Kiromanti – Tolkning af linjerne, Lær det selv

Om linjerne

Der er tre primære linjer: Livslinjen, Hovedlinjen og Hjertelinjen. Og der er syv sekundære liner: Siamlinjen, Skæbnelinjen, Venusbæltet, Sollinjen, Merkurlinjen, Uranuslinjen og Neptunlinjen. Udover disse primære- og sekundære linjer er der mange underordnede linjer på hånden, og nogle af disse tillægges større betydning end andre.

Endelig er der også de såkaldte trådlinjer, de fine små linjer, der ikke har noget bestemt leje, og som variere fra nogle ganske få til flere hundrede. Det kan forekomme at alle sekundære linjer optræder i en og samme hånd, men det er almindeligt at en person kun har to eller tre. Nogle hænder har slet ingen sekundære linjer.

Jo stærkere markeret linjerne er, desto stærkere er de karaktertræk, de forbindes med. Hvis en linje bliver brudt af mindre linjer eller deciderede brud, som kan vise sig som små ”øer”, viser det problemer og vanskeligheder knyttet til de områder i tilværelsen, der betegner linjen. Hvor bjergene var ressourcerne, håndens potentiale, er linjerne forsyningsnettet, håndens kredsløb. Linjerne har relation til nervesystemet og bevægeligheden følelsesmæssigt såvel som intellektuelt.

Livslinjen
Hjertelinjen
Hovedlinjen
Simianlinjen
Skæbnelinje
Mange linjerFå liner

 

Tolkning af håndens linjer

I tydning af en linje tages følgende faktorer i betragtning: Linjens grundbetydning, linjens kvalitet (groft eller fint aftegnet) og karakter (kurvet eller lige forløb) samt en vurdering af det rum som linjen gennemløber.

Med linjens grundbetydning menes eksempelvis Hovedlinjen: Intellekt- og karrierelinjen eller Livslinjen: Livsudfoldelse og konstitution.

Med linjens kvalitet menes om linjen er stærkt eller svagt aftegnet. En stærkt aftegnet linje udtrykker linjens egenskaber bedst muligt, mens en svag aftegnet linje derimod er brudt eller flakkende og ikke særlig godt udtrykker linjens egenskaber.

Med linjens karakter menes om linjen følger et kurvet eller et lige forløb. Det kurvede forløb beskriver en omvej i forhold til den lige linje. Her opfanges flere nuancer, men det tager længere tid at komme til målet. Tydningen er at en kurvet linje repræsenterer rummelighed, fantasi og smidighed. Er kurven dog for bøjet og især hvis den ikke virker spændt som en bue, er tolkningen dog at det repræsenterer manglende vilje og disciplin, holdningsløshed, for stor eftergivenhed.

Det lige forløb beskriver den lige vej. Her er fokus på målet og det gælder om at komme frem så hurtigt som muligt. Tydningen er at en lige linje repræsenterer vilje, selvdisciplin, resultatfokus. Er kurven dog for lige, som en lineal, så får tydningen en mere negativ klang: manglende smidighed, aggression, udfarende, skematisk.

 

kiromanti-linjer-01

 

Antal linjer i hånden

Når man taler om en hånd har få eller mange linjer, er det alle linjerne samlet der tænkes på. Her vil antallet af de såkaldte trådlinjer bestemme det generelle indtryk.

En hånd med mange linjer tolkes som en feminin karakter. Det er da også generelt således at kvinder har flere linjer end mænd. Tolkningen gå dog videre end til blot at tillægge en person med en feminin karakter. Hele den stereotype forestilling om forskellene på mænd og kvinder medtages. Således tillægges disse mennesker at være meget mere nuanceret end mennesker med få linjer, der generelt tolkes som en person med en enkel verdensanskuelse. Og i den negative ende af skalaen med en for simpel verdensanskuelse.

Når man tolker linjerne, undersøges samtidig farven i linjerne, dybden og der dannes et helhedsbillede. Kort sagt kan du tænke i en karikeret opfattelse af de to køn, når du skal forstå de egenskaber der tillægges hhv. en person med mange, og hhv. en person med få linjer. Mange liner: Feminint, sensitiv, modtagelig, intuition, sårbar, uklar selvfølelse og identitet mv. Få linjer: Maskulint, høj smertetærskel, stabilitet, overblik, praktisk, enkel livsholdning, enkle værdier mv. Oversigt

 

Livslinjen

Denne begynder (eller rettere slutter) mellem tommelfingeren og pegefingeren og løber forbi Venusbjerget. Livslinjen viser milepæle i tilværelsen; sygdomme og ulykker etc. Hvis Livslinjen er tydelig markeret og lang, får personen sandsynligvis et lang liv med et godt helbred. Endvidere tyder dette på at personen har stor fysisk udholdenhed og energi. Hvis Livslinjen på den anden side er kort og brudt af andre linjer, viser det problemer, vanskeligheder og muligheden for et kort liv. Hvis det meste af Livslinjen er tydelig og kun et stykke af den har en kæde, “øer”, er brudt eller krydses af linjer, vil personen lide af dårligt helbred i den periode af sit liv.

Undertiden ser man brud på Livslinjen tolket enten som tegn på svigtende helbred eller som tegn på opbrud. I den førstnævnte tolkning tolkes brud på Livslinjen altså som svigtende helbred, sygdom og sågar død. Og modsat hvad man skulle tro tolkes større brud ikke som værende mere fatale end mindre brud ud fra denne anskuelsesvinkel. I den anden måde at tolke brud på livslinjen anses disse for at indikere opbrud. Altså en sprængning af de vante fysiske rammer, opgør imod traditionen, arven mv. hvilket kan resultere i miljøskifte, nyt arbejde, flytning og i yderste konsekvens emigration. Hvad der her defineres som værende et større brud afhænger af hånden, der oplever. For en sensitiv hånd betyder en flytning fra Århus til København måske et stort brud, mens en mere robust hånd ikke vil regne dette for et større brud.

Et vigtigt aspekt i tydningen er hvor Livslinjen afslutter. I praksis er der naturligvis utallige variationer, men følgende to varianter er langt de mest udbredte. Livslinjen afslutter i Venusområdet: Forestil dig Livslinjen som forankret i håndens rod og med en vækst, der op igennem hånden trækker næring fra forskellige kilder. Hvis livslinjen ender i Venusområdet tolkes dette som at personen har (får) en stabil livsførelse og har en følelse af at høre til. Her repræsenterer Venusområdet altså jordelementet, dybde og stabilitet. Tolkningen går altså på at personen har en rolig, traditionel og vanebunden livsform. På den anden side hvis Livslinjen ender i Måneområdet tolkes dette som at personen har en dyb udlængsel og derfor får et liv præget af mange rejser. Undertiden også tolket som rastløshed, nysgerrighed, videbegærlig.

Livslinjen er ikke den, der bestemmer livslængden. Det man ser i Livslinjen er livskraften og livsenergien – man kan faktisk blive 100 år med en kort livslinje – og man kan også blive 100 år med en brudt Livslinje. En brudt Livslinje betyder bare at man skifter retning i livet. Livslængden ser man i ”armbåndene” på højre hånd (altså de folder, der dannes ved dit håndled, når du lader din hånd falde ind mod underarmen) og de fortæller ikke, hvor gammel du bliver – men hvor mange år du potentielt har i dig. Der ligger 30 år i hvert armbånd. Armbåndene på den venstre hånd fortæller om den råstyrke, du har fået med i arv – der ligger i dine gener. Oversigt

 

Hjertelinjen

Fortæller om alt, hvad der har med følelser at gøre. Denne begynder under Merkurbjerget og slutter et sted mellem Jupiter- og Saturnbjerget. Som navnet antyder, viser den de følelsesmæssige og fysiske tilstand af en persons hjerte. Hvis hjertelinjen er tydelig markeret med få afbrydelser eller markeringer er hjertet i god fysisk tilstand. Dog er det ikke ubetinget godt at linjen ikke er særlig brudt, idet jo flere linjer der går ud fra hjertelinjen , desto mere hengivenhed nærer personen for andre mennesker. Direkte brud på linjen kendetegner afslutning på en fase i personens følelsesmæssige liv og begyndelsen på en ny. Jo mere lige hjertelinje er, desto mere kan det betyde at personen er ufølsom og jo mere direkte vil han/hun søge at få dækket sine egne følelsesmæssige behov, uanset hvor selvcentreret de er.

Hjertelinjen har med den emotionelle sfære at gøre. Følelsesmæssig kommunikation, spontanitet og inderlighed, seksualitet. Hvis hjertelinjen er lang tyder det på en person, som er meget påvirket af sine følelser og som oplever ting lidenskabeligt. Hvis linjen er kort har personen enten kun en begrænset mængde følelser, eller vil kraftigt indskrænke sine følelser på et tidspunkt i livet og isolere sig følelsesmæssigt fra andre.

Venusbjerget angiver den emotionelle dybde og intensitet. Hjertelinjen angiver selve udtryksevnen og udtryksformen. Hvis hjertelinjen er kurvet tolkes dette som værende en person med rummelighed, vidt favnende, og om åbenhed. Den lige hjertelinje er mere kontrolleret i sit udtryk. Det er ikke nødvendigvis fordi personen mangler varme (så skal linjen være kort, Venusbjerget fladt og snævert), men den lige Hjertelinje antyder at varmen er mere bundet og følelsestilkendegivelserne tilsvarende mindre direkte og spontane. Oversigt

 

Hovedlinjen

Hovedlinjen kaldes også Intellekt og karrierelinjen. Denne tager sit udspring samme sted som hjertelinjen, løber tværs over Marssletten og ender ved et punkt under lillefingeren. Den handler om de jordnære ting, bolig, arbejde og livssyn. Hovedlinjen viser personens intellekt og evne til at ræsonnere. Hvis hovedlinjen er kort kan dette indikere at man har man ringe intellektuelle evner og tendens til at træffe forhastede slutninger. Hvis hovedlinjen er lang, kan det tolkes, at man er dygtig til at ræsonnere og kan se en sag fra flere sider. Hvis linjen løber direkte og uden kæder eller øer undervejs er personen praktisk og fornuftbetonet i sit intellekt. Dog tyder en helt lige linje på at personen er meget nøgtern, der altid ser objektivt på tingene. Hvis hovedlinjen er kædedannet eller forsynet med fjer har personen vanskeligt ved at koncentrer sig i disse perioder.

I denne forbindelse er det naturligvis interessant hvordan man definere intellekt. Traditionelt opdeler man intellekt i den følelsesmæssige intellekt og den tankemæssige intellekt. Det som hovedlinjen udtaler sig om er den individuelle tænke- og handlemåde, interesseområder, den mentale spændvidde, herunder hukommelse og koncentration. Hvis hovedlinjen er lige tolkes dette som en logisk tænkende person, der tænker ad lige baner, sammenhængende og konsekvens. Hvis hovedlinjen er kurvet tolkes dette som en person, der opfatter i helheder, tænker i billeder, ser mønstre og som i større grad forlader sig på intuition og fornemmelse.

Hovedlinjens længde har relation til personens mentale spændvidde, men det er ukorrekt som det undertiden hævdes, at dens længe kan fortolkes som graden af en persons intelligens. Hovedlinjen giver oplysninger om tænkningens beskaffenhed og retning, men kan ikke benyttes til udtalelser om en person er mere eller mindre intelligent. En lang hovedlinje tolkes som et udtryk for et meget videbegærligt, nysgerrigt menneske. Oversigt

Simianlinjen

Kaldes den linje, som opstår, når Hovedlinjen og Hjertelinjen løber sammen, og danner én linje. Det er et ret usædvanligt træk i et sundt og raskt menneskes hånd. Denne linje er et af mest genkendelige tegn på Downs syndrom, mongolisme, men forekommer i omkring 6% af raske hænder. (Linjen betegnes af nogle som ”mongollinjen”).

Denne linje hos raske hænder, er tegn på intensitet. Mennesker med en simianlinje ejer evnen til at koncentrere sig og at kanalisere deres tankegang til energi, og de beskrives som mennesker, der ønsker at have hjertet med i alt hvad de har med at gøre. Ofte er det mennesker der fastholder deres mål, og følelsesmæssigt indikerer den ofte, at vedkommende giver sig fuldt ud til dem, de elsker og forventer den samme intensitet igen. Disse mennesker kan have vanskeligheder med at skille følelser og intellekt. Oversigt

 

Skæbnelinjen

Denne begynder i håndens basis og løber op igennem hånden mod pegefingeren. Skæbnelinjen viser forhold der har betydning for vores materielle anliggender, såsom karriere, succes eller fiasko. Og den handler også om vi er tilfredse med vores plads og vores rolle i samfundet. Hvis skæbnelinjen er svag er det udtryk for at personen ikke bryder sig om at planlægge ret meget, men mere foretrækker at lade tingene gå deres gang. En markant skæbnelinje tyder på at personen målbevidst styrer og planlægger sit liv efter sine ønsker og drømme. En skæbnelinjen der begynder helt nede ved håndleddet tyder på at personen tidligt blev ambitiøs og en skæbnelinje der slutter helt oppe ved pegefingeren tyder på at personen vil få stor magt og succes.

Undertiden ses Skæbnelinjen omtalt som “Lykkelinjen” eller “Tilfredshedslinjen” og disse er måske mere sigende omkring hvad linjen egentlig fortæller om. Skæbnelinjen afspejler nemlig først og fremmest en persons lykke. Ikke målet i udvendige størrelser som penge, position og succes, men forstået som en sjælelig balance, indre harmoni, følelse af mål og opfyldelse. Altså en rent subjektiv størrelse. Hvis vi skal prøve at sætte ord på hvad skæbnelinjen fortæller om bliver det således noget med den sociale tilpasningsevne, personlig afklaring, koncentration og målrettethed.

En lang godt aftegnet Skæbnelinje tolkes som udtryk for indre ro, afklaret, afbalanceret målrettet stræben. Man ved hvad man vil med sit liv, man kender retningen derhen og man er på vej. Måske via små biveje, måske lige nu på en afvej, men man har et eller andet sted målet i sigte og er ikke i tvivl om at man nok skal nå derhen. Beslutsomhed, koncentration, ansvarsfølelse. En svagt aftegnet Skæbnelinje, slingrende kurs, tolkes som et udtryk for at man ikke har fundet sit ståsted i tilværelsen og ikke rigtig har noget begreb om hvor man egentlig er på vej hen. Uafklarerede personlige ønsker, en stadig nagende utilfredshedsfølelse, en kamp imod usikker identitet og selvfølelse. I den mere negative udlægning af fortolkningen ses en svagt aftegnet Skæbnelinje, en slingrende kurs, som udtryk for magelighed, ugidelighed.

En helt manglende Skæbnelinjen er ikke nødvendigvis et dårligt tegn. Dette tolkes som at man lever mere frit og ubundet, på egne præmisser, der er ingen udefra kommende følelser af pligt og ansvar. Hvis Skæbnelinjen helt mangler i begge hænder, er dette dog et negativt tegn, der tolkes som manglende samling og ansvarsfølelse, ingen moralske skrupler, samvittighedsløs og muligvis med kriminelle tilbøjeligheder. Oversigt

 

kiromanti-linjer-02

 

Stil spørgsmål om Kiromanti

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Kiromanti
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Kiromanti, Lær det selv