Selvstudie tarotkort

Tolkning af tarotkort

Før du kan benytte tarotkort må du gøre dig fortrolig med betydningen af hvert tarotkort. Studere først hver enkelt korts motiv og se hvad du umiddelbart synes om kortet og hvad der falder dig ind. Prøv at modstå lysten til straks at slå betydningen op.

Når du har lavet et oplæg så start altid med at se om der er noget usædvanligt ved oplægget. Rent statistisk bør der være tre Minor arkana kort for hvert Major arkana kort og rent statistisk bør der ikke være en overvægt på en af Minor arkana serierne. Har de fleste af kortene positiv betydning, eller drejer de sig alle sammen om forandring ?. Alle usædvanligheder betyder noget i forhold til tolkningen.

En overvægt af Major arkana kort viser, at spørgeren ikke har styr på tingene, mens en overvægt af Minor arkana kort viser at spørgeren har kontrol over situationen.

Hver af Minor arkana serierne har deres egen betydning og en over- eller undervægt på en af disse har betydning for de karakteristika, som serierne står for. Hvis der er to eller flere hofkort i oplægget, betyder det at spørgeren for tiden bliver påvirket af andre mennesker. Du behøver ikke huske nogle regler i starten. Blot bemærk om du umiddelbart synes oplægget er helt normalt eller om der er en overvægt af et eller andet.

Et omvendt kort er et kort, der vender på hovedet i en oplægning. Nogle tillægger dette en betydning, mens andre foretrækker at ignorere det og bare vende det den rigtige vej. Af de som tillægger det betydning menes enten at kortets resultat vil blive lidt forsinket, eller decideret at kortets resultat vil blive det omvendte af hvad kortet normalt betyder. Et helt tredie synspunkt er at et hvilket som helst kort, der vender på hovedet betyder at personen er i gang med forandring eller er opsat på at forandre, og bruge det omvendte kort som redskab eller vejviser til formidling af denne forandring.

Er der nogen kort som falder på gulvet under blandingen eller under tolkningen, noteres dette før kortet lægges tilbage. Dette for at være opmærksom på om dette kort måske har et specielt budskab i forhold til spørgsmålet.

tarot-oswald-coins-1

Måden du tolker hvert enkelte kort på er følgende:

  1. Først skal du se indenfor hvilke kategori kortet ligger. Den store Arkana, Hofkortene eller Den lille Arkana. Hver af disse overordnede kategorier repræsenterer forskellige aspekter, som det er nødvendigt at du har forståelse for.
  2. Dernæst skal du se på hvad kortet specifikt normalt indikere. Dette får du ud fra at kende de egenskaber, karakteristika og forudsigelser, der tillægges det enkelte kort.
  3. Ovenstående to ting skal du koble op imod den position som kortet har i dit oplæg. Ligger det på pladsen hvor det fortæller noget om fremtiden, fortiden, det endelig udfald etc.
  4. Kig efter eventuelle hofkort. De repræsenterer betydningsfulde mennekser i personens liv, som overfor denne afspejler bestemte talenter eller kvaliteter, de netop nu er i færd med at mestre mentalt, emotionelt, fysisk eller i relation til sanserne.
  5. Find individets Personligheds- og Sjælskort samt Vækstkort for det aktuelle år og sammenlign disse med kortene i oplægget. Disse kort ligger allesammen indenfor Arcana Major og viser – som alle Arcana Major kort i øvrigt – usædvanlige evner og potentiale, der kan manifesteres netop på dette tidspunkt. Altså et tegn på at vedkommende vil modtage ekstra hjælp til løsning af problemet, eller åbenbares af den position kortet ligger i.

tarot-italien-stokke-06

 

Tolkning af tarortkort for andre

Når du laver tarottolkning for en god ven eller et nært familiemedlem, så er det ganske acceptabelt at du engang imellem lige skal slå betydningen af et kort op. Dette går selvsagt ikke hvis du tager betaling for tarotoplæg og vil tages seriøst. Du må altså gøre dig meget fortrolig med kortene.

Du kan have dit eget favorit sæt, som du mener indeholder de bedste illustrationer, men du bør kunne benytte mindst 2 og helst 3 eller flere forskellige tarotsæt lige godt.

Før du går i gang med selve tolkningen er det væsenligt at du sammen med den du lægger tarotkortene for, er kommet frem til en entydig klar problemstilling som skal fremlægges for kortene. Det lyder simpelt, men ofte går mange for let over denne del, med en utydelig tolkning til følge. Kortene ved jo ganske enkelt ikke rigtig hvad de skal svare på! Klarlæg derfor præcist hvad det er som der spørges om.

Når tarotkortene bruges i en selvudviklingsproces sker det ofte ud fra en opfattelse af, at kortene er i stand til at fortælle om sider af mennesket, det ikke er sig selv bevidst, og at kortene dermed er i stand til at udvirke, at ukendte ressourcer aktiveres. Dette er tilfældet, hvor et menneske er kørt fast i en række problemer i sit liv men gennem en tarotoplægning får øje for, at det indeholder kræfter og ressourcer til at kæmpe og ændre sin situation. Der er altså tale om en psykologisk orienteret forklaringsmodel, som antager, at kortene alene fungerer som udløser af menneskets egne ubevidste sjæledybder – og tarotkortene får dermed ofte samme funktion som almindelig psykoterapi.

Når kortene benyttes på denne måde bliver de et spændende værktøj til at reflektere over de mulige udfaldsrum, der er i alle situationer. Et redskab til at komme i kontakt med sin egen ubeviste intuition og således finde frem til en hel masse ting om sig selv og hvordan man kan handle i forskellige situationer.

tarot-italien-cups-06

Andre tarotoplæggere mener, at tarotkortene indeholder hele universets visdom, og at mennesket ved at arbejde med tarotkortene og tyde dem kan få andel i denne visdom og dermed få kosmisk vejledning til at leve livet. Der er altså tale om en spirituel orienteret brug af tarotkort. Baggrunden for denne måde at anskue brugen af kortene på, har vi tidligere været omkring, men den gengives her kort:

I den spirituelle verden mener man, at mennesket oprindeligt var en del af en sammenhængende kosmisk, guddommelig energi kaldet Energien, Kraften, Modernenergien, Den Universelle Energi (der findes mange forskellige betegnelser). Af forskellige årsager begyndte denne energi at spalte sig i forskellige energiniveauer, hvoraf det laveste energiniveau er jorden, planterne, dyrene og mennesket.

Tanken er, at enhver sten, plante, dyr og menneske indeholder en guddommelig kerne (kaldet Kernen, Monaden, Gnisten – der findes også her forskellige betegnelser). Iflg. tankegangen søger Kernen tilbage mod den guddommelige energi, som den oprindeligt udsprang af.

Gennem mange inkarnationer (genfødsler) bliver den guddommelige kerne mere og mere bevidst om sig selv og genfødes på højere og højere energiniveauer – fra sten til plante, fra plante til dyr, fra dyr til menneske, fra menneske til genfødsler på åndelige niveauer for til sidst igen at blive en del af den oprindelige guddommelige energi.

Denne opstigning igennem højere og højere energiniveauer er man ikke helt enig om hvordan sker. Nogle mener at den guddommelige kerne i hver genfødsel skulle lære nogle færdigheder og gøre sig nogle erfaringer, og ud fra disse færdigheder og erfaringer blev den næste genfødsel fastlagt af de kosmiske love. Andre mener at kernen efter hver genfødsel går til de højere åndelige niveauer og derfra selv vælger sin næste genfødsel.

De religiøst arbejdende tarotoplæggere, mener at de højere, åndelige niveauer gennem tarotkortene er i stand til at give guddommelig vejledning i, hvordan livet i den aktuelle genfødsel kan leves, så det befordrer den åndelige udvikling i både den nuværende genfødsel – og i de kommende.

I praksis er det ofte ikke muligt at opretholde en entydig skelnen mellem en psykologisk og en religiøs brug af tarotkortene – og dermed ikke muligt at skelne mellem, hvornår der er tale om en psykologisk udviklingsproces og en religiøst inspireret kosmisk udviklingsproces, omend tarotoplæggere kan lægge vægten i enten psykologien eller religiøsiteten.

Hvis man påtænker at lave tarotoplæg (især hvis man påtænker at gøre det for andre) er det fordelagtigt at have forståelse og respekt for, at man beskæftiger sig med mægtige universelle kræfter, samt ofte kommer dybt ind i den menneskelige sjæl.

Det kan anbefales at man før man laver tarotoplæg klarlægger sit personlige udgangspunkt og tænker over spørgsmål som:

  • Betragter jeg og arbejder jeg med kortene ud fra et religiøst, spirituelt fundament eller betragter jeg mere kortene som et psykologisk funderet redskab til at bevidstgøre det, som allerede ligger intuitivt hos spørgeren?
  • Har jeg et veludbygget nuanceret menneskekendskab og er i balance med mig selv så jeg ikke projekter mine egne længsler, drømmer, problemer og udfordringer over på den jeg laver tarotoplæg på?
  • Er jeg i stand til selv at tager ansvaret, for de refleksioner, udmeldinger, der kommer af at spørge kortene til råds – og hvis du laver tarotoplæg for andre så – er jeg i stand til at formidle til vedkommende at de refleksioner, udmeldinger, der kommer af at spørge kortene til råds ikke må opfattes som evigt gyldige sandheder?

Hvis det, som kortene fortæller, opfattes som evigtgyldige sandheder, som skæbnen mejslet i sten, vil det nemlig også gå således.

Profetien vil så blive selvopfyldende. Hvilket kan være udmærket i den udstrækning, at det er en positiv profeti, men i den udstrækning, de er det modsatte, er det kun dig der har ansvaret for at tage vare om dit eget liv og så betragte profetierne som mulige udfaldsrum, der kunne ske hvis du ikke aktivt går ind og arbejder på det modsatte.

Det som dukker op under en oplægning er ikke uafvendeligt. Hvis man lægger kort for en som har pengeproblemer og de under læsningen bliver understreget med kort, der står for store besværligheder, katastrofer og tab af materielle goder, ja så kan der vente hårde tider forude, men den person, kortene lægges for kan foretage sig noget for at undgå katastrofen, så profetien ikke går i opfyldelse.

tarot-italien-sverd-06

Der er ingen tvivl om at der i det spirituelle univers ligger mange muligheder for at hente inspiration, vejledning og blive guidet i den rigtige retning. Dette er dog under forudsætning, at man selv varetager ansvaret for ens eget liv. Hvis man gør dette, skal man nok få al den hjælp og vejledning man overordet kan ønske sig.

Uanset om de svar vi får igennem tarotkort kommer fra vores ubevidste eller der reelt er højere kræfter på spil, så er det væsenligt at være opmærksom på at de budskaber og forudsigelser vi får, er muligheder som vi frit kan vælge at blive inspireret af. Hvis vi i stedet opfatter spådommen som en eviggyldig sandhed, så bliver det en selvopfyldende profeti, hvor ansvaret lægges på spådommen, mens det reelt er den manglende indsats, eller ligefrem aktiv destruktiv indsats, der fører til dens opfyldelse.

Det er altså ikke spådommen i sig selv, der fører til din skæbne. Det er din egen fortolkning af svarene der er vigtige, ikke svarene selv. Det er det ansvar du selv tager for din egen skæbne og dit eget liv der er det reelt resultatskabende. Det er ikke sådan at guderne har talt og så sker det således – vi mennesker har en fri vilje. Dette er en grundlæggende antagelse indefor spiritualitet. Vi mennesker har en fri vilje.

Igennem det spirituelle kan vi få inspiration, hjælp, vejledning, og i sidstnævnte præsenteres ofte et antal forskellige udfaldsmuligheder. Hvis du derfor tager en af disse muligheder og hæger dig fast heri vil chancen for at den går i opfyldelse naturligvis være desto meget større. Desværre gælder dette jo både for gode og dårlige udfald.

Dette kan sammenlignes med, at du som kaptajn ombord på dit skib hører efter de råd, din navigationsmand giver dig: “Hvis vi sætter kursen 15 grader mod øst kommer vi dertil, hvor vi gerne vil hen, men hvis vi sejler ligeud, støder vi ind i en klippe om to sømil”. Hvis du derefter vælger kursen ligeud, så går du på grund. Og når det sker, så lad være med at bebrejde din navigatør – eller Universet for den sags skyld. Du er din egen kaptajn, men Universet vil mægtig gerne give dig al den hjælp og vejledning, du overordnet kan ønske dig.

tarot-italien-coins-06

Svaret på, hvorvidt tarotoplægning er spådomskunst eller selvudvikling beror  på, hvorvidt man mener, at kortene i sig selv og af sig selv videregiver kraft og vejledning fra åndelige magter – eller om man mener, at tarotkortene som enhver anden terapeutisk praksis blot hjælper mennesket til en større bevidsthed om sig selv. Der er ikke noget galt i, at et menneske selv afdækker, hvori problemerne består og selv når frem til en løsning. Det er et sundt princip i ethvert terapeutisk forløb.

Det er dog problematisk hvis tarotoplæggeren tiltager sig æren for at have gjort arbejdet i stedet for åbent at erkende, at de blot har været fødselshjælpere til en proces, som er klientens egen. Og problemet opstår, hvis tarotoplæggeren har en anden dagsorden for processen, end klienten har. Hvis klienten kommer for at få hjælp til at løse sine ægteskabelige problemer men ledes ind på en kosmisk udviklingsvej med guddommelige svar fra en ukendt guddommelig energi, er der tale om urent trav og manipulation med klienten.

Det er helt sikkert at nogle, der fortolker tarotkort, mere er gode menneskekender, kombineret med en god intuition, end de er gode tarotkortfortolkere. Det siger sig selv at man ved at kigge på et andet menneske, måden mennesket går på, taler, med andre, har øjenkontakt eller mangel derpå, påklædning, velsoigneret eller nusset etc. kan udlede en lang række ting om dette menneske – og dette menneskes fortid, nutid og mulige fremtid. Dette er der absolut intet odiøst eller forkert i. Tværtimod er det jo en gave, som kan fører en hel masse godt med sig, til glæde for såvel den person som besidder disse kvaliteter, som til de mennesker, som vedkommende kommer i kontakt med.

Hvis du lægger tarotkort overfor andre og du skønner at det som din intuition fortæller dig kan hjælpe vedkommende videre, så er der ikke noget til hindre for at du pakker dine budskaber ind som om at det er tarotkortene, der fortæller dette. For din egen skyld er det dog klædeligt at du gør dig selv klar over forskellen mellem hvad tarotkortene fortæller dig og hvad din intuition fortæller dig.

Du kan iøvrigt opøve intuitionen og derved blive bedre til at lytte efter og fornemme den dybere karakter af de energipåvirkninger, vi hele tiden bliver udsat for. Det kan så absolut anbefales. Det er ikke helt nemt, da man skal tillade sig selv at tro på noget, som man ikke kan se. Tillade sig selv at handle ud fra en følelse, som man ikke helt kan forklare og argumentere for. Men er du interesseret så kig evt på NetSpirts vejledning og fremgangsmåde til hvorledes du styrker din intuition.

tarot-italien-sverd-13
Klik på illustrationen og se
en øvelse i udvikling af intuition