Kristendom – Rosenkransen

Rosenkransen

En rosenkrans er et perlekæde, der fungerer som tællekæde for rosenkransbønnen (Mariabønnerne), også selv kaldt rosenkransen. Rosenkransbønnen er en af de vigtigste traditionelle romersk-katolske bønner, men brugen af bønnen har, i lighed med andre traditionelle praksiser, blevet mindre efter anden vatikankonsil. Den fik dog et betydelig opsving under pave Johannes Paul II, som udråbte året mellem oktober 2002 og oktober 2003 til Rosenkransens år.

En rosenkrans består af 5 gange 10 perler (hver gruppe kaldes en dekade) og en perle mellem hver dekade i selve kransen, samt 5 perler (1 + 3 + 1) som hænger ned fra kransen. Strengen, der hænger ned er normalt fæstet i en medaljon, hvor der ofte er et billede af Jomfru Maria. Nederst hænger et krusifiks. Mellemperlene og de to enkeltstående på strengen kaldes ofter for “store perler”, selvom de på mange kranser er af samme størrelse som resten.

Rosenkransbønnen består af:

 • Korsets tegn.
 • Ved krusifikset: Den apostoliske trosbekendelse.
 • Ved hver af de store perlene: Fader vor.
 • Ved hver af de små perler: Hil deg, Maria.
 • Efter hver dekade, før Fader vor: Ære være.

I tillæg er det almindeligt at man mediterer over mysterier knyttet til Jomfru Marias og Jesu liv hentet fra Det nye testamente. Det findes tre traditionelle sæt af fem mysterier, og i tillæg “Lysets mysterier” som Johannes Paul II indførte. De forskellige sæt bruges på forskellige dage.

Meditationen begynder ofte ved at man indlægger en kort sætning som minder om mysteriet i hvert Hil dig, Maria. I den glædesfulde rosenkrans samler man sig om mysterierne fra Jesu barndom, i den smertefulde rosenkrans fordyber man sig i Jesu lidelse og død, og i den herlighedsfulde rosenkrans åbner man sig for opstandelsens mysterium i hele dets fylde: ligesom Jomfru Maria skal vi optages og krones i Himlen.

De glædelige mysterier (The Joyful Mysteries)

  • Undfangelsen
   Luke 1:26 – 38. Marias bebudelse: Englen kommer til Jomfru Maria og fortæller, at hun skal være mor til Guds søn. Selvom Maria ikke forstår, hvordan det skal gå til, siger hun ja til Gud: “Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord.” Englen fortæller også, at hendes slægtning Elisabet i en høj alder er blevet gravid og nu er i sjette måned: “intet er umuligt for Gud”.
  • Besøget hos Elisabeth
   Luke 1:39 – 56. Maria besøger Elisabet og bliver dér nogle måneder for at hjælpe hende. Da Elisabeth hører Marias stemme, fyldes hun af Helligånden og råber: “Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt!” Maria svarer ved at lovprise Gud: “Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud min frelser! Han har set til sin ringe tjenerinde: For herefter skal alle slægter prise mig salig, thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.”
  • Kristi fødsel
   Luke 2:4 – 20; Matthew 2:1 – 11. Maria føder Jesus i stalden i Betlehem, for der var ikke plads til dem andre steder. Hun svøber ham og lægger ham i en krybbe. Guds søn, Frelseren, er blevet menneske for vor skyld. Engle fortæller det glade budskab til hyrder på marken, og de kommer og lovpriser Gud.
  • Præsentationen i tempelet
   Luke 2:22 – 28. Sammen med Josef tager Maria til templet i Jerusalem og ofrer to duer, sådan som Moseloven befaler. I templet møder de en gammel mand ved navn Simeon, der tager barnet i sine arme og takker Gud for, at han har fået lov til at se Frelseren. Også en gammel kvinde, Anna, priser Gud og fortæller alle om barnet.
 • Kristus genfindes i tempelet
  Luke 2:41 – 52 . Hvert år tager Josef, Maria og Jesus til Jerusalem for at fejre påske. Da Jesus er 12 år gammel, bliver han væk fra Maria og Josef på vejen hjem fra Jerusalem. Da de tre dage senere finder ham i templet og taler bebrejdende til ham, svarer Jesus: “Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?”. Maria forstår det ikke, men gemmer alle ordene i sit hjerte.

De lidelsesfylde mysterier (The Sorrowful Mysteries)

  • Kristi dødsangst i Getsemane
   Matthew 26:36 – 46. Efter det sidste aftensmåltid går Jesus med sine disciple til Getsemane have: Jesus ved, Han snart skal dø, og Han beder disciplene våge og bede sammen med ham. Men disciplene falder i søvn, og Jesus er alene med sin dødsangst: “Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog, ske ikke min vilje, men din.”
  • Kristus hudstrygelse
   Luke – 23:13 – 16. Jesus bliver taget til fange og ført til Pontius Pilatus, der forhører ham. Pilatus finder ikke Jesus skyldig, men lader sig alligevel til at dømme Ham til døden og lade Ham piske.
  • Kristus bliver tornekronet
   John 19:2 – 3. Soldaterne fletter en krone af tornegrene og sætter den på Jesu hoved. De hænger en purpurkappe om hans skuldre, slår Ham og spotter Ham.
  • Kristus bærer korset
   John 19:17. Jesus er dømt til at dø på korset. Han skal selv bære det til Golgata, hvor Han skal korsfæstes. Soldaterne tvinger en mand ved navn Simon til at hjælpe Jesus med at bære korset.
 • Kristus blir korsfæstet
  Mark 15:23 – 38. Soldaterne korsfæster Jesus sammen med to røvere, én på hver side af Ham. Da Jesus skal dø, siger Han: “Det er fuldbragt”, bøjer hovedet og opgiver ånden.

De herlighedsfulde mysterier (The Glorious Mysteries)

  • Kristus står op fra de døde
   Matthew 28:1-10. Jesu opstandelse: Tre dage efter korsfæstelsen opstår Jesus fra de døde. Han viser sig først for Maria Magdalene og siden for alle disciplene.
  • Kristus stiger op til Himmelen
   Luke 24:50 – 51. Jesu himmelfart: Jesus stiger op til Himlen for at trone ved Faderens højre hånd og gøre en plads rede til alle, som tror på Ham.
  • Kristus sender Den hellige ånd
   Acts 1:13 – 14, 2:1 – 4. Helligåndens udgydelse: Pinsedag er disciplene forsamlede i Jerusalem. Pludselig lyder der en voldsom susen, og tunger som af ild viser sig og sætter sig på hver enkelt. Det er Helligåndens komme, som Jesus har forudsagt. Opfyldt af Helligånden prædiker disciplene uden frygt om Jesus Kristus for alle menensker.
  • Marias opptagelse i Himmelen
   Dormition. For at Maria skulle blive værdig til at være Jesu mor, beskyttede Gud hende mod arvesynden. Gennem hele sit jordiske liv var Maria tæt forenet med Jesus. For at fuldende denne forening optager Jesus sin mor med legeme og sjæl i Himlen.
 • Marias kroning som Himmeldronningen
  II Timothy 4:8. Marias himmelkroning: Jesus kroner sin mor Maria i Himlen. Det vil sige, at hun som den første får fuldstændig del i Hans opstandelses herlighed. Som Himlens Dronning går hun nu i forbøn for os hos sin Søn.

Lysets mysterier

 • Kristus døbes i Jordan.
 • Kristus forvandler vand til vin.
 • Kristus forkynder Guds rige.
 • Bjergprædikenen.
 • Indstiftelsen af nadveren.