feng-shui-07

Feng shui – Kompasskolen

Feng Shui er en disciplin, der strækker sig langt tilbage i tiden. Den tager afsæt i taoismens lære om universet, yin og yang, om Chi-energien, de fem elementer og de otte verdenshjørner. En lære, der er mere end 7000 år gammel. Oprindeligt skulle Feng-Shui eksperterne rådgive den kinesisk kejser således at han opnåede et godt helbred, velstand og magt.

De var højt respekterede astronomer og videnskabsmænd, der beholdt deres viden indenfor en snæver kreds. Helt fra gammel tid har det dog været alment udbredt i Kina at undersøge husenes beliggenhed i forhold til kirkegåde og de omkringliggende omgivelser såsom bjerge, søer, og vand, for at beregne lykkebringende eller ildevarslende omgivelser.

Under Tang dynastiet (618-907 e.Kr.) rivaliserede mere end hundrede Feng Shui skoler mod hinanden. Selvom skolerne havde deres udspring i de samme principper, havde de alle udviklet forskellige fortolkninger afhængig af det, de havde specialiseret sig i. Fra Song dynastiet (960-1279 e.Kr.) og fremover begyndte Feng Shui at dele sig i to større skoler Formskolen og Kompasskolen. De, som studerede Formskolen, var kendt som Xing Jia, betegnelsen på en ekspert i Formen, og de, som studerede Kompasskolen, var kendt som Qi Jia, betegnelsen på en ekspert i Yin & Yang.

Feng Shui værktøjer, der oprindeligt kommer fra Kompasskolen er Bazhai (de otte huse), Ming Qua (skæbnens trigrammer), De fem elementer, PaKua’en, De ti himmelske stammer samt Kua-tal. Om værktøjerne oprindeligt kommer fra den ene eller anden skole er dog ikke vigtig, idet langt de fleste nutidige feng shui eksperter benytter sig af begge teorier. Form skolen og Kompas skolen er meget forskellige skoler, der komplementerer hinanden. I dagens praksis er Form- og Kompasskolen ikke to adskilte skoler og de fleste udøvere af Feng Shui benytter sig af begge teorier.

feng-shui-08

 

Kompasskolens antagelser

Kompasskolen, der også kaldes Li Qi skolen, er baseret på den ide, at de otte kompasretninger hver især udtrykker deres egen form for energi. Det grundlæggende værktøj er feng shui kompasset (Lo Pan/Luo Pan), der er baseret på et multiplum af 12: de 12 jordiske grene, årets 12 måneder og de 12 dobbelte timer i døgnet.

Kompasskolen bygger på tre grundlæggende antagelser: 1) Intet er konstant, alt er i bevægelse. 2) Al masse består af energi og 3) Magnetisme influerer på mennesker. Ud fra disse antagelser resonerede de mennesker, der udviklede kompasskolen, at mennesker kan opfattes som omvandrende antenner, der konstant modtager og bliver påvirket af energier fra universet og de nære omgivelser. Og da energien har forskellig karakter alt efter hvilket verdenshjørne, den kommer fra, arbejder kompasskolen således meget med hvordan vi bor og lever i forhold til verdenshjørnerne.

Før opfindelsen af kompasset benyttede kineserne solens bane til at pejle deres position og tidspunkt på dagen samt Nordstjernen om natten til at pejle kompasretningen nord. Herudfra var de i stand til at bestemme de fire kardinale kompasretninger og de fire diagonale kompasretninger og således etablere de otte trigrammers retninger. Skønt kompasnålen har været kendt i Kina i over 3000 år var det først i Warring States Period (475–221 f.v.t.) at den første udgave af Lo Pan, kaldet “Si Nan“ blev opfundet. Dette kompas bestod af en magnetiseret ske og en firkantet plade.

Under Han dynastiet (206 f.v.t. – 220) fremkom en ny udgave kaldet “Shi Pan“. Denne havde en firkantet base, der symboliserede jorden (Di Pan) og en rund plade, der symboliserede himlen (Tian Pan). Himmel-pladen var placeret på en lille pind, således at den kunne roterer rundt. Den var ikke magnetiseret. Mønstret og opbygningen af Shi Pan var udgangspunktet for det, der senere blev til Flying Star (Fei-xing) feng shui.

En stigning i de maritime aktiviteter igennem Song dynastiet (960-1279) førte til videreudvikling af den magnetiske kompas. En af datidens videnskabsmænd; Shen Kuo, beskrev i bogen; Ming Xi Bi Tan, fire typer af kompas; Fingerneglsnålen, den våde nål, den tørre nål og den hængende nål. Denne nye viden førte til nyt design af Lo Pan kompasset under det sydlige Song dynasti (1127-1279). Denne udvikling fortsatte igennem Ming dynastiet (1368-1644) og Qing dynastiet (1644-1911), hvor Lo Pan kompasset blev mere og mere detaljeret og kompleks. Mange af de vigtigste værker omkring Lo Pan kompasset blev skrevet under Qing dynastiet, eksempelvis; Qin Ding Luo Jing Jie Ding.

Si Nan kompas

Shi Pan

Siden Ming og Qing perioden har tre typer af feng shui kompass udviklet sig.

San He LoPan (San He Pan/Yang Kung Pan) blev første gang benyttet under Tang dynastiet. Sagnet fortæller at en berømt feng shui ekspert; Yang Jun-song, var den første der skabte Seam kompasnålen for den himmelske plade og de 72 Dragers ring. Navnet “San He” (tredobbelt harmoni) refererer til den harmoni, der opstår ved at kombinere de tre gaver (San Cai) fra himmel, jord og menneske-pladen. Et San He Luopan kompas genkendes ved at det har 3 stk. af 24 bjerge ringen. San Yuan LoPan (San Yuan Pan/Yi Pan/Jiang Pan) har kun én 24 bjerge ring. Dets kendetegn er de 64 trigram-konstellationer. Og endelig er den sidste udgave kombinationskompasset, Zong He Pan, der som navnet antyder, er en kombination af San He LoPan og San Yuan LoPan. Ergo har dette kompas såvel tre stk. 24 bjerge ringe samt en 64 trigrammer ring.

 

feng-shui-09-1

 

De tre plader

Der findes i dag mange forskellige udgaver af Lo Pan kompasset. Forskellene skyldes dels oprindelse fra forskellige geografiske steder i Kina og dels at de forskellige retninger indenfor feng shui har divergerende meninger om hvad der er gunstige/ugunstige retninger. På trods af forskellene deler alle Lo Pan kompasser dog nogle fællestræk.

Overordnet set indeholder alle Lo Pan kompasser tre basale plader; Den jordiske, den menneskelige og den himmelske plade. De tre plader er associeret med himlen, jorden og mennesket, samt de tre stadier kaldet San Yuan – øverste, midterste og nederste og hver af disse “Yan” er igen opdelt i 3 ‘when’ af 20 års varighed. Lo Pan kompasset viser altså overordnet set sammenhængen mellem himlen, jorden og den menneskelige tilværelse, og afhængig af situationen benytter man den relevante plade. Eksempelvis for at bestemme en kejserlig gravplads beliggenhed blev den himmelske plade benyttet. Vi kommer nærmere omkring hvordan du konkret kan benytte Lo Pan kompasset nedenfor.

Den jordiske plade

Den jordiske plade, der også kaldes den indre plade eller den korrekte kompasnål, består oftest af 5 ringe. I denne plade benyttes jordens magnetiske nordpol, som referencepunkt til at kalibrere de 24 kompasretninger (bjerge). Det som denne plade hovedsagelig benyttes til er at finde ud af hvorledes de forskellige kompasretninger påvirker den enkelte beboelse med yin & yang. Den benyttes til at finde den enkelte boligs orientering imod kompasretningerne og det omkringliggende landskabs topografi (Xing-shi).

Den menneskelige plade

Den menneskelige plade, der også kaldes den mellemste plade eller centrale kompasnål, består oftest af ringene 6-10. Kalibreringen af disse ringe afspejler den afvigelse som den magnetiske nordpol har fra den egentlige fysiske nordpol. Der kalkuleres med at den fysiske nordpol befinder sig 7.5º øst for den magnetiske nordpol. Denne plade benyttes hovedsagelig til at lokalisere og vurdere egenskaberne for de små bakker (kaldet “Sand” eller “Sha”), der befinder sig omkring det feng shui område man undersøger (Xue). Egenskaberne for de små bakker vurderes ud fra de fem elementer.

Den himmelske plade

Den himmelske der også kaldes den ydre plade eller seam kompasnålen, består oftest af ringene 10-15. På samme måde som ved den menneskelige plade afspejler kalbreringen af disse ringe den afvigelse som den magnetiske nordpol har fra den egentlige fysiske nordpol. Dog kalkuleres der her med at den fysiske nordpol befinder sig 7.5º vest for den magnetiske nordpol. Denne plade benyttes til at lokalisere retningen på det omkringliggende vand, hvor det kommer fra og hvor det er på vej hen. Det antages at den energi som vand bringer med sig er afhængig af hvilken retning, det kommer fra. Hvis vand kommer fra en uheldig retning er det skadeligt og vice versa. Hvilke retninger, der er gunstige og hvilke der er ugunstige afhænger af bygningens nærmere karakter.

Bemærk at de tre plader fungerer uafhængigt af hinanden, hvilket betyder at rækkefølgen af elementerne i den menneskelige plade ikke er den samme rækkefølge som elementerne har i eksempelvis den jordiske plade.

Rækkefølgen af elementerne i den menneskelige plade.

Der er to divergerende meninger om hvorfor LoPan kompasset har disse tre plader. Nogle mener at de tre plader er der for at vise at kompasretninger kan bestemmes på tre måder; nemlig ved at benytte solen som pejlingspunkt om dagen, ved at observere Nordstjernen om natten og ved at benytte det magnetiske kompas.

Andre mener at de tre plader skyldes en historisk udvikling. Disse hævder at under Tang dynastiet (år 713-741) skabte feng shui eksperten Qiu Yen-han, de 24 kompasretninger ved at benytte nord-syd aksen som referencepunkt. Under Yang Yun-song (det sene Tang dynasti), blev der tilføjet en ekstra ring, der skulle tage højde for den fysiske nordpol ikke er det samme som den magnetiske nordpol. Der blev her antaget at afvigelsen var 7.5º øst for den magnetiske nordpol. I det 12 århundrede fandt feng shui eksperten Lai Wen-jun, ud af at den magnetiske norpol var skiftet til 7.5º vest for den fysiske nordpol, hvorfor den tredje plade blev tilføjet LoPan kompasset.

Det er et faktum at jordens magnetfelt hele tiden flytter sig i forhold til den geografiske nordpol. For tiden flytter den sig 10-40 km mod nordvest om året. I øjeblikket ligger den magnetiske nordpol cirka 1200 km fra den geografiske nordpol. Samtidig bliver feltet også svagere og svagere – og det kunne godt være et tegn på, at magnetfeltet er ved at vende helt op og ned på sig selv. Nord bliver til syd og syd bliver til nord – på computerberegninger kan man se hvordan, og fra geologiske undersøgelser ved man, at Jordens magnetfelt cirka en gang hver 200.000 år har det med at vende.

Hvis du forestiller dig, at du for nogle hundrede tusinde år siden gik rundt på Jorden med et kompas, da ville kompasset vise, at nord ligger i retning af Antarktis – altså modsat af, hvordan det er i dag. Størstedelen af Jordens magnetfelt ser ud til at stamme fra processer i Jordens indre kerne. Så det er sandsynligvis her nøglen til forståelsen af ændringerne i Jordens magnetfelt skal hentes. Kilden er elektriske strømme i det flydende lag i Jordens kerne.

feng-shui-10

 

Lo Pan kompassets ringe

Lo Pan kompasset findes i mange forskellige størrelser og i varierende grader af kompleksitet. Fra størrelse på omkring 6 cm. og op til over 100 cm. i diameter. Antallet af ringe (tseng) variere fra 7 og op til 39. Nogle ringe er faste og går igen i alle de forskellige udgaver af Lo Pan kompasset, mens andre kun er på udgaver af Lo Pan kompasset, der benyttes af specifikke skoler eller sågar kun en speciel feng shui ekspert.

Hver ring er opdelt i divisioner eller sektorer, der kan variere i antal fra mellem 8 og 720. En vigtig ting at huske er at mens det vestlige kompas måle eksakte kompasgrader, måler det kinesiske kompas i intervaller. Eksempelvis er syd på et vestligt kompas 180 grader, mens syd på et kinesisk kompas ligger i intervallet 157.5-202.5 grader.

Den bedste måde at få en forståelse for Lo Pan kompasset er ved simpelthen at gennemgå de enkelte ringe og deres betydning en efter en.

Kompasring – De 24 bjerge (Shi Si Shan)

Måske har du set i gennemgangen af trigrammerne at der i det kinesiske kompas er otte kompasretninger (Syd, sydvest, vest, nordvest, nord, nordøst, øst og sydøst). Disse otte kompasretninger, eller mere korrekt; kompasintervaller, opdeles i Luo Pan kompasset, hver i tre dele, hvorved fås 24 kompasretninger, eller som de også kaldes; de 24 bjerge.

Nedenfor er illustreret hvordan de 24 bjerge er opdelt i kompasintervaller, hvilket navn de har på kinesisk, om de er tilknyttet stem eller branch, hvilket element de er tilknyttet, hvilket dyretegn de er tilknyttet samt om de er yin eller yang. Som nævnt fungerer de tre plader uafhængigt af hinanden, hvilket betyder at rækkefølgen af elementerne i de tre plader ikke er den samme. Ringen de 24 bjerge er placeret i den jordiske plade.

feng-shui-kompasring

 

Denne ring er så vigtig at den er gentaget ikke mindre end tre gange på de Lo Pan kompasser, der benyttes i San He skolen. For at forstå hvorfor denne ring er så vigtig må vi indledningsvis se på de elementer, den er opbygget af.

Ringen opbygges ved at man starter med at markere de såkaldte centre af sydvest, nordvest, nordøst og sydøst. Dette gøre ved brug af fire af de i alt otte trigrammer (Kun, Chien, Ken og Hsun). Dette er trigrammerne for Jord, Himmel, Bjerg og Vind. Dernæst placeres de 12 jordiske grene (12 Earthly Branches – jf. eventuelt kapitlet om den kinesiske kalender), ved at anbringe en jordisk gren på hver af de fire kardinale kompasretninger – nord, syd, øst, vest – samt en jordisk gren på hver side af de fire trigrammer. Endelig tages 8 af de i alt 10 himmelske pæle (10 Heavenly Stems) og disse benyttes til at udfylde de tomme pladser i ringen. De to tiloversblevne himmelske pæle, er tilknyttet Jord og bliver placeret i centrum af Lo Pan kompasset. De har ingen plads ude i selve ringen de 24 Bjerge.

Hvis du nu blot er forvirret på et højere plan er der bestemt ikke noget at sige hertil. Feng shui er lige præcist på dette område en ret kompliceret affære.

Ringen de 24 bjerge benyttes blandt andet til at finde hvilken kompasretning din bolig har front mod, og hermed det forløb som den såkaldte Front-serie af stjerner har – her er vi inde i det område af feng shui, som kaldes Flying Star.

Ringen benyttes også til at finde de områder i en bolig hvor Jord Ch’ien er meget stærk. De fire trigrammer repræsentere såkaldte spirituelle døre, der alle er ugunstige retninger. Grundet afvigelsen mellem den magnetiske nord og den fysiske nordpol, befinder de spirituelle døre sig til venstre for deres magnetiske kompasretning. De fire spirituelle døre er Spøgelsedøren (Kuei-men); Den jordiske dør (Ti-hu); Den menneskelige dør (Jen-men) og den himmelske dør (Tien-men). Disse retninger er oftest markeret med rødt på Lo Pan kompasset. Vi kommer nærmere ind på hvad dette egentlig betyder i kapitlet om Kua-tal.

Endelig – blandt meget andet – kan ringen de 24 bjerge også benyttes til at lokalisere den kompasretning, som er modsat det indeværende dyreårs kompasretning. Altså den kompasretning, som er placeret modsat det dyretegn, hvis år vi er inde i. År 2004 er eksempelvis et Abe år (232.6º – 247.5º) og den energi som kommer modsat Abens kompasretning anses i år 2004 for at være Sha Ch’i.

Denne antagelse – tillige med antagelsen om at du bør undgå at sidde med front modsat dit kinesiske dyretegn samt undgå at opholde dig alt for meget i de områder i din bolig, som er dækket af denne kompasretning – benyttes som fundament for feng shui skolen San He, der undertiden også kaldes Den tredobbelte kombinations skole. Du bør i øvrigt også undgå at rejse eller benytte Jord-energi i den kompasretning som er modsat de kinesiske dyretegn.

For nu at gøre en lang historie kort, så har vi med ovenstående eksempler forsøgt at vise at Lo Pan kompasset mere er et værktøj, der benyttes i vidt forskellige dele af feng shui, end det er en konkret skole, der siger, gør sådan og sådan.

Ergo vil en komplet gennemgang af de enkelte ring og deres betydning mere eller mindre være en komplet gennemgang af feng shui – og denne gennemgang har vi valgt at lave på en anden måde, nemlig ved at gennemgå skolerne en for en.  Du kan dog her se en gennemgang af hvad de vigtigste ringe betyder.

Centrum

Den jordiske plade
1. Den tidligere himmels rækkefølge
2. Den senere himmels rækkefølge
3. De 24 bjerge
4. De 10 himmelske pæle
5. Landbrugets 24 sæsoner
6. De 72 drager
7. Kalibrering af metallet

Den menneskelige plade
8. Den menneskelige plade
9. De 24 bjerge
10. De 60 drager
11. Digtet
12. Træ-stjernen
13. Kalibrering af vildnisset

Den himmelske plade
14. Den himmelske plade
15, 16 og 17
18. De 61 elementer i måneåret
19. De 28 stjerne konstallationer
20. I Ching

Andre vigtige ringe

 

kompasset i midten – Tian Jio

Selve kompasset i midten kaldes Tian Jio (den himmelske sø / eng: Heaven pool), undertiden også benævnt den store Tai Ji (den oprindelige udgave af universet). Nutildags benyttes det tørre kompas, men indtil det blev opfundet benyttede man en magnetiseret nål formet som en fisk. Dette gjorde at man også var i stand til at måle magnetisme i undergrunden, da nålen kunne bevæge sig tredimensionelt. Hovedformålet med det inderste kompas er at finde positionen og placeringen af nord-syd aksen, der benyttes som reference ift. de andre pejlinger

Den jordiske plade

1. Den tidligere himmels rækkefølge af de otte trigrammer
Ring nr. 1 er ofte; Den tidligere himmels rækkefølge af de otte trigrammer. I denne opstilling er trigrammerne og de enkelte kræfter i fuldendt balance. Modsætningerne er placeret overfor hinanden (Yin-Yang). Himmel er placeret overfor jord, ild overfor vand etc. Det er en stillestående opstilling. De enkelte kræfter holder hinanden i skak. Dette er godt til at illustrer energiernes mønstre, men ikke hvordan de virker og bevæger sig.

2. Den senere himmels rækkefølge af de otte trigrammer
Ring nr. 2 er ofte; Den senere himmels rækkefølge af de otte trigrammer (Jiu-Xin/De 9 stjerner) I denne opstilling er trigrammerne og de enkelte kræfter opstillet efter den måde hvorpå de følger efter hinanden. Måden hvorpå de agere med hinanden og skaber en tilbagevendende cyklus. Eksempelvis så har trigrammet Kan, elementet vand, egenskaben farlig og udtrykker således det afgrundsdybde, vanskeligheder. Vi er her midt i vinteren og det er mørkt.

Dette trigram følges af trigrammet Ken, elementet bjerg, egenskaben hvilende, der udtrykker den sene vinters stilhed og bjergets ro. Vi er her på tærsklen til foråret, trigrammet Zhen, hvor alt i naturen begynder at spire. I løbet af et kalenderår følger trigrammerne altså hinanden i den her angivne sekvens og regerer over 45 dage hver, hvilket resulterer i et 360-dages år.

3. De 24 bjerge
Ring nr. 3 er ofte de 24 bjerge, der undertiden de 24 retninger eller Di Ji. Denne ring er den vigtigst ring i ethvert Lo Pan kompas. Den er uddybende forklaret ovenfor, hvorfor der venligst henvises hertil.

Ring nr. 4 Tian Xing
Ring nr. 4 er ofte Tian Xing, der benyttes til at finde en favorabel retning, hvis den ikke kunne findes via ring nr. 3, samt til at finde stedets såkaldte drage. Den himmelske pæl 5 og 6 er tilknyttet elementet jord og antages derfor at befinde sig i centrum. De øvrige 8 pæle deles undertiden op i fire gunstige (3,4,7,8) og fire ugunstige (1,2,6,9) kompasretninger, men nogle feng shui eksperter anser dog alle pælene for gunstige. De 10 himmelske pæle er: 1. Træ Chia – 2. Træ Yi – 3. Fire Ping – 4. Fire Ting – 5. Jord Wu Mou – 6.Jord Chi – 7.Metal Keng – 8. Metal Hsin – 9. Vand Jen – 10. Vand Kuei

Læs mere om de 10 himmelske pæle i afsnittet om den kinesiske kalender.

Ring nr. 5 – Landbrugets 24 sæsoner (24 Jie Qi)
Ring nr. 5 viser ofte kalenderen for landbruget. Denne er opdelt i 12 sæsoner, der hver er opdelt i 2 dele, hvorfor cirka hver ½ måned i feng shui er en ny landbrugssæson. Ring 5, 6 og 7 benyttes til at uddybe og give flere detaljer om ring nr. 3 og 4.

Ring nr. 6 – De 72 drager, der kommer fra himlen
Ring nr. 6 er oftest de 72 drager fra himlen. Denne ring består af de 24 aspekter, hver opdelt i 3 dele, hvilket giver de 72 drager, der kommer fra himlen. Ringen benyttes oftest til at finder en boligs såkaldte alter og uddybe informationerne om de otte basis kompasretninger. Ring 5, 6 og 7 benyttes til at uddybe og give flere detaljer om ring nr. 3 og 4.

Ring nr 7 – Kalibrering af metallet
Ring nr. 7 er oftest den såkaldte; kalibrering af metallet. De 24 bjerge, opdeles i 5 hver, hvilket giver 120 divisioner. Ring 5, 6 og 7 benyttes til at uddybe og give flere detaljer om ring nr. 3 og 4.

Ring nr. 8 – Den menneskelige plade
Den menneskelige plade. Ring nr. 8 er begyndelsen på den såkaldte menneskelige plade – undertiden også benævnt den midterste nål. Den plade er forklaret ovenfor, hvorfor der henvises hertil.

Den menneskelige plade

Ring nr. 9 – De 24 bjerge
Ring nr. 9 er oftets en gentagelse af de 24 bjerge. Nu er vi dog kommet fra den jordiske plade og til den menneskelige plade, hvorfor der her er en afvigelse på 15 grader. Dette er forklaret ovenfor, hvorfor der henvises hertil. Afvigelsen på de 15 grader benævnes Ren Jiang, ordet Ren er kinesisk for Mennesket.

Ring nr. 10 – De 60 drager, der gennemstrømmer jorden
Ja der er mange drager i feng shui! – Ring nr. 10 er ofte de såkaldte 60 drager, der gennemstrømmer jorden. Dette benyttes især til at afbalancere de fem elementer overfor hinanden.

Ring nr. 1 – Digtet
Ring 11 er oftest en ring, hvor man finder, den første linie i et digt (Eng: poem), hvilket benyttes til brug for blandt andet I Ching.

Ring nr. 12 – Træ-stjernen
Ring 12 er oftest ringen med den såkaldte træ-stjerne, der undertiden også benævnes alders-stjernen. Denne stjerne bevæger sig hvert år fra vest til øst og den bevæger sig i løbet af 12 år igennem en cyklus, der korrespondere med planeten Jupiters 11.6 cyklus om jorden – benævnt Tai Shui. Ringen benyttes til at forudsige hvilken kompasretning, der i de enkelte år er modsat den store hertug eller planeten Jupiter. I denne kompasretning anses det ikke for heldigt at rejse, angribe, bygge hus, etc.

Ring nr. 13 – Feng Ye – Kalibrering af vildnisset
Ring 13 er oftest den såkaldte kalibrering af vildnesset-ring, der også kaldes Dragens årer. En af de første bøger der omtaler denne ring er Yu Guong, en mere end 3000 år gammel bog. Heri omtales kalibrering af vildnisset og om at dele jorden op i 12 sektorer.

Den himmelske plade

Ring nr. 14 – Den himmelske plade
Den himmelske plade. Ring nr. 14 er begyndelsen på den såkaldte himmelske plade – undertiden også benævnt den yderste plade. Den plade er forklaret ovenfor, hvorfor der høfligst henvises hertil.

Ring 15, 16 og 17
Ring 15, 16 og 17 relaterer sig til den himmelske plade og benyttes til at give mere præcise informationer herom.

Ring nr. 18 – De 61 elementer i måneåret
Ring 18 er oftest de fem elementer i relation til måneåret. Ofte ses også forskellige ringe med de fem elementer. Du ved fra den tidligere gennemgang at de fem elementer gensidigt påvirker hinanden ved enten at støtte, dræne eller ødelægge hinanden. Dette afspejles typisk i kompasset hvor de elementer der gensidigt ødelægger hinanden er placeret overfor hinanden. Eksempelvis er Ild; Syd placeret direkte overfor dets ødelæggende element Vand; Nord. (Denne konflikt kaldes Xiang Chong Xiang Ke).

Ring nr. 19 – De 28 stjerne konstallationer
Ring 19 er oftest den såkaldte 28 stjerner positions-ring. Udgangspunktet er en antagelse om at himlen har 28 konstellationer af stjerner, der holder himlen oppe. Denne antagelse benyttes i øvrigt også i indisk astrologi. Disse 28 stjerne konstellationer fylder tilsammen naturligvis 360 grader (så de dækker hele himlen) og hver konstellation optager en plads i den såkaldte zodiac – læs eventuelt nærmere herom i kapitlet om den kinesiske kalender.

De 28 konstellationer bliver matchet med den enkelte person og herudfra fås årets gunstige og ugunstige dage for den enkelte person. Det gælder så for det enkelte menneske om at planlægge sine dage således at vigtige aktiviteter udføres på gunstige dage og vice versa – du kan læse mere herom i kapitlet om Flying Star feng shui.

Ring nr. 20 – I Ching – De 64 hexagrammer
Ring 20 udgøres oftest af de 64 hexagrammer, der benyttes til at konsultere I Ching – jf. eventuelt sektionen om I Ching.

 

Der findes talrige andre ringe!

Foruden de nævnte ringe findes der talrige andre ringe, idet, der som nævnt, findes talrige forskellige udgaver af feng shui kompasset. En ring, der dog går igen på alle de forskellige typer er de 360 grader. Ovenstående skulle dog have givet dig et indblik i de mange forskellige anvendelsesmuligheder af Luo Pan kompasset der findes. I øvrigt så finder du uddybende forklaring på hvordan du kan benytte de enkelte ringe, idet dette dækkes igennem vores gennemgang af de enkelte skoler.

 

fs-bagua-ringe-01

 

Vil du vide mere

I nærværende sektion beskæftiger vi os med Feng Shui som er et gevaldigt stort område. En indledning til begrebet Feng Shui og en forståelse af hvad det går ud på – og hvad det ikke går ud på! – får du i introduktion til Feng Shui. Er interessen en bestemt retning af feng Shui, så kig på afsnittet om de forskellige Feng Shui skoler / retninger, eller spring direkte til en af disse og læs meget mere – Formskolen, Kompasskolen, Otte huse BaZhai, Flying Star og Black Hat.

Er interessen at lære om de værktøjer man benytter i Feng Shui så kig fx. på BaGua, KUA-tal og De fem elementer. Leder du efter en feng shui ekspert, en feng shui konsulent, en Feng Shui underviser, så kig i vores adresseliste. Her er Feng Shui eksperter fra hele Danmark. Er du selv Feng Shui ekspert er du velkommen til at oprette dig i adresselisten – det er ganske gratis.

Feng Shui værktøjer, der oprindeligt kommer fra Kompasskolen er blandt andet; bazhai (de otte huse), ming gua (skæbnens trigrammer), de fem elementer, Bagua’en, de ti himmelske stammer samt kua-tal. Disse værktøjer vil blive belyst i detaljer igennem denne sektion om feng shui. Om værktøjerne oprindeligt kommer fra den ene eller anden skole er dog ikke vigtig, idet langt det meste udøvelse af feng shui idag, som nævnt, benytter sig af begge teorier.

Der findes stadig idag mange forskellige Feng Shui skoler og nogle af disse modsiger sig selv og hinanden. Forklaringen kan findes i at nogle disse skoler er New Age Feng Shui skoler, der har en tendens til at blande traditionel klassisk Feng Shui med Orientalsk kultur, traditioner, astrologi og almene indretningsdesign principper.

De to klassiske hovedskoler; Form skolen og Kompas skolen er meget forskellige skoler, der komplementerer hinanden. I dagens praksis er Form- og Kompasskolen ikke to adskilte skoler og de fleste udøvere af Feng Shui benytter sig af begge teorier.

 

Stil spørgsmål om Feng Shui

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Feng Shui
Det er nemt – Stil et spørgsmål

feng-shui-11