heksagram-20-stor

I Ching Hexagram nr. 20

Guān or Kuan – Viewing, contemplation, looking up

iching-trigram_06

Øverst

Trigram: Sun The Gentle, Wind

iching-trigram_09

Nederst

Trigram: K’un The Receptive, Earth

Billedet
Vinden blæser over jorden: Billedet af fordybelse. Således Konger gamle besøgte regioner i verden, overvejede folk, og gav dem undervisning.

Når vinden blæser over jorden det går vidt og bredt, og græsset skal bøje til sin magt. Disse to begivenheder finder bekræftelse i hexagram.

De to billeder anvendes til at symbolisere en praksis Kongers gamle; i at gøre regelmæssige rejser herskeren kunne, for det første, undersøge hans rige og sørge for, at ingen af de eksisterende anvendelser af mennesker flygtede varsel; i den anden, kunne han øve indflydelse, hvorigennem sådanne skikke var uegnede kunne ændres.

Alt dette peger på magten besat af en overlegen personlighed. På den ene side vil en sådan mand har udsigt til de reelle følelser af den store masse af menneskeheden og kan derfor ikke narre; på den anden side vil han imponere folk så dybt, som hans blotte eksistens og med virkningen af hans personlighed, at de vil blive påvirket af ham som græsset af vinden.

The Image
The wind blows over the earth: The image of CONTEMPLATION. Thus the kings of old visited the regions of the world, Contemplated the people, And gave them instruction.

When the wind blows over the earth it goes far and wide, and the grass must bend to its power. These two occurrences find confirmation in the hexagram.

The two images are used to symbolize a practice of the kings of old; in making regular journeys the ruler could, in the first place, survey his realm and make certain that none of the existing usages of the people escaped notice; in the second, he could exert influence through which such customs as were unsuitable could be changed.

All of this points to the power possessed by a superior personality. On the one hand, such a man will have a view of the real sentiments of the great mass of humanity and therefore cannot be deceived; on the other, he will impress the people so profoundly, by his mere existence and by the impact of his personality, that they will be swayed by him as the grass by the wind.

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 20

Beskue, set fra en afstand eller højde, et observatorium, et tårn. Det kinesiske ord “kuan” kan enten betyde “kontemplation” eller “at sætte et eksempel”, afhængig af hvordan det udtales. Dette hexagram inkorporerer begge betydninger, for hvad det lærer os er at sætte et eksempel for andre gennem vor egen overvejelse af rette principper.

En af samvittighedens fundamentale kendsgerninger er, at vi påtager os egenskaber og energi fra det, hvorpå vi fokuserer vor opmærksomhed. Ved at studere og meditere over I Ching koncentrerer vi os om de grundlæggende principper, der styrer universet. Gennem fordybelse i den visdom, der ligger i principper som afhængighed, objektivitet, beskedenhed, accept og tolerance, begynder vi at give disse konkret form i vore liv. Deres kraft præger vore handlinger, og som resultat heraf begynder vi at få stor indflydelse.

Dette hexagram skal vise, at du har brug for selv-korrektion og en tilbagevenden til overvejelsen af rette principper. Ved at ofre dit egos hårde skøn og bede den Vise om vejledning, befrier du dig for i vejenstående indflydelser og øger din fortjeneste og dermed din evne til at øve indflydelse.

Det er i denne stille overvejelse af, hvad der er korrekt, at vi frigøres fra ængstelige følelser omkring de situationer, vi står overfor. Denne frigørelse giver os balance og ro til at vælge løsninger, der er i overensstemmelse med de højere love. Ved at gøre dette opnår vi det Skabendes hjælp i alt, hvad vi gør, og andre drages af denne styrke. Vi opnår i sandhed evnen til at lede ved at meditere over vor egen leder, den vises principper.

Renselsen har fundet sted, men endnu er intet offer bragt frem. Fulde af tillid ser de op til ham. Tiden er til at iagttage verden og fornemme dens store sammenhænge såvel udadtil som indadtil. Der kræves dyb koncentration. På den måde vil man få stor indflydelse og blive respekteret af sine omgivelser.

Generelt

At være opmærksom på alle, der påvirker dig og dem omkring dig vil hjælpe dig til at forstå din rolle i verden.

Kærlighed

Det kan være en tid, hvor du føler dig isoleret. Gør en indsats for at gå ud i samfundet.

Forretning

Gør dig bekendt med de behov som dine kunder og klienter har. Gå ud i samfundet og mødes med dem.

Personligt

Rejser er en god måde at bekæmpe enhver følelse af isolation.

 

Kommentar

From the book I Ching.

A slight variation of tonal stress gives the Chinese name for this hexagram a double meaning. It means both contemplating and being seen, in the sense of being an example. These ideas are suggested by the fact that the hexagram can be understood as picturing a type of tower characteristic of ancient China.

A tower of this kind commanded a wide view of the country; at the same time, when situated on a mountain, it became a landmark that could be seen for miles around. Thus the hexagram shows a ruler who contemplates the law of heaven above him and the ways of the people below, and who, by means of good government, sets a lofty example to the masses. This hexagram is linked with the eight month (September-October). The light-giving power retreats and the dark power is again on the increase. However, this aspect is not material in the interpretation of the hexagram as a whole.

En lille variation af tonal stress giver det kinesiske navn for dette hexagram en dobbelt betydning. Det betyder både overvejer og blive set, i den forstand af at være et eksempel. Disse idéer er foreslået af den kendsgerning, at hexagram kan forstås som forestille en slags tårn karakteristisk for det gamle Kina.

Et tårn af denne art befalede en vid udsigt over landet; på samme tid, når der ligger på et bjerg, blev det en milepæl, der kunne ses i miles omkreds. Således hexagram viser en hersker, som overvejer lov himlen ham og veje folk nedenfor, og som ved hjælp af god regeringsførelse, sætter en ophøjet eksempel til masserne. Denne hexagram er forbundet med de otte måned (September-oktober). Lyset-givende magt retreats og den mørke magt er igen stigende. Men dette aspekt er uden betydning i fortolkningen af hexagram som helhed.

Nederste linje

Six at the beginning means: Boy like contemplation. For an inferior man, no blame. For a superior man, humiliation.

This means contemplation from a distance, without comprehension. A man of influence is at hand, abut his influence is not understood by the common people. This matters little in the case of the masses, for they benefit by the actions of the ruling sage whether they understand them or not. But for a superior man it is a disgrace. He must not content himself with a shallow, thoughtless view of prevailing forces; he must contemplate them as a connected whole and try to understand them.

Andre har måske endnu ikke erkendt korrektheden ved at følge sandheden. Den højerestående person fører dem frem til dette ved at fordybe sig endnu mere. Der er en tendens til en for overfladisk tilgang til omverdenen. For den laverestående betyder det ikke så meget, for han forstår alligevel ikke sammenhængen. Men for den højerestående er det en forspildt mulighed for indsigt og indflydelse, som der netop er brug for nu.

Linje 2

Six in the second place means: Contemplation through the crack of the door. Furthering for the perseverance of a woman.

Through the crack of the door one has a limited outlook; one looks outward from within. Contemplation is subjectively limited. One tends to relate everything to oneself and cannot put oneself in another’s place and understand his motives. This is appropriate for a good housewife. It is not necessary for her to be conversant with the affairs of the world. But for a man who must take active part in public life, such a narrow, egotistic way of contemplating things is of course harmful.

Lad ikke situationen gå dig for nær til hjerte. Det Skabendes virke er komplekst og ofte uerkendeligt. Langsom fremgang vil være varig. Der er en tendens til en for snæversynet tilgang til omverdenen. For den der har med enkle hverdagsopgaver at gøre er det tilstrækkeligt. Men for en person i det offentlige liv er det skadeligt.

Linje 3

Six in the third place means: Contemplation of my life, Decides the choice, Between advance and retreat.

This is the place of transition. We no longer look outward to receive pictures that are more or less limited and confused, but direct out contemplation upon ourselves in order to find a guideline for our decisions. This self-contemplation means the overcoming of naive egotism in the person who sees everything solely form his own standpoint. He begins to reflect and in this way acquires objectivity. However, self-knowledge does not mean preoccupation with one’s own thoughts; rather, it means concern about the effects one creates. It is only the effects our lives produce that give us the right to judge whether what we have done means progress or regression.

Der er behov for at iagttagelsen tager form af selvfordybelse. Det skal ikke forstås som selvoptagethed. Men kun ved at kende den effekt man har på verden kan man bedømme, hvad der giver fremgang, og hvad der giver tilbagegang.

Linje 4

Six in the fourth place means: Contemplation of the light of the kingdom. It furthers one to exert influence as the guest of a king.

This describes a man who understands the secrets by which a kingdom can be made to flourish. Such a man must be given an authoritative position, in which he can exert influence. He should be, so to speak, a guest-that is, he should be honored and act independently, and should not be used as a tool.

Iagttagelse af samfundet giver forståelse for, hvilke forbindelser man bør knytte. Du vil på den måde kunne opnå indflydelse.

Linje 5

tekst

Når man har en indflydelsesrig position er det ofte nødvendigt med selvfordybelse. Det skal ikke forstås som selvoptagethed. Men kun ved at vide, at ens indflydelse er gavnlig, kan man være tilfreds.

Øverste linje

Nine at the top means: Contemplation of his life. The superior man is without blame.

While the preceding line represents a man who contemplates himself, here in the highest place everything that is personal, related to the ego, is excluded. The picture is that of a sage who stands outside the affairs of the world. Liberated from his ego, he contemplates the laws of life and so realizes that knowing how to become free of blame is the highest good.

Når man gennem fordybelse har lagt problemerne bag sig, kan fordybelsen blive befriet fra jeget og dets snævre motiver. Der er nu mulighed for at nærme sig et højere stade med større fejlfrihed.

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2