Numerologi – Pythagoras linjer

numerologi-numeroskop-forside

Pythagoras numerologiens grundlægger

Numerologi blev grundlagt af den græske matematikker og astrolog Pythagoras, der bl.a. studerede hvilke matematiske relationer mellem musikkens toner, som medfører harmoni. Det er igennem skrifter af Pythagoras, at numerologien bygger mange af dens antagelser om tallenes egenskaber, fx ideen om at ulige tal er maskuline, aktive og kreative, mens lige tal er feminine, passive og modtagelige – sammenlign med nutidens personnumre. Pythagoras interesserede sig kun for heltal, og det var især tallene 1-9, som han beskrev detaljeret.

Numerologien bygger på antagelsen om at alt i universet består af forskellige former af energi, og at alle energiformer hænger sammen og påvirker hinanden. Da vi tiltrækker de samme energiformer fra universet som vi allerede indeholder, bliver det meget vigtigt, at være opmærksom på, hvilke energier vi tillader tilstedeværelse i vores liv. At energi af en given type eller et givet svingningstal tiltrækker energi af samme type og svingningstal, betyder nemlig at gode energier tiltrækker andre gode energier og visa versa med dårlige energier. Så er vi omgivet af gode energier i form af gode mennesker, harmoniske og rene hjem etc. så kommer andre gode energier automatisk til os.

 

numerologi-pythagoras2
Raphael – The School of Athens

 

Pythagoras fra Samos (født 570 f.Kr., død 495 f.Kr.) var en græsk filosof, mystiker og matematiker. Ifølge en legende gik Pythagoras en gang forbi en smedje, da det slog ham, at lyden fra en tung hammer er dybere end lyden fra en lettere. og da han vidste, at to lette lod kan opveje et tungere , stod det klart for ham, at toneintervaller i musikken også kan opfattes som et forhold mellem tal. På et strengeinstrument afgøres tonens højde af strengens længde. For Pythagoras var dette bevis for, at alt i virkeligheden består af tal. Naturfilosofferne søgte efter “urstoffet”, der udgør virkelighedens tilgrundliggende princip; nu kom Pythagoras frem til, at virkelighedens inderste princip i stedet er tal.

Pythagoras har lagt navn til den pythagoræiske læresætning om forholdet mellem længden af siderne i en retvinklet trekant. Princippet var velkendt både for egyptere og babylonerne længe før Pythagoras’ tid, når det gjaldt en trekant med målene 3, 4 og 5; men Pythagoras beviste, at princippet gjaldt i alle tilfælde.

a2 + b2 = c2

Pythagoras grundlagde en skole hvor  der blev undervist i matematik, filosofi, musik, mv.  For at hans lære ikke skulle udbredes til udenforstående, skrev han intet ned og forbød sine elever (pythagoræerne) at røbe noget om den uden for kredsen; derfor er vor viden om den begrænset. Endvidere er der formentlig mange overlapninger mellem det, som Pythagoras fandt på, og hvad hans elever udrettede. Pythagoras skole var vigtig i oldtiden og det er herfra vi har meget af den viden om tal som numerologi er bygget på.

numerologi-pythagoras3
Raphael – The School of Athens

 

Dine 2-punkts linier

Man kan lave i alt 60 2-tals-linier. Ligesom ét tal repræsenterer en menneskelig ressource, illustrerer to tal forbundet med en linie, at der er en forbindelse mellem to ressourcer. Forbindelsen mellem to tal kan være enten en vekselvirkning eller en energistrøm, der går fra det ene tal til det andet. Hvis begge tal har samme energi vil der ske en vekselvirkning, mens hvis det ene tal er stærkere end det andet vil dette tal kunne dominerer. Energien vil flyde fra det stærke tal til det svage tal. Tolkningen af den aktuelle interaktion mellem to tal fås ved at se på de to tals numerologiske betydning.

Det vil være sjældent at finde et navn, kun med to-tals linier. Hvor et enkelt tal eller en to-tals linie står isoleret i et navnediagram er det naturligvis godt at være opmærksom på betydningen heraf, men enhver tolkning bør tage udgangspunkt i helheden, hovedlinierne. Det er vigtigt at se på det største talkompleks først. Derefter kan det i nogle tilfælde være nyttigt også at se på de mindre og mindste bestanddele.

Dine TO PUNKS LINIER – 60 stk

Linien 1-2. Såfremt disse har samme energi er tolkningen at der er en lige balance mellem personlige ressourcer (1) og følelser (2). Hvis personlige ressourcer (1) er den stærke part er tolkningen at personlige ressourcer kan manifestere sig i ambivalens, følelser. Hvis følelser (2) er den stærke part er tolkningen at den stærke dualisme, ambivalens som tallet to repræsentere, kan give sig udslag i søgen efter, tvivl på personlig identitet.

Linien 1-4. Såfremt disse har samme energi er tolkningen at der er en lige balance mellem personlige ressourcer (1) og det logiske praktiske (4). Hvis personlige ressourcer (1) er den stærke part er tolkningen at personlige ressourcer kan manifestere sig i det logiske, det praktiske. Vi har altså her nogle indikationer på et praktisk håndelag. Hvis det logiske, det praktiske (4) er den stærke part er tolkningen at en stærk bevidsthed om den materielle verden påvirker de personlige ressourcer således at disse hovedsageligt benyttes til at opnå mere materielt.

Linien 1-5. Såfremt disse har samme energi er tolkningen at der er en lige balance mellem personlige ressourcer (1) og sanserne (5). Hvis personlige ressourcer (1) er den stærke part er tolkningen at personlige ressourcer kan manifestere sig i sanserne. Hvis sanserne (5) er den stærke part er tolkningen at en udpræget opmærksomhed omkring sanserne kan give sig udslag i et meget følsomt sind, hvilket kan være godt i den udstrækning at det kommer til udtryk ved en styrket intuition. Og det kan være mindre godt ved at det kommer til udtryk ved et skrøbeligt følsomt sind, der påtager sig alverdens byrder.

Linien 2-4. Såfremt disse har samme energi er tolkningen at der er en lige balance mellem følelser (2) og det logiske praktiske (4). Hvis følelser (2) er den stærke part er tolkningen at den stærke dualisme, ambivalens som tallet to repræsentere, kan give sig udslag i man kan have svært ved at udvise særlig stort praktisk håndelag idet den følelsesmæssige del af hjernen hele tiden vil have overtaget. Det er således svært for det praktiske, det logiske, det matematiske og rationelle at udfolde sig. Modsat hvis den stærke part er det logiske praktiske (4). Her vil det matematiske og logiske hele tiden søge at fortrænge følelser og det som ikke kan måles og vejes.

Linien 2-5. Såfremt disse har samme energi er tolkningen at der er en lige balance mellem følelser (2) og sanserne (5). Hvis følelser (2) er den stærke part er tolkningen at den stærke dualisme, ambivalens som tallet to repræsentere, kan give sig udslag i at man undertiden ikke stoler på ens sanser og derfor søger bekræftelse på hvordan tingene forholder sig udenfor disse – altså udenfor ens egen person. Hvis sanserne (5) er den stærke part er tolkningen at disse støtter følelserne og vi har altså i sådanne tilfælde en meget høj grad af intuitation.

Linien 4-5. Såfremt disse har samme energi er tolkningen at der er en lige balance mellem det logiske praktiske (4) og sanserne (5). Hvis det logiske praktiske (4) er den stærke part er tolkningen at energien herfra flyder imod sanserne og holder disse under kontrol. Hvis sanserne (5) er den stærke part er tolkningen at energi flyder herfra og imod det logiske således at det mere er sanserne end logikken, der bestemmer.

Linien 4-8. Såfremt disse har samme energi er tolkningen at der er en lige balance mellem det logiske praktiske (4) og åndelig styrke (8). Hvis bevidsthed om den materielle verden (4) er den stærke part vil energi herfra strømme imod bevidsthed om evigheden (8). Den praktiske sans søger således at påvirke den åndelige udvikling således at denne kommer til udtryk i den eksisterende virkelighed/dagligdag. Omvendt hvis bevidstheden om evigheden (8) er den stærke part vil energi strømme herfra og imod bevidstheden om den materielle verden (4) hvorfor den åndelige udvikling ofte mister jordforbindelsen og foregår i “meget høje luftlag”.

Linien 5-8. Såfremt disse har samme energi er tolkningen at der er en lige balance mellem sanserne (5) og åndelig styrke (8). Hvis sanserne (5) er den stærke part strømmer energi herfra til åndelig styrke (8), hvilket betyder at du bruger dine sanser til at opnå at opnå åndelig bevidsthed og styrke. Hvis energien går fra (8) er tolkningen at du via den styrke du har i det spirituelle søger at styrke dine sanser.

Linien 5-9. Såfremt disse har samme energi er tolkningen at der er en lige balance mellem sanserne (5) og sans for rum (9). Hvis sanserne (5) er den stærke part strømmer energi herfra til sans for ekspansion, frihed, rum og uafhængige synspunkter (9). Hvis energien strømmer fra (9) betyder det at du har god forståelse for frihed, demokrati, det individuelle rum og benytter denne forståelse til håndtering af dine sanser.

Linien 8-9. Såfremt disse har samme energi er tolkningen at der er en lige balance mellem åndelig styrke (8) og sans for rum (9). Hvis åndelig styrke (8) er den stærke part er tolkningen at energi strømmer herfra og over til sans for rum (9), Hvis åndelig styrke er den stærke part betyder det at energi strømmer herfra og over til åndelig styrke.

 

 

Dine 3-punkts linier

Man kan lave i alt otte lige tre-tals linier, der hver kan tolkes på fire måder afhængig af hvordan styrkeforholdet er mellem tallene og herunder energiernes retning.

På helt samme måde som 2-punkts linierne, illustrerer tre tal forbundet med en linie, at der er en forbindelse mellem tre ressourcer. Forbindelsen mellem de tre tal kan være enten en vekselvirkning eller en energistrøm, der går fra det ene tal til det andet. Hvis tallene har samme energi vil der ske en vekselvirkning, mens hvis det ene tal er stærkere end det andet vil dette tal kunne dominerer. Energien vil flyde fra det stærke tal til det svage tal. Tolkningen af den aktuelle interaktion mellem de tre tal fås ved at se på tallenes numerologiske betydning.

Dine TRE PUNKTS LINIER – 8 stk

Linjen 1-2-3 Består af Individet (1), ambivalens (2) samt kreativ energi, ambitioner og mål (3). Hvis energien strømmer fra (1) er tolkningen at ressourcerne er rettet mod højere mål uden for personen. En eller anden form for tøven, tvivl vil vise sig i den personsens udvikling. Hvis energien strømmer fra (3) er tolkningen at der er en indadrettet energistrøm, der kan have præg af egocentricitet. Kunstneriske, musikalske og lignende talenter vil ofte manifestere sig på denne måde.

Linjen 4-5-6 Består af det logiske, praktiske (4), sanserne (5) samt abstrakte ideer (6). Hvis energien strømmer fra (4) er tolkningen at dette er et individ med stærke logiske ressourcer som vedkommende bruger til udgangspunkt for en abstraktionsproces. Hvis energien strømmer fra (6) er vægten på abstraktionsprocessen, der søges trukket ned til virkeligheden. Man kan sige at det er linjen for teoretikeren, der kun er tilfreds når teorien faktisk virker.

Linjen 7-8-9 Består af bevidsthed om den materielle verdens begrænsninger (7) , åndelige ressourcer (8) samt sans for rum (9). Hvis energien strømmer fra (7) mod otte og ni, er tolkningen at der søges en åndelig udvikling, der med udgangspunkt i virkeligheden, søger opad via en bevidsthed om sjælen mod højere åndelige mål. Hvis energien strømmer fra (9) er tolkningen at der er tale om et individ, der via en høj åndelig bevidsthed søger at lære at beherske den materielle verdens virkelighed med dens begrænsninger.

Linjen 1-5-9 Består af personlige ressourcer (1), sanserne (5) samt sans for ekspansion, frihed, rum, uafhængige synspunkter (9). Hvis energien strømme fra (1) er tolkningen at individet via sanserne har en generel søgen uden for sig selv. Personen realisere sig selv igennem kontakt med andre. Hvis energien strømmer fra (9) er tolkningen at indvidet er stærk i samfundsmæssig kontakt, men energistrømmen ned mod (1) indikere at denne kontakt med andre tjener til realisering af selvet.

Linjen 1-4-7 Består af personlige ressourcer (1), det logiske praktiske (4) samt bevidsthed om den materielle verdens begrænsninger (7). Hvis energien strømmer fra (1) mod fire og syv, er tolkningen at individet bruger sine store personlige ressourcer til – via praktisk sans (4) at beherske tid og arbejde effektivt. Hvis energien strømmer fra (7) er tolkningen at individet har stor evne til at håndtere den materielle verdens begrænsninger og det overskud, der kommer heraf bruges til – via praktisk sans (4) – at pleje individet.

Linjen 2-5-8 Består af det følelsesmæssige, evnen til at kunne vælge, ambivalens, (2), sanserne (5) samt åndelig styrke (8). Hvis energien strømmer fra (2) mod fem og otte, er tolkningen at individet bruger sin følelsesmæssige styrke og evnen til at kunne vælge til – via sanserne (5) – at opnå åndelig bevidsthed og styrke. Hvis energien går fra (8) er tolkningen at personen via den styrke han/hun har i det åndelige – via sanserne (5) søger at styrke sin evne til at handle beslutsomt, sin evne til at foretage valg.

Linjen 3-6-9 Består af kreativ energi, ambitioner og mål (3), abstrakte ideer (6) samt sans for rum (9). Hvis energien strømmer fra (3) mod seks og ni, er tolkningen at personen med udgangspunkt i sin personlige kreativitet – via intellektuelle, filosofiske ressourcer (6) – søger at udvikle sin sans for ekspansion, frihed, rum, uafhængige synspunkter (9). Hvis energien strømmer fra (9) mod seks og tre, er tolkningen at personen søger at udvikle sin personlige kreativitet.

Linjen 3-5-7 Består af kreativ energi, ambitioner og mål (3), sanserne (5) samt bevidsthed om den materielle verdens begrænsninger (7). Hvis energien strømmer fra (3) er tolkningen at personen bruger sin store kreative energi til – via sanserne (5) – at realisere kreative behov i den materielle verden. Hvis energien strømmer fra (7), igennem sanserne – omgang med andre – til personlig kreativitet (3) er tolkningen at der er trang til at benytte materielle ressourcer effektivt for at opnå personlige mål (chef-linjen).

 

Dine energiefelter

Foruden de omtalte energilinier indeholder Pythagoras diagrammet også energifelter. Disse fungere på samme måde som energilinierne ved at de forskellige energier, der er samlet i felterne gensidigt påvirker hinanden. Afhængig af styrkeforholdet mellem de enkelte tal kan denne energiudveksling være i den ene eller anden retning.

Energistrømmene går som omtalte fra de stærke tal – dem som optræder hyppigst i dit navns reducering til tal – mod de “svage” tal. De tal som ikke optræder er der ingen kontakt med. Energifelterne er således udtryk for de egenskaber og deres styrke, som det enkelte individ rummer, hvis energifeltet optræder i dennes navn. Der arbejdes med 4-punkts og 6-punkts energiefelter.

Dine energifelter – 4 felter – 4 stk
Dine energifelter – 6 felter – 8 stk

Energifelt 1-2-3-4-5-6 Dette rektangulære felt indholder intens praktisk sans (feltet 1-2-3-4) og en høj motivation til at nå personlige mål (2-3-5-6). Der er dog den store mangel, at der ikke angives nogen evne til at kommunikere med andre om disse mål. Der vil være en manglende evne til at kommunikere med andre og denne mangel forstærkes af at der ikke er nogen kontakt med åndeligheden eller sjælens verden (hverken 7,8 eller 9 optræder) samt at der ikke er nogen bevidsthed om hverken rum (9) eller tid (7).

Energifelt 1-2-3-5-6-9 Dette energifelt findes indefor linierne, der symboliserer personlig udvikling (1-2-3), kreativitet og fantasi (3-6-9) og kommunikation med andre (1-5-9). Hele to energilinier er i forbindelse med personen (1-2-3 og 3-6-9), hvorfor det er et meget funktionsdygtigt mønster. Den pågældende vil være i stand til at tage et initiativ (fuld kreativitetslinie 3-6-9) og kommunikere dette på en fantasifuld måde til andre.Jordforbindelsen er dog begrænset til de personlige ressourcer, der findes i et-tallet.

Energifelt 1-4-5-7-8-9 Dette energifelt findes inden for linierne, der symboliserer det praktiske (1-4-7), kommunikation mellem mennesker (1-5-9) og åndelig udvikling. Energifeltet har at gøre med virkelighedens verden. Det indbefatter således reel praktisk sans, sans for detaljer, evne til at gøre noget ved konkrete problemstillinger uden vanskeligheder eller tvivl – bemærk det manglende to-tal, ambivalens.

Energifelt 1-2-3-4-5-7 Dette energifelt findes indenfor linierne, der symboliserer personlig udvikling (1-2-3), det praktiske (1-4-7) og handling og begrænsninger (3-5-7). Her er der stor kontakt med jordlinien; intens praktisk sans, sans for det konkrete, bevidstheden om den materielle verdens begrænsninger og bevidsthed om tid. Hvorimod den kreative sans er minimal.

Energifelt 1-2-4-5: En kombination af praktisk sans (4), personlige ressourcer (1), ambivalens og følelser (2) samt sanserne (5). Dette energifelt giver et solidt arbejdsgrundlag til at klare verden. Det rummer dog ingen kreativitet.

Energifelt 1-2-4: Her er sanserne (5) ikke med i personens bevidsthed, hvilket tyder på en blokering. Der vælges instinktivt snarere end med en bevidsthed om identitet gennem sanserne.

Energifelt 1-2-5 De personlige ressourcer (1) er forbundet med følelserne (2) og sanserne (5). Hvilket tolkes som at de personlige ressourcer omformes af følelser og sanser. Energifeltet rummer ingen praktisk sans.970Energifelt 2-4-5: Idet personlige ressourcer (1) mangler i dette energifelt er der identitetsproblemer. Feltet fortæller om energi der går uden om individet. I symbolsk forstand har sådanne mennesker ingen personlige ressourcer. Andre områder i diagrammet som helhed vil vise hvor hovedvægten ligger.

Energifelt 1-2-4 Her er sanserne (5) ikke med i personens bevidsthed, hvilket tyder på en blokering. Der vælges instinktivt snarere end med en bevidsthed om identitet gennem sanserne.

Energifelt 1-2-4-5-7-8 Dette energifelt er helt modsat de højtflyvende, spirituelle energifelter. Her er vi helt jordbunden. Der er den praktiske linie (1-4-7) og den linie der giver midlerne til at omforme stof til et højere kreativt plan. Men dette kan det nok knibe med at gøre for der er hverken nogen idealer, mål, abstraktionssans og der er ikke noget rum til at bevæge sig i det åndelige. Vi er altså så jordbunden og lavpraktisk som vi kan blive.

Energifelt 1-4-5: Her mangler bevidstheden om muligheden for at vælge idet ambivalens og følelser (2) ikke er med. Energifeltet viser at individets ressourcer udfolder sig gennem sanserne (5).

Energifelt 2-3-5: En evne til at skelne (2) sammen med personlig kreativitet, personlige mål (3) og kontakt med sanserne (5) understreger individets personlige mål. Disse mål kan være inden for verden eller personlig udvikling gennem voksende bevidsthed om selvet.

Energifelt 2-3-5-6 Energifeltet illustrerer vekselvirkningen mellem intellektet (6) og sanserne (5) kombineret med evne til at skelne (2) og personlig kreativitet, personlige mål (3). Det er et energifelt langt fra rum (9) og tidens begrænsning (7) og ej heller er det forbundet med individet (1). Tolkningen af dette energifelt må derfor primært foretages ud fra at se på diagrammet som helhed. I sig selv siger det ikke meget andet end at der sker en vekselvirkning blandt ovenstående bevidstheder.

Energifelt 2-3-5-6-8-9 Alle idealer findes i diagrammet. Alle midler til at omforme stof er til stede. Men der er ikke noget at arbejde med, ingen praktisk sans, ingen fornemmelse for tid. Det her er et meget reflekterende menneske, der rummer mulighed for at komme på geniale ideer. Om disse så formås at føres ud i livet er mere tvivlsomt.

Energifelt 2-3-6 Her er vægt på mål, både personlige (3) og intellektuelle (6). Der er ikke noget der står i vejen for disse mål. Det er ikke et spørgsmål om de skal nås – kun hvordan de skal nås – udtrykt ved ambivalens (2).

Energifelt 2-4-5: Idet personlige ressourcer (1) mangler i dette energifelt er der identitetsproblemer. Feltet fortæller om energi der går uden om individet. I symbolsk forstand har sådanne mennesker ingen personlige ressourcer. Andre områder i diagrammet som helhed vil vise hvor hovedvægten ligger.

Energifelt 2-5-6 Her er ambivalens (2) og sanser (5) kombineret i en kraft, der er rettet mod at nå intellektuelle mål. Derfor er abstraktions sansen stærk, hvilket kan give sig udslag i at individet har svaghed for fantasier eller hypoteser samt en trang til at stille spørgsmålstegn ved tingenes natur.

Energifelt 3-5-6 Her er vægten ligeledes – som i energifelt 2-3-6 – på søgen efter personlige og intellektuelle mål. Her er ambivalens (2) dog ikke involveret, men derimod sanserne (5). Hvad denne søge vil give sig udslag i afhænger af om der er kontakt med personlige ressourcer (1) og om disse er stærke nok til at opnå disse mål. Uden personlige ressourcer kan der opstå frustration. Alene viser kombinationen 3 og 6 personlig engagement.

Energifelt 3-5-6-7-8-9 Dette energifelt er ret usædvaneligt ved at der er minimal kontakt med individet. Den omstændighed at Individet (1) ikke optræder, gør det til et meget åndeligt mønster. Kun 6-tals energifeltet 4-5-6-7-8-9 har mindre kontakt med individet. Alt i dette energifelt er rettet mod udvikling af åndelige værdier.

Energifelt 4-5-6-7-8-9 Det eneste som dette energifelt har med det forrige at gøre, er at de begge indeholder intellektets linie (4-5-6) og her stopper ligheden så. At selvet (1) ikke optræder og der altså ikke er nogen forbindelse mellem sanserne (5) og individet, gør individets sanser upersonlige. Det er der ikke noget at sige til da dette energifelt tyder på høj åndelig tjeneste, selvudslettelse og tjeneste for menneskeheden. Den åndelige bevidsthed er af ret høj standard.

Energifelt 4-5-7 Praktisk sans (4) og bevidsthed om sanserne (5) kombineret med sans for den materielle verdens begrænsninger (7). Energifeltet fortæller at individet er i nær kontakt med den materielle verden. At der mangler et langtidsperspektiv – sans for evigheden (8) – gør at individets opfattelse af verdens virkelighed vil være af jordbunden natur.

Energifelt 4-5-7-8 En kombination af en bevidsthed om den materielle verden (4) samt en evne til at udnytte verden fuldt ud på grund af en viden om tidens og det materielles begrænsninger (7) gør at energien kan udnyttes gennem sanserne (5) til gavn for sjælen (8).

Energifelt 4-5-8 Bevidsthed om den materielle verden (4) kombineret med sanserne (5) og bevidsthed om om evigheden (8) tyder på at personen i sin materielle verden er bevidst om sjælen og sanserne er i kontakt med sjælen. At en viden om tidens og det materielles begrænsninger (7) ikke findes symbolisere at individet er fri af tidens lænkende bånd. Denne manglende bevidsthed kan gøre at sådanne individer handler som om at de var en del af evigheden snarere end bundet af den materielle verden.

Energifelt 4-7-8: Praktisk sans (4) samt en evne til at udnytte verden fuldt ud på grund af en viden om tidens og det materielles begrænsninger (7) kombinderet med en bevidsthed om evigheden (8) gør at sjælen er i ro. Men idet der ikke er bevidsthed om sanserne (5) vil kontakt med andre mennesker (især af modsat køn) være fuld af vanskeligheder.

Energifelt 5-6-8 Sjælen, der er bevidst om evigheden (8) søger ved brug af sanserne (5) efter de intellektuelle svar (6). Idet sans for rum og ekspansion (9) mangler, vil individet være usikker på hvor megen plads han eller hun skal have her i verden. Hvis diagrammet som helhed mangler individet (1) vil dette forstærke problemerne med personlig identitet. På den anden side vil forekomsten af stærk jordforbindelse (4 og 7) i diagrammet som helhed, hjælpe individet til at imødegå disse identitetskonflikter.

Energifelt 5-6-8-9 Dette energifelt er meget åndeligt. Det indikere en meget fri ånd uden nogen kontakt med den materielle verdens virkelighed. De intellektuelle mål og filosofiske interesser (6) kombineret med åndelige mål (9) er her i sammenhæng med sanserne(5) og et langtidsperspektiv, sans for evigheden (8). Energifeltet udruster dog på ingen måde individet til at leve i denne verden.

Energifelt 5-6-9 Dette energifelt viser at individet gennem sansernes omformende kraft (5) opnår at kombinere højere intellektuelle mål og fantasi sammen med åndelige mål og personlig ekspansion. Dette er en udmærkede ressource for freelancearbejde, der involverer intellektet. Individet vil være en fri ånd, hvis mål er ekspansion og søgen efter mere plads.

Energifelt 5-7-8 Bevidstheden om den materielle verdens begrænsninger (7) er kombineret med bevidsthed om sanserne (5) og evigheden (8). Energifeltet indeholder ikke ressourcer til at håndtere verdens konkrete anliggender (4), hvorfor et sådanne individ vil støde ind i vanskeligheder. At individet ofte oplever at alt godt har en ende kan kan afstedkomme tendens til at moralisere. Hvis sanserne(5) er stærk og der er kontakt med ren ånd (9) i diagrammet som helhed, vil denne moraliserende oftest være venligt ment.

Energifelt 5-8-9: Sanserne (5) er her kombineret med bevidsthed om evigheden (8) samt sans for rum og ekspansion (9). Sansernes vekselvirkning med sjælen formindsker risikoen for panik i akutte situationer.

Energifelt 6-8-9 Et interessant energifelt idet vi her har en kombination af rent intellekt (6), ren sjæl (8) og ren ånd (9). Kombinationen er på ingen måde forbundet med personen. Dette er sindets bevidsthed om sjælen. Uden nogen kontakt med den fysiske krop. Det er en enestående kombination, som ikke hører med i menneskets verden endnu.

 

Stil spørgsmål om numerologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om numerologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål