Selvstudie tarotkort

tarot-hofkort-forside-1

HOFKORTENE

Hofkortene, der også kaldes de kongelige symboler er 16 kort, der demonstrerer mesterskab på forskellige bevidsthedsniveauer. Hvis et hofkort trækkes viser det at mesterskab på et vist niveau er blevet realiseret og er aktuel i den pågældende situation. Hofkortets serie viser på hvilket bevidsthedsniveau mesterskabet finder sted eller demonstreres.

tarotkort sværd 11 tarotkort sværd 12 tarotkort sværd 13 tarotkort sværd 14
tarotkort bægre 11 tarotkort bægre 12 tarotkort bægre 13 tarotkort bægre 14
tarotkort stokke 11 tarotkort stokke 12 tarotkort stokke 13 tarotkort stokke 14
tarotkort mønter 11 tarotkort mønter 12 tarotkort mønter 13 tarotkort mønter 14

Hofkortene er de fire højeste tarotkort i hver af de fire serier. Disse kort kaldes page, ridder (prins), dronning og konge. Altså meget a la almindelige spillekort.

Hofkortene, også kaldet de kongelige symboler, er 16 kort, der demonstrerer mesterskab på forskellige bevidsthedsniveauer. Hvis et hofkort trækkes viser det at mesterskab på et vist niveau er blevet realiseret og er aktuel i den pågældende situation. Hofkortets serie viser på hvilket bevidsthedsniveau mesterskabet p.t. finder sted eller demonstreres.

Hofkortenen og den lille arkana består tilsammen af fire serier (Stokke, Bægre, Sværd og Mønter). Hver af disse serier består af 14 kort. Kortene fra 1 til 10 i hver serie benævnes blot ud fra deres nummer og den serie de tilhører. Eksempelvis Stokkenes nr. 1, Stokkenes nr. 2 etc. op til Stokkenes nr. 10. Ligeledes for de andre tre serier.

De første ti kort i hver serie hører til den lille arkana. De sidste fire kort i hver serie hører til Hofkortene. Efter kort nr. ti i hver serie følger pagen, ridderen, dronningen og kongen. Hver serie består således af fjorten kort og de første ti af disse hører til den lille arkana, mens de sidste fire hører til hofkortene.

Hvor den store arkana beskæftiger sig med den helt overordnede udvikling, vi mennesker skal gå igennem for at komme videre i reinkarnations cyklussen, beskæftiger hofkortene sig med det samspil vi har med andre mennesker i det nuværende liv. Altså viden om menneskets adfærd, psyke og sind.

 

Hofkortene kan ses som beskrivelser af seksten mennesketyper, på samme måde som de tolv stjernetegn (vestlig astrologi), eller de tolv dyretegn (kinesisk astrologi).Her ser vi karikaturer af vore holdninger, roller og vaner. Hofkortene kan således ses som en model, der beskriver de typiske tanke- og handlemønstre, som hver af de 16 personlighedstype har, de dybtliggende motiver for det, hver type gør.

Her ser vi karikaturer af vore holdninger, roller og vaner. Altså beskrivelse af psyken og sindet – hvorledes usynlige tanker og følelser får form i de vaner, vi mennesker tillægger os, og i de roller vi spiller i livet.

Hofkortene kan derfor hjælpe os til at forstå os selv bedre og til at få kontakt med de temaer, vi med fordel kan bearbejde for at opnå større glæde og tilfredshed i livet. Undertiden udtrykkes dette som at Hofkortene symbolisere seksten mesterskaber.

Se hvilket indre mesterskab, du kom ind i denne verden med.

Konge Dronning Ridder Page
Mønterne 1
5
9
13
Sværdene 2
6
10
14
Bægerne 3
7
11
15
Stokkene 4
8
13 16

 

Ud fra vores navn er vi alle tilknyttet et af disse mesterskaber, der siges at være den grundlæggende kvalitet vi har med os hele livet igennem.

For at have et harmonisk og lykkeligt liv skal vi kunne beherske alle 16 mesterskaber. Dit iboende mesterskab findes ud fra at tælle antallet af bogstaver i dit fødselsnavn. Da der kun er 16 hofkort, skal du tage tværsummen hvis antallet af bogstaver er højere.

Det tal du kommer frem til er dit grundlæggende mesterskab, også kaldet din indre lærer, der ikke vil ændre sig livet igennem. En navneændring, der fører til et andet antal bogstaver i dit navn, og dermed et andet mesterskab, ses som at du har valgt at udforske dette mesterskab nærmere, et tegn på erkendelse af nye talenter og evner, der bliver mestret og udnyttet. Men dit grundlæggende udgangspunkt for at lære og lære fra dig, vil altid være det mesterskab, du har fra dit fødselsnavn.

Når et hofkort indgår i et tarotoplæg, tolkes det som at du kan møde en person, som behersker det pågældende mesterskab – eller, at du selv har brug for at udvikle dette. Hermed kan hofkortene således undertiden pege på et aspekt af din personlighed, som du bør ofre ekstra opmærksomhed, og undertiden pege på, at der nogle i din omgangskreds, eller hos folk du møder, der behersker det pågældende mesterskab.

Derfor siges hofkortene at henviser til vigtige personer i vort liv eller til vigtige egenskaber hos os selv.

Hvert individ har i sig et grundlæggende mesterskab på et af de fire plan. Dette plan er vores udgangspunkt for at lære og lære fra os. Planet er bestemt ud fra det navn, vi fik fra fødsel og findes, som nævnt, ved at tælle bogstaverne i dit fulde fødselsnavn. Hvis det samlede antal bogstaver er højere end 16 beregner du tværsummen.

Det tal du kommer frem til repræsenterer dit såkaldte iboende mesterskab også kaldet din indre Lærer og er den grundlæggende kvalitet du har med dig igennem hele livet uanset hvilke andre egenskaber du måtte vælge at udforske, eksempelvis som følge af navneændring. Navneændring ses som et tegn på erkendelse af nye talenter, evner og ressourcer, der bliver mestret og udnyttet.

Mønterne
De fire fysiske mesterskaber | Det fysiske plan

Mønterne symboliserer den ydre virkelighed: økonomi, karriere, sundhed, relationer og kreativitet.
Mønternes Konge Mesterskab mht. velstand og overflod.
Mønternes Dronning Mesterskab mht. kost og ernæring – opbygger frugtbare verdener.
Mønternes Ridder Mesterskab mht. krop og motion – designer og bygger nye verdener.
Mønternes Page Mesterskab mht. at skabe nye former.
Sværdene
De fire mentale mesterskaber | 
 Det mentale plan

Sværdene peger på aktivitet, der finder sted på bevidsthedens mentale plan.
Sværdenes Konge Mesterskab mht. fokus, vilje, intention, koncentration, lidenskabelig tænkning.
Sværdenes Dronning Mesterskab mht. rationel objektiv tænkning.
Sværdenes Ridder Mesterskab mht. kreativ intuitiv tænkning.
Sværdernes Page Mesterskab mht. praktisk håndgribelig tænkning.
Bægerne
De fire emotionelle mesterskaber |
 Det emotionelle plan

Bægerne viser emotionelle udtryk for bevidstheden.
Bægernes Konge Mesterskab mht. emotionel loyalitet og engagement.
Bægernes Dronning Mesterskab mht. emotionel integritet, selvrefleksion.
Bægernes Ridder Mesterskab mht. emotionel længsel, tantra.
Bægernes Page Mesterskab mht. emotionel objektivitet og frigørelse.
Stokkene
De fire spirituelle mesterskaber |
 Det åndelige, intuitive plan

Stokkene står for bevidsthedens intuitive, visionære og spirituelle aspekter.
Stokkenes Konge Mesterskab mht. inspireret retning, vision, intuition.
Stokkenes Dronning Mesterskab mht. selverkendelse og transformation.
Stokkenes Ridder Mesterskab mht. inspireret kreativitet.
Stokkenes Page Mesterskab mht. selvfrigørelse og evnen til at slippe frygten.

Udover mesterskab symboliserer hofkortene vigtige personer i vores liv, der fungerer som “ydre spejl” for vores indre mesterskab. Kongen og dronningen i en serie vil vise os mennesker, som er på vores egen alder eller ældre, mens page og ridder vil vise os mennesker som er på vores egen alder eller yngre.

Hvis et hofkort trækkes viser det at mesterskab på et vist niveau er blevet realiseret og er aktuel i den pågældende situation. Hofkortets serie viser på hvilket bevidsthedsniveau mesterskabet p.t. finder sted eller demonstreres. Kongen og dronningen betegner ældre mesterskab, eller mesterskab, der har eksisteret i et stykke tid. Pagen (også benævnt prinsen) og ridderen (også benævnt prinsessen) betegner nyt, men dog realiseret mesterskab.

Kongen og ridderen viser bevidsthed under udvidelse og i bevægelse. Dronningen og Pagen viser bevidsthed, der er under fordybelse. Den enkelte serie (mønterne, sværdene, bægerne, stokkene)  som hofkortet befinder sig i viser hvor udvidelsen og bevægelsen (Konge og Ridder) finder sted. Og hvor centreringen og fordybelsen (Dronning og Page) gør sig gældende.

Træ tarot - 3 tarotkort oplæg