Kabbalah

Et væsentligt skrift indenfor det mystiske okkulte univers er Kabbalah, der er en yderst kompliceret og uforståelig lære fjernt fra vor sædvanlige tænkemåde. Dens hemmeligholdelse, dens dunkelhed og ikke mindst dens snært af mystik har tiltrukket mangen en tænker med okkulte tilbøjeligheder.

Ordet Kabbalah betyder overlevering og referere til en samling af mystisk spekulation, oprindelig jødisk, som under renæssancen med begejstring blev taget op af kristne humanister og som igennem tiden har ydet en kraftig tiltrækning på magikere og mystikere fra mange forskellige grene af okkultismen. Kabbalah er ikke en enkelt overensstemmende struktur, men en gruppe af spekulationer omkring nogle få hovedtemaer. Disse er fremsat af mangfoldige forfattere med meget tilfælles, men på visse områder yderst uenige.

I Kabbalah anses verden for at være en del af Gud og opstået ved forandringer af Gud selv – i ti trin fra ånd til materie, afbildet som Livets Træ. Det er muligt i bevidstheden at vende tilbage til Guds oprindelige form ved at bevæge sig den modsatte vej op igennem Livets Træ.

Kabbalah er et hebraisk ord som betyder tradition eller det som bliver modtaget. Med dette menes en esoterisk lære, som kun formidles mundtligt. Jøderne betragtede Kabbalahen som hellig (en åbenbaring fra Gud), og var meget nøjeregnende med hvem der fik adgang til denne kundskab. Ifølge Kabbalah udgår hele Skabelsen fra Ain Soph, det transcendente aspekt af Guddommen, gennem en serie emanationer eller udstrålinger. Den materielle verden er den laveste af Skabelsens manifestationsplan, og oven over sanseverdenen findes der flere niveauer som er tilgængelige for den menneskelige bevidsthed. Disse niveauer er fremstillet i det diagram som kaldes Livets Træ.

Kabbalisterne hævder, at Det gamle testamente har fire forståelsesplan: 1 – bogstaveligt, 2 – allegorisk, 3 – hermeneutisk (dvs. gennem fortolkning), og 4 – mystiskt eller kabbalistisk. Først efter at den studerende har tilegnet sig den grundlæggende indsigt fra de lavere forståelsesplan får denne adgang til den kabbalistiske teori og praksis.

Jødisk Kabbalahisme havde en stor opblomstringsperiode i Spanien i 1200-1400-tallet. Omkring år 1490 blev 80.000 jøder uddrevet fra Spanien. En del af disse medbragte den kabbalahistiske lære til det øvrige Europa, og den blev en vigtig inspirationskilde for renæssancens filosoffer. I mødet med gnostisk kristendom, alkymi og græsk esoterisk filosofi blev Kabbalah’en videreudviklet, så der nu findes både en traditionel jødisk kabbalisme og en europæisk. I den europæiske kabbalah har livets træ fået en mere central plads, mens de dele, som er stærkest knyttet til jødisk tradition har fået mindre opmærksomhed. Denne moderniserede vestlige Kabbalah former grundlaget for en mængde vestlige ordenssystemer.

I Ching er en af de væsentligste, om ikke den mest væsentlige, bog fra østen. Den anskues undertiden som et orakel, men i praktis benyttes den nu mere som en metode til at organisere og udtrykke universelle ideer. På samme måde som den vestlige Kabbalah, er det et system der filosofisk kategorisere og organisere de enkelte delelementer af verden. Men den viser også hvorledes disse elementer forandre sig over tid og hvorledes de interaktere med hinanden.

 

Vil du hjælpe?

NetSpirit har et stort ønske om at få udbygget denne sektion om Kabbalaen, så hvis du er interesseret i Kabbalaen eller hvis I er en gruppe på en skole, der skal skrive en opgave om emnet, vil NetSpirit meget gerne indgå i samarbejde med jer.

NetSpirts ambitionsniveau er her det samme som ved de øvrige emnervi dækker, nemlig at blive den bedste side om emnet i hele verden. Dette betyder bl.a. at vi gerne vil have emnet præsenteret på en interaktiv måde således at det egentlig meget komplicerede indhold af Kabbalaen blive præsenteret på en nem og ligefrem måde for de besøgende på NetSpirit.

 

Stil spørgsmål om Spiritualitet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Spiritualitet
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål