Arcana Minor – Den lille Arkana

Den lille Arkana

De sidste fyrre tarotkort består af kortene et til ti i hver af de fire serier. Den lille arkana beskæftiger sig med den konkrete fysiske virkelighed, og rummer således viden om konkrete emner som naturen, geografi, fysikkens love, matematik etc. De fortæller, hvad der sker på det fysiske plan, i den synlige verden. Og hermed fuldendes trilogien, og projektet om at klassificere al visdom i et samlet system opdelt på de tre kategorier krop, sind og ånd.

Arcana minor (de små mysterier) dækker fra es til og med ti i hver af tarotsættets fire serier. Hver serie repræsenterer forskellige aspekter af personligheden.

 

tarot-treenighed

Tarotkort er klassificeret visdom, opdelt på de tre kategorier krop, sind og ånd.

 

Mønterne

Repræsenterer det fysiske plan. Når du trækker et Mønt-kort er det et billede af hvad der sker i din ydre virkelighed. Mønterne repræsenterer ikke nogen abstrakt situation; de afspejler ydre situationer, ydre manifestitationer, der tydeligt kan observeres. Et Mønt-kort viser en synlig ydre situation, i forhold til helbred, økonomi, arbejde, kreativitet eller relationer. Når vi objektivt blot betragter og konstatere den fysiske virkelighed er vi i mønterne.

Sværdene

Repræsenterer det mentale plan. De afspejler vores spirituelle og mentale tilstande. Man kan også kalde det for det mentale bevidsthedsplan. Når du trækker et sværd-kort peger det imod den intellektuelle kvalitet i tanker, attituder og overbevisninger. Sværdene peger på aktivitet, der finder sted på bevidsthedens mentale plan. Når vi begynder at reflektere og bearbejde den fysisk virkelighed er vi i sværdene

Bægrene

Repræsenterer det emotionelle plan. De afspejler vor indre, emotionelle virkelighed. Når du trækker et bæger-kort peger det imod dine følelsesmæssige svar på de situationer, du står overfor. Dette kan også udtrykkes som at bægerne viser emotionelle udtryk for bevidstheden. Når vi reagere følelsesmæssigt på den fysiske virkelighed er vi i bægerne

Stokkene

Repræsenterer det åndelige plan. De afspejler vor intuition, indsigt, Selvet, identiteten, energi og livskraft. Når du trækker et stokke-kort peger det imod et billede af din egen sandhed og autenticitet. Forstået på den måde at stokkene er forbundet med en uvilje mod at svigte sig selv. Stokke-kort peger derfor mod hvad du grundlæggende fornemmer inderst inde er rigtigt. Når vi formår at koble den fysiske virkelighed sammen med en selvforståelse og det spirituelle er vi i stokkene.

Den lille Arkana: Bægerne
Den lille Arkana: Sværdene
Den lille Arkana: Stokkene
Den lille Arkana: Mønterne

 

De tretten udfordringer

Som det er dig bekendt på nuværende tidspunkt, så består Arcana Minor af fyrre kort, der er indelt i de fire serier; Stokke, Bægre, Sværd samt Mønter og hver af disse fire serier repræsenterer forskellige aspekter af personligheden. Nu dykker vi lidt dybere ned i forståelsen af Arcana Minor. Vi skal kigge på de såkaldte tretten udfordringer.

Af Arcana Minor’s 40 kort, menes 13 at være udfordringer eller prøver, der kan udvikle en som menneske. Til at stå imod og klare disse udfordringer haves de øvrige 27 kort fra Arcana Minor. De tretten udfordringer kan betragtes, som emner i vores indre vi skal arbejde med. Men til at kæmpe med disse tretten udfordringer – tretten udyr om man vil – haves syvogtyve gaver, talenter, som er meget større og som kan overkomme disse udfordringer. De tretten udfordringer skal ses som problematiske sider af vores bevidsthed. Igennem erkendelse og konfrontation med disse kan vi vokse som mennesker.

Inden for shamanismen kalder man de 13 udfordringer for “Rejsen til underverdenen”, hvor man finder sine kraftdyr og styrker sig selv. Indenfor jungiansk psykologi omtaler man de 13 udfordringer, som “aspekter af skyggen”, det vil sige de aspekter af os selv, der er negative eller skræmmende, og som vi har svært ved at acceptere som sider af os selv. Vi finder også de 13 udfordringer beskrevet i den egyptiske bog om livet. I det gamle Egypten havde de den berømt Dødebog, der beskriver rejsen til underverden mv., men de havde også en bog om livet. Denne kaldes Thoths bog, eller undertider også for Visdommens bog, Livets bog. Denne bog om livet fortæller om alle de muligheder man kunne opleve i livet. Heriblandt altså også de 13 udfordringer.

 

tarot-treenighed-3

Af Arcana Minor’s 40 kort, er de 13 udfordringer

 

De 13 udfordringer kan anskues som problematiske eller udfordrende bevidsthedstilstande, som det enkelte menneske skal transformere til noget positivt, en udvikling, en dybere erkendelse, forståelse og respekt for sig selv. Død, genfødsel og transformation anskues i tarotkort som noget positivt. Det er her interessant at der er netop 13 udfordringer, idet kort nr. 13 i Arcana Major er Død/Genfødsel. I Arcana Minor er der tretten måder, hvorpå du gennem prøver og udfordringer kan ændres, transformeres og derved komme til at vokse som menneske.

Det er vigtigt at være opmærksom på at ikke alene peger de 13 udfordringer hen imod noget problematisk, der skal arbejdes med, men de peger også på hvor de mulige løsninger ligger. Dette ser vi nærmere på i det følgende hvor de 13 udfordringer gennemgås.

 

 

Sværdene repræsenterer det intellektuelle plan.
Indenfor denne serie er 6 mentale udfordringer:

 1. Tendensen til at tærske langhalm på gamle, fortidige sår (Tre Sværd)
 2. Tendensen til at opleve frygt for nederlag når det gælder om at bevæge sig i nye retninger (Fem Sværd)
 3. Tendensen til at sabotere vores egne ønsker med ørkesløshed som følge (Syv Sværd)
 4. Tendensen til at overanalysere tingene (Otte Sværd)
 5. Tendensen til at fordømme os selv og have overdreven selvkritik (Ni Sværd)
 6. Tendensen til at vi er overbevidst om at intet på nogen måde kan gå godt for os (Ti Sværd)

Når du skal fortolke disse kort skal du være opmærksom på en ting, som vi ikke tidligere har berømt, nemlig den numerologiske betydning af det enkelte tarotkort. Ses eksempelvis på den første udfordringe – 3. Sværd – så peger denne udfordring, som nævnt hen imod tendensen til at tærske langhalm på gamle, fortidige sår. Disse sorger, der er forbundet med fortiden, vil typisk være at finde tre måneder, eller tre år tilbage i tiden, eller fra dengang du var tre år gammel.

Denne fokus på det enkelte tarortkorts nummer bør du også have, når du fortolker hvordan du skal klare, den udfordringer du står overfor. I tilfældet 3. Sværd, menes løsningen, som nævnt ovenfor, at ligge eksempelvis i Sværd Es, og her har tallet 1, således betydning. Dette kunne betyde at løsningen indtræffer om en dag, en uge, et år eller noget helt andet, men du bør have for øje at tarotkortets nummer bør inddrages i tolkningen.

Til at imødegå de seks mentale udfordringer råder intellektet også over fire positive mentale tilstande, der modvirker negativ tænkning. Disse fire kort repræsenterer mentale ressourcer, der kan benyttes til at imødegå og transformere udfordringerne. De 4 positive mentale tilstand er: Sværd Es, der står for intellektet uden tvivl. To Sværd, der står for fred i sindet. Fire Sværd, der står for våbenhvile. Og seks Sværd, der står for det objektive intellekt.

 

 

Det emotionelle bevidsthedsniveau er repræsenteret ved Bægerne, og der findes tre negative tilstande eller udfordringer som vi oplever emotionelt som reaktionsmønstre i forhold til de seks mentale udfordringer. Ergo ligger 3 af de tretten udfordringer i bægrene, der repræsenterer det emotionelle plan. Disse tre udfordringer er emotionelle reaktioner på intellektets tanker.

De 3 negative emotionelle reaktionsmønstre
i forhold til de seks mentale udfordringer er:

 1. Skuffelse (Fem Bægre)
 2. Fordrævelse (Syv Bægre) indtræffer hvis vi bliver hængende i skuffelsen.
 3. Træghed eller inerti (Otte Bægre), som skyldes at vi igennem for lang tid har givet for meget af os selv.

Disse udfordringer eller negative tilstande kan vi transformere ved hjælpe af syv emotionelle evner eller talenter vi alle besidder. Altså Bægernes Es, To Bægre, Tre Bægre, Fire Bægre, Ni Bægre og Ti Bægre.

 

 

Stokkene repræsenterer det åndelige plan. 2 af udfordringerne ligger her. De påvirker energien eller måden man anskuer tingene på.

De 2 udfordringer eller negative tilstand,
der påvirker vores energi er:

 1. Strid (Fem Stokke)
 2. Undertrykkelse (Ti Stokke)

Disse problematiske udfordringer eller negative tilstand kan vi transformere ved hjælp af otte positive måder at bevare energien på. Disse stammer alle i deres grundsubstans fra at vi finder den indre styrke frem og stoler på vores intuition, stoler på vores åndelige indsigter. Disse evner og talenter udtrykkes igennem Stokkenes Es, To Stokke, Tre Stokke, Fire Stokke, Seks Stokke, Syv Stokke, Otte Stokke og Ni Stokke.

 

Alle de forgående udfordringer har været på det indre plan, men når vi kæmper med udfordringer i vores indre vil de før eller siden manifesterer sig i den fysiske verden og påvirke vores økonomi, sundhed, karriere, menneskelige relationer m.v. Mønterne repræsenterer det fysiske plan. 2 af udfordringerne ligger her. De påvirker vores ydre virkelighed.

De 2 udfordringer eller negative reaktionsmønstre,
der åbenbarer sig udadtil er:

 1. Bekymring (Fem Mønter)
 2. Frygt for fiasko eller for succes (Syv Mønter)

Der er otte måder at imødegå disse udfordringer på. Otte måder hvorpå vi kan transformere bekymring og frygt for fiasko. Disse er Mønternes Es, To Mønter, Tre Mønter, Fire Mønter, Seks Mønter, Otte Mønter, Ni Mønter og Ti Mønter.

Fortid Nutid Fremtid

 

Hvis du i hvilket som helst tarotoplæg trækker en af de tretten udfordringer så har dette kort to betydninger. Dels har kortet betydning i forhold til det spørgsmål eller den problemstilling, der er forelagt for tarotkortene og dels peger kortet på at der er en personlig udfordring, der skal arbejdes med. Som nævnt indledningsvis så skal de tretten udfordringer ses som problematiske sider af vores bevidsthed. Igennem erkendelse og konfrontation med disse kan vi vokse som mennesker.

Lad os tage et eksempel: Du har lagt et tre-korts-oplæg og spurgt kortene om hvad i alverden du kan gøre ved din skrantende økonomi.

Du har valgt at fortolkningen skal være som ovenstående viser. På den første plads i dit oplæg, Fortid, optræder kortet 3. Sværd, og det er jo en af de 13 udfordringer.

Indledningsvis er det vigtigt at du erindre at kortet ikke alene peger på et problem, men også på en løsning. Eller rettere flere forskellige løsningsmuligheder. Som vi var omkring i gennemgangen ovenfor så til at stå imod og klare de 13 udfordringer haves de øvrige 27 kort fra Arcana Minor.

Ses eksempelvis på de seks mentale udfordringerne indenfor serien Sværdene, så råder intellektet over fire positive mentale tilstande, der modvirker negativ tænkning. Disse fire kort repræsenterer mentale ressourcer, der kan benyttes til at imødegå og transformere udfordringerne. De 4 positive mentale tilstand er: Sværd Es, der står for intellektet uden tvivl. To Sværd, der står for fred i sindet. Fire Sværd, der står for våbenhvile. Og seks Sværd, der står for det objektive intellekt.

Den almene tolkning på kortet 3. Sværd er som følger:

Hvad vi ser på kortet: Tre Sværd viser et stort rødt hjerte, gennemboret af tre sværd. Ovenover hjertet svæver der en mørkegrå sky, hvorfra der kommer regnbyger. At hjertet er gennemboret af sværd symboliserer sorg, og regnen symboliserer en stormfuld situation eller periode. Kortet symboliserer også smerte; et hjerte er blevet knust, muligheder, forhold eller projekter der er blevet ramt af en situation der medfører sorg eller smerte. Selvom billedet er ubehageligt må man vide at forløsningen ligger i at transcenderer smerten. Indsigt og forståelse kan komme af den nuværende situation, hvilket hjælper til at transcenderer smerten.

Tolkning: Kortet skal tolkes som om at der er en sorg eller smerte i vores hjerte, som vi må opleve førend vi kan opleve hjertets kvaliteter på ny. Selvom billedet på kortet ikke ser specielt muntert du, så vil den nødvendige oprydning det kræver, føre til personlig udvikling, helbredelse gennem smerte, nye perspektiver og visioner. Det kan være at noget må gå til grunde, for at noget andet kan opstå. Det kan også være at det kommer til at koster tårer. Kortet er en opfordring til at træffe klare entydige afgørelser. På hvilke områder dette bør gøres, kan afklares ved at se på hvilke afgørelser det falder dig svært at træffe eller erkende.

Du må overvinde bekymringer og ængstelser, give slip på din egen negative energi der adskiller dig fra hvem og hvad du virkelig er. Specielt må du give slip på negative tankemønstre fra fortiden der binder smerten til dig. Når du trækker dette kort er det tegn på at en eller anden gammel sorg påvirker din aktuelle tænkning og at der er et dybt ønske om at frigøres fra denne tænkning i de næste tre uger til tre måneder i en trinvis proces.

Hvad dette fortæller dig i forhold til fortiden og grunden til din økonomiske nuværende økonomiske situation, kan vi naturligvis ikke vide. Men svaret på hvorfor du er havnet med en skrantende økonomi – det var jo det spørgsmål vi forestiller os at du har forelagt for kortene – findes ifølge læren om tarotkort her.

Og så peger kortet som nævnt også på at du har en personlig udfordring, hvis løsning du sandsynligvis kan finde indenfor Sværd Es, der står for intellektet uden tvivl. To Sværd, der står for fred i sindet. Fire Sværd, der står for våbenhvile, eller seks Sværd, der står for det objektive intellekt. Hvilket af disse kort du skal søge løsningen i, afhænger af din konkrete problemstilling, som vi jo af gode grunde ikke kan vide noget om.

Hvis det er en konflikt du har kørende, eksempelvis en retssag, der har ført til økonomisk afmatning, så skal du sandsynligvis finde svaret indenfor Fire Sværd, der står for våbenhvile.

Vi vil ikke her i dybden gennemgå hvad de øvrige to kort i dit oplæg betyder, da det ikke er vigtigt. Kort fortalt har du dog endnu en af de 13 udfordringer i plads nr. 2, ved Nutid, nemlig de syv bægre. Heldigvis har du i plads nr. 3 ved fremtid, den hængte mand, der symboliserer at det hele bliver vendt på hovedet, og der kommer helt nye perspektiver på tingene. Ergo vil du gå en lys fremtid i møde, da din økonomiske situation kommer til at tage en radikal ændring.

 

Stil spørgsmål om Tarotkort

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Tarotkort
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

tarot-treenighed-4

I den lille arkana, er 13 udfordringer, der kan betragtes, som emner i vores indre vi skal arbejde med. Til at kæmpe med disse tretten udfordringer – tretten udyr om man vil – haves syvogtyve gaver, talenter, som er meget større og som kan overkomme disse udfordringer. Igennem erkendelse og konfrontation med de 13 udfordringer kan vi vokse som mennesker.