Mandala i den buddhistiske tradition

Mandalaen siges at stamme fra Buddha Sakyamuni. På baggrund af den herskende religion, Brahmanismen (som stammer fra hinduismen) skabtes Buddhismen.

Buddha arbejdede med sig selv. Han reflekterede over det han så, og mediterede over sine følelser og handlinger. Han tog udgangspunkt i sig selv, i jeg’et og han rådede sine tilhængere til at gøre det samme. Han ejede evnen til at se dybt ind i sig selv og i andre mennesker.

Han så, at livet for mennesket var sorgfuldt og forvirrende, han så død og ødelæggelse. Han opfattede denne verden som ubeskyttet og hjælpeløs, som et hjul der drejer rundt og rundt, og han så hvordan forskellige menneskers forskellige tanker og handlinger påvirkede og dominerede deres liv. Det er dét, der kendes som karmaloven, og Buddha sørgede over at grådighed og illusion havde formørket menneskenes syn.

 

buddha-002

 

En nat sad Buddha som sædvanlig i dyb meditation. Da himlen begyndte at lysne, vendte han tilbage fra sin meditation, og i det øjeblik så han morgenstjernen Venus, der lysende steg op på østhimlen, og da vidste Buddha med sig selv, at han havde nået det fuldkomne. Han erfarede dét, der er uden sorg, dét der er uden fødsel, dét der er uden alderdom og dét der er uden død. Dette dét var Buddhas eget kosmiske sind, han var ét med sit sinds lysende klare tomhedsnatur – der er uden frygt og uden håb. Han opfattede alle fænomenernes inderste kerne og sammenhæng i et tidsoverskridende opmærksomheds nu – dette nu er uden for tiden og kendetegnes ved en fuldstændig ren væren!

Da denne altomfattende oplevelse var sunket til bunds i ham, tænkte Buddha: Det jeg kaldte ”mig selv”, var blot et navn, det hele er ikke andet end erindringer og drømme, gode og dårlige vaner. Min personlighed var virkelig kun dette. Jegét eksisterer ikke som virkeligt. Sorg, fødsel, alderdom og død eksisterer kun som psyko/fysiske tilstande bundet til forestillingen om et ”jeg”.

 

buddha-003

 

Buddha erkendte alle fænomenernes sammenhæng og deres indbyrdes balance og harmoni i forhold til hinanden. Han så, hvordan hvert enkelt menneske, fugl, dyr, fisk, insekt, træ, blomst var enestående i sig selv og samtidig en del af et hele. Han så, hvordan Solen, Måne stjernerne og Jorden og menneskene var forbundne i én stor strålende MANDALA.

Han var tilfreds med sin erkendelse, og sagde til sig selv: Dette er den autentiske vej, – nu har jeg fred i sindet. Denne erkendelse, oplysning er beskrevet som en proces. Først oplever Buddha en udvidet opmærksomhed og dernæst en grænseløs frihed, en ekspansion i sindet hinsides tid, rum, årsag og virkning – så lejres oplevelsen i ham og omdanner hele hans personlighed. Med Buddhas erkendelse fulgte indsigten i, at alle har en mulighed for at opnå det, han selv havde opnået. Han så at sindet er et meget fint redskab for vækst og forvandling, og i ethvert menneskes sind ligger et skjult potentiale – et iboende lys der er i stand til at forvandle sorgens, forvirringens og uvidenhedens mørke til glæde omsorg og kærlighed.

Til dém, der fulgte ham, sagde han: ”bliv jeres eget lys”. Buddha vandrede således omkring i Nordindien som vismand og healer – og hele tiden arbejdede han kreativt med sit sind for at finde nye og stadig bedre egnede metoder til at undervise og hjælpe andre på. Da Buddha var døende, sagde han til sine tilhængere ”Jeg er ikke en gud, jeg er et menneske, der har lært at krydse samsaras hav, det vil sige, tilværelsens hav. Jeg har vist jer vejen, nu må I arbejde flittigt, og selv gå den”.

 

buddha-004

 

Buddhismen er ca. 2.500 år gammel og består af mange forskellige skoler og traditioner, der alle kan spores tilbage til Buddhas liv og undervisning. Ifølge den buddhistiske overlevering, underviste han i mandalaens konstruktion og teori. Denne undervisning er lige siden blevet mundtligt overført fra lærer til elev.

Mandala traditionen er både hinduistisk og buddhistisk, men meningen i de to er ikke helt den samme. Mandalaen nævnes første gang i skriftlige kilder fra 300-tallet, men man mener, at den er ældre. I 700-tallet rejste indiske lærde til Tibet for at udbrede den tantriske Buddhisme, og i 1000-tallet havde tibetanerne udviklet mandalaprincippet, til den form for ikongrafi og meditation vi kender den i dag.

Mandalaen er således opstået af den buddhistiske tanke om center og cirkel, og periferi. I mandalaens centrum bor Buddha-aspektet i sit tempelpalads. I periferien kan der være andre aspekter, de er alle udstrålinger af Buddhaaspektet i midten.

 

buddha-006

 

De tantriske skrifter bragte de filosofiske tanker og ideer ned på jorden fra deres abstrakte intellektuelle niveau og levnedsgjorde dem gennem aktiv meditation.

Den tantriske tradition lægger stærk vægt på menneskets egne erfaringer og beskriver spirituel udvikling i tre kategorier: Grund, vej og resultat. Grunden er den praktiserende, vejen er at praktisere meditation og studere filosofi, og resultatet er erkendelsen af virkelighedens sande natur, det åndelige stade, der opstår som en virkning af meditationen.

De ældste indiske tantriske skrifter indeholder yogateknikker, der handler om sammenhængen mellem universets energistrukturer, makrokosmos, og kroppens psykofilosofiske energistrukturer; mikrokosmos. Dette er ideen om universel enhed og ikke-dualisme. Mandalabegrebets fundament hviler den dag i dag på dette grundlag. Tantra er sammenhængen mellem universet og kroppen/sindet, samtidig henviser det til, at emotionerne og den visdom der bor i dem, er ét og det samme.

 

buddha-005

 

 

I mandalaen ligger således også det omfattende filosofiske og meditative system, der er baseret på den højeste bevidsthedstilstand. Det er blevet sagt, at Buddhas Lære, ”Dharmaen” er som en fugl med to vinger, den ene vinge hedder viden/visdom, og den anden hedder medfølelse/kærlighed. Viden får man ved at studere, og medfølelse får man ved at meditere. Er man kun i besiddelse af viden, bliver man følelseskold, og har man kun medfølelse, bliver man sentimental og er ikke i stand til at skelne mellem illusion og virkelighed.

Mandalabegrebet udsprang dels af de mediterendes visioner og dels af filosoffernes visioner. Ud af disse visioner skabte man et holistisk system – og konstruerede et cirkulært symmetrisk diagram, mandalaen. Det omfattende filosofiske og meditative system er således indeholdt i en visuel mandala, der er et symbolsk billede på den højeste bevidsthedstilstand. At meditere på mandalaen fremmer erkendelsens frø, der ligger gemt i alle menneskers sind.

Den menneskelige person, individet, anses i buddhismen for et ikke-selv (anatta), for noget sjæleløst, uvirkeligt og illusorisk. Derfor opfattes jeget kun som en ”sammenhobning” af eksistens-faktorer (dharmas=bærere; ikke at forveksle med dharma, som = loven). De dharmas, der betinger individet inddeles i fem grupper (skandhas): 1) Legemer, sanser, materielle former (rupa). 2) Følelse (vedana). 3) Sanseindtryk, tanker og forestillinger (samjna). 4) Drivkræfter (samskara) og 5)Bevidsthed (vijnana).

Disse sandhas danner tilsammen det, individualiteten indeholder. Den falske tro på individualiteten, som finder udtryk i formuleringer som ”jeg er”, ”jeg har” og ”min” eller i talen om et ”Selv”, er det buddhismens opgave at udrydde. Den buddhistiske lære opløser derfor de sanseindtryk og følelser, som i normal dagligdags erfaring henføres til en sjæl eller person ,som deres subjekt i en række upersonlige processer. I Buddhismen anvender man forskellige veje og metoder til afindividualisering, der i sidste ende er baseret på erkendelsen af, at liv betyder lidelse og er smertefuldt, da det kun er underkastet sygdom, ældning og død. Og det er her, de Buddhistiske munke anvender MANDALAEN som meditativt redskab til selverkendelse og en højere bevidsthed.

I den buddhistiske terminologi er læren, at hvis man har udviklet kærlighedsevnen, det vil sige, at man er i stand til at leve sit liv uden åben eller skjult aggression, grådighed og den evindelige selvforherligelse, er man et højt udviklet menneske. Hvis du ønsker at arbejde seriøst med mandala, og den meditative tilstand der ligger i selve processen, vil det være dig muligt at opnå en langt større erkendelse af helheden i alle elementer, mennesker og universets storhed, og da vil den menneskelige, mindre gode karakter, formindskes i dig.

 

buddha-007

Elementerne

Elementerne har stor betydning i Buddhismen, og ikke mindst har de en markant betydning i den terapeutiske mandala. Elementernes energi er grundlaget for både den indre og den ydre verden. De er essensen og kraften i alt eksisterende. De er årsag til skabelse, udvikling og ødelæggelse. Når vi dør, oplever vi – ifølge den Tibetanske Dødebog, De fem Dhyanibuddahaers natur gennem elementernes opløsning. Mandalaerne symboliserer sindets rene element-energier ,og hver af dem er tilknyttet et element.

Ordet element har en lidt anden betydning i den østlige tradition end i den vestlige. Det tibetanske ord for element er ”djøng-wa”, som betyder element-energierne jord, vand, ild og luft, – samt et femte element, nemlig ”rum-elementet”. Dette rum-element er stærkt forbundet med den dybe meditative bevidsthed, der er hinsides tanker og følelser.

Ifølge østlig tankegang var element-energierne allerede tilstede før universet opstod. Allerede i den første lille bevægelse i rummet var de fire elementer tilstede som slumrende kraftfyldte muligheder for konkrete fysiske forekomster. I buddhismen er der ingen skaber eller Gud. I de gamle buddhistiske tekster fortælles det, at Jorden blev skabt på følgende måde:

”Engang i begyndelsesløs tid, det vil sige, før der var nogen begyndelse, mødtes feminine og maskuline energier med jord, vand, ild og luft-energierne og forenede sig med dem, og ud af dette møde opstod: ”Formens” (synets) element, der er knyttet til JORD-elementets energi – SMAGENS element, der er knyttet til VAND-elementets energi – DUFTENS element, der er knyttet til ILD-elementets energi – LYDENS element, der er knyttet til LUFT-elementets energi. De fire sanse-elementer indeholder en form for bevidsthed, som projicerer sig selv ud og skaber hele den ydre natur med de fire synlige elementer.

I arbejdet med mandalaen forklares naturens opståen på en lidt anden måde. RUM-elementet har en utrolig fin energi, der består af partikler. Disse partikler har det, man kalder for en potentiale-natur, fordi de fire andre element-energier fødes ud af det. Det er disse der er potentialet. De geometriske symboler i en buddhistisk mandala betyder den essentielle årsag til at frembringe en mandala, som buddhisterne således først grundigt udformer og farvelægger, derefter mediterer på i lang tid for at opnå erkendelse og frigørelse af sindets (det vestlige og verdslige) menneskes tankegang og levevis.

I det følgende  skitseres mandalaeens elementer og konstruktionen af disse. Samtidig præsenteres du for fem korresponderende meditationer.

 

buddha-001-1

JORD-ELEMENTET

  • Farven: Gul.
  • Formen: Kvadrat.
  • Lyden: Lam.
  • Chakraet: Hara-chakraet
  • Energien: At gøre noget fast og solidt, at skabe struktur og form.

Psykologiske kvaliteter: Intellektuel forståelse, rationalitet, struktureret tænkning, logik, sprog og jordforbindelse.

 • Fysiske kvaliteter: Det fysiske jord-element er det faste i kroppen, knogler, kød, brusk, negle osv. Og også det faste i naturen omkring os. Hvis vi ikke er i kontakt med naturen, kan det være svært at være i kontakt med andre mennesker på et dybere niveau. Der kan også nemt opstå en splittelse og adskilthed i kontakten til os selv.

Meditation på jord-elementernes klare gyldne lys: 
Din krop skal først falde til ro og slappe helt af. Sæt dig godt tilrette med rank ryg, og fødderne på gulvet. Giv dig selv god tid til at slappe af i panden, øjnene og kæben. Mærk hele dit ansigtet. Slap af i hals, nakke og skuldre. Slap af i arme og hænder. Mærk om din ryg slapper af. Slap af i brystet, mellemgulvet, din mave og underliv. Slap af i lænden, benene og fødderne. Du befinder dig nu i en helt afslappet tilstand og er nu modtagelig for meditationens budskaber. Visualiser nu, at jord-elementets smukke gyldne transparente sollys strømmer ned over dig. Gør gerne dette flere gange. Dette lys vil bringe din mentale sundhed og jordforbindelse i balance. Åbn dig for lyset, forestil dig, at det gyldne lys både er uden om dig og inde i dig. Mærk det sunde gyldne lys fylde hele din mave.

Lad nu langsomt lyset koncentrere sig i området omkring Harachakraet. Du finder dette center ca. 4 cm. under navlen. Det kan ikke undgås ,at der kommer tanker til dig, når du mediterer, men undlad at give dem opmærksomhed. Lad dem blot passere – ligesom skyerne på himlen kommer og går, sådan kommer og går dine tanker også – men lad dem glide forbi dig. Nu synger du mantraet LAM, som er forbundet med dit harachakra. I det øjeblik du gør dette, bliver det kraftfulde gyldne lys inde i dig – og uden for dig lysende og klart. Syng mantraet LAM i et godt stykke tid. Denne lyd-energi har evnen til at fjerne ligegyldighed og manglende energi.


Meditation på det fysiske jord-element:
Meditationen udføres liggende, så læg dig godt tilrette med samlede ben og armene ind til kroppen. Ved at lave denne meditation, kan du komme i kontakt med det fysiske jord-element, som er fasthed og tyngde. Den fysiske øvelse, du nu skal gøre, kræver at du har din fulde bevidsthed med kroppens bevidsthed. Afspænd kroppen som beskrevet ovenfor. Mærk nu jord-elementet; tyngden i din krop. Alt det der er fast og tungt i dig – din krop, knogler, muskler og kød er nu fyldt med tyngde. Løft hovedet 3 cm. hold det et øjeblik, og lad det så falde tungt forover. Løft højre arm et par centimeter, hold et øjeblik – og lad den derefter falde tungt ned igen. Løft venstre ben lidt og hold det, og lad det falde tungt ned. Gør hver enkelt del af øvelsen otte gange, før du går videre til den næste del. Din krop vil nu føles samlet og tung. Når du er klar, kan du male din fysiske jord-element mandala.


buddha-008VAND-ELEMENTET

 • Farven: Hvid.
 • Formen: Cirkel.
 • Lyden: Vam.
 • Chakraet: Hjertechakraet.
 • Energien: At samle noget, forene, sammenføje, skabe forbindelser, harmonisere.
 • Psykologiske kvaliteter: Sympati, medfølelse, kærlighed, venlighed, indfølingsevne, alle de positive følelser der er nødvendige for at opbygge en fælles struktur – samt indre ideer og kreativitet.
 • Fysiske kvaliteter: Vand-elementets fysiske side er flydende, væskerne i kroppen og kroppens fugtighed, og alt det flydende i naturen. Vand-elementets energi har evnen at forene, skabe sammenhæng og harmoni.

Meditation på vand-elementets klare hvide lys:
Først skal kroppen falde til ro og slappe helt af. Følg ovenstående afslapningsøvelse 
under jord-elementets meditation. Sæt dig godt tilrette med rank ryg. Følg igen ovenstående afslapningsøvelser igennem din krop, men nu visualiserer du, at vand-elementets fredfyldte transparente hvide lys strømmer ned over dig – gør dette flere gange. Dette lys bringer kærlighed og medfølelse med sig. Åbn dig for dette lys og lad det fylde både dit indre og dit ydre, forestil dig, at det er inde i dig og udenfor dig. Mærk den fredfyldte følelse af det hvide lys, der fylder dit bryst.

Lad nu langsomt lyset koncentrere sig i området for dit hjertechakra. Dette chakra ligger midt på brystbenet – ca. fire fingre op målt fra ribbenskanten. De tanker der kommer til dig, lader du blot passere uden at give dem opmærksomhed. Dine tanker ligger i sindet, men du er ikke dine tanker. Hver gang en tanke dukker op, lader du den glide ud af dit sind – som skyerne der glider henover en blå himmel. Syng nu mantraet VAM, som er forbundet med dit hjertechakra. I det øjeblik du gør dette, bliver det kraftfulde hvide lys inde i dig og uden om dig lysende og klart. Syng dette i noget tid. Denne lyd-energi har evnen til at genoprette harmonien i hverdagen og fjerne følelser af forladthed. Når du er klar ,kan du spontant male din psykologiske vand-element mandala.


Meditation på det fysiske vand-element:
Meditationen udføres liggende. Læg dig godt tilrette med samlede ben og armene ind til kroppen. Ved at lave denne meditation, kan du komme i kontakt med det fysiske vand-element, der er alt det strømmende og flydende. Dit og naturens vand-element er i sin essens det samme. Du må have din bevidsthed med i de fysiske øvelser, du nu skal udføre. Afspænd kroppen som beskrevet ovenfor. Mærk nu vand-elementet i din krop. Alt det der flyder, alle væskerne og blodet der flyder i din krop. Rul nu dit hoved ganske langsomt fra side til side, mens du mærker dit nakkeområde blive blødt og flydende. Bevæg højre arm ud fra kroppen i en glidende og flydende bevægelse. Bevæg højre ben ud i en glidende og flydende bevægelsen. Under øvelsen, berører dine arme og ben underlaget. Gør denne del af øvelsen otte gange, før du går videre til næste del. Hele din krop føles nu strømmende og glidende. Og nu kan du spontant male din fysiske vand-elements mandala.


buddha-009ILD-ELEMENTET

 • Farven: Rød.
 • Formen: Trekant.
 • Lyden: Ram.
 • Chakraet: Halschakra.
 • Energien: At modne, at nå et højdepunkt, fuld udfoldelse.
 • Psykologiske kvaliteter: Entusiasme, gå på mod, lidenskab, ønsker, medfølelse, kreativitet, indføling og forståelse.
 • Fysiske kvaliteter: Ild-elementets fysiske side er varmen, temperaturen i kroppen. Alt i naturen, også planter og træer, blomster og dyr har en temperatur eller en grad af varme. Ild-elementets energi har evnen til at modne, lade tingene komme til fuld udfoldelse.

Meditation på Ild-elementets klare røde lys
Din krop skal først være i ro og slappe helt af. Sæt dig godt tilrette med ret og rank
ryg. Giv dig god tid til at foretage de afslapningsøvelser, der er beskrevet ovenfor. Du visualiserer nu, at ild-elementets dejlige varme røde transparente lys strømmer ned over dig – gør dette flere gange. Dette lys bringer kreativitet, gåpå-mod og energi med sig. Åbn dig for lyset og forestil dig, at dette røde lys både er uden om dig og inde i dig. Mærk det varme røde lys fylde hele din hals. Lad nu langsomt lyset koncentrere sig i området omkring halschakraet. Chakraet ligger midt på struben. Tanker, der måtte komme til dig, lader du blot passere, uden at ofre dem særlig opmærksomhed. Lad dem passere som små skyer på en blå himmel. Syng nu mantraet RAM, som er forbundet med dit halschakra. I det øjeblik du gør det, bliver det kraftfulde røde lys inde i dig og uden om dig, lysende og klart. Du synger RAM et godt stykke tid. Denne lyd-energi har evnen til at fjerne tristhed og skjult angst. Når du er klar, kan du spontant male din psykologiske ild-element mandala.


Meditation på det fysiske ild-element:
Meditationen udføres liggende, så læg dig godt tilrette med samlede ben og armene ind til kroppen. Ved at lave denne meditation, kan du komme i kontakt med det fysiske ild-element, der er varme. Dit og naturens ild-element er i sin essens det samme. Hav din bevidsthed med i de fysiske øvelser, du nu skal udføre. Afspænd først din krop som beskrevet ovenfor.

Mærk nu ild-elementet; varmen i din krop. Stræk nakken – dette gøres ved at bøje hovedet ind mod brystet – sænk hovedet – og slap af. Stræk højre arm og knyt højre hånd – og åben hånden igen og slap af. Stræk venstre arm og knyt venstre hånd, og åben hånden igen – og slap af. Stræk nu højre ben og bøj fodleddet ind mod dig selv – og slap af. Stræk venstre ben og bøj fodleddet ind mod dig selv – og slap af. Gør hver enkelt del af øvelsen otte gange før du går videre til den næste del. Hele din krop vil nu føles varm. Når du er klar, kan du spontant male din fysiske ild-element mandala.


buddha-010LUFT-ELEMENTET

 • Farven: Blå.
 • Formen: Halvcirkel.
 • Lyden: Jam.
 • Chakraet: ”Det 3. øje” – Pineal.
 • Energien: At udvide, mangfoldiggøre, kontinuitet, noget bliver ved og ved, handling, bevægelse, foranderlighed, skabelse, destruktion.
 • Psykologiske kvaliteter: Vilje, ambition, nysgerrighed, lyst, ønsker, intellektuelle evner, sans for abstrakte ideer.
 • Luft-elementets fysiske side er åndedrættet og hudens evne til at ånde. Alt levende trækker vejret, også planter, træer og blomster har en form for åndedræt.

Meditation på luft-elementets klare blå lys: 
Først skal din krop falde til ro og slappe helt af. Sæt dig nu godt tilrette med ret ryg. Giv dig god tid til at slappe af som beskrevet i afslapningsøvelserne ovenfor. Visualisér nu, at luft-elementets klare, rolige transparente, blå lys strømmer ned over dig – og gør dette flere gange. Dette lys bringer klarsyn og viljestyrke med sig. Åbn dig for lyset og forestil dig, at dette blå lys både er uden om dig og inde i dig. Du mærker det rolige blå lys fylde hele dit ansigt. Lad nu langsomt lyset koncentrere sig i området omkring pinealchakraet – det 3. øje – punktet mellem øjenbrynene. De tanker der måtte komme til dig, lader du blot passere uden at give dem opmærksomhed. Det er i orden at disse tanker kommer, men anse dem som små skyer, der glider forbi på den blå himmel.

Syng nu mantraet JAM, som er forbundet med dit pinealchakra (”Det 3. øje”). I det øjeblik du gør det, bliver det kraftfulde blå lys inde i dig og uden om dig lysende og klart. Syng mantraet JAM et godt stykke tid. Denne lyd-energi har evnen til at fjerne adspredthed og manglende koncentration. Når du føler dig klar, kan du spontant male din psykologiske luft-element mandala.


Meditation på det fysiske luft-element:
Meditationen udføres liggende. Læg dig godt tilrette med samlede ben og armene ind til kroppen. Ved at lave denne meditation, kan du komme i kontakt med det fysiske luft-element, hvor der er små bitte partikler. Dit og naturens luft-element er i sin essens det samme. Du må have din bevidsthed med i de fysiske øvelser, du nu skal gøre.
Mærk nu luft-elementet i din krop. Mærk først dit åndedræt. Forestil dig så, at inde i din krop er der en masse små partikler, der bevæger sig i kroppens hulrum. Mærk disse partikler bevæge sig rundt inde i din krop. Luft-elementets bevægelser er meget lette og luftige. 

Bøj nu hovedet let forover, læg det forsigtigt ned igen – lad det ikke falde. Bøj højre arm i albueleddet, overarmen skal ligge på gulvet, læg underarmen let ned igen. Bøj venstre arm i albueleddet, overarmen skal ligge på gulvet, læg underarmen let ned igen. Bøj højre ben i knæleddet, så fodsålen hviler på gulvet, lad benet glide let ud til strakt stilling igen. Bøj venstre ben i knæleddet, så fodsålen hviler på gulvet, lad benet glide let ud til strakt stilling igen. Gør hver enkelt del af øvelsen otte gange, før du går videre til næste del. Hele din krop vil nu føles meget let. Når du er klar, kan du spontant male din fysiske luft-element mandala.

Du har nu arbejdet psykologisk med de fire elementer, og gennem deres energiaspekter, meditation, lys og lyd har du prøvet at rense dine følelser og dit sind. Og du har arbejdet med din fysiske energi og harmoniseret de fire elementer inde i din krop.


buddha-011RUM-ELEMENTET:

Har ingen form for sig selv, men symboliseres ved, at alle elementernes symboler er sat sammen. Prikken er symbol på universet i dets umanifesterede form. Rum-elementet er kendetegnet ved et klart livgivende lys. Den fysiske side er en følelse af lethed i kroppen og energien fører os tilbage til luft-elementets partikelstruktur. Hvis partiklerne ikke var der, var der heller intet rum-element. Rumelementets energi er i alle ting og binder alle ting sammen.

Meditation på rum-elementet:
Afspænd kroppen som tidligere beskrevet. Visualiser nu rum-elementets klare, livgivende lys over dit hoved. Lad lyset, der er friskt som det tidlige morgenlys, strømme ned over dig. Modtag dette lys gennem toppen af hovedet, Kronechakraet – og gør dette flere gange. Dette lys er i stand til at rense al negativitet bort. Du åbner dig for lyset, og forestiller dig at det helbredende lys både er inde i dig og uden om dig. Mærk lyset fylde hele din krop. Der er ingen tanker knyttet til processen – kun følelsen af at åbne sig for lyset og modtage det i din krop. Denne følelse får kroppen til at slappe af.

Syng lyden OM for at komme i forbindelse med den skabende kraft. OM er en kosmisk lyd, der er vævet sammen med tomhedsnaturen og rum-elementet. Syng nu OM, og i det øjeblik du gør det, bliver lyset lysende klart. Det er vigtigt, når du synger OM, at du sammen med lyden bevæger dig hinsides tanker og følelser – ellers er det svært at komme ind i sindets naturlige og klare tilstand. Syng OM et stykke tid. Denne lyd-energi har evnen til kreativitet. Når du føler dig klar kan du spontant male din psyko/kosmiske mandala.


buddha-012

Prøv det selv

Vi har nu kort gennemgået de faste 4 elementer samt rum-elementet, og gennem deres energi-aspekter, lys, lyd, form, chakra og energi kan den psyko/kosmiske mandala nu tage sin form. Du gør dette ved at forene dine psykiske og fysiske energier, repræsenteret ved dine tegninger af de otte element-mandalaer, disse betegner din psyko/kosmiske mandalas cirkel, med din dybere liggende spirituelle energi præsenteret ved rum-elementet, der betegner mandalaens centrum.

Sæt alle elementernes former/symboler sammen i cirklen, og du har dermed elementernes Mandala – her er elementernes former kombineret – men du kan kombinere elementsymbolerne, som du ønsker det, husk på at den ydre cirkel repræsenterer dit sind. Farvelæg nu disse symboler, som du ønsker, og lav en meditation over din færdige Mandala.

Her nedenfor er vist de geometriske former, man oftest forbinder de fem elementer med. I figur nummer fem;”Elementernes mandala” er elementernes symboler kombineret. Den lille cirkel i midten symboliserer rum-elementet, og den ydre cirkel sindet.

element-jord-foto element-vand-foto element-ild-foto element-03-foto
Jord Vand Ild Luft Rum
Gul Hvid Rød Blå
Kvadrat Cirkel Trekant Halvcirkel
Lyd: “Lam” Lyd: “Vam” Lyd: “Ram” Lyd. “Jam”
Hara chakra Hjerte chakra Hals chakra ”Det 3. øje” – Pineal.
fem_elementer_mandala_01_0 fem_elementer_mandala_02_0 fem_elementer_mandala_03_0 fem_elementer_mandala_04_0 fem_elementer_mandala_05_0