Chakra, meridianer og livsenergien Chi

Chakra, meridianer og livsenergien Chi

Chakra, meridianer og livsenergien Chi er grundbegreber som benyttes på kryds og tværs. De er derfor rigtig godt at kende lidt til hvad disse begreber egentlig betyder. Hver for sig er de ganske omfattende og beskrevet i hver deres separate afsnit – Jf. navigationsbjælken til højre. Nærværende er blot introduktion til disse vigtige begreber.

 

Chakra

Skønt det er et fiktivt system og altså ikke muligt for os fysisk at observerer et chakra, benyttes ideen om Chakrasystemet i rigtig mange sammenhænge indenfor spiritualitet. Essensen i begrebet er at vi mennesker optager livsenergi fra omverden og universet. Via energibaner kaldet nadier, fordeler chakraerne, denne energi rundt i vores krop. Hvis der opstår ubalance i dette system, vil det fører til psykiske og fysiske skavanker og sygdomme.

chakra01 chakra02-2 chakra03 chakra04 chakra05 chakra06 chakra07

Chakra er en betegnelse for syv centre langs kroppens midterlinie: Rod Chakra (Muladhara), Hara Chakra (Svadhisthana), Solar plexus chakra (Manipura), Hjerte Chakra (Anahata), Hals Chakra (Vishudda), Pineal Chakra (Agnya) og Krone Chakra (Sahasrara). Navnene i parentes er chakraenes benævnelse på sanskrit.

At Chakra-systemet er et fiktivt system og det således ikke er muligt fysisk at observere et chakra, hindrer bestemt ikke at der er mange forskellige opfattelser af hvordan de enkelte chakra ser ud, hvis vi kunne se dem. Som oftest antages at deres udseende er som en tragt af blomsterblade, hvilket ligner blomsten Lotus, hvorfor de undertiden benævnes som lotusblomster. Når de illustreres som sådanne, har de forskellig antal kroneblade, der afspejler hvor mange nadier, der strømmer ind i chakraerne.

Ordet nadi kommer af sanskrit og kan oversættes til åre eller rør. Dette er små energistrømme, der antages at eksisterer i kroppen. Indenfor akupunktur kaldes nadierne for meridianer, men det er det samme vi taler om. Det antages, at der eksisterer omkring 72.000 nadier – nogle kilder nævner dog helt op til 350,000. Via nadierne strømmer kroppens livsenergi Prana til chakraerne, der konverterer denne til sjælelig livsenergi Kundalini, og hver især benytter chakraerne denne til at styrke forskellige funktioner i forhold til vores fysiske og psykiske velbefindende.

 

chakra-00-a

 

Chakraerne optager energi direkte fra omgivelserne, når de korresponderer med deres respektive energisvingninger. På den måde forbinder de os med energierne i omverdenen. I den anskuelsesvinkel, er de kanalerne, der modtager og fordeler den udefra kommende energi ind til kroppens forskellige funktioner. Ligeledes antages det, at chakraerne er de kanaler, hvorfra der udsendes energi til omverdenen, og tilsammen udgør de vores samlede energimæssige udstråling – vores aura.

Det antages, at de forskellige chakraer svinger på forskellige energifrekvenser, og ved at finde den tilsvarende korresponderede energifrekvens kan chakraet stimuleres. Dette er fx årsagen til at nogle kan finde på at omfavne et træ for at styrke deres rod chakra – de energivibrationer, som er i rod chakraet er tæt på de energivibrationer, der findes i naturen, hvorfor det antages at kontakt med naturen kan styrke energierne i chakraet. Det samme er gældende for de farver, som stimulerer de enkelte chakraer. Fx har det første chakra, farven rød når det er i balance. Det betyder, at farven rød er god til at hjælpe med at føje energi til chakraet – fx ved at få meget rødt ind i din tilværelse; gå i rødt tøj, spise røde grøntsager, få røde blomster ind i stuen, sov i rødt sengetøj og lign. Også med hensyn til de mantraer, samt de sten & krystaller, der formodes at stimulere chakraerne, er årsagen til deres virkning, at de deler samme energivibration.

Mens begrebet energikanaler i akupunktur tages som noget rent konkret fysisk fænomen skal energikanaler og chakras ud fra Yoga anskuelsen opfattes som en model og ikke en kendsgerning. Chakras og energikanaler skal altså betragtes som et koordinat- eller symbolssystem, mere end som fysiologiske kendsgerninger. Chakras og energikanalerne er at betragte som systematiske fiktioner.

 

Meridianer

Meridianerne er kanaler,  der transporterer livsgivende energi (Chi) igennem din krop. Og målet er at holde disse energikanaler  flydende og ikke blokere dem. Meridianerne er en del af kinesisk visdom og grundlaget for akupunktur.

Meridiansystemet består af ca. 365 akupunkturpunkter og 14 meridianer, som forbinder disse punkter. Akupunkturpunkterne virker som kontaktpunkter for transport af elektriske strømninger. Påvirkning af akupunkturpunkterne stimulerer nervesystemet til at udløse reaktioner i muskler, rygmarv og hjerne.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Meridiansystemet består af ca. 365 akupunkturpunkter og 14 meridianer, som forbinder nogle af disse punkter. De fleste akupunkturpunkter og meridianpunkter på kroppens overflade virker som kontaktpunkter for transport af elektriske strømninger. Påvirkning af akupunkturpunkterne stimulerer nervesystemet til at udløse kemiske reaktioner i muskler, rygmarv og hjerne. Disse kemikalier vil enten ændre smerteoplevelsen eller de vil udløse andre kemikalier og hormoner, som påvirker kroppens egen indre reguleringsmekanisme.

Hvis der opstår blokeringer i disse energistrømme, virker det som når en dæmning opstemmer vandet i en flod og forhindrer eller nedsætter strømmen på den anden side af dæmningen. Enhver forhindring eller blokering af disse energistrømme, blodstrømme eller nervebaner fører før eller senere til en ubalance i kroppen.

Alle akupunkturpunkter findes via forståelse af meridianerne.Også akupunktur punkter forbundet med fødsel, din hund, eller andre dyr i øvrigt. Udgangspunkt for akupunktur er meridiansystemet.

Grundlaget for anvendelse af akupunktur er Qi princippet. Qi arbejder i hele kroppen og meridianbanerne er Qi`ens forsyningslinier. Langs meridianerne ligger punkter, der påvirker Qi´s kvalitet. I disse punkter kan man påvirke/regulere energisystemet. Meridianerne kan påvirkes af bla. nåle i akupunkturpunkterne. Denne påvirkning kan fjerne evt. blokeringer og genetablere de naturlige energistrømme.

Kineserne udviklede meridiansystemet baseret på observationer af sygdomme og deres behandling. På kroppen er 12 meridianer; 6 som løber op ad armene, og ind over kroppen, samt 6 som løber op og ned ad benene og op over kroppen. Endvidere er der to enkelt meridianer som henholdsvis løber på kroppens midterlinie på henholdsvis forside og bagside af kroppen. De er opkaldt efter de organer som de løber igennem.

fengshui-chi-02

Chi – DET GRUNDLÆGGENDE ENERGIBEGREB

En af de helt grundlæggende og centrale omdrejningspunkter i spiritualitet er at alting anses at bestå af energi. Uden en forståelse for hvad dette nærmere betyder, når du ikke langt omkring i det spirituelle univers før det hele virker ret mystisk.

En forståelse af energibegrebet fordre at du følger præmissen at man i spiritualitet har den  opfattelse, at grundbestanddelen i vort fysiske univers ikke er “materie”, men derimod “energi”. Vore sanser opfatter forskellige ting som materie, men fra en finere, atomar betragtning viser den tilsyneladende faste materie sig at bestå af stadig mindre partikler, der igen befinder sig inde i andre partikler, som til sidst viser sig blot at være ren energi. Alt hvad der er inde i os og rundt omkring os, hele universet, består af energi.

 

Antagelsen er gældende for såvel alle de rent fysiske ting vi kan observere, som for alt det immaterielle vi ikke kan observere. Det antages at vi tiltrækker de samme energier i universet, som vi allerede indeholder. De signaler, som vi udsender til andre mennesker, er et sammensurium af alle de energier, vi har opsamlet i vores liv – og vores omverden reagerer på disse signaler enten ved at sende os videre på den gode vej, eller ved at være med til at fastholde os til følelser, meninger, indstillinger, vaner etc. som vi egentlig gerne vil ændre.

Den spirituelle grundlov vedrørende energi lyder: “Energi af en given type eller et givet svingningstal tiltrækker energi af samme type og svingningstal”. Dette oversættes ofte til:

Gode energier tiltrækker gode energier,
dårlige energier tiltrækker dårlige.

Denne selvforstærkende effekt optager i meget høj grad spirituelle mennesker, der ofte tager energierne i deres liv op til revision og vurdere om de ting og mennesker de omgås med giver positiv eller negativ energi. Det er et meget centralt omdrejningspunkt for spirituelle mennesker at søge at tiltrække god energi, og undgå negative energimæssige påvirkninger. Man søger at vælge den mindste modstands vej, forstået på den måde, at der hvor man møder modstand, dårlig energi, bøjer man af, for i stedet at søge mod fremgangsmåder, hvor energierne synes at hjælpe en.

Du bliver energimæssigt påvirket af alt omkring dig – de ting der findes i dit hjem, det tøj du går med, dine arbejdskollegaer, den kop du drikker af, din cykel – kort sagt alt omkring dig. Den nemmeste måde at forstå opfattelsen af hvordan vi bliver energimæssigt påvirket, er ved først at se på hvorledes dette antages at foregå når vi taler om rent fysiske, materielle ting – og dernæst på hvordan vi bliver påvirket af det immaterielle.

Energi af en given type eller med et givet svingningstal,
tiltrækker energi af samme type og svingningstal

Når du ser en fysisk ting, rører ved denne, eller blot flygtigt bemærker denne, forbinder du en lang række følelser og tanker med tingen. Har du eksempelvis en stol, der trænger til at blive repareret, ombetrukket, rengjort etc. bliver du mindet om dette, hver gang du ser, eller er opmærksom på stolen. Denne opmærksomhed er som oftest kun ganske flygtig og du er sikkert ikke særlig bevidst om din energimæssige binding til stolen. Gøremålet med at få gjort noget ved stolen og tankerne herom, tror du, er fint parkeret indtil du engang får tid, lyst og råd. Men det er en illusion, da du reelt bliver påvirket af dårlig energi hver gang din opmærksomhed blot er lidt rettet mod møblet.

 

fengshui-chi-03

 

De følelser og tanker vi forbinder med de fysiske ting vi omgås med, er vi meget lidt bevidste om, hvilket bl.a. skyldes at følelserne og tankerne, er meget komplekse. Vi associerer, mere eller mindre ubevidst, når vi ser en ting, til en lang række oplevelser, drømme, forhåbninger, skuffelser etc. Du har måske i dit hjem en stol som tilhørt en anden før dig – en ven, et familiemedlem, en elsket afdød person etc. – hvilket betyder at minderne om denne person kommer til dig, når du er opmærksomme på stolen. Endvidere har stolen et bordeaux betræk, og den farve forbinder du måske med dit feriehus, etc.

Det kan derfor være umuligt at forklare, hvorfra den energimæssige påvirkning stammer og hvad dens nærmere påvirkning egentlig er. Det kan være svært at begrunde hvorfor man tænker som man gør om en bestemt ting, da denne mening er truffet ud fra mange – mere eller mindre bevidste – tanker, oplevelser og følelser. Søger man logisk at udrede sine begrundelser for hvorfor man opfatter en ting som man gør, støder man tillige også ofte på den udfordring at der er tale om et sammensurium af såvel positive som negative tanker og følelser. Når man eksempelvis kigger på sin nye flotte bil, så bliver man måske glad, fordi det er et længe opfyldt ønske, men man bliver måske også samtidig ængstelig, over, om man reelt har råd til afdragene, eller hvem der kommer til at lave den første bule i lakken!

Hvorledes materielle goder påvirker os energimæssigt er fremragende forklaret af Karen Kingstons i den lille bog ”Ryd op i dit rod”. Her klarlægger hun hvorledes at vi mennesker påvirkes af alle vores materielle goder, der dels hjælper os på mange måder, men så sandelig også tapper os for energi, idet der forbindes en lang række tanker, forpligtelser og gøremål med dem.

 

fengshui-chi-04

 

Ryd op i dit rod!

I Feng Shui arbejder man med at energien Ch’i kan lide en bolig hvor der er rent og ordentligt. Ch’ien kan lide harmoni, skønhed, renlighed og balance. Chien vil tabe fart og til sidst stagnere hvis den kommer forbi mange områder hvor der er støvet, beskidt, rodet, eller slet og ret ikke nogen udgang andet end der hvor den kom ind. Enhver blindgyde er meget dårlig for Chi’en, der kan lide at bevæge sig med ynde langs runde bløde former. Også hulrum bagved møbler får Chi’en til at stagnere – faktisk de steder i hjemmet hvor nullermænd normalt samler sig. Her kan du være sikker på at energien Chi har problemer.

Begrebet Space Cleaning / Ryd op i dit rod, beskæftiger sig med hvorfor man bør – og hvordan man får ryddet op i sine energibindninger. Udgangspunktet er at der findes to typer rod: det aktive rod og det passive rod. Det aktive er den slags rod, man har i sit køkken, når man laver mad eller bager. Aktivt rod bliver til passivt rod, hvis der ikke bliver ryddet op efter måltidet. Passive rod finder man ofte i loftsrum, garager og kældre i overfyldte reoler og klædeskabe, i køkkenskabe, under sengen osv.

Det dårlige ved passivt rod er, at energien omkring rodet virker klistret, derfor virker rodet forstyrrende, irriterende og holder os tilbage, for vi kan jo ikke tage på ferie eller gøre noget andet sjovt før der er ryddet op. I Feng Shui benytter man en såkaldt  Ba Gua Zhang (Pa Kua Chang) / Bagua, PaKua, til at opdele et hjem i forskellige livsområder – velfærd, familie, karriere, sundhed, etc. – og i de områder af hjemmet hvor der er rod, vil det pågældende livsområde ifølge Feng Shui have det svært. Rodet blokere for de livsområder det befinder sig i, i forhold til BaGua’en. Du kan lave nok så mange feng shui forbedringer, det hjælper bare ikke hvis dette område er rodet og energien bliver hængende her og klistre. Så det er altså meget klogt at få styr på sit passive rod.

Men hvad er rod egentlig?

 • Rod er ting, man ikke holder af eller ikke bruger længere.
 • Rod er ting, som er uorganiseret, ikke lagt på plads.
 • For mange ting på for lidt plads.
 • Halvfærdige projekter og ting man godt ved ikke bliver færdige.

Der er naturligvis mange måder at rydde op på. Nogle tager alt på en gang, og andre starter med en skuffe og arbejder videre derfra. Men det kan være en god ide at starte med at lave en liste over, hvor i ens hjem man synes, der er rodezoner. Når det er gjort, tag et andet stykke papir og start med de små rodezoner; bag døre, enkelte skuffer og håndtasker. Derefter skrives de medium zoner; klædeskabet, køkkenskabe og skrivebordet. Og til sidst til de store rodezoner; loftsrum, kælder og garager. Marker nu det rod, der er mest irriterende, og start her! Arbejd fra de små rodezoner til de store.

Nu er du klar til at gå i gang og har brug for:

 • En skraldekasse til det, der kun var til at smide ud.
 • Genbrugskasse til det der skal til UFF, Røde Kors eller lign.
 • En måske-kasse til det, der måske skal ud, måske ikke.
 • En lånt-fra-andre-kasse til det, der er lånt og det man regner med at andre vil blive glade for.

Så er du klar til at tage fat i hver eneste ting og stille dig selv nogle vigtige spørgsmål nemlig:

 • Holder jeg af denne ting?
 • Har jeg brug for denne ting og er den nyttig?
 • Er det en ting, der støtter den jeg er?
 • Hvad sker der med min energi, når jeg ser på eller tænker på denne ting?
 • Skal tingen repareres og er jeg villig til at gøre det nu?

Når du har svaret på disse spørgsmål, vil du have en meget klar fornemmelse af, hvilken kasse eller sæk den pågældende ting høre hjemme i. Sådan fortsætter du, indtil du har fået ryddet det passive rod ud og dermed banet vejen for at ny og positiv energi kan strømme ind i dit hjem.

fengshui-chi-05

 

Oprydning af rod giver energi og klarhed

At rydde op er som regel det første feng shui tiltag, man benytter til at hjælpe Ch’i energien til at kunne flyde frit og harmonisk. for mange mennesker er det en gigantisk befrielse at få lavet sådan en grundlæggende Feng Shui rengøring. Andre bruger ikke de muligheder som åbenbarer sig når de fx. skal flytte, hvilket en en fremragende anledning til at få ryddet op i de bindinger vi har til materielle ting. Istedet pakker de ting i kasser og får dem opbevaret hos venner og familie eller ved opmagasinerings firmaer. Men ude af syne er ikke ude af sind!

Hvis man får ryddet op i sit rod oplever de fleste mennesker at der er blevet taget en byrde af deres skuldre. Har man fx solgt sit gamle store hus vil man blive overrasket over hvor mange energimæssig binding vi mennesker egentlig har til fast ejendom. Så er det en dryppende vandhane, så er det et hul i taget, så er det en ekstra regning fra fjernvarmeværket, så er det et væltet træ i haven etc.

Feng Shui siger ikke at du skal sælge alt dit jordiske gods! Blot at du bør være opmærksom på hvilke energimæssige bindinger du har til dine ting. Hvis man får ryddet op i sit rod vil man opleve at mange af de behov man havde tidligere simpelthen forsvinder. Dette ser vi eksempelvis beskrevet i Herbert Brandt’s bog (Grundlæggeren af NetSpirit) “Spiritualitet i hverdagen”, hvor han fortæller om sine egne oplevelser med at rydde op efter Feng Shui principperne:

 “Og så var det at sælge sit hus jo også en gudbenådet lejlighed til at få ryddet op i ens jordiske gods. For eksempel havde jeg efterhånden fået en større samling af værktøj. Faktisk værktøj nok til at starte en mindre entreprenør virksomhed op, hvis lysten skulle være dertil. Nu ville vi flytte til en lejlighed, hvor der nok var begrænset behov for det meste af mit værktøj, så jeg besluttede at beholde en værktøjskasse med det mest nødvendige og give resten til en god ven. Han blev mægtig glad for det, og aftalen var, at jeg kunne låne det, hvis jeg skulle få brug for det.

Men det viste sig jo hurtigt, at når jeg nu ikke længere havde diverse værktøj, lister, brædder, fliser mv. så havde jeg heller ikke brug for det! Tidligere kunne jeg ikke gå forbi en byggeplads uden at spørge, om jeg ikke måtte få de her brædder eller granitplader, eller hvad det nu var, som de var ved at smide ud. Og i tidens løb har jeg fået konstrueret mange besynderlige løsninger ud fra de materialer, jeg har samlet sammen. Men der gik lang tid, før jeg indså, at behovet for at lave disse løsninger primært var affødt af tingene selv. Eksempelvis gik jeg i små tre år rundt og kiggede på en stor bunke brosten, som jeg havde fået gratis. Flotte brosten, som lå i en stor bunke et afsides sted i haven.

Hver eneste gang jeg kiggede på de her brosten, eller kom i tanke om deres tilstedeværelse, blev jeg mindet om, at de skulle bruges til et eller andet. Ergo, fandt jeg til sidst ud af at anrette nogle fine stier! Men hvis jeg ikke havde haft disse brosten, havde jeg nok levet glad og lykkelig uden disse stier! Der var altså ubevidst bundet en stor mængde energi bare i, at disse brosten lå der. Jeg forholdt mig således mere eller mindre ubevidst til dem igennem små tre år, før jeg fik forløst denne energibinding ved at anlægge nogle stier!!”

 

fengshui-chi-06

 

Det jordiske gods

Mens det er et bevidst og målrettet arbejde at få ryddet op i sit rod, så kommer nye ting nærmest af sig selv. Faktisk er det lidt af et arbejde at holde ting med mindre god energi fra døren. Lige pludselig har du igen en masse ting alle vegne. Et godt tilbud og så har man pludselig den dims, den lænestol, de ekstra vaser, eller hvad det nu kan være. En fødselsdag, og så sidder man tilbage med gaver, man ikke helt selv ville have valgt, men på den anden side, heller ikke nænner at smide ud eller bytte! 

Kort sagt er oprydning i dit rod ud fra Feng Shui principperne ikke blot en engangsforetagelse, men en løbende proces. Hvis du vil have den gode Chi energi til at fremme alting for dig, bør du løbende kigge på dit jordiske gods ud fra kriteriet hvad du helt ærligt føler i maven når du betragter tingen. Hvilken energi giver den dig? Det er ikke en hel nem proces, da mange af tingene jo har en reel værdi i kroner og ører. Det kan være en god ide at donere tøj til familie og venner, at give biblioteket bøger man ikke længere bruger, etc. Altså sørge for at tingene får et nyt liv, hvor de sagtens kan skifte energi og påvirke deres nye ejermand mere positivt, end de påvirker dig.

Det kan så absolut anbefales at lave en oprydning i ens materielle goder og hurtig opleve frigørelse af en masse tankemæssige bindinger. Nu siger vi ikke, at du skal smide det meste af dit habengut ud for at komme videre på livets vej. Det var det, som skulle til for Herberts vedkommende, men derfor er det jo ikke sikkert, at du har brug for at gå så dramatisk til værks.

Du bliver gradvist i stand til at tro og handle
ud fra, at det, du fornemmer, er rigtigt for dig

Energimæssig påvirkning fra det immaterielle

Foruden energipåvirkningerne fra fysiske ting, er vi mennesker også udsat for energipåvirkninger fra det immaterielle – altså de påvirkninger, der stammer fra stemningen i et rum, oplevelser i bussen, relationer til arbejdskollegaer etc. Da denne påvirkning kommer fra noget uden konkret fysisk form, lader den sig vanskeligt undergå en nærmere analyse, og til forskel fra de fysiske ting, kan man ikke blot skaffe sig af med det, som er ophav til stemningen!

Efterhånden som man bliver bedre til at være opmærksom på energierne og bedre til at tillade sig selv at tro på dem, bliver ens fornemmelse for dem skarpere, og man bliver i stand til at handle ud fra disse intuitive fornemmelser. Udgangspunktet for at arbejde med energipåvirkninger fra det immaterielle er således at man tillader sig at tro på energiernes tilstedeværelse, hvorefter det næste skridt er at blive bedre til at opfange dem og handle derudfra. Dette er kvinder traditionelt meget bedre til end mænd, hvilket vi får et eksempel på i Herbert Brandt’s bog “Spiritualitet i hverdagen”,

“Det var en imødeset fodboldkamp, der skulle til at tage sin begyndelse. Min kæreste, som ikke ligefrem kan beskyldes for at være fodboldentusiast, var inviteret med, og mens spillet var ved at komme i gang, forklarede jeg om de to hold, hvordan de havde spillet tidligere i sæsonen, hvem der var skadede og så videre. Hun virkede ikke udpræget interesseret, men hørte dog høfligt efter. Da jeg var færdig med en længere udredning, som uundgåeligt måtte få enhver til at holde med det ene hold – spurgte jeg hende, hvem hun holdt med, og hvem hun troede ville vinde?

Hun fortalte, at hun holdt med det hold, som jeg lige have forklaret stod overfor at tabe stort! Lidt opgivende prøvede jeg at spørge ind til, hvordan i alverden hun kunne have den opfattelse, når jeg nu lige havde stået og forklaret alle de her facts. Blot for at få et svar omkring, at deres dragter dels var pænere, og dels havde ham midtbanespilleren sådan nogle lækre ben. Jeg forsøgte mig så med “Det kan du altså ikke mene. Kan du ikke forklare mig, hvorfor du tror, de vinder?”, hvortil jeg fik svaret; “Jamen, det tror jeg altså” – og dermed var den diskussion så ude!

Årsagen til at min kæreste sagde med at hun holdt med det andet hold, fordi de havde pænere dragter m.v. er ikke sandheden. Hun orkede bare ikke at diskutere med mig, for hun vidste at det ville være svært at trænge igennem mine “videnskabelige facts” og forklare, at det for hende gælder om at mærke energierne. Og hun opfangede åbenbart, at det ene hold havde en langt større udstråling af kampgejst, hvilket foranledigede hende til at tro på, at de vandt. Men det har jo intet med objektive facts at gøre. Det er en intuitiv observation.

Og den kan være svær at forklare, især overfor en mand, som ikke er særlig modtagelig eller opmærksom på de energier, der eksisterer i alle livets forhold. Så hun nøjedes med at begrunde sit valg i nogle facts, som jeg umiddelbart kunne observere, og dermed undgå en lang nytteløs diskussion om energierne kontra de objektive facts. For hende var det logik for burhøns, at det vi konkret kan observere, kun er en meget lille delmængde af det, der kan benyttes som beslutningsgrundlag for vores tanker og følelser.

 

krigskunst-08-1

 

Den smukke intuition

Noget af forskellen mellem den mandlige og den kvindelige logik, har måske sin årsag i opdragelsen. Drenge skal i højere grad forklare deres valg, mens piger bare kan have lyst til noget. Selvom jeg er klar over, at mange mener, at drenge får større frihedsgrader end piger i opdragelsen, så er dette altså et område, hvor pigerne har fået carte blanche. “Jeg vil have den lyserøde kjole på i dag” – “Hvorfor?Fordi!“. Den går altså ikke for drenge. De bliver i langt højere grad sat til at forklare og finde frem til forklaringer for deres valg.

Og før nogen føler sig foranlediget til at fare i blækhuset og anklager os for at have en gammeldags opfattelse af opdragelse, skal siges, at eksemplet blot er for at illustrere, at kvinder er meget bedre til at være intuitive, og dette forhold, til dels kan findes i den måde, vi bliver opdraget på. Tendensen bliver forstærket af det vestlige verdenssyn, der traditionelt har vægtet målbare objektive facts, en del tungere, end meninger baseret på følelser og intuition. Det er så grundlæggende fæstnet i os, at vi skal være analyserende, at det er svært for os at føle energierne. Vi er vant til at alt helst skal kunne kategoriseres, klassificeres og forklares.

Alle meninger skal kunne forklares ud fra argumenter i en stringent rækkefølge, der leder hen til en uomtvistelig klar konklusion. Dette syn på logik har ført os til en antagelse om at meninger og følelser, baseret på det objektivt målbare, er mere rigtige, end meninger og følelser, funderet i intuitionen.

Også tanker og følelser har en bestemt energi,
der tiltrækker lignende energiformer

Den første følelse, der som regel viser sig når man prøver at lytte efter energierne – er en følelse af afmagt, af at miste kontrollen og af at være uansvarlig. For når man lukker op for dette, så lukker man jo også op for en masse ting, som ikke umiddelbart kan forklares, og må støtte sig til en indre styrke og overbevisning, frem for at kunne underbygge sine meninger og standpunkter med såkaldt objektiv faktuel logik.

Ideen om at alting består af energi er også belyst fra videnskabelig side. I ‘The Framingham Heart Study‘, har en forskegruppe fra Boston Universitet, siden 1948, fulgt knap 5000 mennesker og indsamlet alverdens datamateriale om deres liv. De er nu kommet frem til at vores lykke afhænger af lykke-niveauet i vores personlige netværk. Lykke smitter! Effekten er stærkere jo tættere man bor på hinanden. Hvis en ven, som bor mindre end 1,6 kilometer væk er lykkelig, så bliver din chance for lykke forøget med 25 procent, viser undersøgelsen. Og endnu bedre er det med en lykkelig ven inden for en kilometer, det øger ens lykkesandsynlighed med hele 42 procent.

Tolkningerne er dog ikke helt så enkle at kun afstanden spiller ind. Det skulle således kun give 8 procent større chance for personlig lykke, hvis ens samboende ægtefælle er lykkelig, mens en lykkelig kollega ikke gør nogen forskel – medmindre man samtidig er venner. Forskerne er nu i fuld gang med at undersøge andre mulige sammenhænge mellem hvorledes vores sociale netværk klarer sig, og hvordan vi selv går rundt og har det.

Det, som gør undersøgelsen interessant i nærværende sammenhæng er naturligvis at alt dette har spirituelle mennesker fornemmet i årevis. Det har måske været formuleret lidt anderledes, men essensen er ganske den samme – Undgå de dårlige energier og opsøg de gode. Du kommer til at støde på rigtig mange ideer og tanker om energibegrebet, efterhånden som du bevæger dig rundt i det spirituelle univers.

I Feng Shui benævnes energi for Ch’i, eller Qi alt afhængig af hvilken oversættelsesmetode man benytter. I yoga for Kundalini, og i Chakra for Prana. Andre betegnelser er universel livsenergi, rent lys, vitalitet, bioenergi, reiki og vibrationer af kærlighed – Alle disse forskellige betegnelser er grundlæggende dækkende for det samme.

 

Stil spørgsmål om spiritualitet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om spiritualitet
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

fengshui-chi-07