, sten og chakras som begge de to farver – gul og orange – den er dannet ud fra, er relateret til. De tertiære farver er foruden gulgrøn også gulorange, Rødorange, Rødviolet, Blåviolet og Blågrøn.
Farven sort
Sort er en elegant farve, som – når den bruges til at understrege detaljer i et rum -, kan give et meget sofistikeret indtryk. Dog forbindes den sorte farve ofte med død og sorg. Stikord: Depression, balance, elegance, opsugende, skjulende, genfødsel, beskyttelse, seksualitet, viljestyrke, maskulinitet, ondskab, forbud, uheld, hemmelig, skjult, oprør, kaos, melankoli, pessimisme.Feng Shui opfattelse af farven:
Sort (hei) er forbundet med vand elementet og benyttes meget til at balancere andre mindre stabile energier. Farven formodes at tilføre flydende energier, der virker opfriskende på de øvrige energier, der befinder sig i området. For megen sort anses dog at påvirke området på en for overvældende måde, således at der opstår depressive og mørke energier.Opfattelse af farven sort i healing:
Sort (hei) er forbundet med vand elementet og benyttes meget til at balancere andre mindre stabile energier. Farven formodes at tilføre flydende energier, der virker opfriskende på de øvrige energier, der befinder sig i området. For megen sort anses dog at påvirke området på en for overvældende måde, således at der opstår depressive og mørke energier.
Grå symboliserer materielle værdier, teknologi, neutral, elegant, kedelig, tilbageholden.
Farven hvid
Hvid symboliserer renhed, uskyld, enkelhed og hygiejne. Hvid er det sikre valg, som man altid kan falde tilbage på. Helt hvidt skaber et næsten klinisk miljø, derfor kan det være hensigtsmæssigt at tilføre det hvide et strejf af eksempelvis brunt eller rødt for at opnå et blødere udtryk. Stikord: Renhed, fred, uskyld, sart, sårbar, åben, neutral, uskyldig.Rundt om i verden opfattes den hvide farve forskelligt. I den vestlige verden, er det den traditionelle farve på brudekjolen. Det er samtidig spøgelsernes og genfærdenes farve og i Asien er det sorgens farve. Et hvidmalet hus i Afrika beskytter beboerne mod det onde. En hvid bolig er kølig og rolig.Feng Shui opfattelse af farven:
Hvid (bái) eller neutral beige, der ud fra en vestlig betragtning normalt anses for fredfyldte baggrundsfarver, anses af kineserne som sørgelige farver, der associeres med døden. Derfor benyttes farven hvid i feng shui altid til at fremhæve en naturlig baggrund og til at fremhæve noget levende, eksempelvis naturen. Kun via denne sammensætning kan farven hvid benyttes til at skabe balance mellem yin & yang.

Opfattelse af farven hvid i healing:
Hvid (bái) eller neutral beige, der ud fra en vestlig betragtning normalt anses for fredfyldte baggrundsfarver, anses af kineserne som sørgelige farver, der associeres med døden. Derfor benyttes farven hvid i healing altid til at fremhæve en naturlig baggrund og til at fremhæve noget levende, eksempelvis naturen. Kun via denne sammensætning kan farven hvid benyttes til at skabe balance mellem yin & yang.

 

farver-08

Farver og tal

 • Tallet 1 er forbundet med farverne gul, orange og guld samt ædelstenen topas og rav
 • Tallet 2 er forbundet med farverne grøn, cremefarvet og hvid samt ædelstenene månesten, perle og jade.
 • Tallet 3 er forbundet med farverne lysviolet, violet og mat purpur og ædelstenen ametyst.
 • Tallet 4 er forbundet med farverne blå, grå og sølv og ædelstenen safir.
 • Tallet 5 er forbundet med farverne pastelnuancer af alle farver og med ædelstenen diamant.
 • Tallet 6 er forbundet med farvenuancerne indenfor det blå og turkise spektrum og ædelstenen smaragd.
 • Tallet 7 er forbundet med farverne grøn, gul og guld og ædelstenene perle, månesten og katteøjesten.
 • Tallet 8 er forbundet med farverne grå, purpur, blå og sort og ædelstenene sort perle samt mørk safir.
 • Tallet 9 er forbundet med farvenuancerne indenfor det røde spektrum og ædelstenene granat, rubin og blodsten.

 

farver-07

Farver i boligen

Det er ikke ligegyldigt hvilke farver vi vælger at bruge i vores hjem. Det er nemlig almindeligt kendt, at farver har stor indvirkning på vores dagligdag! De påvirker vores følelser og vores humør. Det er endog bevist, at farverne har indvirkning på, hvor meget vi arbejder, hvor meget vi slapper af etc.  Det kan derfor være en god idé at vide lidt mere om farvernes virkning, inden man vælger farven på væggen i stuen, soveværelset, børneværelset etc.

Rødt anses almindeligvis for at være en flot farve, men den er ikke anbefalelsesværdig til et soveværelse, da farven ikke fremmer søvnen, men tværtimod sætter din puls i vejret! Soveværelset skal derimod helst males i de grønne og blå farver. De virker afslappende og skaber ro og harmoni. Orange og gul er gode farver til eksempelvis et arbejdsværelse, da det er farver, der gør os arbejdsomme og modige. I det hele taget gælder det, at lyse farver løfter, letter og udvider, mens mørke farver trækker sammen og sænker. Ligeledes skal man huske at stærke og mørke farver sluger meget lys.

 • Køkkenet. Her kan vælges alle farver. Lad dem matche eller brug kontrastfarver i forhold til de hårde hvidevarer. Vælg f.eks. farver som gør madlavningen mere appetitlig og lækker; sandfarver, blå eller turkis giver friske pust. Gul giver lys og glæde. Lidt grå kan tilføje elegance, meget grå giver institionspræg. Mørke farve giver indelukkethed og tristhed.
 • Entré. Lyse farver til små entreer, da lyse farver forstørrer rummet. Tænk på at entreén giver førsthåndsindtrykket.
 • Stuer. Principielt kan alle nuancer bruges. Men se i farveskemaet hvilken virkning man ønsker i stuen. Rød giver flere diskussioner, blå er kølig osv. Farverne kan supplerer hinanden. Tænk også på hvad der skal være på væggene og hvilke farver møbler, tæpper, gulve, døre mv. har. Stuen skal fremstå som en helhed og give det indtryk man ønsker. Der skal også tages hensyn til om der er formiddagssol eller aftensol i rummet.
 • Soveværelser. Beroligende farver er gode hertil. Lidt afhængig af hvilken type man er. Er man ikke morgenfrisk kan en gul nuance hjælpe på at skabe et lysere sind om morgenen. Rød kan være svært at sove til.
 • Børneværelser. Stærke farver er nok en misforståelse i børneværelser. Legetøj og børnemøbler er som regel i stærke farver, hvorfor det kan blive formeget hvis væggene også er det. Beroligende farver her kan være en fordel.
 • WC/bad. Renhed understreges af hvid, lys blå, aqva, tyrkis. Livlige og glade badeværelser er gule, oranga, fersken mv.
 • Kontor. Klar blå fremmer koncentrationen. Gul stimulerer intellektet og analyseevnen.

Der gøres her opmærksom på at det skitserede er hvad den traditionelle farvelære foreskriver af gode råd. De spirituelle råd vedrørende brug af farve i boligen er en del anderledes. Ses eksempelvis på feng shui, så tilskrives brug af farver her ud fra hvilken person man er ifølge feng shui og der tages ikke hensyn til den traditionelle farvelæres opfattelse af harmonier.

Farverne bliver påvirket af dagslyset. Og hvilken retning lyset kommer fra. Tænk derfor på hvilket verdenshjørne rummet vender mod og se på farvekortet i det pågældende rum. Så bliver man ikke overrasket.

Nord – Solen kommer aldrig direkte ind i de nordvendte rum. Istedet er de nordvendte rum domineret af det blålige lys, der kommer fra nord. Maler man et nordvendt rum lysegult, vil det virke grønt, da det blå lys vil “blande” sig med farven. Det kan derfor anbefales at vælge farver med blå i. Her kan vælges lige fra den kølige lyseblå til den dramatiske indigoblå.

Syd – Her strømmer det varme sollys ind. Derfor må farverne i sydvendte rum gerne være kraftige, så de kan spille op til det varme lys. Orange, gule og rødlige farver er de mest oplagte farver. Blåt kan også anvendes, men pas på det ikke kommer til at virke lilla i det gule/røde lys. Pas også på der ikke sættes alt for meget farve på, da det let kan komme til at virke kvælende.

Øst – Her har du det tidlige morgenlys. Blålige og grønlige farver passer fint her. Lyset der kommer ind er lidt koldt, men intet at sammenligne med nord-lyset.  Pastelfarver passer godt til østvendte rum.

Vest – Farvevalget minder om syd-farverne. Farverne skal “gløde” med solnedgangen i vest. Farver som okker, terracotta og brune farver passer godt ind her. Skal det være lidt mere spændende vælges kontrastfarver som blå eller lilla.

farver-09

 

Farver og påklædning

Indenfor valg af farver til påklædning opere man ofte med at opdele farver i de fire kategorier basisfarver, lyse farver, mørke farver og klare farver. Det er en god ide at inddele garderoben efter disse fire kategorier, det bliver nemmere at sammensætte påklædning til job, møder, sammenkomster, jobsamtaler m.v.

Når du klæder dig i mørke farver, vil andre opfatte dig som om du er ældre end du er, hvorimod lyse farver gør dig yngre. Pas på med kun at bære mørke farver, da du let kan forsvinde, hvis du f.eks kun har sort på. Sort er OK, hvis det passer til den person der bære det, brug f.eks en signalfarve til at få folk til at spærre øjenene op og se på personen.

 • Basisfarver: Marineblå, dyb rød, dyb grøn, sort, grå, brun, beige og farver der matcher din hud, dit hår og din øjenfarver. Basisfarver kan bæres uden at blive husket, det betyder bla. at tøj i disse farver, er tøj du kan have i mange år, og er derfor gode til dragter, habitter, frakker, tasker mv. Når du bærer disse farver, bliver der fokuseret mere på det du siger end på det tøj du har på, farverne tillader opmærksomhed til personen.
 • Lyse farver: Hvid, lys beige, sart gul, lys pink, fersken, sart blå og sart blågrøn. Lyse farver kan kombineres med basisfarver, og vil tilsammen udgøre en klassisk påklædning. Ligesom basisfarverne er det farver der ikke huskes så nemt.
 • Klare farver: Rød, grøn, gul, lilla og orange. Klare farver er meget intense farver og signalerer påståelighed, selvhævdende og magtfuld. Hvis man vælger at have disse farver på, vil en del af tilhørernes opmærksomhed blive fanget i farverne. Læg mærke til,at det også er de farver der kaldes signalfarver. Farver der signalere at her skal vi være opmærksomme.
 • Modefarver: Pink, blomme, lavendel, turkis> og vandfarver. Det er farver der kan anvendes til fest og ballade. I forretningsmæssig sammenhæng, kan farverne blive opfattet som useriøs, tant og fjas.

farver-10-1

 

Farver og healing

Der må skelnes imellem hvad den traditionelle farvelære foreskriver af gode råd og hvad der indenfor healing foreskrives vedrørende brug af farver. I healing, så tilskrives brug af farver eksempelvis ud fra hvilke farver de enkelte chakra korrespondere og der tages ikke hensyn til den traditionelle farvelæres opfattelse af harmonier. Men for at blive en god håndværker indenfor et hvilket som helst fag skal man kende sit håndværk til bunds. Således også med brug af farver. De spirituelle begreber – herunder healing – benytter farverne på deres egen måde, men det skader ikke at have en basisviden omkring den almene farvelære og herunder hvordan det i den traditionelle farvelære opfattes at farver påvirker os.

Det er meget individuelt hvordan farver påvirker os. De farver som du har det godt med lige nu, vil afhænge af din personlighed og hvor du står i din personlige udvikling. Alle kulturer tillægger, farver betydning som signaler om handlinger, sindsstemninger osv. Farven rød forbindes fx i den vestlige kulturkreds med opmærksomhed, fare/stop, erotik etc., hvorimod rød i Kina er glædens farve. Farven hvid bliver i den vestlige verden benyttet ved bryllupper, mens hvid i Indien symboliserer begravelse.

Indenfor samme kulturkreds kan der også findes betydelige forskelle i opfattelsen af, hvad farver betyder. F.eks. kan ens erhverv have indflydelse på, hvilken betydning man tillægger en farve. Alt for stærke vægfarver har en tendens til at stresse. Især stærk rød kan fremkalde stress, idet den stimulere adrenalin produktionen. Omvendt kan visse dybrøde toner “varme” et rum op. En undersøgelse viser, at forsøgspersonerne i et rødt rum, vurderede temperaturen til at være 4 grader højere end i et blåt rum – selv om temperaturen objektivt set var nøjagtigt ens!

At opfattelse af farver dybest set er en individuel sag, og ikke kan generaliseres, ses eksempelvis ved at kigge på de kulturelle forskelle i opfattelse af farver. Hvis der reelt skal opstilles et skema for hvorledes farver påvirker din person, skal vi tilbage til noget meget spirituelt, nemlig intuitionen. At stifte bekendtskab med sine egne subjektive farveharmonier er en lang proces. Man skal i kontakt med sin egen medfødte intuition – og herigennem frigøre farveenergier som ligger godt gemt væk. Man skal finde frem til at anvende farver på sin egen måde. Vi har hver især vores helt egen opfattelse af farver og deres betydning.

Og på samme måde som hver farve har en tone og et symbol, har hver farve en form. Det er den form, hvor formen og farven går op i en højere enhed. Hvis du har lyst til at komme dybere ned i din egen farveforståelse og -opfattelse kunne du eventuelt prøve at give hver af farverne din egen form og eventuelt sammenligne disse forme med de former som dem du bor sammen med, mener at farverne har.

I healing er farver associeret med naturlige energier og betragtes ud fra deres vibrations frekvens. Udgangspunktet er yin & yang, hvor Yin er alle farver (sort) og Yang er hvid. På tilsvarende måde som alt andet bør også farverne være i harmoni og balance med hinanden. Det er dog væsentligt her at være opmærksom på at den harmoni som healing foreskriver, er forskellig fra det den traditionelle klassiske farvelære foreskriver. Vi var omkring dette ovenfor og nævner det igen, fordi det er en vigtig sondring. I traditionel farvelære sammensætter man farver efter hvorledes disse passer sammen ifølge de teorier som Johan Wolfgang von Goethe og Newton er ophavsmænd til. I healing er udgangspunktet som nævnt yin & yang.

En ting som dog er i helt overensstemmelse i den vestlige og den østlige farveopfattelse er at farverne har energivibrationer. Det synlige lys er elektromagnetiske bølger med bølgelængde fra ca. 400 til 700 nanometer og fordi lys med forskellige bølgelængder brydes forskelligt opfatter det menneskelige øje dette som farver. De farver, som man betegner som varme farver er pink, orange og røde farver. Disse er kendetegnet ved at have en lang bølgelængde.

De kolde farver omfatter farver, der indeholder meget blåt. Det er primært blå, violette og grå farver. Kolde farver har en kort bølgelængde. Generelt virker kolde farver rolige og er derfor gode som fx baggrundsfarver o. lign. Varme farver derimod er aktive og er derfor velegnede til at påkalde og fastholde opmærksomhed. Sat op mod hinanden giver en kombination af kolde og varme farver som regel en god kontrast. Men da de har forskellig bølgelængde, må øjet hele tiden fokusere på hver enkelt af dem. Derfor kan farver som fx. ren blå og ren rød virke flimrende, når de bliver sat sammen.

Måske erindre du fra kapitlet om chakra healing hvorledes de syv chakra menes at korrespondere sammen med farver. Violet har den højeste vibrationshastighed, idet denne farves bølgelænge ligger i intervallet 400-440 n.m. Rød har den laveste vibrationshastighed, idet denne farves bølgelænge ligger i intervallet 600-700 n.m. Hvis du således har et område hvor livsenergien Ch’i formodes at være i høj fart og turbulent, kan denne reguleres ned ved at benytte en farve, hvis vibration er langsom.

Vil du vide mere

Brug af farver indgår med stor betydning i eksempelvis  Feng Shui, healing  og Chakra. Men dette er blot nogle af de mange spirituelle begreber, hvori brug af farver spiller en stor roller. Hvis du har lyst til at navigere lidt rundt på NetSpirit er det nemmest at benytte vores menu som du finder øverst på siden.

 

Stil spørgsmål om farvers betydning

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om farver
Det er nemt – Stil et spørgsmål