Farver i Feng Shui

Feng Shui farver

En nem måde at styre Ch’i energien er ved hjælp af farver. Skønt vores viden om farvernes bølgelængde er videnskabelig, korresponderer den meget godt med måde man opfatter og benytter farver indenfor spiritualitet. Eksempelvis anbefaler Feng Shui, at hvis man i sin bolig har et område, hvor Ch’i energien er i høj fart og turbulent, kan denne bremses ned ved at benytte en farve, hvis vibration er langsom. Skalaen omkring farvernes bølgelængde har vi fra den traditionelle farvelære som bygger på teorier som Isaac Newton og Johann Wolfgang von Goethe er ophavsmænd til.

Det hele starter med at Newton i 1666 opdagede, at det hvide lys kan spredes i et tresidet prisme og danne et farvespektrum på samme måde som vi ser ved en regnbue. Senere videreudviklede Goethe, Newtons teorier om farver og påviste at farver er andet end bølgelængder og molekylers evne til at opsuge eller reflektere farvebølger. Han koblede vores opfattelse af farverne og deres væsen sammen med vores fysiologiske og psykologiske reaktioner, og kategoriserede herefter farverne på forskellige skalaer som varm-kold, rolig-urolig m.v. Det er især skalaen omkring farvernes bølgelængde der interessere feng shui eksperter. De varme farver har lang bølgelængde, mens de kolde farver har en kort bølgelængde. Dette omtales undertiden som at de varme farver har en lav vibrationshastighed, mens de kolde farver har en høj vibrationshastighed.

illustration-04

Feng Shui og farver

Grundlæggende farvelære

Der må skelnes imellem hvad den traditionelle farvelære foreskriver af gode råd og hvad feng shui foreskriver vedrørende brug af farver. I feng shui, så tilskrives brug af farver her eksempelvis ud fra hvilken person man er ifølge feng shui og der tages ikke hensyn til den traditionelle farvelæres opfattelse af harmonier. Men for at blive en god håndværker indenfor et hvilket som helst fag skal man kende sit håndværk til bunds. Således også med brug af farver. De spirituelle begreber – herunder feng shui – benytter farverne på deres egen måde, men det skader ikke at have en basisviden omkring den almene farvelære og herunder hvordan det i den traditionelle farvelære opfattes at farver påvirker os.

Det er meget individuelt hvordan farver påvirker os. De farver som du har det godt med lige nu, vil afhænge af din personlighed og hvor du står i din personlige udvikling. Alle kulturer tillægger, farver betydning som signaler om handlinger, sindsstemninger osv. Farven rød forbindes fx i den vestlige kulturkreds med opmærksomhed, fare/stop, erotik etc., hvorimod rød i Kina er glædens farve. Farven hvid bliver i den vestlige verden benyttet ved bryllupper, mens hvid i Indien symboliserer begravelse. Indenfor samme kulturkreds kan der også findes betydelige forskelle i opfattelsen af, hvad farver betyder. F.eks. kan ens erhverv have indflydelse på, hvilken betydning man tillægger en farve.

Indtil 1800-tallet var det ikke muligt at skaffe mange forskellige farver som i dag. Jordfarverne var meget dominerende, da de rene stærke farver var sjældne og dyre. Døre og karme var oftest brune. I de velhavende hjem var det moderne med grønne paneler. Stuerne havde ofte røde damaskforhæng. En større lethed kom med rokokoen. Lyserød, lysegul, lysegrøn og støvet blå var moderne indtil slutningen af århundredet. Nyklassicismens strålende farver tog over i starten af 1800-tallet. Régance- og empirestuer var ofte holdt i stærke farver. De syntetiske farver gjorde store fremskridt, og de klare farver blev lettere og billigere at benytte, med stor popularitet til følge.

Den første stabile klare gule kom i 1820’erne. De viktorianske stuer var således ofte mangefarvede og holdt i klare stærke farver. En modreaktion imod disse klare lyse farver skete hen imod 1900-tallet hvor de mørke farver kom frem igen. Et nyt skift skete i 1920’erne med indførelsen af den første hvide maling, titanhvidt, kom i 1920’erne.

I dag har vi et meget stort udvalg i farver. Vi er tillige blevet mere internationale og heraf blevet inspireret fra andre kulturer. Livlige farver fra Central- og Sydamerika, jordfarverne fra Afrika, de neutrale farver fra Japan, flødefarverne fra Caribien, de dybblå døre og vinduer fra Spanien, de grønne og lyserøde huse på de Vestindiske Øer.

Den additive farvedannelse

I år 1666 vist Newton at det hvide lys kan spredes i et tresidet prisme og danne et farvespektrum. Det er fordi det synlige lys er elektromagnetiske bølger med bølgelængde fra ca. 400 til 700 nanometer og fordi lys med forskellig bølgelængder brydes forskelligt og opfattes som forskellige farver. Infrarøde stråler som ligger over de lysbølger vi kan se med det blotte øje giver dybdevarme. De farver, der ses i spektret er spektralfarver – rød, orange, gul, grøn, blå, violet – men vor farvede verden består af millionvis andre kulører, som dannes ved blanding af lys med forskellig bølgelængde og forskellig intensitet.

Johan Wolfgang von Goethe videreudviklede Newtons teorier om farver og udgav bl.a. en bogen “Additive farvedannelse, som stadig i dag er et væsentligt grundlag for vores opfattelse af farver. I den additive farveopfattelse sker der det at den menneskelige hjerne tillægger den farve vi ser nogle egenskaber i kraft af den viden vi har. Hvis vi bliver påvirket af mange farver samtidig, danner øjet en gennemsnitsfarve for at kunne kapere de mange synsindtryk. Dette kan forrykke den enkelte farve, så den får en anden karakter, end den oprindelige karakter. Eksempelvis vil en sort ramme omkring et billede få farverne i billedet til at virke heftigere og mere kraftfulde, mens en hvid ramme om det samme maleri vil få farverne til at fremstå mere nedtonede og sarte.

Johan Wolfgang von Goethe anses for at være den additive farvedannelse’s fader. Han påviste at farver er andet end bølgelængder og molekylers evne til at opsuge eller reflektere farvebølger.Goethe’s indgangsvinkel var kunstnerens og han koblede vores opfattelse af farverne og deres væsen sammen med menneskets fysiologiske og psykologiske reaktioner. Således forsøgte Goethe at koble de enkelte farver sammen med smag, lugt m.v. og søgte at kategorisere dem indenfor forskellige skalaer som varm-kold, rolig-urolig m.v. De teorier som Goethe fremførte blev videreudviklet af Johannes Itten.

Den subtraktive farvedannelse

Lysbølger er i sig selv farveløse. Det er først i det øjeblik lysbølgerne bliver kastet tilbage fra genstande at farverne opstår. Når vi opfatter en genstand som rød, er det fordi at sollyset som består af alle farver rammer genstanden, der opfanger alle lysbølgerne – undtagen de røde som den kaster tilbage. De tilbagekastede lysbølger er det vi opfatter som en farve. Dette kalder man den subtraktive farveopfattelse hvor subtraktion betyder “at trække fra”.

En hvid væg i sollys tilbagekaster således alle de lysbølger den rammes af og vi opfatter den derfor som: hvid En sort væg i sollys opsluger således alle de lysbølger den rammes af og der tilbagekastes ingen lysbølger. Derfor opfattes farven som: sort (ingen farve). Hvis man blander aller lysbølger – rødt, orange, gult, grønt, blåt, indigo og violet fås hvidt lys. Man kan skabe kulørt lys ved at fjerne en af lysbølgerne. Fjerner man en lysbølge og blander de seks resterende sammen, fremkommer komplementærfarven i lyset.Således fremkommer der rødt lys, hvis man fjerner den grønne lysbølge fra spektret. Det vil sige at hvis man sammenblander farverne rød, orange, gul, blå, indigo og violet får man rødt lys. Og hvis man derefter lyser på en grøn væg med det røde lys, vil væggen se sort ud. Dette fordi der ikke er nogen grønne lysbølger i lyset og derfor kan det ikke kaste nogen grøn lysbølge tilbage. Alle lysbølger absorberes og dermed subtraheres.

Primære
farver

Sekundære
farver

Tertiære
farver

Komplementære
farver

Primær farver gul, rød og blå. Disse farver kan ikke frembringes ved at blande andre farver. Sekundær farver er grøn, orange og violet. Blandes to primære farver, dannes en sekundær farve. Rød og gul giver orange, gul og blå bliver til grøn mens rød og blå bliver violet. Tertiær farver er blandinger af en sekundærfarve med en primærfarve: rød + violet = rødviolet, blå + violet = blåviolet, osv. Komplementær farver er en farves modsætning. Til orange er blå, til grøn er den rød og til gul er den violet.

Monokrom
farveharmoni

Anoalog
farveharmoni

Komplementær
farveharmoni

Kontrast
farveharmoni

Man skelner mellem fire forskellige farveharmonier. Ordet harmoni stammer fra græsk og betyder ligevægt eller tonernes samklang. De almindeligste harmonier er: En Monokrom harmoni. Det vil sige, at der kun er bruget én farve, men i flere forskellige nuancer. Dette farveskema giver et ensartet udseende. En Anoalog harmoni. Det vil sige, at der er bruget et antal farver der ligger lige op ad hinanden i farvecirklen. Farver fra et relativt snævert område af farvecirklen f.eks. gul/gulrød/rødgul/rød. Dette farveskema er afslappende og skaber rolighed. En Komplementær harmoni. Det vil sige, at der er bruget to farver der ligger modsat hinanden på farvecirklen, f.eks. gul/violet. Dette farveskema fanger øjet og skaber blikfang. En Kontrast harmoni. Det vil sige, at der er brugt et antal farver der ligger lige langt fra hinanden i farvecirklen. Dette farveskema skaber et harmonisk udseende. Andre harmonier kan findes ved at lægge geometriske figurer ind i farvecirklen. De farver, der ligger ud for figurens spidser, vil tilsammen danne en harmoni i en hvilken som helst position, figurerne drejes til.

Farvekontraster

  1. Kulde/varme kontrast opstår, når kolde farver står overfor varme farver. Rødorange overfor blågrøn er den stærkeste kontrast fordi rødorange er den varmeste farve i kredsen og blågrøn er den koldeste i kredsen. Varm-kold kontast den venstre halvdel af farvecirklen (blå-grøn) er kold, og den højre (gul-rød) er varm. De kolde farver træder tilbage, de varme står frem. Varm-kold kontrasten er således et middel til at give en flade liv og dybde.
  1. Komplementærkontrasten er den kontrast, hvor de to farver som ligger overfor hinanden i kredsen, danner gråsort ved sammenblanding. Står de op til hinanden vil de fremhæve og understrege hinanden. Oftest opnås det bedste resultat ved at bruge meget af den ene og kun ganske lidt af den anden farve. Rødviolet og gulgrøn danner dens stærkeste komplementærkontrast.
  1. Kontrasten mellem lys og mørke vises tydeligst i kontrasten mellem gul og violet. De er kredsens henholdsvis lyseste og mørkeste farve. Den største kontrast er dog sort hvidt. Den lyse farve står frem og den mørke træder tilbage. En flade virker ofte kedelig, hvis der ingen lys-mørk kontrast er.
  1. Farvernes egenkontrast omhandler hele kredsen. Primærfarverne giver sammen den største kontrast, mens tertiærfarverne giver en mere dæmpet kontrast. Tilføjes hvidt og sort til kontrasterne, vil farverne splittes mere, mens kontrasterne vil dæmpes, hvis man ændrer farvernes valør. Farvernes egenkontrast variere i styrke. F.eks. har gul større styrke end violet. Vil man således give indtryk af lige meget gult og violet, skal 3/4 være violet og kun 1/4 gult.
  1. Simultankontrasten er den kontrast som eksemplificerer den additive farvedannelse bedst. Ved at placere en neutral grå på en primær- eller sekundærfarve, vil den grå få karakter af farvens komplementærfarve. Neutral grå på rødt, vil derfor se grønlig ud. Simultankontrasten kan få farver til at ændre karakter. Rødorange på grøn vil se mere rød ud fordi den grønne kalder rødt frem. Samtidig vil den grønne se mere blågrøn ud, da den rødorange kalder blågrønt. Simultankontraster gør billeder meget levende – fordi farverne danser for øjnene.
  1. Kvantitetskontrasten kan forklares ved farvernes evne til at lyse op i et billede. Farverne har forskellige lyshedsværdier. Goethe målte lyshedsværdierne på gult, orange, rødt, violet, blåt og grønt. Tallene er tilnærmelige værdier og skal kun anvendes som rettesnor.
  1. Kvalitetskontrasten skal forstås som kontrasten mellem rene klare farver (ren valør) og farvens lysere eller mørkere valør (herunder også hvidt og sort). Man kan brække en ren farve med hvidt og farven vil da virke koldere. Omvendt vil farven brækket med sort virke tungere og mere uren. Farven vil virke mindre tung of uren hvis man brækker en farve med farvens komplementærfarve. Farven bliver næsten ophøjet i stedet for tung.
 1. Samtidighedskontrast kaldes det faktum, at farver påvirker hinanden ved deres blotte tilstedeværelse, især vil et stort farveområde påvirke et mindre (og derved ændre det). I de ovenstående eksempler er farven i de små kvadrater parvis helt ens!

Ofte er der iøvrigt flere kontraster på samme tid. Således er rød – grøn både komplementærkontrast og varm-kold kontrast, gul – violet er både komplementærkontrast og farvestyrkekontrast.

illustration-10a

Feng shui og farver

Farver i boligen

Det er ikke ligegyldigt hvilke farver vi vælger at bruge i vores hjem. Det er nemlig almindeligt kendt, at farver har stor indvirkning på vores dagligdag! De påvirker vores følelser og vores humør. Det er endog bevist, at farverne har indvirkning på, hvor meget vi arbejder, hvor meget vi slapper af etc. Det kan derfor være en god idé at vide lidt mere om farvernes virkning, inden man vælger farven på væggen i stuen, soveværelset, børneværelset etc.

De farver, som man betegner som varme farver er pink, orange og røde farver. Disse er kendetegnet ved at have en lang bølgelængde. De kolde farver omfatter farver, der indeholder meget blåt. Det er primært blå, violette og grå farver. Kolde farver har en kort bølgelængde. Generelt virker kolde farver rolige og er derfor gode som fx baggrundsfarver og lignende. Varme farver derimod er aktive og er derfor velegnede til at påkalde og fastholde opmærksomhed. Sat op mod hinanden giver en kombination af kolde og varme farver som regel en god kontrast. Men da de har forskellig bølgelængde, må øjet hele tiden fokusere på hver enkelt af dem. Derfor kan farver som fx. ren blå og ren rød virke flimrende, når de bliver sat sammen

Alt for stærke vægfarver har en tendens til at stresse. Især stærk rød kan fremkalde stress, idet den stimulere adrenalin produktionen. Omvendt kan visse dybrøde toner “varme” et rum op. En undersøgelse viser, at forsøgspersonerne i et rødt rum, vurderede temperaturen til at være 4 grader højere end i et blåt rum – selv om temperaturen objektivt set var nøjagtigt ens!

Rødt anses almindeligvis for at være en flot farve, men den er ikke anbefalelsesværdig til et soveværelse, da farven ikke fremmer søvnen, men tværtimod sætter din puls i vejret! Soveværelset skal derimod helst males i de grønne og blå farver. De virker afslappende og skaber ro og harmoni. Orange og gul er gode farver til eksempelvis et arbejdsværelse, da det er farver, der gør os arbejdsomme og modige. I det hele taget gælder det, at lyse farver løfter, letter og udvider, mens mørke farver trækker sammen og sænker. Ligeledes skal man huske at stærke og mørke farver sluger meget lys.

  • Køkkenet. Her kan vælges alle farver. Lad dem matche eller brug kontrastfarver i forhold til de hårde hvidevarer. Vælg f.eks. farver som gør madlavningen mere appetitlig og lækker; sandfarver, blå eller turkis giver friske pust. Gul giver lys og glæde. Lidt grå kan tilføje elegance, meget grå giver institionspræg. Mørke farve giver indelukkethed og tristhed.
  • Entré. Lyse farver til små entreer, da lyse farver forstørrer rummet. Tænk på at entreén giver førsthåndsindtrykket.
  • Stuer. Principielt kan alle nuancer bruges. Men se i farveskemaet hvilken virkning man ønsker i stuen. Rød giver flere diskussioner, blå er kølig osv. Farverne kan supplerer hinanden. Tænk også på hvad der skal være på væggene og hvilke farver møbler, tæpper, gulve, døre mv. har. Stuen skal fremstå som en helhed og give det indtryk man ønsker. Der skal også tages hensyn til om der er formiddagssol eller aftensol i rummet.
  • Soveværelser. Beroligende farver er gode hertil. Lidt afhængig af hvilken type man er. Er man ikke morgenfrisk kan en gul nuance hjælpe på at skabe et lysere sind om morgenen. Rød kan være svært at sove til.
  • Børneværelser. Stærke farver er nok en misforståelse i børneværelser. Legetøj og børnemøbler er som regel i stærke farver, hvorfor det kan blive formeget hvis væggene også er det. Beroligende farver her kan være en fordel.
  • WC/bad. Renhed understreges af hvid, lys blå, aqva, tyrkis. Livlige og glade badeværelser er gule, oranga, fersken mv.
 • Kontor. Klar blå fremmer koncentrationen. Gul stimulerer intellektet og analyseevnen.

Farverne bliver påvirket af dagslyset. Og hvilken retning lyset kommer fra. Tænk derfor på hvilket verdenshjørne rummet vender mod og se på farvekortet i det pågældende rum. Så bliver du ikke overrasket.

Nord

Solen kommer aldrig direkte ind i de nordvendte rum. I stedet er de nordvendte rum domineret af det blålige lys, der kommer fra nord. Maler man et nordvendt rum lysegult, vil det virke grønt, da det blå lys vil “blande” sig med farven. Det kan derfor anbefales at vælge farver med blå i. Her kan vælges lige fra den kølige lyseblå til den dramatiske indigoblå.

Syd

Her strømmer det varme sollys ind. Derfor må farverne i sydvendte rum gerne være kraftige, så de kan spille op til det varme lys. Orange, gule og rødlige farver er de mest oplagte farver. Blåt kan også anvendes, men pas på det ikke kommer til at virke lilla i det gule/røde lys. Pas også på der ikke sættes alt for meget farve på, da det let kan komme til at virke kvælende.

Øst

Her har du det tidlige morgenlys. Blålige og grønlige farver passer fint her. Lyset der kommer ind er lidt koldt, men intet at sammenligne med nord-lyset. Pastelfarver passer godt til østvendte rum.

Vest

Farvevalget minder om syd-farverne. Farverne skal “gløde” med solnedgangen i vest. Farver som okker, terrakotta og brune farver passer godt ind her. Skal det være lidt mere spændende vælges kontrastfarver som blå eller lilla.

illustration-11

Feng shui og farver boligindretning

Feng shui og farver

Der gøres her opmærksom på at det skitserede er hvad den traditionelle farvelære foreskriver af gode råd. De spirituelle råd vedrørende brug af farve i boligen er en del anderledes. Ses eksempelvis på feng shui, så tilskrives brug af farver her ud fra hvilken person man er ifølge feng shui og der tages ikke hensyn til den traditionelle farvelæres opfattelse af harmonier.

I feng shui er farver associeret med naturlige energier og betragtes ud fra deres vibrations frekvens. Udgangspunktet er yin & yang, hvor Yin er alle farver (sort) og Yang er hvid. På tilsvarende måde som alt andet bør også farverne være i harmoni og balance med hinanden. Det er dog væsentligt her at være opmærksom på at den harmoni som feng shui foreskriver, er forskellig fra det den traditionelle klassiske farvelære foreskriver. Vi var omkring dette ovenfor og nævner det igen, fordi det er en vigtig sondring. I traditionel farvelære sammensætter man farver efter hvorledes disse passer sammen ifølge de teorier som Johan Wolfgang von Goethe og Newton er ophavsmænd til. I feng shui er udgangspunktet som nævnt yin & yang.

En ting som dog er i helt overensstemmelse i den vestlige og den østlige farveopfattelse er at farverne har energivibrationer. Det synlige lys er elektromagnetiske bølger med bølgelængde fra ca. 400 til 700 nanometer og fordi lys med forskellige bølgelængder brydes forskelligt opfatter det menneskelige øje dette som farver. De farver, som man betegner som varme farver er pink, orange og røde farver. Disse er kendetegnet ved at have en lang bølgelængde.

De kolde farver omfatter farver, der indeholder meget blåt. Det er primært blå, violette og grå farver. Kolde farver har en kort bølgelængde. Generelt virker kolde farver rolige og er derfor gode som fx baggrundsfarver o. lign. Varme farver derimod er aktive og er derfor velegnede til at påkalde og fastholde opmærksomhed. Sat op mod hinanden giver en kombination af kolde og varme farver som regel en god kontrast. Men da de har forskellig bølgelængde, må øjet hele tiden fokusere på hver enkelt af dem. Derfor kan farver som fx. ren blå og ren rød virke flimrende, når de bliver sat sammen.

Ovenfor er afbildet hvorledes de syv chakra menes at korrespondere sammen med farver. Det som er væsentligt i forhold til feng shui er de forskellige vibrationshastigheder. Violet har den højeste vibrationshastighed, idet denne farves bølgelænge ligger i intervallet 400-440 n.m. Rød har den laveste vibrationshastighed, idet denne farves bølgelænge ligger i intervallet 600-700 n.m. Hvis du således har et område hvor livsenergien Ch’i formodes at være i høj fart og turbulent, kan denne reguleres ned ved at benytte en farve, hvis vibration er langsom.

Farver og kompasretninger

Ideen bag brugen af de symbolske farver, der repræsenterer de otte retninger, er at skabe fornemmelse af, at huset er universets centrum. Ideelt set bør de enkelte rums vigtigste farve være den, som passer til den kompasretning, rummet har.

I afsnittet om I Ching var vi inde på at hvert trigram har et symbolsk navn, der fungerer som en slags overskrift over de otte kategorier, alt kan inddeles i: Himmel, jord, bjerg, marsk, torden, vind, vand og ild. Således inddeles også dyrene i otte kategorier: Hest, okse, drage, hane, gris, fasan, hund og får. Og kroppen: Hoved, mave, fødder, lår, ører, øjne, hænder og mund. Familien: Far, mor, ældste søn, ældste datter, mellemste søn, mellemste datter, yngste søn og yngste datter. Alt dette gør at de enkelte trigrammer kommer til at indgå i et system, med en ret omfattende rækkevidde. Idet alting kan rubriceres i en af de otte kategorier, kommer alting til at kunne relateres til hinanden i et omfattende korrelationssystem.

Ved at bruge de farver, der er knyttet til de forskellige kompasretninger, i de dele af boligen som modsvarer disse, kan du styrke de energier som kompasretningen står som eksponent for. Eksempelvis er farven hvid forbundet med nordvest, så ved at benytte hvid farve her til vægge, vaser, møbelbetræk etc. vil du styrke den nordvestlige energi, der hjælper dig til at være mere motiveret, have selvkontrol, ansvarlighed mv. Nedenfor er en oversigt over hvilke energier og farver de enkelte kompasretninger er forbundet med.

Men du skal også huske fra afsnittet om “De otte livsområder” at farver også er knyttet til disse og de kompasretninger, som de befinder sig i. Her blev også vist hvorledes du finder forbindelsen mellem de otte livsområder og de enkelte arealer i din bolig. Så det vil vi ikke gentage her, men blot gøre opmærksom på at dette er endnu en måde at benytte farver i feng shui på.

Du skal dog være opmærksom på at de farver som feng shui tilråder for de forskellige kompasretninger er forskellige afhængig af hvilke feng shui retning vi er indenfor. Det ses eksempelvis i nedenstående oversigt at de farver man generelt anbefaler for de enkelte kompasretninger er forskellige fra de farver, der anbefales til at fremme de enkelte livsområder, selvom disse også er knyttet til de enkelte kompasretninger.

Retning

Påvirkning

Farver

Nord Selvstændighed, objektivitet, føle sig seksuel, gå med strømmen, være spirituel. Cremet, transparente
Nordøst Motivation, være hurtig tænkende, skarp i tungen, konkurrencedygtig. Visdom. Brilliant hvid
Øst Ambitioner, selvtillid, energi og entusiasme. Lysegrøn
Sydøst Kreativitet, fantasi, nye ideer, modstandskraft, følsomhed Mørkegrøn eller blå
Syd At udtrykke sig, passioneret, være social, fremmer følelser og hurtig tænkning. Lilla
Sydvest At slå sig til ro, at tilføre kvalitet, være praktiske, være realistisk, intim. Sort
Vest Romantik, fokuseret på slutresultatet, økonomisk ansvarlighed, tilfreds. Rustrød, lyserød
Nordvest Selvkontrol, værdighed, ansvarlighed, følelse af at være i kontrol, være organiseret. Sølv, grå
Center Føle sig magtfuld, være i centrum af opmærksomheden, tiltrække muligheder, lave forandringer. Gul

Nord

Nordøst

Øst

Sydøst

Syd

Sydvest

Vest

Nordvest

Karriere

Venner
& Rejser

Børn &
Kreativitet

Kærlighed

Anerkendelse
& berømmelse

Rigdom &
fremgang

Helbred &
familie

Visdom & selvudvikling

Sorte &
mørke farver

Hvide, grå &
sorte farver

Hvide &
pastelfarver

Røde, pink &
hvide farver

Røde farver

Blå, lilla &
røde farver

Blå &
grønne farver

Sorte, blå &
grønne farver

 

De enkelte farver

Den røde farve symboliserer kærlighed, revolution, raseri og advarsel, men farven udtrykker også aktivitet, spænding og glæde. Hvorfor den kan være egnet til rum, der anvendes til selskabelige lejligheder. De lyserøde farver er fredfyldte og lidt nostalgiske. Når vi er ovre i den rosa farve udtrykker den det feminine aspekt, blidhed, næstekærlighed, men også noget oversart, sårbar. De dybere røde farver opfatter vi ofte som eksklusive farver, der udtrykker diskret velstand og magt. Rød liver op. En lokkende, hed og lidenskabelig farve. Kinesernes farve for held og lykke og indernes farve for ægteskab.

Herhjemme er det farven for kærlighed, men betyder også fare, stop og brand. Det er den farve der mest tiltrækker øjet. Vælger man en knaldrød, skal man passe på den ikke bliver for dominerende. Bruges farven korrekt kan sammensætningen være utrolig smuk og levende. Da farven udtrykker aktivitet, spænding og glæde, kan den bruges til rum der anvendes ved selskabelige lejligheder. De lyserøde farver virker fredfyldte og lidt nostalgiske, mens de dybere røde farver opfattes som eksklusive farver, der udtrykker velstand og magt. Stikord: Sex, aggressivitet, dynamik, varme, intensitet, kærlighed, advarsel.

Rød er en primær farve hvis komplementære farve er grøn. Bølgelængde 600-700 n.m. Infrarøde stråler, som ligger over de lysbølger vi kan se med det blotte øje giver dybdevarme. (RGB 255,0,0). Arbejder man med farvemeditation er farven rød forbundet med rodchakret fra fødderne til halebenet og påvirker således de organer, som dette chakra har indflydelse på. Farven er forbundet med tal nr. 9, tonen C og stenen Jaspis.

Feng Shui opfattelse af farven rød:

Rød (hóng) anskues i feng shui som en farve fuld af energi, der spreder glæde, magt, autoritet og berømmelse. I områder hvor der er turbulente eller problematiske energistrømme kan rød benyttes til at holde disse energier i skak. På tilsvarende måde som i den vestlige opfattelse af farven rød indikere den røde farve også seksualitet og kan med fordel anvendes i soveværelset. Når rød tones ned til lyserød fremmer dens energivibration kærlighed og ægteskab. På grund af farvens potens og indre glød, vil for meget rødt skabe risiko for at konflikter og uenigheder blusser op.

Opfattelse af farven rød i healing:

Rød (hóng) anskues i healing som en farve fuld af energi, der spreder glæde, magt, autoritet og berømmelse. I områder hvor der er turbulente eller problematiske energistrømme kan rød benyttes til at holde disse energier i skak. På tilsvarende måde som i den vestlige opfattelse af farven rød indikere den røde farve også seksualitet og kan med fordel anvendes i soveværelset. Når rød tones ned til lyserød fremmer dens energivibration kærlighed og ægteskab. På grund af farvens potens og indre glød, vil for meget rødt skabe risiko for at konflikter og uenigheder blusser op. Sender du farven rød igennem din klients krop, vil den give energi, stimulere kredsløbet og frigøre adrenalin. Rød bør altid efterfølges af grønt eller blåt, da det er en meget kraftigt stimulerende farve.


Gul er svigens og falskhedens farve, men vi forbinder også den gule farve med solskin, stor energi og effektivitet. Gul kan fremme glæde, logisk tankegang og stimulerer intellektet. Ubalance med gult kan fører til problemer med grænser til andre mennesker, projektioner og for megen påtagning af andres problemer. I et rum vil en gul vægfarve gøre rummet venligere og lysere og farven gul påvirker os generelt i retning af mere optimisme og bedre humør. Stikord: Falskhed, bedrag, misundelse, forræderi, jalousi, surhed, kravstillende, sol, livskraft, guddommelig visdom og kraft, intellekt, venlighed og arbejdsomhed.

Gul er en primærfarve, hvis komplementære farve er violet. Bølgelængde 570-580 n.m..RGB (255,255,0). Arbejder man med farvemeditation sidder farven gul i solar plexus og påvirker således de organer, som dette chakra har indflydelse på. Farven er forbundet med tal 1 og 7, tonen E og stenen Citrin.

Feng Shui opfattelse af farven:

Gul (huáng) er farven på klar solskin og rummer energier, der fremmer livsglæde, klar tænkning, ro i sindet og fodfæste. Gul er således på mange måder en rigtig god farve, men igen pas på at holde yin & yang i balance, således at du ikke forvandler en oase til en ørken ved at bruge for megen gul.

Opfattelse af farven gul i healing:

Gul (huáng) er farven på klar solskin og rummer energier, der fremmer livsglæde, klar tænkning, ro i sindet og fodfæste. Gul er således på mange måder en rigtig god farve, men igen pas på at holde yin & yang i balance, således at du ikke forvandler en oase til en ørken ved at bruge for megen gul. Sender du farven gul igennem din klients krop, vil den give udholdenhed og styrke koncentrationsevnen. Ærlighedens, tillidens og klarhedens farven indenfor healing. Gul leder muskelenergi, påvirker galden og kan benyttes imod depression.


Blå er havets og himlens farve. Blå symbolisere ro, afslappethed, stabilitet og kvalitet, men er også den farve, man forbinder med tristhed og melankoli. Blå giver ofte en fornemmelse af åbenhed og vidde. Anvendes den blå farve i et rum, vil dette ofte virke afslappende og beroligende. Blå er en maskulin farve, kølig og behersket. Stikord: Stabilitet, godkendelse, kvalitet, tradition, spiritualitet, ro tristhed, sørgmodig, fordybelse og ro.

Blå er en primærfarve, hvis komplementære farve er orange. Bølgelængde 440-485 n.m.. RGB (0,0,255). Arbejder man med farvemeditation sidder farven blå i halsen og styrer kommunikationscentret. Ubalance med blåt bevirker hævede mandler og problemer med at sige til og fra. Stammen er ofte forårsaget af en ubalance med blåt. Farven er forbundet med tal 4 og 6, tonen G og stenene sodalit og blondeagat.

Feng Shui opfattelse af farven:

Blå (lan suh) er himlen og symbolet for harmoni og fred. Det er en vidunderlig farve, der dog skal huskes at kombineres med jordfarver, således at du bevarer jordfæste og fokus selv når du svæver. Farven blå fremmer afslapning, ro og spiritualitet, men for megen blå vil gøre at du vil få en følelse af at være ude af takt med det jordnære. Indigo er havet (dybt vand) hvilket kan være fredfyldt og en kilde til inspiration og føde. På tilsvarende måde som havet, vil for meget Indigo dog tappe ens energi, hvis man tvinges til at kæmpe imod dets kræfter.

Opfattelsen af farven blå i healing:

Blå (lan suh) er himlen og symbolet for harmoni og fred. Det er en vidunderlig farve, der dog skal huskes at kombineres med jordfarver, således at du bevarer jordfæste og fokus selv når du svæver. Farven blå fremmer afslapning, ro og spiritualitet, men for megen blå vil gøre at du vil få en følelse af at være ude af takt med det jordnære. Indigo er havet (dybt vand) hvilket kan være fredfyldt og en kilde til inspiration og føde. På tilsvarende måde som havet, vil for meget Indigo dog tappe ens energi, hvis man tvinges til at kæmpe imod dets kræfter. Sender du farven blå igennem din klients krop, vil lindre alt ubehag. Den giver ro og fredfyldte vibrationer. Dæmper nervøsitet og præstationsangst. Blå stimulerer ærlighed, sandhed og åndelig renhed.


Grøn er håbets farve og symboliserer ungdom og friskhed. Farven bruges ofte i soveværelser og stuer, da den er god til at lade op i og appellerer til naturlig balance og harmoni. Farven virker både beroligende og indgiver håb. Grøn giver et indtryk af friskhed og ungdom. Men grøn er også misundelsens farve. Farven kan virke beroligende og harmoniserende. Tænk blot på det grønne bord til eksamen – det skal både give den studerende håb og samtidig berolige nerverne. Grøn ejer den blå farves kølighed og lyset fra den gule. Udtrykskarakteren skifter alt efter, hvor meget gult eller blåt der er iblandet farven. Klar grøn symboliserer frugtbarhed, håb og glæde, mens vissengrøn er lad. Stikord: Optimisme, håb, harmoni, balance, fornyelse, stille vækst, ungdom, naturen, fred og ro, trivsel, umoden.

Grøn er en sekundær farve skabt af de to primære farver gul og blå og dens komplementære farve er rød. Bølgelængde 505-570 n.m.. RGB (0,128,0). Farven er forbundet med tal 2 og 7.

Feng Shui opfattelse af farven:

Grøn (lü), naturens favoritfarve, fremmer friskhed, vækst, godt helbred, udbytte og velfærd. Grøn kan med fordel benyttes I områder, der er plaget af turbulent, dårlig energi, hvor den med sin spirende kraft igen vil få tingene til at vokse og energierne til at flyde. Kan også benyttes til at hjælpe syge mennesker med at genfinde deres helbred.

Opfattelse af farven grøn i healing: Grøn (lü), naturens favoritfarve, fremmer friskhed, vækst, godt helbred, udbytte og velfærd. Grøn kan med fordel benyttes I områder, der er plaget af turbulent, dårlig energi, hvor den med sin spirende kraft igen vil få tingene til at vokse og energierne til at flyde. Kan også benyttes til at hjælpe syge mennesker med at genfinde deres helbred. Sender du farven grøn igennem din klients krop, vil giver den på samme måde som farven blå; ro og fredfyldte vibrationer. Dæmper nervøsitet og præstationsangst. Farven grøn er først og fremmest harmoni og balance i healingssammenhænge. Den stimulerer næstekærlighed, sympati og forståelse.


Orange er glædens farve og symboliserer varme, livskraft, hidsighed, styrke og energi. Det kan være en meget dominerende farve, som ved brug på meget store flader, virker overvældende, men ved brug på mindre flader kan virke meget hyggelig og varm. Orange ejer den gules lys og den rødes varme og bliver derved glødende. Orange har en solagtig strålekraft og symboliserer varme, provokation og kreativitet. Farven udstråler sikkerhed og selvrespekt. Orange kan fremme glæde og udadvendthed. Stikord: Spontan, kreativ, livsnyder.

Orange er en sekundær farve skabt af de to primære farver gul og rød og den er komplementær til blå. Bølgelængde 580-600 n.m.. RGB (255,128,0). Farven er forbundet med tal nr. 1.

Feng Shui opfattelse af farven:

Orange (jyu suh) er en livlig, glad farve, der fremmer harmoni og glæde. Når orange tones ned til fersken er den god til at fremme venskabelige bånd, men den må endelig ikke benyttes i soveværelset, da den også menes at kunne fremme utroskab.

Opfattelse af farven orange i healing: Orange (jyu suh) er en livlig, glad farve, der fremmer harmoni og glæde. Når orange tones ned til fersken er den god til at fremme venskabelige bånd, men den må endelig ikke benyttes i soveværelset, da den også menes at kunne fremme utroskab. Sender du farven orange igennem din klients krop, vil det først og fremmest styrke livsglæde og initiativ. Orange er således rigtig god imod sløvhed, depression og for mennesker, der føler sig psykisk og/eller fysisk træt.


Violet symboliserer fasten og er ophøjede spirituelle kræfters farver. Violet kan fremme nervøsitet, uro, depression men også intuition og åndelige tanker. I den katolske kirke er violet en meget anvendt farve. De lyse violette farver kan virke afslappende, mens de mørke nuancer kan virke trættende for øjnene, hvorfor violet skal anvendes med omtanke og forsigtighed. Violet er i kraft af rød og blå, som er kold og varm blevet neutral. Violet er let påvirkelig af de omgivende farver. Den samme violette kan derfor både virke kold og varm alt efter, hvilken farve den ligger op til. Stikord: Åndelig visdom, højtidelig, mystisk, gådefuld, uro, angst.

Violet er en sekundær farve skabt af de to primære farver rød og blå. Violet er komplementærfarve til gul. Bølgelængde 400-440 n.m.. RGB (128,0,128).

Feng Shui opfattelse af farven:

Violet er en rig, kraftfuld farve. Symbolet på kongelighed. På tilsvarende vis som ved indigo er for meget violet tappende for din energi, så farven må holdes i balance ved at bruge meget hvid farve. Når violet tones ned til lyslilla rummer den energier, der fremmer det romantiske.

Opfattelse af farven violet i healing:

Violet er en rig, kraftfuld farve. Symbolet på kongelighed. På tilsvarende vis som ved indigo er for meget violet tappende for din energi, så farven må holdes i balance ved at bruge meget hvid farve. Når violet tones ned til lyslilla rummer den energier, der fremmer det romantiske. Men først og fremmest giver violet åndelig styrke og stimulerer følelserne af retfærdighed og ansvarlighed.


De seks tertiære farver er en blanding af en primærfarve og en sekundær farve. Deres betydning og tolkning af deres påvirkning fås fra de farver de er dannet af. Eksempelvis for Gulgrøn (Bølgelængde 560-570 n.m.) er denne relateret til de samme tal, sten og chakras som begge de to farver – gul og orange – den er dannet ud fra, er relateret til. De tertiære farver er foruden gulgrøn også gulorange, Rødorange, Rødviolet, Blåviolet og Blågrøn.

Sort er en elegant farve, som – når den bruges til at understrege detaljer i et rum -, kan give et meget sofistikeret indtryk. Dog forbindes den sorte farve ofte med død og sorg. Stikord: Depression, balance, elegance, opsugende, skjulende, genfødsel, beskyttelse, seksualitet, viljestyrke, maskulinitet, ondskab, forbud, uheld, hemmelig, skjult, oprør, kaos, melankoli, pessimisme.

Feng Shui opfattelse af farven:

Sort (hei) er forbundet med vand elementet og benyttes meget til at balancere andre mindre stabile energier. Farven formodes at tilføre flydende energier, der virker opfriskende på de øvrige energier, der befinder sig i området. For megen sort anses dog at påvirke området på en for overvældende måde, således at der opstår depressive og mørke energier.

Opfattelse af farven sort i healing:

Sort (hei) er forbundet med vand elementet og benyttes meget til at balancere andre mindre stabile energier. Farven formodes at tilføre flydende energier, der virker opfriskende på de øvrige energier, der befinder sig i området. For megen sort anses dog at påvirke området på en for overvældende måde, således at der opstår depressive og mørke energier.


Grå symboliserer materielle værdier, teknologi, neutral, elegant, kedelig, tilbageholden.

Hvid symboliserer renhed, uskyld, enkelhed og hygiejne. Hvid er det sikre valg, som man altid kan falde tilbage på. Helt hvidt skaber et næsten klinisk miljø, derfor kan det være hensigtsmæssigt at tilføre det hvide et strejf af eksempelvis brunt eller rødt for at opnå et blødere udtryk. Stikord: Renhed, fred, uskyld, sart, sårbar, åben, neutral, uskyldig.

Rundt om i verden opfattes den hvide farve forskelligt. I den vestlige verden, er det den traditionelle farve på brudekjolen. Det er samtidig spøgelsernes og genfærdenes farve og i Asien er det sorgens farve. Et hvidmalet hus i Afrika beskytter beboerne mod det onde. En hvid bolig er kølig og rolig.

Feng Shui opfattelse af farven:

Hvid (bái) eller neutral beige, der ud fra en vestlig betragtning normalt anses for fredfyldte baggrundsfarver, anses af kineserne som sørgelige farver, der associeres med døden. Derfor benyttes farven hvid i feng shui altid til at fremhæve en naturlig baggrund og til at fremhæve noget levende, eksempelvis naturen. Kun via denne sammensætning kan farven hvid benyttes til at skabe balance mellem yin & yang.

Opfattelse af farven hvid i healing:

Hvid (bái) eller neutral beige, der ud fra en vestlig betragtning normalt anses for fredfyldte baggrundsfarver, anses af kineserne som sørgelige farver, der associeres med døden. Derfor benyttes farven hvid i healing altid til at fremhæve en naturlig baggrund og til at fremhæve noget levende, eksempelvis naturen. Kun via denne sammensætning kan farven hvid benyttes til at skabe balance mellem yin & yang.

 

Spørgsmål om Feng Shui

Du kan gratis og nemt stille spørgsmål om Feng Shui i vores forum.

Besøg vores online bibliotek hvor der er samlet talrige e-bøger om spiritualitet – Alt er ganske nemt og gratis. Du kan gratis downloade vores bøger, eller du kan vælge at læse dem her på NetSpirit.