heksagram-08-stor

I Ching Hexagram nr. 8

Bǐ or Pi – Grouping, holding together, alliance

iching-trigram_07

Øverst

Trigram: K’an The Abysmal, Water

iching-trigram_09

Nederst

Trigram: K’un The Receptive, Earth

Billedet
På jorden er vand: Billedet af bedrift sammen. Således konger oldtiden skænket forskellige stater som len og dyrket venskabelige forbindelser med de feudalherrer.

Vand fylder alle de tomme steder på jorden og klynger sig fast til den. Den sociale organisering af det gamle Kina var baseret på dette princip af bedriften sammen med forsørgerpligt og herskere. Vandstrømme at forene sig med vand, fordi alle dele af det er underlagt de samme love.

Det samme bør menneskelige samfund holde sammen gennem et interessefællesskab, der gør det muligt for den enkelte at føle sig som medlem af en helhed. Den centrale magt en social organisation skal sørge for, at hvert medlem finder, at hans sande interesse ligger i at holde sammen med det, som det var tilfældet i den faderlige forhold mellem konge og vasaller i oldtidens Kina.

The Image
On the earth is water: The image of HOLDING TOGETHER. Thus the kings of antiquity Bestowed the different states as fiefs And cultivated friendly relations With the feudal lords.

Water fills up all the empty places on the earth and clings fast to it. The social organization of ancient China was based on this principle of the holding together of dependents and rulers. Water flows to unite with water, because all parts of it are subject to the same laws.

So too should human society hold together through a community of interests that allows each individual to feel himself a member of a whole. The central power of a social organization must see to it that every member finds that his true interest lies in holding together with it, as was the case in the paternal relationship between king and vassals in ancient China.

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 8

Finde sammen, alliere dig med, finde det du hører sammen med. “Sammenholdet” peger på en tid for indgåelse af forbund med andre med henblik på at supplere og hjælpe hinanden, præcis som regnen supplerer og hjælper jorden (et billede, der ofte forbindes med dette hexagram). For at dine alliancer skal bære mest mulig frugt må visse betingelser være opfyldt.

Det første krav til et sammenhold med andre er, at vi fastholder vor egen indre sandhed. Dette betyder, at vi af vane insisterer på de rette principper og altid bestræber os på at forblive uberørte, afbalancerede og korrekte. Kort sagt, ægt den Vise først og trofast, og alle efterfølgende ægteskaber vil mødes af en gunstig skæbne.

Det andet krav for at indgå i et sammenhold med andre er, at vi urokkeligt afviser vort følelsesmæssigt mindreværdiges bralren op. Alle forbund udfordres, og stiller vi os ikke beslutsomme over for virkningerne af frygt, tvivl, desperation og vrede, vil varig succes ikke være mulig i noget forhold.

Dette er et godt tidspunkt at spørge sig selv, om man fremviser den urokkelige korrekthed og karakterstyrke, der er kernen i alle store sammenhold. Endelig har den, der ønsker at indgå forbund, ansvaret for, at også andre vil kunne have glæde heraf. Ønsket om fællesskab er dybtfølt af alle mennesker, og alle, der befinder sig på den højere vej, bærer tilsammen ansvaret for at udgøre en art “familie”, der står klar for dem, der har hjælp behov. Ved at gøre dette hylder vi den Vise.

Sammenhold giver god lykke. Spørg oraklet igen om du besidder dyd, vedholdenhed og korrekthed. Så bliver der ingen fejl. De usikre tilslutter sig efterhånden. De som kommer for sent, får ulykke. Det bringer held at involvere sig i samfundet. Spørg I Ching igen om du har den fornødne styrke til at indtage en ledende position i samfundet. Det er tid at involvere sig nu. De usikre kommer med efterhånden. De som kommer for sent får uheld.

Generelt

Et samfund der er forenet i velvilje, er den mest potente kraft for magtfulde positiv forandringer.

Kærlighed

Brug goodwill og tillid til at opnå enhed i dit forhold.

Forretning

Styrk netværk internt i din virksomhed og knyt bånd til de netværk som din virksomhed er en del af.

Personligt

Dan eller styrk forbindelserne med familie og venner.

 

Kommentar

From the book I Ching.

The waters on the surface of the earth flow together wherever they can, as for example in the ocean, where all the rivers come together. Symbolically this connotes holding together and the laws that regulate it. The same idea is suggested by the fact that all the lines of the hexagram except the fifth, the place of the ruler, are yielding. The yielding lines hold together because they are influenced by a man of strong will in the leading position, a man who is their center of union. Moreover, this strong and guiding personality in turn holds together with the others, finding in them the complement of his own nature.

Vandet på overfladen af jorden flyder sammen, hvor de kan, for eksempel i havet, hvor alle floder mødes. Symbolsk dette konnoterer holder sammen, og de love, der regulerer det. Samme idé er foreslået af den kendsgerning, at alle linjer i hexagram undtagen det femte, i stedet for den hersker, der giver. De der giver linjer holde sammen, fordi de er påvirket af en mand med stærk vilje i den førende position, en mand, der er deres centrum for forening. Desuden er denne stærke og styrende personlighed igen holder sammen med de andre, finde i dem komplementet af sin egen natur.

Nederste linje

Six at the beginning means: Hold to him in truth and loyalty; This is without blame. Truth, like a full earthen bowl” Thus in the end Good fortune comes from without.

Fundamental sincerity is the only proper basis for forming relationships. This attitude, symbolized by a full earthen bowl, in which the content is everything and the empty form nothing, shows itself not in clever words but through the strength of what lies within the speaker. This strength is so great that it has power to attract good fortune to itself from without.

Et ægte engagement i sandheden er alle forholds grundsten. Hvor dette ikke er til stede, kan der ikke være forbund. En sund indstilling vil føre til held ud over hvad man kunne forvente.

Linje 2

Six in the second place means: Hold to him inwardly. Perseverance brings good fortune.

If a person responds perseveringly and in the right way to the behests from above that summon him to action, his relations with others are intrinsic and he does not lose himself. But if a man seeks association with others as if he were an obsequious office hunter, he throws himself away. He does not follow the path of the superior man, who never loses his dignity.

Kast ikke dig selv bort ved at tilbede det mindreværdige. Opretholdelse af rette principper fastholder éns værdighed. Fra det indre vil komme en tendens til at søge sammenholdet. Retskaffenhed vil bringe held.

Linje 3

Six in the third place means: You hold together with the wrong people.

We are often among people who do not belong to our own sphere. In that case we must beware of being drawn into false intimacy through force of habit. Needless to say, this would have evil consequences. Maintaining sociability without intimacy is the only right attitude toward people, because otherwise we should not be free to enter into relationship with people of our own kind later on.

Det sammenhold som du er involveret i er ikke det rette. Det er i orden at omgås, men et nært forhold er ikke gavnligt.

Linje 4

Six in the fourth place means: Hold to him outwardly also. Perseverance brings good fortune.

Here the relations with a man who is the center of union are well established. Then we may, and indeed we should, show our attachment openly. But we must remain constant and not allow ourselves to be led astray.

Den tillid som du har opnået hos ledende kræfter i samfundet kan bringe held. Vis din støtte så længe du er tro mod dig selv.

Linje 5

Nine in the fifth place means: Manifestation of holding together. In the hunt the king uses beaters on three sides only, And forgoes game that runs off in front. The citizens need no warning. Good fortune.

In the royal hunts of ancient China it was customary to drive up the game from three sides, but on the fourth the animals had a chance to run off. If they failed to do this they had to pass through a gate behind which the king stood ready to shoot. Only animals that entered here were shot; those that ran off in front were permitted to escape. This custom accorded with a kingly attitude; the royal hunter did not wish to turn the chase into a slaughter, but held that the kill should consist only of those animals which had so to speak voluntarily exposed themselves.

There is depicted here a ruler, or influential man, to whom people are attracted. Those who come to him he accepts, those who do not come are allowed to go their own way. He invited none, flatters none–all come of their own free will. In this way there develops a voluntary dependence among those who hold him. They do not have to be constantly on their guard but may express their opinions openly. Police measures are not necessary, and they cleave to their ruler of their own volition. The same principle of freedom is valid for life in general. We should not woo favor from people. If a man cultivates within himself the purity and the strength that are necessary for one who is the center of a fellowship, those who are meant for him come of their own accord.

Du vil komme fremad uden store problemer og omgivelserne vil støtte dig helt naturligt. Der er udsigt til held.

Øverste linje

Six at the top means: He finds no head for holding together. Misfortune.

The head is the beginning. If the beginning is not right, there is no hope of a right ending. If we have missed the right moment for union and go on hesitating to give complete and full devotion, we shall regret the error when it is too late.

Gå bestemt, men forsigtigt, frem. Kun ved at være nøje opmærksom på ethvert skridt, ankommer man i god behold. Dette betyder i alle henseender at handle, som var du selv den Vise. Dit forsøg på at opnå sammenhold er ikke lykkedes, og du har bragt dig i en uheldig situation. Oprindelsen til problemet skal findes i starten af forløbet.

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2